Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012

Kazalo

2735. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani, stran 7116.

Na podlagi določil 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A in 57/12) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je župan Občine Sežana sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani
1. člen
S tem sklepom se določa način priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98, Uradne objave, št. 35/99, 43/00, 13/02, Uradni list RS, št. 131/04, 43/06, 23/08) (v nadaljevanju: spremembe UN Sežana zahod).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenega načrta)
Občina v mestu Sežana pripravlja izgradnjo Ceste na Polane (vključno z drugo komunalno infrastrukturo), ki bo omogočala s povezavo med Cesto na Lenivec in Kraško ulico izboljšan notranji promet v območju poslovne cone Sežana zahod. Za predmetno infrastrukturo je pripravljena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za realizacijo celotne trase ceste, občina ni uspela pridobiti pravice gradnje na delu enega od zasebnih zemljišč. Za dosego javne koristi je dopusten postopek razlastitve, kolikor je gradnja gospodarske javne infrastrukture predvidena v občinskem lokacijskem načrtu oziroma v občinskem prostorskem izvedbenem načrtu.
Podlaga za pripravo ureditve navedene gospodarske javne infrastrukture je Odlok o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98, Uradne objave, št. 35/99, 43/00, 13/02, Uradni list RS, št. 131/04, 43/06, 23/08), v katerem pa je že ob sprejemu osnovnega odloka prišlo do očitnega neskladja oziroma očitnih napak znotraj izvedbenega prostorskega akta med grafičnim in tekstualnim delom odloka.
Občina želi z ustreznim postopkom ta neskladja odpraviti.
3. člen
(območje urejanja, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
Območje urejanja za katerega je potrebna odprava neskladja med grafičnim in tekstualnim delom odloka se nanaša na parcelo št. 6339, k.o. Sežana.
Na delu navedene parcele je predvidena gradnja ceste lokalnega pomena in druge gospodarske javne infrastrukture.
Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) v 61.b členu opredeljuje kratek postopek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta, kadar se s postopkom izvedejo spremembe, ki so potrebne za odpravo neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela prostorskega načrta.
Na podlagi 96. člena ZPNačrt za občinske podrobne prostorske načrte štejejo tudi občinski prostorski izvedbeni načrti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, med katere šteje tudi predmetni ureditveni načrt.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev UN Sežana zahod po kratkem postopku je poleg veljavne zakonodaje ZPNačrt še v prostorskih planskih aktih, ki veljajo na predmetnem območju:
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04, Uradne objave št. 40/05), ki je dopolnil prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 1990, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami teh.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V kratkem postopku sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenega načrta ni novih strokovnih rešitev, saj gre za odpravo neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela prostorskega načrta.
5. člen
(roki za pripravo in posamezne faze postopka)
Občina po objavi sklepa o začetku priprave sprememb UN Sežana zahod pripravi predlog sprememb, ki ga skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavi na oglasni deski in v svetovnem spletu za najmanj 15 dni. V času javne objave mora biti javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
Po izvedeni javni objavi občina predlog sprememb skupaj z obrazložitvijo predloži v obravnavo občinskemu svetu na način, kot je predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov.
6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
V primeru izvedenih sprememb UN Sežana zahod po kratkem postopku bo občina ob smiselni uporabi določil 53.a člena ZPNačrt izvedla potrebna obvestila o sprejemu.
7. člen
(obveznosti financiranja priprave akta)
Kolikor ob pripravi predloga sprememb UN Sežana zahod nastanejo kakršni koli stroški, se potrebna sredstva zagotovi v proračunu Občine Sežana za leto 2012.
8. člen
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in svetovnem spletu, ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-25/2012
Sežana, dne 28. avgusta 2012
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti