Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3020. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2012, stran 7734.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 12. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2012
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2012 (Uradni list RS, št. 7/12) tako, da se glasi:
»II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
   Sekcija/Podsekcija/k2/k3
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    11.499.122,83
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          5.887.989,25
70  DAVČNI PRIHODKI              5.117.731,84
703  Davki na premoženje             310.315,84
704  Domači davki na blago in storitve      149.500,00
700  Davki na dohodek in dobiček        4.657.916,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI              770.257,41
710  Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                  576.742,82
712  Globe in druge denarne kazni          8.620,00
711  Takse in pristojbine              5.500,00
714  Drugi nedavčni prihodki           179.394,59
72  KAPITALSKI PRIHODKI             293.235,30
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     32.235,30
722  Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih sredstev           261.000,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            5.305.098,28
740  Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij         1.743.231,27
741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna
   iz sredstev proračuna Evropske unije    3.561.867,01
73  PREJETE DONACIJE               12.800,00
730  Prejete donacije iz domačih virov       12.800,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      12.788.223,36
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           409.974,57
431  Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                  156.869,04
432  Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                 253.105,53
40  TEKOČI ODHODKI               2.025.673,65
402  Izdatki za blago in storitve        1.449.902,04
409  Rezerve                    34.000,00
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim      433.366,88
401  Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    70.904,73
403  Plačila domačih obresti            37.500,00
41  TEKOČI TRANSFERI              2.722.007,26
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom  1.462.602,44
412  Transferi nepridobitnim organizacijam in
   ustanovam                  307.030,29
413  Drugi tekoči domači transferi        535.889,75
410  Subvencije                  416.484,78
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           7.630.567,88
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev     7.630.567,88
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki
   minus skupaj odhodki)           –1.289.100,53
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-
   7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki
   brez prihodkov od obresti minus skupaj
   odhodki brez plačil obresti)       –1.259.645,03
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71)
   – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus
   tekoči odhodki in tekoči transferi)    1.140.308,34
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       1.400,00
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV              1.400,00
752  Kupnine iz naslova privatizacije        1.400,00
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          1.400,00
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)            600.000,00
50  ZADOLŽEVANJE                 600.000,00
500  Domače zadolževanje             600.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)          186.037,52
55  ODPLAČILA DOLGA               186.037,52
550  Odplačila domačega dolga           186.037,52
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         –873.738,05
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        413.962,48
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       1.289.100,53
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.
   12. 2011                   873.738,05
-------------------------------------------------------------
                              «
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-175/2012
Metlika, dne 4. oktobra 2012
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti