Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

2999. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2012, stran 7697.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 18. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2012 (Uradni list RS, št. 34/12, dne 11. 5. 2012) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
   A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    7.117.044,84
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          4.591.088,80
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     3.360.329,00
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        2.814.598,00
703  DAVKI NA PREMOŽENJE             255.431,00
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      290.300,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  1.230.759,80
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
   PREMOŽENJA                 1.000.028,00
711  TAKSE IN PRISTOJBINE              1.500,00
712  DENARNE KAZNI                 6.850,00
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV    161.000,00
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            61.381,80
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      254.313,50
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    181.638,00
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.
   DOLG. SREDSTEV                72.675,50
73  PREJETE DONACIJE (730+731)           1.800,00
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV       1.800,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1.765.276,54
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         1.114.666,40
741  PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED.
   PRORAČ. EU                  650.610,14
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE      504.566,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        7.850.215,69
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    1.743.000,06
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      476.065,00
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
   VARNOST                    78.976,00
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        1.160.296,06
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            21.163,00
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE          6.500,00
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     2.298.852,93
410  SUBVENCIJE                  637.689,00
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   615.636,00
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN
   USTANOVAM                  166.780,63
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        878.747,30
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        3.531.947,04
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     3.531.947,04
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)     276.415,66
431  INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI
   NISO PR. POR.                 51.350,00
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
   UPORABNIKOM                 225.065,66
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
   II.) (prih.-odhod.)             –733.170,85
-------------------------------------------------------------
   B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)         7.244,00
750  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         7.244,00
752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE           0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441)               1.345,20
441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV             0
442  PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
   PRIVATIZACIJE                 1.345,20
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM.
   KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)           5.898,80
-------------------------------------------------------------
   C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              692.177,47
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE             692.177,47
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            105.295,80
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA           105.295,80
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
   RAČUNIH)                  –140.390,38
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)       586.881,67
XI.  NETO FINANCIRANJE              –733.170,85
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET.
   LETA                     140.390,38
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Bovec za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 692.177,47 EUR za premostitveno financiranje investicije, predvidene v proračunu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012.
Št. 410-02/2011-8
Bovec, dne 4. oktobra 2012
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti