Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

2986. Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, stran 7618.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) in 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organi, ukrepi inšpektorja in prekrški za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L št. 286 z dne 29. 10. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 202/2011 z dne 1. marca 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 v zvezi z opredelitvijo ribiških proizvodov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 v zvezi z obrazci za predhodna obvestila, okvirnimi vrednostmi za inšpekcije v pristaniščih in priznanimi sistemi dokumentacije o ulovu, ki so jih sprejele regionalne organizacije za upravljanje ribištva (UL L št. 57 z dne 2. 3. 2011, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1005/2008/ES), in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 z dne 22. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (UL L št. 280 z dne 27. 10. 2009, str. 5), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1222/2011 z dne 28. novembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za proizvode morskega ribištva (UL L št. 314 z dne 29. 11. 2011, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1010/2009/ES).
2. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organi za izvajanje Uredbe 1005/2008/ES in Uredbe 1010/2009/ES so Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO), Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje (v nadaljnjem besedilu: IRSKGHO) in Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS), vsak v skladu s svojimi pri­stojnostmi.
(2) Pristojna organa za izvajanje nadzora nad Uredbo 1005/2008/ES in Uredbo 1010/2009/ES sta IRSKGHO in CURS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(3) Postopke zaradi kršitev iz 6., 7. in 8. člena te uredbe vodita in o njih odločata IRSKGHO in CURS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(4) Za zbiranje informacij, obveščanje in poročanje Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1005/2008/ES je pristojen CURS. MKO in IRKSGHO posredujeta CURS vse potrebne informacije.
(5) Enotni povezovalni organ v skladu z 39. členom Uredbe 1010/2009/ES je CURS.
3. člen
(potrdilo gospodarskega subjekta z dovoljenjem)
Za sprejem in preverjanje zahtevka za izdajo potrdila gospodarskega subjekta z dovoljenjem ter izdajo, začasno ukinitev in preklic potrdila gospodarskega subjekta z dovoljenjem v skladu z Uredbo 1010/2009/ES je pristojen CURS.
4. člen
(zadosten uvoz)
Za določitev najnižjega praga za število in obseg uvoznih poslov iz drugega odstavka 10. člena Uredbe 1010/2009/ES je pristojen CURS.
5. člen
(izvršilni ukrepi)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ribiški inšpektor poleg pooblastil po splošnih predpisih o inšpekcijskem nadzoru ribiških inšpektorjev odredi tudi naslednje ukrepe:
1. zaseže prepovedano ribolovno orodje, ulov ali ribiške proizvode;
2. začasno prepove izvajanje dejavnosti ribolova;
3. začasno prepove plovbo ribiškega plovila;
4. predlaga odvzem ali začasni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov.
(2) Dovoljenje za gospodarski ribolov iz 4. točke prejšnjega odstavka odvzame ali začasno odvzame minister, pristojen za morsko ribištvo, po postopku, določenem v zakonu, ki ureja morsko ribištvo.
(3) Če CURS zavrne uvoz v skladu z določbo 18. člena Uredbe 1005/2008/ES, se zavrnjeni ribiški proizvodi zasežejo in odvzamejo, odstranijo, prodajo ali uničijo v skladu s carinskimi predpisi.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. opravlja ribolov brez veljavnega potrdila, dovoljenja ali dovolilnice (točka (a) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES);
2. ne izpolnjuje obveznosti glede beleženja in poročanja podatkov o ulovu ali podatkov, povezanih z ulovom, med drugim tudi podatkov, posredovanih prek satelitskega sistema za spremljanje plovil (točka (b) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES);
3. lovi ribe v varstvenem območju, v nelovni dobi, brez kvote ali po doseženi kvoti, ali pod določeno globino (točka (c) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES);
4. opravlja usmerjen ribolov staleža, za katerega velja moratorij ali prepoved ribolova (točka (d) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES);
5. uporablja prepovedano ribolovno orodje ali orodje, ki ne izpolnjuje zahtev (točka (e) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES);
6. ponaredi ali prikrije svoje oznake, identiteto ali registracijo (točka (f) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES);
7. prikrije, nedovoljeno spreminja ali uniči dokaze, povezane s preiskavo (točka (g) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES);
8. ovira delo uradnikov ali opazovalcev v nasprotju s točko (h) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES;
9. natovori, pretovori ali iztovori podmerne ribe v nasprotju z veljavno zakonodajo (točka (i) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES);
10. pretovarja z ribiških plovil, z njimi sodeluje, jih podpira ali oskrbuje v nasprotju s točko (j) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES;
11. opravlja ribolovno dejavnost v nasprotju s točko (k) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES;
12. je lastnik ali solastnik ribiškega plovila brez državne pripadnosti v nasprotju s točko (l) prvega odstavka 3. člena Uredbe 1005/2008/ES;
13. pomaga ali sodeluje z ribiškim plovilom v nasprotju s 4. točko 37. člena Uredbe 1005/2008/ES;
14. uvozi ribiške proizvode v nasprotju z 9. točko 37. člena Uredbe 1005/2008/ES;
15. izvozi ali ponovno izvozi ribiške proizvode v nasprotju z 10. točko 37. člena Uredbe 1005/2008/ES;
16. uvozi ribiške proizvode, ki so jih ujela ribiška plovila pod zastavo nesodelujočih tretjih držav v nasprotju s 1. točko 38. člena Uredbe 1005/2008/ES;
17. izvozi ribiško plovilo v nasprotju s 5. točko 38. člena Uredbe 1005/2008/ES;
18. sodeluje v skupnih ribolovnih dejavnostih s plovilom pod zastavo nesodelujoče tretje države v nasprotju s 7. točko 38. člena Uredbe 1005/2008/ES.
(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
7. člen
(hujši prekrški)
(1) Z globo od 2.200 do 43.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. stori prekršek od 1. do 12. točke prvega odstavka prejšnjega člena, pri čemer vrednost ribiških proizvodov, pridobljenih s prekrškom, presega 41.000 eurov;
2. stori prekršek od 1. do 12. točke prvega odstavka prejšnjega člena potem, ko je bila pravnomočno spoznana za odgovorno za enak prekršek;
3. opravlja posle, ki so neposredno povezani z nezakonitim, neprijavljenim ali nereguliranim ribolovom, vključno s trgovino ali uvozom ribiških proizvodov v nasprotju s 3., 12., 13., 14., 15., 21., 37., 38., 39., 40. in 42. členom Uredbe 1005/2008/ES;
4. ponareja ali uporablja dokumente v nasprotju s točko (c) 42. člena Uredbe 1005/2008/ES.
(2) Z globo od 840 do 34.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 840 do 4.600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 840 do 1.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
(5) Vrednost ribiških proizvodov iz 1. točke prvega odstavka tega člena se določi glede na povprečno ceno posamezne vrste rib za zadnje leto, za katero so na voljo podatki v skladu z nacionalnim programom za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva.
8. člen
(najhujši prekrški)
(1) Z globo od 3.200 do 45.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v treh letih od izdaje pravnomočne odločbe, s katero je bila spoznana za krivo, ponovi hujši prekršek iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 do 35.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.200 do 5.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 1.200 do 1.800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
9. člen
(stranska sankcija in odvzem premoženjske koristi)
Za izvajanje 45. člena Uredbe 1005/2008/ES pristojni organ za hujši prekršek iz 7. člena te uredbe poleg predpisane globe izreče tudi stransko sankcijo odvzema predmeta, s katerim je storjen prekršek, ali s prekrškom pridobljene premoženjske koristi.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-45/2012
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0106
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti