Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

2984. Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost, stran 7617.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost
1. člen
S to uredbo se določajo pristojna organa, nadzor in prekrški za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L št. 347 z dne 30. 12. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2173/2005/ES) in Uredbe Komisije (ES) št. 1024/2008 z dne 17. oktobra 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L št. 277 z dne 18. 10. 2008, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1024/2008/ES).
2. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2173/2005/ES in Uredbe 1024/2008/ES je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je pristojni organ za izvajanje Uredbe 2173/2005/ES in Uredbe 1024/2008/ES v delu, ki se nanaša na prejemanje, priznavanje in preverjanje dovoljenja FLEGT, Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je za pridobivanje dodatnih informacij in pojasnil v postopku priznavanja dovoljenja FLEGT v skladu s petim odstavkom 5. člena Uredbe 2173/2005/ES ter 9. členom Uredbe 1024/2008/ES pristojno ministrstvo. Ministrstvo pridobljene informacije pošlje CURS.
(4) Pristojni organ za izvajanje nadzora nad Uredbo 2173/2005/ES in Uredbo 1024/2008/ES je CURS v skladu s svojimi pristojnostmi.
(5) Postopke zaradi kršitve iz 3. člena te uredbe vodi in o njih odloča CURS.
(6) Za zbiranje informacij, obveščanje in poročanje Evropski komisiji v skladu z Uredbo 2173/2005/ES je pristojno ministrstvo.
(7) CURS ministrstvu poroča o opravljanju nalog iz tega člena vsako leto do konca februarja za predhodno koledarsko leto. CURS svoje poročilo oblikuje v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 2173/2005/ES.
(8) Za izvajanje 10. člena Uredbe 1024/2008/ES pregled istovetnosti pošiljke na zahtevo CURS opravi inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, pristojen za fitosanitarne preglede, če za vnos pošiljke lesnih proizvodov iz države partnerice v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, fitosanitarni pregled ni obvezen.
3. člen
(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če uvozi lesne proizvode, izvožene iz držav partneric, v Evropsko unijo v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 2173/2005/ES.
(2) Z globo od 500 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznujeta samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-44/2012
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0009
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti