Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

3001. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov, stran 7698.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 40/12) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 14. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
1. člen
Ta pravilnik določa plače oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana, podžupane ter člane občinskega sveta Občine Brezovica, kakor tudi nagrade in sejnine predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednike, člane odborov in komisij, ter predsednikov sveta krajevne skupnosti oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta Občinski svet Občine Brezovica ali župan (v nadaljevanju: občinski funkcionar).
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora, pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo in se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
3. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
4. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
5. člen
Za opravljanje funkcije župana Občine Brezovica, ki sodi v V. skupino občin (od 5001 do 15.000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev določen 51. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
6. člen
Plačni razred podžupana, v skladu s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer upošteva obseg podžupanovih pooblastil. Za opravljanja funkcije podžupana, je določen plačni razred v razponu od 36 do 43. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko na podlagi sklepa sveta dobi nagrado, ki ne sme presegati 5 % letne plače župana.
V okviru določil prejšnjih dveh odstavkov se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravili, in sicer za:
+---------------------------------------------------+-----------+
|dodatek za vodenje seje občinskega sveta, če sejo |      |
|vodi zaradi odsotnosti župana in podžupana v    |      |
|višini                       | 65 € neto|
+---------------------------------------------------+-----------+
|udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini  | 140 € neto|
+---------------------------------------------------+-----------+
|udeležba na izredni seji občinskega sveta v višini | 100 € neto|
+---------------------------------------------------+-----------+
|udeležba predsednika NO ali pooblaščenega člana NO |      |
|na redni seji občinskega sveta v višini      | 90 € neto|
+---------------------------------------------------+-----------+
|udeležba predsednika NO ali pooblaščenega člana NO |      |
|na izredni seji občinskega sveta v višini     | 50 € neto|
+---------------------------------------------------+-----------+
|predsedovaje seji delovnega telesa občinskega   |      |
|sveta v višini                   | 60 € neto|
+---------------------------------------------------+-----------+
|udeležbo na seji delovnega telesa katerega član je |      |
|v višini                      | 40 € neto|
+---------------------------------------------------+-----------+
8. člen
Odločbo o plači občinskemu funkcionarju izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta pripada sejnina.
Sejnina za posamezno sejo znaša 40 € neto in se določi z odločbo, ki jo izda komisija iz 8. člena tega pravilnika.
Nagrada iz prejšnjega odstavka tega člena se izplača za posamezno udeležbo na seji. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade oziroma sejnine, ki se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
+-------------------------------------+-------------------------+
|za vodenje seje v višini       |        100 € neto|
+-------------------------------------+-------------------------+
|udeležba na seji           |        50 € neto|
+-------------------------------------+-------------------------+
|izvedba nadzora po programu dela ali |             |
|sklepu nadzornega odbora v višini  |             |
|(manj zahteven, zahteven, zelo    |             |
|zahteven)              | (115 – 140 – 165) € neto|
+-------------------------------------+-------------------------+
Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela oziroma izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava.
11. člen
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Brezovica.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave ali podžupan.
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
15. člen
Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
16. člen
Plača župana in podžupana se usklajuje skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
Plače članov občinskega sveta in sejnine članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij ali delovnih teles, ki so določene v točno določenem znesku, se ne usklajujejo.
17. člen
Sejnine članom občinskega sveta in sejnine članom delovnih teles se v skladu s tem pravilnikom obračunajo in izplačajo od dneva nastopa funkcije oziroma imenovanja v delovno telo.
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 31/12).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40/12
Brezovica, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti