Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012

Kazalo

2727. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kuzma, stran 7110.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), tretjega odstavka 23. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), petega odstavka 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 13. redni seji dne 29. avgusta 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kuzma
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki je določena v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Kuzma (v nadaljevanju: program opremljanja). Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Kuzma.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov ter možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
II. OPREDELITEV POJMOV
3. člen
Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. Obračunska območja se določijo za obstoječo komunalno opremo. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Stavbno zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem pravilniku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine in regije.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta:
– za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se pa na novo priključuje na obstoječo ali predvideno komunalno infrastrukturo;
– za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in se na novo priključuje na obstoječo ali predvideno komunalno infrastrukturo. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja;
– ki povečuje priključno moč objekta ter je zanj potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
III. OPREDELITEV OBRAČUNSKIH OBMOČIJ
5. člen
Obračunska območja po tem odloku so določena za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
6. člen
Obračunsko območje vodovodnega omrežja je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi in so opremljene z javnim vodovodnim omrežjem.
7. člen
Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi.
IV. OPREDELITEV OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME, SKUPNIH IN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH IN POSAMEZNIH VRSTAH OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
8. člen
Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 1. 7. 2012. Obračunski stroški na enoto mere iz 11. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Skupni in obračunski stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih znašajo:
+---------------------+-------------------+---------------------+
| Komunalna oprema  | Skupni stroški  |Obračunski stroški v |
|           |    v EUR    |     EUR     |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|1. Vodovod      |   2.012.170   |   1.679.778   |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|2. Cestno omrežje  |   3.397.550   |   1.371.250   |
+---------------------+-------------------+---------------------+
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
10. člen
Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo predstavljata:
– Cpi – strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
– Cti – strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju.
11. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), znašajo:
+---------------------+-------------------+---------------------+
| Komunalna oprema  | C(pi) – EUR/m2  |  C(ti) – EUR/m2  |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|1. Vodovod      |    2,25    |    6,52     |
+---------------------+-------------------+---------------------+
|2. Cestno omrežje  |    1,21    |    3,85     |
+---------------------+-------------------+---------------------+
VI. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture se izračuna na naslednji način:
K(Pi) = (A(parcela). C(pi1). D(pi)) + (K(dejavnost). A(tlorisna). C(ti1). D(ti))
kjer je:
K(Pi)       ………  komunalni prispevek za določeno vrsto
            infrastrukture;
A(parcela)    ………  površina gradbene parcele objekta;
A(tlorisna)    ………  neto tlorisna površina predvidenega
            objekta;
D(pi)       ………  delež parcele pri izračunu
            komunalnega prispevka (0,3);
D(ti)       ………  delež neto tlorisne površine objekta
            pri izračunu komunalnega prispevka
            (0,7);
D(pi) + D(t )= 1 ………
K(dejavnosti)   ………  V primeru, da gre za mešano območje,
            občina določi faktor dejavnosti (K
            (dejavnosti)). Če odlok ne določi
            drugače, je faktor dejavnosti 1,0;
C(pi)       ………  cena na m2 zemljiške parcele za
            posamezno vrsto komunalne
            infrastrukture na območju
            opremljanja;
C(ti)       ………  cena na m2 neto tlorisne površine za
            posamezno vrsto komunalne
            infrastrukture na območju
            opremljanja.
Površina gradbene parcele objekta se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom oziroma parcela ni določena, se le ta določi kot minimalna parcela objekta iz veljavnih prostorskih aktov občine.
Če podatka o površini gradbene parcele iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti, se parcela objekta določi kot fundus objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri od površine gradbene parcele. Tako dobljena vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt in ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Občina z odmero komunalnega prispevka zagotavlja zavezancu možnost priključitve na že zgrajeno komunalno opremo, katere oddaljenost od stavbišča je manjša od oddaljenosti, predvidene v predpisih za obvezno priključitev na javno komunalno infrastrukturo (v pravilniku o vodooskrbi in odvajanju in čiščenju odpadne vode je določena obveznost priključitve na posamezno javno omrežje vseh stavb, katerih oddaljenost od javnega omrežja ni večja 100 m).
14. člen
Za pomožne stavbe (garaže stanovanjskih hiš, vrtne ute, nadstreški ...), za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva površina zemljiške parcele enaka 0. To ne velja za primere, ko zavezancu komunalni prispevek še ni bil odmerjen ob gradnji glavnega objekta.
15. člen
Splošna merila za odmero komunalnega prispevka se uporabljajo za vsa obračunska območja določena s tem odlokom in za vsa obračunska območja določena s spremembami in dopolnitvami tega odloka, razen če posamezni program opremljanja za investicije v gradnjo komunalne infrastrukture za določeno obračunsko območje ne določa posebnih meril.
16. člen
Splošna merila, določena s tem odlokom so:
– razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta (D(pi) in D(ti))
– faktor dejavnosti (K(dejavnosti))
– olajšave za določene kategorije zavezancev.
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine znaša D(pi) = 0,3 in D(ti) = 0,7.
Faktor dejavnosti je odvisen od vrste objekta, ki je predmet odmere komunalnega prispevka glede na pretežno dejavnost ter so prikazani v naslednji tabeli:
+-------------+------------------------------------+------------+
|Klasifik. št.|      Klasifikacija      | Faktor (K |
|       |                  |  (dej))  |
+-------------+------------------------------------+------------+
|1      |STAVBE               |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|11      |Stanovanjske stavbe         |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|11100    |Enostanovanjske stavbe       |     0,7|
+-------------+------------------------------------+------------+
|11210    |Dvostanovanjske stavbe       |     0,8|
+-------------+------------------------------------+------------+
|11221    |Tri- in večstanovanjske stavbe   |     0,9|
+-------------+------------------------------------+------------+
|11222    |Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi |     0,9|
|       |stanovanji             |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|11300    |Stanovanjske stavbe za posebne   |     0,9|
|       |namene               |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12      |Ne stanovanjske stavbe       |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|121     |Gostinske stavbe          |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12111    |Hotelske in podobne stavbe za    |      1|
|       |kratkotrajno nastanitev       |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12112    |Gostilne, restavracije in točilnice |      1|
+-------------+------------------------------------+------------+
|12120    |Druge gostinske stavbe za      |      1|
|       |kratkotrajno nastanitev       |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12120    |Druge gostinske stavbe za      |     0,7|
|       |kratkotrajno nastanitev (kmečki   |      |
|       |turizem)              |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|122     |Upravne in pisarniške stavbe    |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12201    |Stavbe javne uprave         |      1|
+-------------+------------------------------------+------------+
|12202    |Stavbe bank, pošt, zavarovalnic   |     1,3|
+-------------+------------------------------------+------------+
|12203    |Druge upravne in pisarniške stavbe |      1|
+-------------+------------------------------------+------------+
|123     |Trgovske in druge stavbe za     |      |
|       |storitvene dejavnosti        |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12301    |Trgovske stavbe           |     1,3|
+-------------+------------------------------------+------------+
|12302    |Sejemske dvorane, razstavišča    |      1|
+-------------+------------------------------------+------------+
|12303    |Bencinski servisi          |     1,3|
+-------------+------------------------------------+------------+
|12304    |Stavbe za druge storitvene     |      1|
|       |dejavnosti             |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|124     |Stavbe za promet in stavbe za    |      |
|       |izvajanje elektronskih komunikacij |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12410    |Postaje, terminali, stavbe za    |     1,3|
|       |izvajanje elektronskih komunikacij |      |
|       |ter z njimi povezane stavbe     |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12420    |Garažne stavbe           |      1|
+-------------+------------------------------------+------------+
|125     |Industrijske stavbe in skladišča  |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12510    |Industrijske stavbe (proizvodnja  |     0,9|
|       |dejavnost, industrija)       |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12510    |Industrijske stavbe (obrtna     |     0,7|
|       |dejavnost, če je skupaj največ 500 |      |
|       |m2 pokritih površin)        |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12510    |Industrijske stavbe (dejavnosti, ki |     1,3|
|       |nadpovprečno obremenjujejo     |      |
|       |komunalno infrastrukturo: klavnice, |      |
|       |mlekarne itd.)           |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12520    |Rezervoarji, silosi in skladišča  |      1|
+-------------+------------------------------------+------------+
|12520    |Rezervoarji, silosi in skladišča  |     1,3|
|       |(nevarne snovi in razstreliva,   |      |
|       |vključno s fitofarmacevtskimi    |      |
|       |pripravki)             |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|126     |Stavbe splošnega družbenega pomena |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12610    |Stavbe za kulturo in razvedrilo   |      1|
+-------------+------------------------------------+------------+
|12620    |Muzeji in knjižnice         |      1|
+-------------+------------------------------------+------------+
|12630    |Stavbe za izobraževanje in     |      1|
|       |znanstvenoraziskovalno delo     |      |
+-------------+------------------------------------+------------+
|12640    |Stavbe za zdravstvo         |      1|
+-------------+------------------------------------+------------+
|12650    |Športne dvorane           |      1|
+-------------+------------------------------------+------------+
|127     |Druge nestanovanjske stavbe     |     0,7|
+-------------+------------------------------------+------------+
|230     |Kompleksni industrijski objekti   |     1,3|
+-------------+------------------------------------+------------+
za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1,0.
VII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega značaja,
– vseh vrst stavb, katerih investitor je Občina Kuzma,
– stavb iz postavke 112 (večstanovanjske stavbe), 113 (stanovanjske stavbe za posebne namene), 122 (stavbe javne uprave), 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), 241 (objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas), kolikor so njihovi investitorji zavodi, ustanove in podjetja, ki jih je ustanovila Občina Kuzma in kolikor so te stavbe namenjene izvajanju neprofitnih dejavnosti oziroma niso namenjene nadaljnji prodaji.
Oprostitve plačila dela ali celotne vrednosti komunalnega prispevka so možne tudi za gradnjo vseh drugih stavb in objektov, kolikor Občinska uprava Občine Kuzma oceni, občinski svet pa s sklepom potrdi, da bi njihova gradnja:
– prispevala k razvoju občine,
– prispevala k oživitvi jedra naselja,
– prispevala večji izrabi že zgrajene komunalne opreme.
Občina Kuzma bo zmanjšanje pritoka sredstev iz naslova komunalnega prispevka iz prvega in drugega odstavka tega člena nadomestila iz nenamenskih virov proračuna. Oprostitve stopijo v veljavo, ko so v proračunu zagotovljena sredstva iz nenamenskih virov.
VIII. POSEBNI PRIMERI OBRAČUNA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli, nadomestne gradnje ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le priključna moč objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. V tem primeru se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KP(ij) = K(dejavnost) · (A(tlorisna, nova) – A(tlorisna, obstoječa)) · Ct(ij1) · Dt] – novogradnja – nadomestitev obstoječega objekta
Če bo neto tlorisna površina novega objekta manjša od neto tlorisne površine obstoječega objekta, se komunalni prispevek ne plača in ne vrača.
Vrsta rabe in neto tlorisna površina obstoječega objekta iz prejšnjega stavka tega člena se pridobi iz Podatkov o enoti nepremičnine, s katerimi razpolaga Geodetska uprava Republike Slovenije.
[KP(ij) = K(dejavnost) · A(tlorisna, sprememba) · Ct(ij1) · Dt] – sprememba površine obstoječega objekta
19. člen
V primeru spremembe vrste objekta za obstoječe objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, ki je določen s 5. členom tega odloka ter neto tlorisne površine, kateri se spreminja namembnost. Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KP(ij) = (K(dejavnost-novi) – K(dejavnost-obstoječi)) · A(tlorisna, sprememba · Ct(ij1) · Dt]
Če je faktor dejavnosti novega objekta manjši od faktorja dejavnosti obstoječega objekta, se komunalni prispevek ne plača in ne vrača.
20. člen
V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
21. člen
V primeru, ko je vrednost komunalne infrastrukture, ki jo mora zagotoviti občina potencialnim investitorjem večja od komunalnega prispevka, ki se obračunava na danem območju mora investitor plačati dejansko vrednost potrebne infrastrukture oziroma jo lahko izvede sam ter je tako oproščen plačila komunalnega prispevka.
22. člen
Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre. Komunalni prispevek za obstoječo (že zgrajeno) komunalno opremo pa se obračuna na podlagi tega odloka.
IX. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
23. člen
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
24. člen
Komunalni prispevek se odmeri z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri občinska uprava z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem primeru mora biti k vlogi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se odmerja po uradni dolžnosti v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
X. POGODBENA RAZMERJA MED INVESTITORJEM IN OBČINO
25. člen
Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Občine Kuzma z odločbo.
26. člen
Zavezanec plača komunalni prispevek v enkratnem znesku ali izjemoma v dogovorjenih obrokih, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v enem letu od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. O možnosti obročnega odplačevanja odloči župan s sklepom na predlog zavezanca, s katerim se v primeru odobritve obročnega plačevanja sklene ustrezna pogodba.
27. člen
Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto. Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
28. člen
Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
29. člen
S plačilom komunalnega prispevka zavezanec poravna vse stroške priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
30. člen
S plačilom komunalnega prispevka prevzema Občina Kuzma obveznost, da bo zagotovila možnost priključitve na že zgrajeno komunalno opremo oziroma bo zagotovljena možnost priključitve na komunalno opremo v obsegu, kot ga določa program opremljanja.
31. člen
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
32. člen
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
33. člen
Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda pristojni organ občinske uprave po plačilu celotnega komunalnega prispevka, izjemoma v primeru obročnega plačevanja pa po plačilu prvega obroka, katerega zapadlost je v 60 dneh od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek in predložitvi pogodbe iz 26. člena.
34. člen
Sredstva zbrana s plačili komunalnih prispevkov so prihodki občinskega proračuna, ki jih občina lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme, v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
35. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 90/08).
36. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 900-0005/2012-1
Kuzma, dne 29. avgusta 2012
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti