Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3010. Pravilnik o denarnih socialnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje, stran 7715.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 13. redni seji dne 3. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o denarnih socialnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji in postopki dodeljevanja denarnih socialnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje.
2. člen
Denarna socialna pomoč (v nadaljevanju: denarna pomoč) po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se upravičencem podeli enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca.
3. člen
Sredstva za dodeljevanje denarnih pomoči se zagotovijo v okviru letnih proračunskih sredstev Občine Grosuplje. Denarne pomoči se dodeljujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
4. člen
Sredstva so namenjena za:
– denarne pomoči za šolske potrebščine, ozimnico, kurjavo in za premostitev trenutne socialne stiske,
– denarne pomoči za delno kritje stroškov zdravljenja odvisnosti v komunah.
II. UPRAVIČENCI
5. člen
Do denarne pomoči za šolske potrebščine, ozimnico, kurjavo in za premostitev trenutne socialne stiske so upravičeni občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Grosuplje, in sicer:
– posamezniki, katerih ugotovljeni dohodek ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu o socialno varstvenih prejemkih za več kot 40 %,
– družine, katerih skupni ugotovljeni dohodek na družinskega člana ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu o socialno varstvenih prejemkih za več kot 40 %.
Osnovni znesek minimalnega dohodka, ob uveljavitvi pravilnika znaša 260 EUR in se usklajuje v skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih.
Izjemoma je mogoče, ne glede na preseganje cenzusa, dodeliti denarno pomoč za namene iz prvega odstavka tega člena v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih in drugih nesreč, požara ali smrti edinega hranitelja družine ter drugih izjemnih okoliščinah, ki se dokazujejo z ustreznimi potrdili in mnenjem Centra za socialno delo Grosuplje.
Zaradi smotrnosti porabe se pomoč lahko, po presoji strokovne službe občine, dodeli namensko v funkcionalni obliki (nakup živil, plačilo položnic itd.).
6. člen
Do denarne pomoči za delno kritje stroškov zdravljenja odvisnosti v komunah so upravičeni občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Grosuplje, izpolnjujejo pogoje navedene v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika in so vključeni v zdravljenje odvisnosti v komunah, kar dokazujejo z ustreznimi dokazili.
III. NAČIN ODMERE DENARNE POMOČI
7. člen
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo povprečni neto mesečni dohodki in prejemki prosilca prejeti v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni povprečni dohodek družine deli s številom družinskih članov. V dohodek, ki se upošteva, se štejejo dohodki in prejemki v skladu z 12. členom Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, kot so dohodki obdavčljivi po zakonu, ki ureja dohodnino, otroškem dodatku in drugih družinskih prejemkih, štipendijah, preživninah ipd.
8. člen
Denarne pomoči iz prve alineje 4. člena tega pravilnika se odmerijo glede na materialne potrebe prosilca, in sicer:
– v višini 80 % osnovnega zneska minimalnega dohodka upravičencu, katerega ugotovljeni dohodek ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka za več kot 30 %,
– v višini 50 % osnovnega zneska minimalnega dohodka upravičencu, katerega ugotovljeni dohodek presega osnovni znesek minimalnega dohodka od 31 % do vključno 40 %.
Izjemoma je mogoče, ne glede na določila v prvem odstavku tega člena, odmeriti denarne pomoči tudi v višjem ali nižjem znesku, vendar odmera ne sme preseči dvakratnega zneska osnovnega minimalnega dohodka.
O izjemnih primerih odloča občinska uprava na podlagi strokovnega mnenja Centra za socialno delo Grosuplje. Iz posamezne družinske skupnosti lahko vlogo poda samo eden izmed družinskih članov.
9. člen
Denarne pomoči iz druge alineje 4. člena tega pravilnika se odmerijo in dodelijo vsako leto v višini 130 % osnovnega zneska minimalnega dohodka največ tri leta zapored.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI
10. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do denarne pomoči s pisno vlogo, ki ji je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Občinska uprava v roku 30 dni od prejema popolne vloge odloči o dodelitvi sredstev z odločbo. V postopku se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba, o kateri odloča župan Občine Grosuplje. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
11. člen
Občinska uprava pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči poleg določb tega pravilnika smiselno uporablja tudi zakonodajo socialnega varstva, ki se nanaša na denarno socialno pomoč.
V. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 82/01, 96/03 in 47/11).
Št. 551-2/95
Grosuplje, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti