Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3011. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov, stran 7716.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08) je Občinski svet Občine Ig na 14. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o zbiranju komunalnih odpadkov
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Ig tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrste in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Občina na svojem območju zagotavlja javno službo v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) po posameznih prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je Snaga Javno podjetje d.o.o..
3. člen
(program)
Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: program), katerega sestavni del je tudi program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in program oskrbe kuhinjskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: program ravnanja) ter urnik zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto do konca oktobra za naslednje leto.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
(vrste javnih dobrin)
Občina Ig na svojem celotnem območju z javno službo zagotavlja javno dobrino zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.
Javna dobrina javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov obsega naslednje vrste storitev:
– zagotavljanje in zamenjava posod za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov,
– čiščenje posod za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje tipiziranih vrečk za zbiranje komunalnih odpadkov,
– delovanje zbiralnic ločenih frakcij,
– delovanje premičnih zbiralnic nevarnih frakcij,
– delovanje zbirnih centrov,
– zagotavljanje ponovne uporabe,
– prevzem in odvoz zbranih mešanih komunalnih odpadkov iz prevzemnega mesta,
– prevzem in odvoz bioloških odpadkov iz prevzemnega mesta,
– prevzem in odvoz zbranih ločenih frakcij,
– prevzem in odvoz kosovnih odpadkov,
– prevzem in odvoz komunalnih odpadkov iz območja javnih prireditev,
– razvrščanje pripeljanih odpadkov po vrstah in njihovo predajo v predelavo,
– predajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo,
– prevzem nevarnih frakcij, skladiščenje in predajo v predelavo,
– reden prevoz mešanih komunalnih odpadkov od izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov do izvajalca javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
5. člen
(obseg javnih dobrin)
Obseg javnih dobrin javne službe pomeni omogočanje zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov in njihov prevoz.
Obseg zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: frekvenca prevoza) pri uporabniku, ki ureja ravnanje z odpadki, se zagotovi za:
– mešane komunalne odpadke (20 03 01) enkrat na tri tedne, pri čemer mora biti omogočena izbira velikosti posode od vključno 80 l navzgor, in enkrat na teden v območju blokovne pozidave nad 4000 prebivalcev na kvadratni kilometer,
– biološke razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08) in zeleni vrtni odpad (20 02 01) najmanj enkrat na štirinajst dni, pozimi enkrat na tri tedne (od začetka decembra do konca februarja) na območju naselij in delov naselij večjih od 500 prebivalcev in gostoto poselitve nad 20 preb./ha in na način, ki ga določi izvajalec javne službe v soglasju z občino,
– ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov papir in karton (20 01 01), vključno s papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 01), plastiko (20 01 39), plastično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02), kovine (20 01 40), kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 04) in sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05) praviloma na tri tedne, steklo (15 01 07) po potrebi,
– kosovne odpadke (20 03 07) enkrat letno v obdobju, ki ga določi izvajalec v soglasju z občinsko upravo po predhodnem naročilu.
Dnevi odvoza za posamezno vrsto komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka tega člena se za tekoče leto določijo v urniku. Če se zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno sneženje, zapore cest in podobno) ne more prevzeti in odpeljati zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz opravi takoj, ko je to mogoče. V tem primeru se lahko ob posodi postavi tudi netipizirane vrečke, napolnjene s komunalnimi odpadki, ki jih izvajalec javne službe mora odpeljati.
Obseg zbiranja in prevoza ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz zbiralnic se zagotavlja skladno s potrebami.
Za nevarne frakcije je obseg zbiranja in prevoza zagotovljen za topila (20 01 13), kisline (20 01 14), alkalije (20 01 15), fotokemikalije (20 01 17), pesticide (20 01 19), fluorescentne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro (20 01 21), zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike (20 01 23), jedilno olje in maščobe (20 01 25), olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25 (20 01 26), barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 27), barve, tiskarske barve, ki niso navedene pod 20 01 27 (20 01 28), čistila detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 29), citotoksična in citostatična zdravila (20 01 31), baterije in akumulatorje, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 ter nesortirane baterije in akumulatorje, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (20 01 33), zavrženo električno in elektronsko opremo, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23 (20 01 35), les, ki vsebuje nevarne snovi (20 01 37), najmanj enkrat letno po urniku s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbirnem centru.
6. člen
(prostorska razporeditev zagotavljanja zbiranja)
Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v posodah, zbirnih stiskalnicah, zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, zbirnih centrih, in centrih ponovne uporabe.
7. člen
(zbirno mesto)
Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij.
Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je treba upoštevati najmanj minimalno obračunsko prostornino posamezne vrste posode, določene s tem odlokom, pomnoženo s faktorjem 1,6. Če izračun ni enak posamezni velikosti posode, se pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta upošteva večja velikost posode. Posode na zbirnem mestu morajo biti zavarovane pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja posod.
Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih, bioloških in kosovnih odpadkov ter ločenih frakcij in njihovemu prevzemu.
8. člen
(prevzemno mesto)
Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je začasno mesto, praviloma na najbližji možni javni površini, namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, bioloških ter kosovnih odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.
Uporabnik mora posode pripeljati iz zbirnega na prevzemno mesto in jih po odvozu, v najkrajšem možnem času, odpeljati nazaj. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 15 m od roba prometne površine. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 m.
Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec javne službe sporazumno. Tako določeno prevzemno mesto izvajalec javne službe vpiše v evidenco uporabnikov, ki vsebuje naslov objekta, ime lastnika objekta in ime najemnika objekta, ko postane uporabnik storitve javne službe.
Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani, pristojen organ občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Tako zagotovljeno prevzemno mesto izvajalec javne službe vpiše v evidenco uporabnikov.
Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto zvečer po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure zjutraj na dan odvoza. Če je določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan odvoza. Prevzemno mesto za kosovne odpadke mora biti na površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz.
9. člen
(dostop do prevzemnega mesta)
Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če je dostopna pot ravna mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 m.
Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem sedemnajst metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z najmanjšim radijem deset metrov. Dovoljen je tudi drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe ulice oddaljeno največ petnajst metrov.
Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje, druge rastline ali drugo izvajalec javne službe opozori lastnika, da oviro odstrani, če je lastnik ne odstrani, jo odstrani izvajalec javne služne na stroške lastnika.
Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v razdalji več kot 150 m od roba zemljišča ali objekta uporabnika.
V času popolne ali delne zapore občinske ceste, ki izvajalcu javne službe ne omogoča dostopa s smetarskim vozilom do prevzemnih mest na območju zapore, mora pristojni organ zagotoviti začasna prevzemna mesta, ki so dostopna s smetarskim vozilom. Posode na začasna prevzemna mesta za čas zapore občinske ceste postavi izvajalec del na cesti z zaporo.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če na cesto z zaporo ne postavi posod na začasna prevzemna mesta, kot to določa prejšnji odstavek tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 800 evrov.
10. člen
(mesto praznjenja posode)
Mesto praznjenja posode je prostor, praviloma na vozišču ceste, kjer stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja posode ne sme biti več kot 15 m razdalje.
11. člen
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov iz javnih prireditev)
Za čas javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 200 udeležencev, mora organizator prireditve na kraju prireditve zagotoviti začasno zbiralnico ločenih frakcij in posode za mešane komunalne odpadke, če ima prireditev gostinsko ponudbo pa še posode za biološko razgradljive kuhinjske odpadke. Vrsto in število posod določita izvajalec javne službe in organizator javne prireditve s pogodbo najkasneje štirinajst dni pred datumom prireditve. Pogodba mora biti v času prireditve na vpogled občinskemu inšpektoratu.
Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.
Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 600 evrov.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
12. člen
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin)
Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin iz drugega in tretjega odstavka 4. člena tega odloka so:
– posode za zbiranje komunalnih odpadkov,
– tipizirane vrečke za komunalne odpadke,
– naprave za čiščenje posod za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zbiralnice,
– premične zbiralnice nevarnih odpadkov z začasnim skladiščem,
– zbirni centri,
– centri ponovne uporabe,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov,
– objekti in naprave za razvrščanje komunalnih odpadkov in
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe.
13. člen
(posode za zbiranje komunalnih odpadkov)
Posode za zbiranje komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe. Izvajalec javne službe brez dodatnega plačila poskrbi za zamenjavo posod, če so poškodovane, premajhne, prevelike, odtujene ali drugo. Če uporabnik odtuji ali dokazano namenoma poškoduje posodo, je dolžan kriti stroške nove posode ali popravila.
Posode za zbiranje komunalnih odpadkov so različne velikosti in oblike, s prostornino od najmanj 80 l do 1.100 l ali več. Posode za uporabnika določi izvajalec javne službe, pri čemer upošteva za mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo, za embalažo 60 litrov na osebo, za papir 20 litrov na osebo, za steklo 10 litrov na osebo in za biološke odpadke 15 litrov na osebo ter frekvence prevoza.
Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na posodah obvešča uporabnike o storitvah javne službe, kar je za drugo obveščanje prepovedano.
14. člen
(tipizirane vrečke)
Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se pri uporabniku pojavijo večje količine mešanih komunalnih odpadkov, po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane vrečke imajo logotip izvajalca javne službe in so enotne barve. Z nakupom tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza komunalnih odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto le v času prevzema komunalnih odpadkov.
15. člen
(čiščenje in vzdrževanje posod)
Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje posod za zbiranje bioloških odpadkov z napravami za čiščenje posod vsaj enkrat letno.
16. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
Zbiralnica je posebej urejen prostor na javni površini namenjen prepuščanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov (papir, embalaža, steklo in drugo). Ena zbiralnica je namenjena za okoli 300 uporabnikov. Lokacijo zagotovi pristojni organ.
17. člen
(zbiralnice nevarnih odpadkov)
Zbiralnica nevarnih odpadkov je namenjena zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstva na vseh prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih, kamor uporabniki prinesejo po urniku svoje nevarne odpadke.
18. člen
(zbirni centri)
Zbirni center je posebej urejen in opremljen prostor za ločeno prepuščanje vseh vrst frakcij komunalnih odpadkov v posamezne zaboje in posode. Zbirne centre zagotovi občina. Začasno lokacijo za zbiranje frakcij komunalnih odpadkov, ki se jih zbira v zbirnih centrih lahko zagotovi občina ali v soglasju z občino izvajalec javne službe.
Zbirni centri delujejo po obratovalnem času, ki ga skupaj določita občina in izvajalec. Obratovalni čas zbirnih centrov objavi izvajalec javne službe na svoji spletni strani, v urniku in drugih obvestilih za javnost.
V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v zaboje in posode naslednjih frakcij:
– papir in karton (20 01 01),
– papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 01),
– steklo (20 01 02),
– stekleno embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 07),
– biološko razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08),
– oblačila (20 01 10) in tekstilije (20 01 11),
– jedilno olje in maščobe (20 01 25),
– barve, tekstilne barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27 (20 01 28),
– čistila, ki niso navedena pod 20 01 29 (20 01 30),
– zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31(20 01 32),
– baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33 (20 01 34),
– zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (20 01 36),
– les, ki ni naveden pod 20 01 37 (20 01 38),
– lesno embalažo (15 01 03),
– plastiko (20 01 39),
– plastično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02),
– kovine (20 01 40),
– kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 04),
– druge tovrstne odpadke (20 01 99),
– sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05),
– biorazgradljive odpadke (20 02 01),
– kosovne odpadke (20 03 07),
– druge odpadke, ki jih določi izvajalec javne službe.
Izvajalec in občina skupaj določita vrste odpadkov, ki se zbirajo v začasnem zbirnem centru.
19. člen
(vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov)
Odvoz komunalnih odpadkov, zbranih na zbirnem mestu ali na zbirnem in prevzemnem mestu, se zagotavlja s specialnimi vozili za odvoz komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: smetarsko vozilo) po urniku za prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja, v enakem nivoju storitve za vse uporabnike.
20. člen
(objekti in naprave za razvrščanje)
Zbrane komunalne odpadke se pripelje v objekte in naprave za razvrščanje komunalnih odpadkov, kjer se jih razvrsti po vrstah in razvrščene preda v nadaljnjo rabo ali obdelavo.
21. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz zbirnih centrov, zbiralnic, posod za zbiranje komunalnih odpadkov ter redno odvažanje odpadkov v tipiziranih vrečkah in kosovnih odpadkov,
– prazniti posode in nalagati tipizirane vrečke tako, da ne poškoduje posod ter ne onesnaži prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice oziroma jih očisti, če jih onesnaži,
– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje posod za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov in zbiralnic,
– zagotoviti posode za zbiranje komunalnih odpadkov glede na potrebe uporabnika,
– skrbeti za zamenjavo posod za komunalne odpadke skladno z odlokom,
– zagotavljati tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih odpadkov za prodajo uporabnikom,
– izvajati nadzor nad uporabo posod za vse vrste komunalnih odpadkov in opozarjati uporabnike na nepravilnosti,
– pridobivati podatke o uporabnikih iz uradnih evidenc,
– zagotavljati uporabnikom urnik za tekoče leto,
– voditi evidenco uporabnikov skladno z odlokom,
– voditi evidenco, zbiralnic in zbirnih centrov,
– nabavljati in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje storitev javne službe,
– voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komunalnih odpadkov,
– sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe,
– pisno v petnajstih dneh odgovoriti na ugovor uporabnika,
– izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, zakonov in drugih predpisov.
Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo, četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto, štirinajsto, petnajsto ali šestnajsto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
22. člen
(uporabnik javne službe)
Uporabnik javne službe na območju občine po tem odloku je izvirni povzročitelj, katerega delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), in je:
– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz javnega sektorja in
– izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: iz dejavnosti).
Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne službe. Uporabnik ima pravico vpogleda v svoje podatke v evidenci uporabnikov.
Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, določen s tem odlokom.
Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.
Z globo 6.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 600 evrov.
Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.
Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
23. člen
(pravice uporabnika)
Pravica uporabnika je:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,
– uporaba posod za komunalne odpadke,
– pravica do uskladitve prostornine in števila posod z njegovimi potrebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po vpisani spremembi v evidenco uporabnikov,
– da v osmih dneh od datuma prejema računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu javne službe,
– da je obveščen o storitvah javne službe,
– naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca javne službe.
24. člen
(obveznosti uporabnika)
Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov,
– ločene frakcije v posode za ločene frakcije v zbiralnicah in na zbirnih mestih,
– biološke odpadke v posebne posode, razen če jih sam hišno kompostira,
– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem naročilu,
– nevarne frakcije v zbirnih centrih ali v premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– ločene frakcije v zbirnih centrih.
Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– zbiranje komunalnih odpadkov tako, da pred njihovo oddajo ne škodijo okolju,
– da so posode ali tipizirane vrečke na dan prevzema postavljene na prevzemno mesto,
– da po prevzemu komunalnih odpadkov posode namesti nazaj na zbirno mesto, če nista zbirno in prevzemno mesto na istem mestu,
– da so pokrovi na posodah zaprti na zbirnem in prevzemnem mestu,
– da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
– da je okolica zbirnih mest ali zbirnih in prevzemnih mest čista,
– dostop do zbirnega in prevzemnega mesta za smetarska vozila,
– odstranjevanje snega ob posodah ter čiščenje njihovih pokrovov,
– prijavo novih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve javne službe, izvajalcu javne službe takoj, ko nastanejo oziroma najkasneje v roku petih dni po nastanku, kar dokaže z ustreznim dokumentom,
– plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določenem na računu,
– pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje.
Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.
Z globo 6.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 600 evrov.
Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.
Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s peto, sedmo, osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s peto, sedmo, osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 evrov.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s peto, sedmo, osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.
Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo alinejo drugega odstavka tega člena.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugo, tretjo, peto, sedmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena.
Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z osmo alinejo drugega odstavka tega člena.
25. člen
(prepovedi)
Prepovedano je:
– odlagati komunalne odpadke na območju občine v nasprotju z določili tega odloka,
– mešati biološke odpadke z drugimi komunalnimi odpadki,
– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni odpadki, v posode za komunalne odpadke,
– odlagati odpadke izven posod za odlaganje komunalnih odpadkov,
– samovoljno premikati posode za ločeno zbiranje frakcij iz določene lokacije na drugo lokacijo,
– brskati po posodah za zbiranje komunalnih odpadkov ali iz njih odnašati odložene komunalne odpadke,
– odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih mest,
– razmetavati odpadke ali drugače onesnažiti prevzemna mesta,
– onesnažiti okolico zbiralnic, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov ali zbirnih centrov,
– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanje javne službe,
– lepiti plakate in obvestila na posode za zbiranje komunalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati.
V posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, je prepovedano odlagati, zlivati ali postavljati:
– nevarne odpadke,
– ločene frakcije komunalnih odpadkov,
– gradbeni material, kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in topel pepel,
– kosovne odpadke,
– tekoče odpadke, gošče in usedline, ne glede na vrsto odpadka.
Z globo 40.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 4.000 evrov.
Z globo 30.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 3.000 evrov.
Z globo 20.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 2.000 evrov.
Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 evrov.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.
Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo, četrto, šesto ali osmo alinejo prvega odstavka tega člena ali v posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali postavlja nevarne odpadke (prva alineja drugega odstavka tega člena).
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugo, tretjo, peto, deveto, deseto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena ali v posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali postavlja odpadke iz druge, tretje, četrte, pete, šeste ali sedme alineje drugega odstavka tega člena.
26. člen
(kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
Uporabniki biološke odpadke odlagajo v posode za biološke odpadke ali jih kompostirajo.
V hišnem kompostiranju uporabnik kompostira:
– zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, travo, listje, staro zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, steljo malih rastlinojedih živali, lesni pepel) in
– kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni izdelki hrane, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in vrečke) na način, kot to določa uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki.
Na področju, kjer se izvaja zbiranje bioloških odpadkov, se šteje, da uporabnik hišno kompostira, dokler pisno ne zahteva od izvajalca javne službe dostavo posode za biološke odpadke.
27. člen
(novi uporabniki)
Lastnik ali upravljavec novega ali obnovljenega objekta mora kot novi uporabnik po tem odloku takoj po izdaji uporabnega dovoljenja to sporočiti izvajalcu javne službe ali najkasneje petnajst dni pred začetkom uporabe objekta, zaradi določitve prevzemnega mesta, števila posod in drugih pogojev za začetek izvajanja javne službe.
Uporabnik iz prvega odstavka tega člena mora izvajalcu javne službe sporočiti podatke o številu stanovalcev ali zaposlenih oziroma drugih oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo dela v prostorih ali na površinah uporabnika (v nadaljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti dejavnosti, ki se bo izvajala. Izvajalec javne službe mora pred pričetkom izvajanja javne službe uporabnika obvestiti, da ga je vpisal v evidenco uporabnikov.
Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 evrov.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.
Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
28. člen
(gradbišče)
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi uporabniki po tem odloku, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča za število zaposlenih na gradbišču preskrbi potrebne posode za zbiranje komunalnih odpadkov po tem odloku. Investitor oziroma izvajalec novogradnje ali obnove mora izvajalcu javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih. Obravnava se, da gradbišče obratuje do pričetka uporabe objekta.
Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 evrov.
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.
29. člen
(uporabniki iz dejavnosti)
Pri uporabnikih iz gostinske dejavnosti se za določitev števila posod poleg števila zaposlenih upošteva tudi število sedežev, pri tistih, ki imajo le stojišča, pa število stojišč.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
30. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna občine in
– drugih virov.
31. člen
(cena storitev javnih služb)
Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
32. člen
(minimalna obračunska količina za opravljeno storitev)
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za uporabnika iz gospodinjstva znaša za obdobje enega meseca za mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke na zaposlenega iz javnega sektorja in iz dejavnosti znaša za obdobje enega meseca 15 litrov, skupna pa ne manj od 80 litrov.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke za vsak počitniški objekt ali prazno stanovanjsko ali poslovno enoto znaša za obdobje enega meseca najmanjša velikost posode in najmanjša frekvenca odvoza določena s tem odlokom.
33. člen
(obračun storitve)
Uporabniku se storitev javne službe obračuna po velikosti posode, s katero razpolaga.
Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izvajalcu javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, se upoštevajo pri obračunu storitev javnih služb podatki, ki izkazujejo višjo vrednost.
Če uporablja posode za komunalne odpadke več uporabnikov, se za delitev stroškov med njimi praviloma uporablja število članov gospodinjstva, za pravne osebe pa število zaposlenih.
Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na obračun storitve javnih služb, mu izvajalec javne službe izda opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, izvajalec javne službe ravna v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
Če uporabnik, ki je najemnik objekta ali stanovanja ne poravna računa storitev javne službe, ga skladno z zakonom mora plačati lastnik objekta ali stanovanja.
34. člen
(uveljavljanje sprememb)
Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun storitev javnih služb, se upoštevajo v naslednjem mesecu od dneva vpisa v evidenco uporabnikov.
Uporabniki vseh objektov, ki so vpisani v uradno evidenco objektov, morajo biti vključeni v izvajanje storitev po tem odloku. Če je objekt prazen, se za uporabnika upošteva lastnik objekta.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
35. člen
(gospodarska javna infrastruktura)
Za izvajanje javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:
– zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za prevzemanje in zbiranje,
– zemljišča in objekti zbiralnic,
– zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn,
– zemljišča, objekti in naprave za razvrščanje,
– zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.
VIII. NADZOR
36. člen
(pristojnosti nadzora)
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predvidena globa za prekršek, opravlja pristojni občinski inšpektorat. Za vsako kršitev iz odloka inšpektor z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Izvajalec javne službe je dolžan opozarjati uporabnike na novosti iz odloka šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.
38. člen
Izvajalec javne službe mora prilagoditi velikost posod za zbiranje komunalnih odpadkov po tem odloku postopoma, najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka. Po prilagoditvi vseh posod za zbiranje komunalnih odpadkov na celotnem območju veljavnosti odloka, izvajalec javne službe spremeni obračun izvajanja javne službe istočasno za vse uporabnike. Za uporabnike, katerim se zmanjša frekvenca zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, plačilo storitve iz tega naslova ostane nespremenjeno do zamenjave vseh posod na celotnem območju in uveljavitve novih cen.
Izvajalec v roku 6 mesecev po sprejemu odloka uredi evidenco uporabnikov in pozove vse nevključene uporabnike v vključitev v izvajanje javne službe. V primeru, ko se uporabnik ne vključi v odvoz v postavljenem roku, izvajalec prijavi uporabnika pristojnemu občinskemu inšpektoratu vključno z dokazilom o pozivu za vključitev.
39. člen
Izvajalec javne službe mora preskrbeti uporabnikom posode za ločene frakcije v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka. Embalažo in mešane komunalne odpadke odvaža izvajalec javne službe na 14 dni do odločitve občine za uveljavitev določb 5. člena tega odloka.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 31/04, 93/05, 124/07, 31/12).
41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3544/008/2012
Ig, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti