Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012

Kazalo

2732. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2012, stran 7115.

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 13. redni seji dne 23. 8. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2012 (Uradni list RS, št. 101/11) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |                     |    V EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|    |                     |  leta 2012|
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  4.938.909|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.275.065|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |  2.946.198|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.354.008|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   214.624|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   377.566|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |706 Drugi davki              |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |   328.867|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   165.216|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    1.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Denarne kazni             |    2.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   159.651|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   12.290|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   12.290|
|    |in nematerialnega premož.         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.651.554|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.651.554|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  5.121.149|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  1.117.280|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   154.110|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalca za socialno   |   24.951|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   809.879|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   83.340|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   45.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  1.513.549|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   30.490|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   816.250|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   130.358|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |   536.451|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.456.320|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.456.320|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   34.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |430 Investicijski transferi        |   34.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |  –182.240|
+-------+------------------------------------------+------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    2.200|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|    |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    2.200|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)      |   176.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   331.800|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |   331.800|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   155.300|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   155.300|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –3.540|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)     |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA         |    3.540|
+-------+------------------------------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012.
Št. 032-092/2012
Podčetrtek, dne 24. avgusta 2012
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti