Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3009. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje, stran 7713.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 13. redni seji dne 3. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, postopek in merila za podeljevanje štipendij študentom in dijakom v Občini Grosuplje, višino štipendij, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
2. člen
Občina Grosuplje dodeljuje štipendije za dijake in študente kot pomoč pri izobraževanju v javno veljavnih izobraževalnih programih. Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu občine, podeljujejo se za tekoče šolsko oziroma študijsko leto.
Sredstva za štipendiranje se lahko pridobijo tudi iz naslova donacij in prispevkov gospodarskih družb ter iz drugih virov.
Občina lahko za ta namen ustanovi poseben sklad, v katerega lahko finančna sredstva prispevajo tudi drugi darovalci. V tem primeru bo za delovanje in upravljanje sklada sprejet poseben akt.
II. UPRAVIČENCI IN MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
3. člen
Štipendije za študij se lahko podelijo:
– dijakom za šolanje na srednjih šolah (srednje poklicne šole, srednje strokovne in tehniške šole, gimnazije),
– rednim študentom, vključenim v javno veljavni do in po diplomski izobraževalni program (na 1. in 2. stopnji),
– rednim študentom za študij v tujini, ki dosegajo ocene primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji,
– rednim študentom, ki so vključeni v študijsko izmenjavo in del študija opravijo v tujini.
Pravico do štipendije lahko uveljavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje:
– imajo status rednega dijaka ali študenta,
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Občini Grosuplje,
– ob vpisu v prvi letnik izobraževanja na 1. stopnji niso bili starejši od 26 let,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika,
– ne prejemajo druge štipendije (izjema so subvencije za študijsko izmenjavo).
4. člen
Pri štipendiranju imajo na vseh stopnjah izobraževanj prednost kandidati, ki se izobražujejo v deficitarnih izobraževalnih programih. Metodologija za določitev deleža štipendistov med dijaki in študenti, med vrstami javno veljavnih izobraževalnih programov in med študijem doma in v tujini, temelji na deficitarnosti poklicev na trgu delovne sile v občini in nasploh. Na tej osnovi in na podlagi vlog kandidatov, se oblikujejo posamezna razpisna področja glede na vrsto in stopnjo izobraževanja.
Število in višino štipendij se za vsako šolsko oziroma študijsko leto posebej na predlog župana opredeli v okviru sprejemanja proračuna. Za šolsko leto 2012/2013 znaša višina štipendije 100 EUR.
V primeru, da je upravičencev več kot je razpoložljivih sredstev za te namene v občinskem proračunu, se pri dodelitvi štipendije upošteva deficitarnost izobraževalnega programa, boljši učni uspeh, višja povprečna ocena kandidata v preteklem šolskem oziroma študijskem letu, boljši dosežki na izven šolskih dejavnostih in socialni položaj kandidata.
5. člen
Štipendije so celoletne in vezane na redni status dijaka oziroma študenta, v izjemnih primerih pa se štipendija lahko izplača tudi v enkratnem znesku, zlasti v primeru študijskih izpopolnjevanj v tujini. Štipendije se podeljuje za eno leto.
6. člen
Štipendija se dodeli kandidatom na osnovi izračuna točk, na podlagi katerega se oblikuje seznam upravičencev do štipendije.
Kriteriji za izračun točk za oblikovanje prioritetnega seznama kandidatov za dodelitev štipendije so opredeljeni v nadaljevanju.
Učni uspeh
Kandidati pridobijo točke na podlagi učnega uspeha oziroma povprečne ocene kandidata. Ocene študentov, ki študirajo v tujini, morajo biti uradno prevedene in v obliki, primerljivi s študijem doma.
Na podlagi učnega uspeha oziroma povprečne ocene dosežene v preteklem šolskem letu se točke za dijake in študente 1. letnika določijo na naslednji način:
+-----------------------------+-------------------------------+
|    Povprečna ocena    |  Število točk za določitev  |
|               |      štipendije     |
+-------------------------------------------------------------+
|(Za dijake prvega letnika se povprečna ocena izračuna brez  |
|izbirnih predmetov.)                     |
+-----------------------------+-------------------------------+
|     2,00–2,49     |        0        |
+-----------------------------+-------------------------------+
|     2,50–2,99     |        60       |
+-----------------------------+-------------------------------+
|     3,00–3,49     |        70       |
+-----------------------------+-------------------------------+
|     3,50–3,99     |        80       |
+-----------------------------+-------------------------------+
|     4,00–4,49     |        90       |
+-----------------------------+-------------------------------+
|     4,50–5,00     |       100       |
+-----------------------------+-------------------------------+
Na podlagi dosežene povprečne ocene v preteklem študijskem letu se točke za študente drugega in višjih letnikov določijo na naslednji način:
+------------------------------+------------------------------+
|    Povprečna ocena    | Število točk za določitev  |
|               |     štipendije     |
+------------------------------+------------------------------+
|     6,00–6,49      |       0        |
+------------------------------+------------------------------+
|     6,50–6,99      |       60       |
+------------------------------+------------------------------+
|     7,00–7,49      |       70       |
+------------------------------+------------------------------+
|     7,50–7,99      |       80       |
+------------------------------+------------------------------+
|     8,00–8,49      |       90       |
+------------------------------+------------------------------+
|     8,50–8,99      |       100       |
+------------------------------+------------------------------+
|     9,00–9,49      |       110       |
+------------------------------+------------------------------+
|     9,50–10,00     |       120       |
+------------------------------+------------------------------+
Izven šolske dejavnosti
Število točk za pridobitev štipendije se poviša ob doseženih uspehih na izven šolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport itd., na naslednji način:
+-----------------------------------------------+-------------+
|Doseženo priznanje               |Št. točk   |
+-----------------------------------------------+-------------+
|prvo mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali |       |
|posamično), doseženo na regijskem, državnem  |       |
|ali mednarodnem tekmovanju in primerljivo   |do 12    |
+-----------------------------------------------+-------------+
|drugo mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno |       |
|ali posamično) doseženo na regijskem, državnem |       |
|ali mednarodnem tekmovanju in primerljivo   |do 9     |
+-----------------------------------------------+-------------+
|tretje mesto oziroma bronasto priznanje    |       |
|(ekipno ali posamično) doseženo na regijskem, |       |
|državnem ali mednarodnem tekmovanju in     |       |
|primerljivo                  |do 6     |
+-----------------------------------------------+-------------+
|nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki in |       |
|primerljivo                  |do 3     |
+-----------------------------------------------+-------------+
Pri izračunu točk se vrednotijo dosežki iz preteklega šolskega oziroma študijskega leta.
Število dosežkov, ki se vrednotijo, se v odvisnosti od števila prijav lahko ustrezno omeji, o čemer odloči strokovna komisija.
Socialni položaj kandidata
+--------------+---------------------------------+-------------+
|Dohodkovni  |Povprečni neto mesečni dohodek  |Št. točk   |
|razredi    |na družinskega člana v % od neto |       |
|       |povprečne plače v RS v preteklem |       |
|       |koledarskem letu         |       |
+--------------+---------------------------------+-------------+
|1       |do 40 %             |100     |
+--------------+---------------------------------+-------------+
|2       |nad 41 % do 46 %         | 90     |
+--------------+---------------------------------+-------------+
|3       |nad 46 % do 52 %         | 80     |
+--------------+---------------------------------+-------------+
|4       |nad 52 % do 63 %         | 70     |
+--------------+---------------------------------+-------------+
|5       |nad 63 % do 74 %         | 60     |
+--------------+---------------------------------+-------------+
|6       |nad 74 %             | 50     |
+--------------+---------------------------------+-------------+
Pri izračunu točk glede na socialni položaj kandidata za štipendijo se upoštevajo dohodki in prejemki (neto razpoložljivi dohodek) prejeti v preteklem koledarskem letu, v razmerju do neto povprečne plače v istem obdobju.
Če podatki za preteklo leto še niso znani se upoštevajo podatki za predpreteklo leto.
Dohodek družine kandidata se ugotavlja na podlagi odločb o odmeri dohodnine tistih družinskih članov, ki so zavezanci za plačilo dohodnine, odločb za otroški dodatek in morebitnih dogovorov o preživljanju.
Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni dohodek družine deli s številom družinskih članov in s številom mesecev v letu. Pri skupnem dohodku družine se upoštevajo družinski člani kot jih opredeljuje Zakon o štipendiranju.
Pri ugotavljanju socialnega položaja kandidata, se poleg določil tega pravilnika, smiselno uporablja zakonodaja, ki ureja področje štipendiranja in socialne zadeve.
III. IZVAJANJE ŠTIPENDIRANJA
7. člen
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto. Štipendije se podeljuje od začetka šolskega oziroma študijskega leta, začetega v tekočem letu.
Javni razpis za dodelitev štipendij izvaja občinska uprava v soglasju s komisijo za štipendiranje in v skladu z določili tega pravilnika. Komisijo za štipendiranje imenuje župan. Komisija ima tri člane in predsednika.
8. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati višino razpisanih sredstev oziroma število razpisanih štipendij, pogoje za dodelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in rok za vložitev prijave na javni razpis.
9. člen
Prijava na javni razpis obsega:
– dokazilo o vpisu za tekoče šolsko oziroma študijsko leto,
– dokazilo o šolskem uspehu oziroma povprečni oceni ali o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega šolskega leta, oziroma dokazila o uspehu v 4. letniku,
– dokazila o izven šolskih dejavnostih, uspehih in priznanjih,
– dokazila za ugotavljanje socialnega položaja kandidata (dohodninske odločbe vseh članov skupnega gospodinjstva, ki so po zakonu o dohodnini dolžni oddati dohodninsko napoved, odločbe o otroškem dodatku, dogovori o preživljanju),
– dokazilo o družinski skupnosti,
– izpolnjen obrazec za pridobitev štipendije z lastnoročno podpisano izjavo, da je kandidat državljan RS in ima stalno bivališče v Občini Grosuplje,
– podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije.
Za kandidata, ki še ni polnoleten, podpiše zahtevane izjave tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
10. člen
Kandidati za dodelitev štipendij Občine Grosuplje dokazujejo nadarjenost s potrdili o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, s potrdilom o sodelovanju na znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, z dokazili o priznanjih ali nagradah, pridobljenih na državnih ali mednarodnih tekmovanjih.
11. člen
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v razpisanem roku prispele prijave. Na podlagi zbrane dokumentacije in ovrednotenja vseh zbranih dokazil, komisija pripravi poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Grosuplje.
12. člen
O podelitvi štipendij Občine Grosuplje odloča na predlog komisije za štipendiranje občinska uprava Občine Grosuplje. Pri dodeljevanju občinskih štipendij se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
13. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Grosuplje kot štipenditorjem in štipendistom se podrobneje uredijo s pisno pogodbo v skladu z določili tega pravilnika. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan ter štipendist.
Pogodba mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa v skladu s statutom izobraževalnega zavoda, opredelitev pravic in obveznosti štipenditorja in štipendista.
14. člen
Štipendije Občine Grosuplje se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letniku izobraževanja, ko se štipendiranje zaključi v zadnjem mesecu rednega absolventskega staža oziroma s potekom statusa rednega študenta.
Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA IN ŠTIPENDITORJA
15. člen
Štipendist je dolžan ob zaključku šolskega oziroma študijskega leta, za katerega mu je bila podeljena štipendija, predložiti štipenditorju:
– potrdilo o vpisu v višji letnik,
– potrdilo o opravljenih izpitih in njihovi oceni,
– po zaključku izobraževanja je štipendist zadnjega letnika izobraževalnega programa dolžan predložiti potrdilo o maturi, diplomi, magistrskem oziroma doktorskem delu.
Predložena dokumentacija iz prvega odstavka tega člena bo, hkrati s potrebami na trgu delovne sile, (vir podatkov: Urad za delo Grosuplje, Obrtna zbornica Grosuplje, gospodarske družbe, javni zavodi) in razpoložljivimi proračunskimi in donatorskimi sredstvi, občinski upravi služila kot izhodišče za oblikovanje števila posameznih vrst štipendij v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu.
Prejemniki občinskih štipendij morajo v novem šolskem oziroma študijskem letu vložiti novo kandidaturo na javni razpis.
16. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejeti znesek, skupaj z zamudnimi obrestmi, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– navaja neresnične podatke.
O načinu in rokih vrnitve štipendije se s štipendistom sklene poravnava, če na to ne pristane, se dolžni znesek izterja po sodni poti.
17. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne konča v roku zaradi objektivnih razlogov (težki ekonomsko socialni pogoji, težja bolezen ali invalidnost) se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. V izjemnih primerih se lahko tudi odloži vračilo ali omogoči obročno vračanje štipendije.
O oprostitvi vračila štipendije ali morebitnem odlogu vračila štipendije odloči župan na predlog komisije za štipendiranje.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 45/09 in popr. 48/09).
Št. 1503-1/2002
Grosuplje, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti