Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3014. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig, stran 7723.

Na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03, 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 14. seji z dne 26. 9. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, kriteriji in postopki za dodelitev socialnih pomoči v Občini Ig.
2. člen
Socialne pomoči po tem pravilniku so denarne pomoči.
3. člen
Upravičenci do denarne pomoči po tem pravilniku so osebe, ki so brez lastnega dohodka in osebe, ki z lastnim dohodkom ne presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke in imajo stalno bivališče v Občini Ig.
4. člen
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki ter premoženje in prihranki po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
5. člen
Denarna pomoč se lahko dodeli za:
1. šolo v naravi, letovanja, mini počitnice
2. regresirano prehrano (šolska kosila – osnovnošolci)
3. kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
Izjemoma je mogoče dodeliti denarno pomoč tudi takrat, ko upravičenec presega minimalni dohodek po 3. členu tega pravilnika v primeru težje bolezni v družini, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče ali smrti ter drugih posebnih okoliščinah.
Praviloma lahko upravičenec prejme samo eno vrsto pomoči v posameznem letu.
Vlagatelj za denarno pomoč je pred občinsko pomočjo dolžan uveljavljati vse možnosti iz naslova pravic iz javnih sredstev.
6. člen
Denarna pomoč se dodeli v enkratnem znesku, kadar gre za namen iz 1. in 3. točke 5. člena tega pravilnika ali za šolsko leto, kadar gre za namen iz 3. točke 5. člena tega pravilnika.
7. člen
Upravičencem do denarne pomoči se denarna pomoč dodeli:
– za namen iz 1. točke 5. člena tega pravilnika do največ 75 % cene storitve
– za namen iz 2. točke 5. člena tega pravilnika do 100 % cene kosila v osnovni šoli
– za namen iz 3. točke 5. člena tega pravilnika v višini 60 % osnovnega zneska minimalnega dohodka.
8. člen
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za doplačila za letovanja, šolo v naravi, mini počitnice, regresirano prehrano in v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za slednje se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
9. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadal po tem pravilniku ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke;
– se ugotovi, da upravičenec živi z osebami oziroma mu pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso družinski člani po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
10. člen
V postopku dodelitve pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
11. člen
Postopek na prvi stopnji vodi in hkrati tudi odloča o dodelitvi pomoči pristojni Center za socialno delo.
12. člen
Za izvajanje tega pravilnika sklene občina s centrom posebno pogodbo.
13. člen
Upravičenci vloge za dodelitev denarne pomoči oddajo na pristojnem Centru za socialno delo.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
O upravičenosti in višini denarne pomoči odloči pristojni Center za socialno delo z odločbo v roku 30 dni od prejema vloge.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan Občine Ig.
14. člen
Višina sredstev za denarne pomoči se določi v vsakoletnem veljavnem proračunu. V posameznem letu se denarne pomoči dodeljujejo do porabe sredstev.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig (št. 152-00/01-100; 20. 9. 2001).
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občinskem glasilu Mostiščar in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 122/025/2012
Ig, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti