Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3019. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih, stran 7732.

Na podlagi 34.a Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 2. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 30/90, 18/91, 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91, Uradni list RS, št. 4/93, 13/93 – ZNOIP in 18/94 – ZRPJZ) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 24. septembra 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za izplačilo plač in plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), plačil članom delovnih teles Mestnega sveta MOL (v nadaljnjem besedilu: mestnega sveta), ki niso člani mestnega sveta, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter povračil stroškov in drugih prejemkov.
2. člen
Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno, ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, določenimi s tem pravilnikom in do drugih prejemkov.
Funkcionarji MOL so: župan, podžupan in člani mestnega sveta (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
Plačilo za opravljanje funkcije člana mestnega sveta je sejnina za udeležbo na seji mestnega sveta oziroma seji delovnega telesa mestnega sveta.
Članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta, članom Nadzornega odbora MOL (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor), članom drugih organov MOL, ki jih imenuje mestni svet, in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana pripada nagrada za opravljeno delo, ki jo določa ta pravilnik.
II. OSNOVE IN MERILA ZA IZPLAČILO PLAČ IN PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
3. člen
Župan opravlja svojo funkcijo poklicno.
Funkcija župana je z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) uvrščena v 59. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo.
Odločbo o plači županu izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: KMVVI).
4. člen
Funkcija podžupana je z ZSPJS uvrščena v plačne razrede v razponu od 44. do 51. plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
Odločbo o plači podžupana izda župan.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Podžupanu kot članu mestnega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom mestnega sveta oziroma članom delovnih teles.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, pripada podžupanu, ki začasno opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.
5. člen
Osnova za obračunavanje sejnin članov mestnega sveta oziroma nagrad za opravljanje dela članov nadzornega odbora, članov delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta, ter drugih organov, ki jih ustanovi ali imenuje mestni svet, je plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: plača župana).
6. člen
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles mestnega sveta, ki se izplača posameznemu članu mestnega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Končni obračun se opravi ob dvanajsti plači župana.
Članu mestnega sveta se mesečno obračuna sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil. Mesečno izplačilo ne sme presegati 7,5 % plače župana. Morebitni presežek se prenese v naslednji mesec.
Sejnina za udeležbo na seji mestnega sveta znaša 6,5 % plače župana. Kolikor se seja mestnega sveta ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na posameznem zasedanju prejme sorazmerni del sejnine.
Sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa mestnega sveta znaša 1 % oziroma za vodenje seje 1,5 % plače župana. Kolikor se seja delovnega telesa mestnega sveta ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na posameznem zasedanju prejme sorazmerni del sejnine.
Za slavnostno in korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje.
Mesečno izplačilo se opravi na osnovi evidence o navzočnosti na seji, ki jo vodi služba, ki je pristojna za organiziranje dela mestnega sveta (v nadaljnjem besedilu: služba).
7. člen
Članu delovnega telesa mestnega sveta, ki ni član mestnega sveta, se za udeležbo na seji obračuna nagrada v obliki sejnine.
Sejnina za udeležbo na seji znaša 1 % oziroma za vodenje seje 1,5 % plače župana. Kolikor se seja delovnega telesa ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na posameznem zasedanju prejme sorazmerni del sejnine.
Mesečno izplačilo se opravi na osnovi evidence o navzočnosti na seji, ki jo vodi služba.
8. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade za opravljeno delo v višini največ 7,5 % plače župana za predsednika oziroma največ 5 % plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– 40 % kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji;
– 60 % kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se nagrada predsedniku nadzornega odbora izplača v višini najmanj povprečnega plačila za člane nadzornega odbora.
Nagrade članov nadzornega odbora se izplačajo na predlog predsednika nadzornega odbora.
Mesečno izplačilo se opravi na osnovi evidence o navzočnosti na seji in opravljenem delu, ki jo vodi služba.
Nagrada predsednika ali člana nadzornega odbora vključuje tudi udeležbo na seji mestnega sveta, če je vabljen na sejo kot poročevalec.
9. člen
Članom organov, ki jih ustanovi ali imenuje mestni svet, in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana se za opravljanje dela, določi nagrado v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Osebam, ki vodijo organe iz prejšnjega odstavka, in predsedniku Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana pripada plačilo v višini 1 % plače župana, ostalim članom pa plačilo za posamezno sejo v višini 0,5 % plače župana.
III. POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
Funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov službenega potovanja pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Pravico do povračila stroškov prevoza lahko funkcionarji uveljavijo, če gre za službeno potovanje izven območja Mestne občine Ljubljana. Stroški prevoza se povrnejo v skladu z veljavnimi predpisi.
Funkcionarji imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu z veljavnimi predpisi.
Funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu z veljavnimi predpisi.
Funkcionarjem imajo pravico do povračila stroškov parkirnine ter drugih stroškov, vezanih na opravljanje nalog na službenem potovanju, z izkazanim računom.
Za nepoklicne funkcionarje se določila drugega do šestega odstavka tega člena uporabljajo smiselno.
11. člen
Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika uveljavljajo poklicni funkcionarji na podlagi naloga za službeno potovanje, nepoklicni funkcionarji pa na podlagi odobritve udeležbe, ki ju izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor mestne uprave.
12. člen
Funkcionar, razen župana in podžupana, član delovnega telesa, ki ni član mestnega sveta, ter član nadzornega odbora ima pravico do povračila stroškov parkiranja za čas seje mestnega sveta, delovnega telesa oziroma nadzornega odbora.
Pravico osebe iz prejšnjega odstavka uveljavljajo tako, da se na njihovo zahtevo izda posebna parkirna dovolilnica, s katero lahko v času zasedanja mestnega sveta, njegovega delovnega telesa ali nadzornega odbora v primeru prostih parkirnih mest, parkirajo na parkiriščih, ki jih ima v upravljanju Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije (sejnin in nagrad), povračil in drugih prejemkov, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
Plače, plačila za opravljanje funkcije in drugi prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 20. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 10. členu tega pravilnika, se izplačajo v skladu z veljavnimi predpisi.
Na podlagi mesečnih evidenc službe, KMVVI določi višino plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana mestnega sveta, nadzornega odbora, člana delovnih teles mestnega sveta, ki ni član mestnega sveta, ter članov organov, ki jih imenuje mestni svet, za posamezni mesec.
V primerih napak pri izplačilu se opravi poračun neizplačanih oziroma preveč plačanih plačil pri izplačilu v naslednjem mesecu.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02, 23/04 in 92/07).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-18/2012-2
Ljubljana, dne 24. septembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti