Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran, stran 7726.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran
Št. 3505-3/2010
Koper, dne 28. septembra 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi četrtega odstavka 96. člena in petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Lokacijskem načrtu obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran (Uradne objave, št. 4/93) (v nadaljevanju: LN), ki jih je izdelalo podjetje Studio Mediterana d.o.o., pod številko 32/10.
2. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka vsebujejo tekstualni in grafični del ter priloge:
Tekstualni del vsebuje:
– odlok
– obrazložitev.
Grafični del vsebuje:
– List številka 1: Prikaz meje območja sprememb in
dopolnitev LN na grafičnem delu plana Mestne
občine Koper – namenska raba             M=1:2000
– List številka 2: Prikaz meje območja sprememb in
dopolnitev LN na zemljiškem katastru, južni del    M=1:1000
– List številka 3: Prikaz meje območja sprememb in
dopolnitev LN na zemljiškem katastru, severni del   M=1:1000
– List številka 4: Prikaz meje območja sprememb in
dopolnitev LN na geodetskem posnetku, južni del    M=1:1000
– List številka 5: Prikaz meje območja sprememb in
dopolnitev LN na geodetskem posnetku, severni del   M=1:1000
– List številka 6: Prikaz vplivov in povezav s
sosednjimi območji                  M=1:2000.
Priloge prostorskega akta
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– Prikaz stanja prostora,
– Strokovne podlage,
– Smernice in mnenja,
– Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev prostorskega akta,
– Povzetek za javnost
– Veljavni odlok.
II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
3. člen Odloka o Lokacijskem načrtu obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran (Uradne objave, št. 4/93) se spremeni tako, da se glasi:
»Meja območja LN obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran je prikazana v grafičnih prilogah sprememb in dopolnitev LN obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran, list 02 in 03 "prikaz meje območja sprememb in dopolnitev na zemljiškem katastru".«
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Trasa obalne ceste in spremljajoči objekti so prikazani v grafičnih prilogah tega odloka list št. 02 in 03.«
5. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
Za vsak poseg v varovalnem pasu državnih cest je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljalca državnih cest.
V širini 7,0 m obojestransko od meje cestnega sveta so, zaradi bodoče širitve hitre ceste, dopustne le ureditve zelenih površin.
Na območju pokritega vkopa je dopustna le ureditev zelenih površin.
Na območjih, ki so izločeni iz tega odloka iz meje območja Odloka o Lokacijskem načrtu obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran (Uradne objave, št. 4/93) in so v varovalnem pasu hitre ceste ali v območju, kjer je prekoračena dopustna obremenitev s hrupom, ni dovoljena gradnja stanovanjskih stavb in objektov, katerih raba bi bila namenjena za hrup občutljive dejavnosti kolikor se ne izvedejo potrebni ukrepi za zaščito pred prekomernim hrupom.«
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Na območju, ki je bilo pred spremembo znotraj območja, ki se je urejalo z LN obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran (Uradne objave, št. 4/93) in je glede na potek nove meje območja LN obalna cesta, izven tega območja, veljajo Prostorski ureditveni pogoji v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga in 50/12 – obvezna razlaga).
Na območju, ki je bilo pred spremembo izven območja, ki se je urejalo s LN obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran in je glede na potek nove meje območja LN obalna cesta, znotraj tega območja, se razveljavijo Prostorsko ureditveni pogoji v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga in 50/12 – obvezna razlaga).
7. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu Obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran, je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor – Območna enota Koper.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2010
Koper, dne 27. septembra 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano di sito riferito alla strada costiera, nel tratto Škofije–incrocio di Ancarano
N. 3505-3/2010
Capodistria, 28 settembre 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto il comma 4 dell’articolo 96 e il comma 5 dell’articolo 61 della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – rett., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 e 57/12 – ZUPUDPP-A), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), ed ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 27 settembre 2012, ha accolto il seguente
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano di sito riferito alla strada costiera, nel tratto Škofije–incrocio di Ancarano
I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Col presente articolo si accolgono le modifiche ed integrazione al Decreto sul Piano di sito riferito alla strada costiera, nel tratto Škofije–incrocio di Ancarano (B.U., n. 4/93) (nel seguito: PS), realizzato dalla società Studio Mediterana d.o.o.-s.r.l., numerato 32/10.
Articolo 2
Le modifiche ed integrazioni del presente decreto comprendono la parte testuale, le rappresentazioni grafiche e gli allegati.
La parte testuale comprende:
– il decreto
– la motivazione.
Le rappresentazioni grafiche comprendono:
– Foglio numero 1: Rappresentazione del
confine del territorio interessato dalle
modifiche ed integrazioni al PS nella parte
grafica del piano del Comune citta di
Capodistria – destinazione d’uso        in scala 1:2000
– Foglio numero 2: Rappresentazione del
confine del territorio interessato dalle
modifiche ed integrazioni al PS nel catasto,
parte meridionale               in scala 1:1000
– Foglio numero 3: Rappresentazione del
confine del territorio interessato dalle
modifiche ed integrazioni al PS nel catasto,
parte settentrionale              in scala 1:1000
– Foglio numero 4: Rappresentazione del
confine del territorio interessato dalle
modifiche ed integrazioni al PS con il
rilevamento geodetico, parte meridionale    in scala 1:1000
– Foglio numero 5: Rappresentazione del
confine del territorio interessato dalle
modifiche ed integrazioni al PS con il
rilevamento geodetico, parte settentrionale  in scala 1:1000
– Foglio numero 6: Rappresentazione
dell’impatto e delle comunicazioni con le
zone limitrofe                in scala 1:2000.
Sono allegati al PRPC:
1. Stralcio dello strumento urbanistico sovraordinato,
2. Rappresentazione dello stato attuale,
3. Approfondimenti tecnici,
4. Orientamenti e pareri,
5. Motivazione in merito alle modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico
6. Riassunto per il pubblico
7. Decreto vigente.
II OGGETTO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE
Articolo 3
L’articolo 3 del Decreto sul Piano di sito riferito alla strada costiera, nel tratto Škofije–incrocio di Ancarano (B.U., n. 4/93) viene modificato e recita come segue:
»Il confine del territorio interessato dal PS riferito alla strada costiera, nel tratto Škofije–incrocio di Ancarano è rappresentato negli allegati grafici delle modifiche ed integrazioni al PS riferito alla strada costiera, nel tratto Škofije–incrocio di Ancarano, foglio 02 e 03 "rappresentazione del confine del territorio interessato dalle modifiche ed integrazioni nel catasto"«.”
Articolo 4
L'articolo 4 è modificato e recita come segue:
»Il tracciato della strada costiera e gli impianti ad essa connessi sono rappresentati negli allegati grafici del presente decreto, nei fogli nn. 02 e 03.«
Articolo 5
All’articolo 20 si aggiunge un nuovo articolo 20.a che recita:
»Articolo 20.a
Per qualsiasi intervento nella fascia di rispetto delle strade statali è necessario acquisire le condizioni progettuali e l’autorizzazione del gestore di tali strade.
Tenendo conto della futura espansione della superstrada, nella fascia pari a metri 7, su entrambi i lati delle strade, si ammette solamente la sistemazione di spazi verdi.
Nelle zone delle gallerie si ammette solamente la sistemazione di spazi verdi.
Non è permesso costruire edifici residenziali o fabbricati destinati allo svolgimento di attività sensibili al rumore, qualora non si attuino i provvedimenti volti alla protezione dall’eccessivo rumore in tutte le zone che mediante il presente decreto vengono escluse dal territorio interessato dal Decreto sul Piano di sito riferito alla strada costiera, nel tratto Škofije–incrocio di Ancarano (B.U, n. 4/93) che rientrano nella fascia di rispetto della superstrada o nella zona dov’è superato il livello consentito di inquinamento acustico.«
III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 6
Nell’area che prima dell’apporto delle modiche rientrava nella zona d’interevento regolata dal PS riferito alla strada costiera, nel tratto Škofije–incrocio di Ancarano (B.U., n. 4/93) e che ora risulta essere esclusa dal territorio interessato dal PS strada costiera, si applicano le Norme tecniche di attuazione riferite al Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica, 24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09, 65/10, 29/12 – interpretazione autentica e 50/12 – interpretazione autentica).
Nell’area che prima dell’apporto delle modiche non rientrava nella zona d’interevento regolata dal PS riferito alla strada costiera, nel tratto Škofije–incrocio di Ancarano (Bollettino uff., n. 4/93) e che ora risulta essere inclusa nel territorio interessato dal PS strada costiera, non si applicano più le Norme tecniche di attuazione riferite al Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica, 24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09, 65/10, 29/12 – interpretazione autentica e 50/12 – interpretazione autentica).
Articolo 7
Il Decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul Piano di sito riferito alla strada costiera, nel tratto Škofije–incrocio di Ancarano è disponibile alla visione presso l’ufficio competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 8
La vigilanza sull’applicazione del presente decreto viene effettuata dal Ministero per le infrastrutture e il territorio della RS, Ispettorato per il traffico, l’energetica e il territorio – ufficio di Capodistria.
Articolo 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-3/2010
Capodistria, 27 settembre 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti