Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012

Kazalo

2725. Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza z baloni, stran 7100.

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4, v nadaljnjem besedilu: Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje 76. člena Zakona o letalstvu izdaja direktor agencije naslednjo
O P E R A T I V N O-T E H N I Č N O Z A H T E V O
za opravljanje zračnega prevoza z baloni
1. člen
(vsebina)
Ta operativno-tehnična zahteva določa odgovornosti in pristojnosti vodje balona, odgovornost operatorja pri zagotavljanju letalske varnosti, dokumentacijo, priročnike in informacije, operativne postopke, operativne omejitve in zmogljivost, minimalno opremo balona in letalske instrumente, zahteve in organizacijsko strukturo operatorja, operativne priročnike in usposabljanje in preverjanje pilotov za opravljanje zračnega prevoza z baloni.
2. člen
(opredelitve pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo naslednji pomen:
1. balon pomeni zrakoplov, lažji od zraka, ki ni na motorni pogon in leti z uporabo plina ali gorilnika. V tej operativno-tehnični zahtevi se šteje za balon tudi toplozračna zračna ladja, čeprav ima motorni pogon;
2. razred balonov pomeni razvrstitev balonov glede na sredstvo za dvigovanje, ki se uporablja za ohranjanje vzgona;
3. skupina balonov pomeni razvrstitev balonov po velikosti ali prostornini ovoja oziroma kupole balona;
4. krov balona pomeni košaro oziroma gondolo balona, kjer so lahko potniki in vodja balona v istem ali v ločenem prekatu oziroma predelu košare ali gondole;
5. letalski priročnik balona ali drug enakovreden dokument pomeni letalski priročnik za balon, ali drug enakovredni dokument, ki vključuje informacije, ki so potrebni za operacijo balona oziroma zrakoplova, v skladu s pogoji spričevala o plovnosti, razen, če so te informacije že vključene v dele operativnega priročnika, ki je dostopen na krovu balona;
6. operator pomeni letalskega prevoznika, ki v skladu s to operativno-tehnično zahtevo in letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji pridobi spričevalo letalskega prevoznika;
7. posebna kategorija potnikov pomeni osebe, ki potrebujejo posebno obravnavo in posledično zahtevajo posebne pogoje prevoza, pomoč in sredstva, in so naslednji:
(a) osebe z zmanjšano možnostjo gibanja (PRM). Slednja kategorija potnikov ima zmanjšano možnostjo gibanja zaradi fizične nezmožnosti gibanja (senzorične in gibalne), ki so duševno neprištevni, starejše osebe ali ki imajo katerikoli drug upoštevni zdravstveni problem;
(b) otroci (od dveh do dvanajst let) s spremstvom ali brez in dojenčki (do dveh let);
8. pristojni organ pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije.
9. sprejemljiv pomeni, da pristojni organ ne nasprotuje njegovi primernosti za predvideni namen.
1. poglavje
Odgovornosti vodje balona
3. člen
(odgovornost vodje balona)
(1) Vodja balona:
1. je odgovoren za varnost vseh potnikov, ki so vkrcani na krovu balona, in sicer od trenutka pričetka napihovanja kupole balona (hladno napihovanje) do trenutka, ko se izpusti oziroma izprazni zrak iz kupole balona;
2. je odgovoren za predpoletno pripravo in seznanitev z ustreznimi postopki tistih oseb, ki bodo sodelovale pri napihovanju in/ali pri izpraznitvi kupole balona;
3. zagotovi, da osebe, ki sodelujejo pri napihovanju in izpraznitvi kupole balona, nosijo zaščitno opremo, ki naj vključuje vsaj obleko z dolgimi rokavi in hlačami iz naravnih vlaken ali druga ognjevarna oblačila, primerno obutev ter rokavice;
4. je odgovoren za izdajanje vseh ustreznih ukazov in sprejem vseh ustreznih ukrepov za zagotovitev varnosti poleta, balona, premoženja in oseb, ki so na krovu balona;
5. zavrne prevoz ali izkrca vsako osebo ali tovor ali drug predmet, ki lahko ogroža varnost zrakoplova in vseh, ki so na njem;
6. prepove prevoz osebam, ki so vidno pod vplivom alkohola ali drog, v kolikor je ugotovljeno, da ogroža ali da lahko ogrozi varnost zrakoplova in vseh, ki so na njem;
7. zagotovi, da so vsi potniki na zbirnem mestu seznanjeni in pripravljeni na polet ter seznanjeni z ustreznimi varnostnimi navodili in uporabo opreme za nujne primere;
8. zagotovi, da nobena oseba na krovu balonu ali v neposredni bližini balona ne kadi;
9. zagotovi, da so vsi operativni postopki in kontrolni seznami v skladu z operativnim priročnikom;
10. zagotovi, da je predpoletni pregled balona opravljen v skladu s programom vzdrževanja, ki ga odobri pristojni organ;
11. ugotovi, da je vsa reševalna oprema in oprema za nujne potrebe na dostopnem mestu, na način, da se lahko v vsakem trenutku uspešno uporabi;
12. upošteva ustrezne zahteve poročanja o dogodkih, kot jih določi operator; in
13. upošteva vse omejitev trajanja letov in delovnega časa ter zahtevani čas počitka.
(2) Če vodja balona opravlja prevoz potnikov za več operatorjev, mora:
(i) vzdrževati lastne evidence v zvezi z omejitvami trajanja letov in delovnega časa ter zahtevanim časom počitka; in
(ii) vsakemu operatorju dati na razpolago ustrezne informacije za razporeditev letenja v skladu z upoštevnimi omejitvami trajanja letov in delovnega časa ter zahtevanim časom počitka.
(3) Vodja balona ne izvaja nalog na balonu:
(i) če je pod vplivom psihoaktivnih substanc ali alkohola ali ko ni sposoben izvajati svoje funkcije, zaradi poškodbe, utrujenosti, zdravil, slabosti ali drugih podobnih vzrokov;
(ii) po potapljanju v velikih globinah, razen po poteku ustreznega časa;
(iii) če ne zadosti veljavnim zdravstvenim zahtevam;
(iv) če dvomi v zmožnost uspešne izvedbe dodeljenih nalog; in
(v) če se zaveda ali sumi, da trpi za ustrujenostjo ali kakor koli drugače čuti nezmožnega za varno izvedbo poleta.
4. člen
(odgovornost vodje balona v izrednih razmerah)
Vodja balona v izrednih razmerah, ki ogrožajo polet ali varnost balona in/ali oseb na njem, sprejme vse ukrepe, za katere meni, da so potrebni zaradi varnosti. Če se s takim ukrepom prekršijo krajevni predpisi ali postopki, mora vodja balona o tem nemudoma uradno obvestiti ustrezne oblasti (organe, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem the predpisov). V takih primerih lahko zaradi varnosti ne upošteva pravil, operativnih postopkov in metod.
5. člen
(pristojnosti vodje balona)
Operator zagotovi in sprejme vse ustrezne ukrepe, da osebe na krovu balona spoštujejo vse zakonite ukaze vodje balona ter da zavaruje varnost balona, premoženja in vseh oseb, ki so na njem.
2. poglavje
Odgovornost operatorja pri zagotavljanju letalske varnosti
6. člen
(prenosne elektronske in druge naprave)
Operator ali vodja balona ne dovoli uporabe prenosnih elektronskih ali drugih naprav na krovu balona, ki bi lahko škodljivo ali neugodno vplivale na zmogljivost plinskega sistema in na drugo opremo balona, in sprejme vse ustrezne ukrepe, da se tovrstne naprave ne uporabi ali zlorabi.
7. člen
(informacije o reševalni opremi in opremi za preživetje na zrakoplovu)
Operator mora imeti vedno na voljo sezname z informacijami o reševalni opremi in opremi za preživetje, ki so na krovu balona, za takojšnje posredovanje teh informacij reševalnim koordinacijskim centrom.
8. člen
(alkohol in droge)
Operator sprejme vse ustrezne ukrepe za preprečitev vkrcanja osebi, ki je pod vplivom alkohola ali drog, v kolikor je ugotovljeno, da bi dejanja ali prisotnost osebe lahko ogrozi varnost zrakoplova in vseh, ki so na njem.
9. člen
(ogrožanje varnosti)
Operator sprejme vse ustrezne ukrepe, da zagotovi, da katera koli oseba z nevestnim ali malomarnim dejanjem ali z opustitvijo dolžnega ravnanja, ne ogrozi varnosti balona in vseh, ki so na njem, ali da povzroči ali dopusti, da balon ogrozi katero koli osebo ali premoženje.
10. člen
(takojšen odziv na varnostno težavo)
Operator sprejme:
(1) vse varnostne ukrepe, ki jih zahteva pristojni organ; in
(2) vse ustrezne obvezne varnostne informacije, ki jih izda Evropska agencija za varnost v letalstvu, vključno z direktivami o plovnosti.
3. poglavje
Dokumentacija, priročniki in informacije
11. člen
(dokumentacija na krovu balona ali v spremljevalnem vozilu)
(1) Dokumentacija, priročniki in informacije, ki morajo biti v spremljevalnem vozilu ali na območju delovanja, so naslednje:
(i) licenca letalskega osebja in zdravniško spričevalo vodje balona, izvirna različica;
(ii) letalski priročnik balona/zrakoplova (BFM/AFM) ali enakovredni dokument;
(iii) potrdilo o vpisu v register zrakoplovov, izvirna različica ali overjena kopija dokumenta;
(iv) spričevalo o plovnosti zrakoplova, izvirna različica ali overjena kopija dokumenta;
(v) potrdilo o pregledu plovnosti balona, izvirna različica ali overjena kopija dokumenta;
(vi) spričevalo letalskega prevoznika, izvirna različica ali overjena kopija dokumenta;
(vii) operativne določbe, izdane skupaj s spričevalom letalskega prevoznika, če je ustrezno, izvirna različica ali overjena kopija dokumenta;
(viii) priročnik o izvajanju komercialnih operacij oziroma dejavnosti, ki je potrjen hkrati s spričevalom letalskega prevoznika;
(ix) potrdilo o sklenitvi zavarovanja v zvezi s potniki, prtljago, tovorom in tretjimi osebami;
(x) relevantne in veljavne aeronavtične karte;
(xi) plan leta v listinski obliki ali drugi ustrezni obliki, če je to ustrezno;
(xii) spričevalo o hrupu, če je to ustrezno, izvirna različica ali overjena kopija dokumenta;
(xiii) dovoljenje za delo radijske postaje, če je ustrezno, izvirna različica ali overjena kopija dokumenta;
(xiv) operativni plan leta;
(xv) dnevnik letenja ali enakovredni dokument, ki omogoča, da se zahtevane informacije lahko ustrezno zaznamujejo v dokumenti in ni nujno v obliki dnevnika, temveč so te informacije lahko navedene tudi na operativnem planu leta ali v tehnični knjižici zrakoplova;
(xvi) tehnična knjižica balona;
(xvii) NOTAM/AIS informacije, glede na območje letenja;
(xviii) zapis o meteoroloških informacijah;
(xix) lista potnikov, če so na krovu balona;
(xx) informacije o potnikih, ki spadajo v posebno kategorijo potnikov;
(xxi) dokumentacija glede mase balona;
(xxii) informacije v zvezi s službo za zagotavljanje iskanja in reševanja za območje poleta; in
(xxiii) kateri koli drug dokument, ki ga zahteva pristojni organ.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, morajo biti na krovu balona naslednji dokumenti, in sicer:
(i) letalski priročnik balona/zrakoplova (BFM/AFM) ali enakovredni dokument;
(ii) relevantne in veljavne aeronavtične karte;
(iii) informacije v zvezi s službo za zagotavljanje iskanja in reševanja za območje poleta;
(iv) NOTAM/AIS informacije, če obstajajo in če je primerno, glede na območje letenja;
(v) zapis o meteoroloških informacijah; in
(vi) operativni plana leta.
12. člen
(dostop do dokumentacije)
Vodja balona mora, v razumnem času od prejetja zahteve, pristojni uradni osebi v pregled izročiti zahtevano dokumentacijo, v zvezi z operacijo balona.
4. poglavje
Operativni postopki
13. člen
(območje delovanja)
(1) Operator lahko za namen izvajanja operacij uporabi območja delovanja, ki so primerna za razred in skupino balona, v povezavi z nameravano operacijo balona.
(2) Pri izvajanju operacij mora operator upoštevati omejitve, ki jih določajo predpisi o zaščitenih območjih.
14. člen
(postopki za zmanjšanje hrupa)
Operator mora zagotoviti, da postopki pri vzletanju in pristajanju vključujejo in upoštevajo zahteve po zmanjšanju učinka hrupa balona.
15. člen
(zaloga plina ali balasta in planiranje poleta)
(1) Operator zagotovi, da je minimalna zaloga plina ali balasta na krovu balona ustrezna nameravani dolžini in trajanju operacije. Operator mora zagotoviti tudi dodatno zalogo plina, ki zagotovi najmanj 30 minutno podaljšanje trajanje nameravanega poleta.
(2) Izračun skupne minimalne zaloge plina ali balasta za nameravano operacijo, mora biti opravljen na podlagi naslednjih operativnih pogojev leta:
(i) podatki, ki jih zagotovi proizvajalec balona ali, ki se pridobijo na način, ki je sprejemljiv za pristojni organ;
(ii) pričakovana masa;
(iii) pričakovani vremenski pogoji; in
(iv) postopki in omejitve navigacijskih služb zračnega prometa.
(3) Izračuni so dokumentirani v operativnem planu leta.
16. člen
(prevoz posebnih kategorij potnikov)
(1) Osebe, ki zahtevajo posebne pogoje, pomoč in/ali naprave, se lahko vkrcajo na krov balona, samo pod pogoji, ki zagotovijo varnost balona in vseh oseb, ki so na njem, v skladu s postopki, ki jih vzpostavi operator.
(2) Operator mora o prevozu oseb, ki spadajo v posebno kategorijo potnikov, opozoriti vodjo balona.
17. člen
(ročna prtljaga)
Operator vzpostavi postopke in pravila, ki zagotovijo, da je vsa ročna prtljaga, in drugi prenosljivi predmeti, shranjena in zavarovana na način, ki prepreči povzročitev telesnih poškodb ali druge škode na krovu balona.
18. člen
(vozovnica)
Vozovnica je dokaz o sklenjeni pogodbi o prevozu potnikov, pri čemer se v zvezi z vozovnico uporabljajo določbe Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 27/11 – UPB2).
19. člen
(navodila potnikom)
(1) Operator zagotovi dajanje navodil potnikom glede reševalne opreme ali opreme za nujne primere in ustreznih postopkov pred in, če je to primerno, med letom.
(2) Navodila naj vključujejo vsaj naslednje elemente:
(i) uporaba ročajev košare;
(ii) ustreznost oblačil;
(iii) prepoved kajenja in uporaba določenih naprav;
(iv) shranitev ročne prtljage;
(v) poudarek zahteve, da morajo potniki nujno ostati v košari, še posebej po pristanku;
(vi) ustrezna pristajalna pozicija, ki zmanjšuje možnost udarcev, v primeru neobičajnih razmer; in
(vii) varen prevoz/prenos balona na tleh, po pristanku.
(3) Pred vzletom morajo potniki prikazati/demonstrirati pravilno pristajalno pozicijo.
(4) Pred pričetkom nameravanega pristajalnega postopka morajo biti potniki pozvani na pravilno držo in oprijem ročajev košare balona.
20. člen
(načrtovanje poleta)
(1) Polet se ne sme opraviti, razen če je vodja balona:
(i) prepričan, da glede na vsa razumno razpoložljiva sredstva, vključujoč navigacijska in komunikacijska sredstva, brez katerih se polet ne more opraviti, varna izvedba operacije v nobenem trenutku in fazi poleta ni dvomljiva; in
(ii) seznanjen z vsemi razpoložljivimi meteorološkimi informacijami glede na nameravan polet.
(2) Priprava za polet mora vključevati vsaj:
(i) preučitev najnovejših razpoložljivih vremenskih poročil in napovedi; in
(ii) načrtovanje alternativnega plana razvoja dogodkov in vizualizacije poleta, v primeru spremembe vremenskih pogojev, zaradi česar prvotno predviden plan poleta ne bi mogel biti zaključen.
21. člen
(najava leta navigacijskim službam zračnega prometa)
(1) Ne glede na to, če najava leta navigacijskim službam zračnega prometa ni zahtevana, mora vodja balona predložiti zadostne informacije, ki zagotavljajo aktiviranje alarmnih služb, če je to potrebno.
(2) V primeru, da najave ali plana leta navigacijskim službam zračnega prometa ni mogoče oddati, mora operator ali vodja balona med letom to oddati takoj, ko je to mogoče.
22. člen
(zaščita potnikov in pilota)
Vodja balona mora zagotoviti, da je pred vzletom in pred postopki pristajanja, ali kadarkoli je to potrebno za zagotavljanje varnosti, vsa oprema in ročna prtljaga ustrezno zaščitena in da je evakuacija v primeru sile vedno mogoča.
23. člen
(kajenje na krovu balona)
Kajenje na krovu balona ni dovoljeno.
24. člen
(meteorološke razmere)
Vodja balona začne ali nadaljuje polet po pravilih vizualnega letenja (VFR) samo, če najnovejše razpoložljive meteorološke informacije kažejo, da bodo vremenske razmere na poti in v predvidenem namembnem kraju ob predvidenem času na ravni veljavnih operativnih minimumov za letenje po vizualnih pravilih letenja ali nad njimi.
25. člen
(led in drugi kontaminanti – postopki na tleh)
Vodja balona začne s postopki vzletanja šele, ko je balon brez vseh nanosov, ki bi lahko škodljivo vplivali na zmogljivost ali vodljivost balona, razen ko je to mogoče v skladu z letalskim priročnikom balona.
26. člen
(pogoji za vzlet)
Vodja balona se pred začetkom vzleta prepriča, da po podatkih, ki so mu na voljo, vreme na vzletišču ali območju delovanja ne bo oviralo varnega vzleta.
27. člen
(simulirane nenormalne razmere med letom)
Operator zagotovi, da se pri prevozu potnikov, nenormalne ali izredne razmere, ki zahtevajo uporabo nenormalnih postopkov ali postopkov v sili, ne simulirajo.
28. člen
(upravljanje goriva ali balasta med letom)
Vodja balona mora v rednih časovnih obdobjih preveriti, da količina uporabnega plina ali balasta, če obstaja, za preostali del poleta, ni manjša, kot količina uporabnega plina ali balasta, če obstaja, potrebnega za zaključek nameravanega poleta, in dodatne zaloge plina ali balasta, za pristanek.
29. člen
(uporaba dodatnega kisika)
Vodja balona zagotovi, da člani posadke, ki izvajajo naloge, ki so nujne za varno izvedbo poleta, uporabijo dodatni kisik vedno, ko višina preseže 10 000 ft (3048 metrov) za več kot 30 minut in vedno ko višina preseže 13 000 ft (3962 metrov).
30. člen
(pogoji pri priletu in pristanku)
Vodja balona se pred začetkom pristajalnih postopkov prepriča, da po podatkih, ki so mu na voljo, vreme na nameravanem območju delovanja in stanje pri tleh na območju, ki ga namerava uporabiti za pristanek, ne bosta ovirala varnega prileta in pristanka.
5. poglavje
Operativne omejitve in zmogljivost
31. člen
(operativne omejitve – splošno)
(1) Obremenitev in masa balona morata biti v kateri koli fazi operacije balona v okviru omejitev, kot so opredeljene v letalskem priročniku balona ali v operativnem priročniku, če slednji določa strožje omejitve.
(2) Napisi, oznake, seznami ali njihove kombinacije, ki vsebujejo tiste operativne omejitve, ki jih določa letalski priročnik balona ali operator za vizualno predstavitev, morajo biti v balonu prikazani.
32. člen
(operativne omejitve – letenje ponoči)
Baloni lahko vzletijo ponoči pod pogojem, da je na njih dovolj goriva za pristanek podnevi.
33. člen
(tehtanje)
(1) Operator zagotovi, da je masa balona določena z dejanskim tehtanjem, in sicer pred pričetkom uporabe balona za uporabo v operacijah, kar združuje vse vplive modifikacij in popravil na dejansko maso balona. Dejansko tehtanje mora biti ustrezno dokumentirano in na voljo vodji balona.
(2) Operator zagotovi ponovno tehtanje balona, če se ugotovi, da zaradi modifikacij balona, dejanska masa ni natančno znana.
34. člen
(sistem za določanje mase balona)
(1) Operator za vsak polet vzpostavi sistem, ki omogoča vodji balona, da natančno preveri, da so spodaj našteti elementi znotraj omejitev, kot jih določa letalski priročnik balona:
(i) masa praznega balona;
(ii) masa potnikov in tovora;
(iii) masa goriva na krovu balona;
(iv) natovorjenje balona pod nadzorom vodje balona;
(v) vzletna masa balona; in
(vi) priprava in razpolaganje s celotno dokumentacijo.
(2) Dokumentacija o masi balona mora biti pripravljena pred poletom in dokumentirana v operativnem planu poleta.
35. člen
(zmogljivost)
(1) Operacija balona lahko poteka samo, če zmogljivost balona sovpada z veljavnimi pravili letenja in katerimi koli drugimi veljavnimi omejitvami letenja, omejitvami zračnega prostora ali omejitvami letališča, vzletišča ali območja delovanja.
(2) Vodja balona sprejme vse ustrezne ukrepe, da lahko v primeru odpovedi katerega koli sistema varno zaključi pristajalni postopek.
36. člen
(omejitev velikosti balona)
Velikost balona, ki ga lahko upravlja operator, ima lahko največjo prostornino ovoja oziroma kupole balona 10 500 m3 (370 804 kubičnih čevljev) in v katerem je lahko v posameznem trenutku največ 19 potnikov, vendar število oseb na krovu balona ne sme presegati 20 oseb, če je bil polet izveden za komercialni prevoz potnikov.
6. poglavje
Minimalna oprema balona in letalski instrumenti
37. člen
(instrumenti in oprema balona – splošno)
(1) Instrumenti in oprema so v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 243, 27. 9. 2003, str. 6–79), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1194/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 321, 8. 12. 2009, str. 5–35), ali predpisom, ki zagotavlja enakovreden nivo letalske varnosti, po izbiri pristojnega organa, če:
(i) jih uporablja posadka za določitev poti leta;
(ii) se uporabljajo za namen radiokumnikacije; ali
(ii) so vgrajeni na balonu.
(2) Za naslednje dele se ne zahteva odobritev opreme:
(i) prenosna svetilka z lastnim napajanjem;
(ii) točni časomer ali ročna ura;
(iii) oprema za preživetje in signalna oprema;
(iv) nadomestni vir vžiga;
(v) požarna odeja ali ognjevarno pregrinjalo;
(vi) trak za izmet (drop line);
(vii) komplet za prvo pomoč; in
(viii) nož.
(3) Instrumenti in oprema, ki se v tej operativno-tehnični zahtevi ne zahtevajo vendar so na balonu, morajo izpolnjevati naslednji zahtevi:
(i) informacije, ki jih zagotavljajo ti instrumenti, oprema ali pripomočki, ni obvezna oprema posadke balona in jih tudi ne uporablja; in
(ii) instrumenti in oprema ne vplivajo na plovnost balona, niti pri odpovedih ali napakah.
(4) Instrumenti in oprema morajo biti na voljo za uporabo ali zlahka dosegljivi z mesta, na katerem sedi ali stoji pilot, ki jih mora uporabljati.
(5) Vsa zahtevana reševalna oprema mora biti zlahka dosegljiva za takojšnjo uporabo.
38. člen
(minimalna oprema za let)
Polet se ne sme izvesti, če kateri koli od instrumentov, delov opreme ali funkcij balona, ki so potrebni za načrtovani polet, ne deluje, razen če se balon uporablja v skladu s seznamom minimalne zahtevane opreme (MEL), če je ta določen.
39. člen
(operativne luči)
(1) Baloni, ki opravijo polet v pogojih nočnega vizualnega letenja (NVFR), morajo biti opremljeni s:
(i) pozicijskimi lučmi;
(ii) napravo za zagotavljanje ustrezne osvetlitve vseh instrumentov in opreme, pomembnih za varno delovanje balona; in
(iii) prenosno svetilko z lastnim napajanjem.
(2) Toplozračne zračne ladje, ki se uporabljajo ponoči, morajo biti opremljene s:
(i) pristajalnim žarometom; in
(ii) lučjo proti trčenju.
(3) Lastnosti in postavitev pozicijskih luči morajo biti naslednje:
(i) Pozicijska luč je neutripajoča letalska luč bele barve in ena utripajoča rdeča pozicijska luč; ali ena bela pozicijska luč z učinkovito utripajočo frekvence najmanj 40, a ne več kot 100 ciklov v minutnem intervalu.
(ii) Obe luči morata pokrivati horizontalno pokritost 360° in mora biti vidna najmanj 3 km od balona v normalnih meteoroloških pogojih.
(iii) Neutripajoča bela luč mora biti nameščena vsaj 7 m pod košaro. Utripajoča bela ali rdeča luč mora biti nameščena med 3 m in 4 m pod neutripajočo belo lučjo.
(iv) Kot opremo za dodatno razsvetlitev se lahko uporabi prenosno luč, če je to ustrezno.
40. člen
(operacije po vizualnih pravilih letenja – instrumenti za letenje in navigacijo ter povezana oprema)
Baloni, ki se uporabljajo podnevi po pravilih vizualnega letenja, so opremljeni z:
(1) napravo ali pripomočkom za prikazovanje smeri leta; in
(i) časa v urah, minutah in sekundah;
(ii) navpične hitrosti, če tako zahteva letalski priročnik balona;
(iii) tlačne višine, če tako zahteva letalski priročnik balona; in
(iv) razen za plinske balone, prikazovalnik pritiska v plinski cevi vsakega gorilca.
(2) Načini za merjenje in prikazovanje tlačne višine so potrebni:
(i) če tako zahtevajo navigacijske službe zračnega prometa; ali
(ii) če je potrebna kontrola višine za polete, kjer se potrebuje kisik; ali
(iii) če letalski priročnik balona zahteva omejitve višine in/ali omejuje hitrost vzpenjanja in spuščanja.
41. člen
(sistem za privezovanje vodje balona)
(1) Baloni s predelnimi košarami morajo biti opremljeni s sistemom za privezovanje vodje balona.
(2) Vodja balona mora biti v kritičnih fazah poleta privezan s sistemom za privezovanje.
42. člen
(komplet za prvo pomoč)
(1) Baloni morajo biti opremljeni s kompletom za prvo pomoč.
(2) Komplet za prvo pomoč je:
(i) zlahka dostopen za uporabo; in
(ii) se redno dopolnjuje ter je redno pregledan.
(3) Dodatni komplet za prvo pomoč je v spremljevalnem vozilu.
(4) Da je komplet za prvo pomoč redno pregledan, mora biti periodično pregledan (veljavnost, upoštevanje rokov uporabe), da lahko služi svojemu namenu ter da je na voljo v vsakem trenutku.
43. člen
(dodatni kisik)
Baloni, ki se uporabljajo na tlačnih višinah nad 10 000 ft (3048 metrov), so opremljeni z napravo za shranjevanje in razdeljevanje kisika, ki vsebuje dovolj kisika za dihanje za oskrbo:
(i) članov posadke za vsako obdobje, daljše od 30 minut, ko bo tlačna višina med 10 000 ft (3048 metrov) in 13 000 ft (3962 metrov); in
(ii) vseh članov posadke ter potnikov za vsako obdobje, ko bo tlačna višina nad 13 000 ft (3962 metrov).
44. člen
(ročni gasilni aparati)
Toplozračni baloni so opremljeni najmanj z enim ročnim gasilnim aparatom.
45. člen
(letenje nad vodo)
Vodja balona, ki se uporablja nad vodo, oceni nevarnosti za preživele iz balona v primeru pristanka v sili na vodi, na podlagi katerih določi, da bodo na balonu:
(i) rešilni jopiči za vsako osebo na krovu balona, ali enakovrstne individualne plavajoče naprave za vsako osebo na krovu balona, ki je mlajša od 24 mesecev, morajo biti shranjeni ali nameščeni na mestih, tako da se jih zlahka doseže;
(ii) oddajnik signala na kraju nesreče (ELT) ali osebni označevalec (PLB), ki ga ima na sebi vodja balona in lahko hkrati oddaja na frekvencah 121,5 MHz in 406 MHz; in
(iii) oprema za oddajanje signalov v sili.
46. člen
(oprema za preživetje)
Baloni, ki se uporabljajo nad območji, na katerih bi bilo iskanje in reševanje posebej zahtevno, so opremljeni s signalnimi napravami in reševalno opremo, kot je ustrezno za območje, ki ga bodo preleteli.
47. člen
(razna oprema)
(1) Balon mora biti opremljen z zaščitnimi rokavicami za vsakega člana posadke.
(2) Toplozračni baloni so opremljeni z:
(i) nadomestnim virom vžiga;
(ii) napravo za merjenje in prikazovanje količine goriva;
(iii) nožem;
(iv) požarno odejo ali ognjevarno pregrinjalo; in
(v) najmanj 25 metrov dolgim trakom za izmet (drop line).
(3) Plinski baloni so opremljeni z nožem in najmanj 20 metrov dolgim trakom za izmet (drop line).
48. člen
(radiokomunikacijska oprema)
(1) Če je to v skladu z zahtevami za zračni prostor, v katerem letijo, so baloni opremljeni z radiokomunikacijsko opremo, s katero se lahko izvaja dvosmerna komunikacija z navigacijskimi službami zračnega prometa oziroma z drugimi areonavtičnimi postajami in na frekvencah, ki so v skladu z zahtevami za zračni prostor.
(2) Radiokomunikacijska oprema mora omogočati komuniciranje na letalski frekvenci 121,5 MHz za pomoč v nevarnosti.
49. člen
(radarski odzivnik)
Če se to zahteva v skladu z zahtevami za zračni prostor, v katerem letijo, so baloni opremljeni s sekundarnim nadzorovalnim radarskim (SSR) odzivnikom z vsemi zahtevanimi zmogljivostmi.
7. poglavje
Zahteve in organizacijska struktura operatorja
50. člen
(odgovornosti operatorja)
(1) Operator je odgovoren za delovanje balona v skladu z ustreznimi zahtevami iz te operativno-tehnične zahteve in njegovim spričevalom.
(2) Vsak polet se izvede v skladu z določbami operativnega priročnika.
(3) Operator vzpostavi in vzdržuje sistem operativnega nadzora nad vsakim letom, ki se izvaja pod pogoji iz njegovega spričevala.
(4) Operator zagotovi, da so njegovi baloni opremljeni, posadke pa usposobljene v skladu z zahtevami za območje in vrsto operacij.
(5) Operator zagotovi, da je vse osebje vključeno v zemeljske in letalske operacije, ustrezno poučeno, da je dokazalo usposobljenost za opravljanje svojih posebnih nalog ter da se zaveda svojih odgovornosti in povezanosti takšnih nalog s celotno operacijo.
(6) Operator za vsak tip balona določi postopke in navodila za varno delovanje, ki vsebujejo naloge in odgovornosti pilotov in zemeljskega osebja za vse vrste operacij na tleh in v zraku. Ti postopki od članov posadke v ključnih fazah leta ne zahtevajo izvajanja drugih nalog, razen tistih, ki so potrebne za varno delovanje balona.
(7) Operator zagotovi, da se vse osebe pri operatorju zavedajo, da morajo upoštevati zakone, druge predpise in postopke, ki se nanašajo na opravljanje njihovih nalog.
(8) Operator določi sistem kontrolnih seznamov za vsak tip balona, namenjen uporabi članov posadke v vseh fazah leta v običajnih in neobičajnih postopkih ter postopkih v sili, da se zagotovi upoštevanje operativnih postopkov iz operativnega priročnika. Pri zasnovi in uporabi kontrolnih seznamov se upoštevajo človeški dejavniki in najnovejša ustrezna dokumentacija proizvajalca balona.
(9) Operator določi postopke načrtovanja letov za zagotavljanje varnega izvajanja letov na podlagi upoštevanja zmogljivosti balona, drugih operativnih omejitev ter ustreznih pričakovanih pogojev na predvidenih območjih delovanja. Ti postopki se vključijo v operativni priročnik.
(10) Operator vzpostavi in vzdržuje programe usposabljanja osebja v skladu s tehničnimi navodili. Programi usposabljanja so sorazmerni z odgovornostmi osebja.
51. člen
(sistem upravljanja operatorja)
(1) Operator določi, vzpostavi in vzdržuje sistem upravljanja, ki vključuje:
(i) jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v organizaciji operatorja, vključno z neposredno odgovornostjo za varnost glavne odgovorne osebe;
(ii) opis splošnih načel operatorja v zvezi z varnostjo;
(iii) vzdrževanje usposobljenosti in kompetentnosti osebja za izvajanje njihovih nalog;
(iv) dokumentacijo o vseh ključnih procesih sistema upravljanja, vključno s procesom seznanjanja članov osebja z njihovimi odgovornostmi; in
(v) funkcijo spremljanja skladnosti organizacije z ustreznimi zahtevami. Spremljanje skladnosti vključuje sistem posredovanja povratnih informacij o ugotovitvah glavni odgovorni osebi, da se po potrebi zagotovi učinkovita izvedba korektivnih ukrepov.
(2) Sistem upravljanja ustreza velikosti operatorja ter vrsti in zapletenosti njegovih dejavnosti, ob upoštevanju nevarnosti in povezanih tveganj, ki izhajajo iz teh dejavnosti.
52. člen
(zagotavljanje kvalitete)
Operator mora organizirati sistem zagotavljanja kvalitete, vključno z načini izvajanja ter odgovornimi osebami, kar se opredeli v operativnem priročniku, ki ga odobri pristojni organ.
53. člen
(zahteve glede zmogljivosti)
Operator ima zmogljivosti, ki omogočajo izvajanje in upravljanje vseh načrtovanih nalog in dejavnosti v skladu z zahtevami te operativno-tehnične zahteve.
54. člen
(pogodbene aktivnosti)
(1) Pogodbene dejavnosti vključujejo vse dejavnosti iz spričevala letalskega prevoznika, ki jih izvede druga organizacija, ki je sama certificirana za izvajanje take dejavnosti ali, v kolikor ni certificirana, deluje znotraj spričevala letalskega prevoznika. Operator zagotovi, da je v primeru sklenitve pogodbe o izvedbi ali nabavi katerega koli dela njegove dejavnosti, izvedena storitev ali nabavljen produkt skladen z veljavnimi zahtevami.
(2) Če operator sklene pogodbo o odstopu/oddaji katerega koli dela svoje dejavnosti organizaciji, ki, skladno s to operativno-tehnično zahtevo, ni certificirana za izvajanje takih dejavnosti, pogodbena organizacija dela znotraj spričevala letalskega prevoznika operatorja. Organizacija, ki sklene pogodbo, zagotovi pristojnemu organu dostop do pogodbene organizacije za ugotavljanje stalne skladnosti z veljavnimi zahtevami.
55. člen
(zahteve glede osebja)
(1) Operator imenuje glavno odgovorno osebo, ki zagotavlja, da se lahko vse dejavnosti financirajo in izvajajo v skladu z veljavnimi zahtevami. Glavna odgovorna oseba je odgovorna za vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega sistema upravljanja.
(2) Operator imenuje osebo ali skupino oseb, če je to potrebno, ki so odgovorne za zagotavljanje, da operator ostane v skladu z veljavnimi zahtevami. Taka oseba oziroma osebe so na koncu odgovorne glavni odgovorni osebi.
(3) Operator ima dovolj usposobljenega osebja za izvajanje načrtovanih nalog in dejavnosti v skladu z veljavnimi zahtevami.
(4) Operator vodi ustrezne evidence o izkušnjah, usposobljenosti in usposabljanju za dokazovanje skladnosti z zgornjim odstavkom.
(5) Operator zagotavlja, da je vse osebje seznanjeno s predpisi in postopki, pomembnimi za izvajanje njihovih nalog.
56. člen
(glavna odgovorna oseba)
(1) Dolžnosti in odgovornosti odgovorne glavne osebe morajo biti jasno definirane in zapisane v operativnem priročniku.
(2) Glavna odgovorna oseba je sprejemljiva za pristojni organ.
(3) Glavna odgovorna oseba je lahko pilot, vendar mora zadostno število časa nameniti dolžnostim, ki so povezane s poslovanjem operatorja.
(4) Operator o nameravani spremembi glavne odgovorne osebe obvesti pristojni organ, ki se ravna po drugem odstavku tega člena. Sprememba glavne odgovorne osebe se navede v operativnem priročniku.
57. člen
(osebje operatorja – piloti)
(1) Osebje operatorja morajo biti za izvedbo nameravane operacije usposobljeni v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo in se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(2) V primeru, da osebje nima ustrezne licence oziroma ima licenco, ki ni veljavna, je operacija balona nezakonita in izniči zavarovanje balona.
(3) Operator zagotovi zadostno število usposobljenega osebja za opravljanje dejavnosti, vključujoč zahtevnosti in območje predvidenih operacij.
58. člen
(osebje operatorja – glavni pilot)
(1) Glavni pilot operatorja mora pristojnemu organu v ustrezni meri dokazati izkušenost in kompetentnost, da lahko vzdržuje visoko mero profesionalnosti in da, v skladu z odgovornostimi in avtoriteto, nadzira in preverja druge pilote operatorja.
(2) Glavni pilot skrbi za vzdrževanje usposobljenosti in izurjenosti pilotov ter razvršča pilote, glede na izkušenost in usposobljenost z ozirom na nameravano operacijo.
(3) Dolžnosti in odgovornosti glavnega pilota so jasno opredeljene v operativnem priročniku.
(4) Glavni pilot operatorja je sprejemljiv za pristojni organ.
(5) Glavni pilot je lahko glavna odgovorna oseba, če to ustreza velikosti operatorja in obsegu delovanja.
59. člen
(osebje operatorja – osebje na zemlji)
(1) Osebje na zemlji, ki so člani zemeljske posadke, so usposobljeni za običajne zemeljske operacije, še posebej pa za primere neobičajnih razmer in/ali postopkov v sili.
(2) Usposabljanje osebja zagotovi glavni pilot ali druga usposobljena oseba, ki jo določi glavni pilot.
60. člen
(zagotavljanje stalne plovnosti in vzdrževanje balonov)
(1) Operator ima spričevalo organizacije za vodenje stalne plovnosti v skladu z Delom M Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 315, 28. 11. 2003, str. 1–165), kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1056/2008 z dne 27. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 283, 28. 10. 2008, str. 5–29, v nadaljnjem besedilu: Uredba 2042/2003).
(2) Operator, ki nima spričevala iz prejšnjega odstavka, imenuje osebo, ki predstavlja vezni člen med operatorjem in potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti (CAMO), na podlagi pogodbe.
(3) Operator vzdržuje balon v pooblaščeni vzdrževalni organizaciji, v skladu s potrjenim programom vzdrževanja, ki ga potrdi pristojni organ.
61. člen
(ustreznost prostorov operatorja)
(1) Operator zagotovi ustrezne prostore za vodenje poslovodstva in za shranjevanje balonov in ostale opreme, ki je potrebna za izvajanje operacij.
(2) Operator zagotovi ustrezne prostore, ki omogočajo dostop do prostorov za pripravo plana poleta, in sicer knjižnico zemljevidov in aeronavtičnih map, priročnikov za letenje, operativnh priročnikov, vse ustrezne spremembe navedenih dokumentov in ostale pripomočke, ki so primerni za planiranje in izvedbo poleta.
(3) Operator zagotovi, da so vsi dokumenti, ki se ne zahtevajo, da so na krovu balona ustrezno shranjeni v prostorih, ki omogočajo takojšen dostop do teh dokumentov.
62. člen
(vodenje evidenc)
(1) Operator vzpostavi sistem vodenja evidenc, ki omogoča ustrezno shranjevanje podatkov in zanesljivo sledljivost vseh razvitih dejavnosti, vključuje pa zlasti elemente iz 50. člena.
(2) Oblika evidenc se določi v postopkih operatorja.
(3) Evidence se hranijo na način, ki zagotavlja zaščito pred poškodbami, spremembo in krajo.
63. člen
(hranjenje evidenc)
(1) Evidence o dejavnostih iz 51. člena se hranijo najmanj 5 let.
(2) Naslednje informacije, ki se uporabljajo za pripravo in izvedbo poleta, ter povezana poročila se hranijo 3 mesece:
(i) plan leta, če je ustrezno;
(ii) dokumentacija NOTAM in AIS, ki se nanaša na polet, če jo je operator pripravil;
(iii) dokumentacija o masi;
(iv) dnevnik letenja ali enakovreden dokument; in
(v) poročilo oziroma poročila o poletu, namenjena zapisu vseh dogodkov, za katere vodja balona meni, da jih je treba sporočiti ali evidentirati.
(3) Evidenca o osebju se hrani za spodaj navedena obdobja:
(i) licenca pilota, dokler izvaja privilegije licence;
(ii) Usposabljanje, preverjanje in usposobljenost članov posadke ter usposobljenost članov posadke za območje delovanja, 36 mesecev;
(iii) evidenca o nedavnih izkušnjah pilotov, 15 mesecev.
(4) Operator vodi evidenco o vsem usposabljanju, preverjanju in usposobljenosti vseh piltov in da tako evidenco na zahtevo na voljo zadevnemu pilotu.
(5) Operator hrani informacije, ki se uporabljajo za pripravo in izvedbo leta, in evidenco o usposabljanju osebja.
(6) Če pilot zamenja operatorja, operator da evidenco pilota na voljo novemu operatorju.
64. člen
(zakonodaja in aeronavtične informacije)
(1) Piloti in drugo osebje morajo imeti dostop do ustrezne zakonodaje in drugih aeronavtičnih informacij, ki jih zagotovijo navigacijske službe zračnega prometa.
(2) Informacije iz zgornjega odstavka so lahko dostopne v elektronski obliki.
65. člen
(ravnanje ob nesrečah)
Operator zagotovi učinkovito politiko obvladovanja nesreč, katere plana in način obvladovanja teh nesreč je zapisan in redno pregledan s strani glavnega pilota.
66. člen
(poročanje o dogodkih)
(1) Operator obvesti pristojni organ in vse druge organizacije, o vseh nesrečah, resnih incidentih in dogodkih v skladu z Uredbo (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitvi Direktive 94/56/ES (UL L 295, 12. 11. 2010, str. 35–50, v nadaljnjem besedilu: Uredba 996/2010) in Uredbo o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 110/05) (v nadaljevanju besedila: Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu).
(2) Brez poseganja v prvi odstavek operator obvesti pristojni organ in organizacijo, odgovorno za projektiranje balona, o vseh nesrečah, motnjah v delovanju, tehničnih okvarah, prekoračitvah tehničnih omejitev, dogodkih, ki bi opozorili na netočne, nepopolne ali dvoumne informacije iz podatkov o ustreznosti za delovanje, ali drugih neobičajnih okoliščinah, ki so ali bi lahko ogrozile varno delovanje balona in niso povzročile nesreče ali resnega incidenta.
(3) Brez poseganja v Uredbo (EU) št. 996/2010 in Uredbo o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu se poročila iz odstavkov (1) in (2) pripravijo v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ, vsebujejo pa vse ustrezne informacije o stanju, s katerim je operator seznanjen.
(4) Poročila se pripravijo čim prej, vsekakor pa v 72 urah po tem, ko je operator odkril stanje, na katero se poročilo nanaša, razen če to preprečijo izjemne okoliščine.
(5) Če je ustrezno, operator pripravi poročilo o spremljanju in v njem navede podrobnosti o ukrepih, ki jih namerava sprejeti za preprečevanje podobnih dogodkov v prihodnosti, kar najhitreje po opredelitvi navedenih ukrepov. To poročilo se pripravi v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ.
8. poglavje
Operativni priročnik
67. člen
(splošna pravila za operativne priročnike)
(1) Operator zagotovi, da vsebuje operativni priročnik vsa navodila in informacije, ki jih potrebujejo piloti, člani posadke in zemeljsko osebje za izvajanje svojih dolžnosti.
(2) Operator zagotovi, da vsebina operativnega priročnika, vključno z vsemi spremembami ali popravki, ni v nasprotju s pogoji, kot izhajajo iz spričevala letalskega prevoznika ali katerim koli veljavnim predpisom, in je sprejemljiva za pristojni organ, ki jo, če je ustrezno, potrdi.
(3) Operator mora pripraviti operativni priročnik v slovenskem jeziku.
(4) Operator zagotovi, da ima osebje operatorja enostaven dostop do enega izvoda vseh delov operativnega priročnika, ki se nanašajo na njihove dolžnosti. Operator pilotom in članom posadke, priskrbi tudi osebni izvod operativnega priročnika ali tistih njihovih delov, ki so pomembni za osebno proučevanje.
(5) Operator zagotovi, da se operativni priročnik spremeni ali popravi, tako da se navodila in informacije, ki jih vsebuje, sproti posodabljajo. Operator zagotovi, da se celotno osebje obvesti o spremembah, ki se nanašajo na njihove dolžnosti.
(6) Operator predloži pristojnemu organu predvidene spremembe in popravke pred datumom začetka njihove veljavnosti. Če se sprememba nanaša na kateri koli del operativnega priročnika, ki ga mora pristojni organ predhodno odobriti, je treba takšno odobritev pridobiti pred začetkom veljavnosti spremembe. Če se zaradi varnosti zahtevajo takojšnje spremembe ali popravki, se te lahko objavijo in začnejo uporabljati takoj, če se je zaprosilo za zahtevano odobritev.
(7) Operator vključi vse spremembe in popravke, ki jih zahteva pristojni organ.
(8) Operator mora zagotoviti, da se vsebina operativnega priročnika predstavi v obliki, v kateri se lahko uporablja brez težav. Pri zasnovi operativnega priročnika je treba upoštevati načela človeških dejavnikov.
(9) Operatorju lahko pristojni organ dovoli, da pripravi operativni priročnik ali njegove dele v drugi obliki in ne natisnjene na papir. V takšnih primerih je treba zagotoviti sprejemljivo raven dostopnosti, uporabnosti in zanesljivosti.
(10) Operator zagotovi, da je osnovna zgradba operativnega priročnika v skladu z naslednjim:
(i) Del A: Splošno/Osnovno. Ta del obsega vse operativne usmeritve, sistem upravljanja z varnostjo, navodila in postopke, potrebne za varno operacijo, ki niso vezane na balon;
(ii) Del B: Zadeve, ki se nanašajo na operacijo balona. Ta del obsega vsa navodila in postopke, potrebne za varno operacijo, ki so vezani na tip balona. Pri tem je treba upoštevati vse razlike med tipi in skupinami in razredi balona, ki jih uporablja operator.
(iii) Del C: Navodila in informacije o območju delovanja. Ta del obsega vsa navodila in informacije, potrebne za geografsko območje operacij z balonom.
(iv) Del D: Usposabljanje. Ta del vsebuje vsa navodila za usposabljanje osebja, ki se zahtevajo za varno operacijo balona.
(11) Operator zagotovi, da je podrobna vsebina operativnega priročnika sprejmljiva za pristojni organ ter ustreza geografskemu območju in vrsti operacij.
9. poglavje
Usposabljanje in preverjanje pilotov
68. člen
(priročnik za usposabljanje pilotov)
(1) Priročnik za usposabljanje je del operativnega priročnika (Del D) in vsebuje informacije in določa usposabljanje pilotov in drugih oseb operatorja.
(2) Priročnik vsebuje navodila in informacije inštruktorjem letenja in izpraševalce, ki jih določi operator za ta namen.
(3) Priročnik poleg splošnih načinov usposabljanja in preverjanja vsebuje tudi naslednje elemente:
(i) imenovanje osebe, ki je odgovorna za nadzor usposabljanja pilotov in preverjanja usposobljenosti pilotov ter ime izpraševalca, ki ga določi operator;
(ii) določitev minimalnih standardov glede najnovejših izkušenj in periodično preverjanje usposobljenosti pilotov, za določen tip, razred in skupino balona;
(iii) obrazce in kontrolne sezname operatorja za usposabljanje in vse praktičnih preizkusov usposobljenosti;
(iv) vodenje in shranjevanje periodičnih praktičnih usposabljanj za vse pilote; in
(v) navodila, ki določajo ponovno opravljanja praktičnega preverjanja usposobljenosti in ponovno usposabljanje po nezadovoljivem praktičnem preverjanju usposobljenosti ali po obdobju nezadovoljivega opravljanja operacij balona zaradi bolezni ali drugih vzrokov.
(4) Operator določi osebo, ki je odgovorna za izvajanje usposabljanja in praktičnega preverjanja usposobljenosti pilotov. Odgovornosti in dolžnosti so natančno določene v operativnem priročniku.
(5) Oseba iz zgornjega odstavka je, v odvisnosti od velikosti operatorja, lahko hkrati tudi glavni pilot.
69. člen
(periodično usposabljanje in preverjanje)
(1) Operator zagotovi, da se vsi piloti vključijo v periodično usposabljanje in preverjanje ter da celotno takšno usposabljanje in preverjanje ustreza tipu balona, ki se uporablja za določeno operacijo, in vključuje:
(i) praktično preverjanje usposobljenosti (base check);
(ii) linijsko preverjanje usposobljenosti (line check); in
(iii) usposabljanje za uporabo reševalne in varnostne opreme in njegovo preverjanje.
(2) Praktično preverjanje usposobljenosti in linijsko preverjanje usposobljenosti poteka pod nadzorom glavnega pilota.
(3) Pilot operaterja ne opravlja prevoza potnikov, dokler uspešno ne opravi zahtev iz prvega odstavka tega člena. Zahtevi iz prve in druge točke prvega odstavka se lahko opravita hkrati in ob pogoju, da takrat na krovu balona ni potnikov.
70. člen
(praktično preverjanje usposobljenosti)
(1) Praktično preverjajne usposobljenosti, ki ga zagotovi operator, vsebuje simulacijo izrednih razmer in postopkov v sili v letu, ki se jih v običajni operaciji balona ne koristi. Kot sestavni del preverjanja je tudi teoretično obravnavanje postopkov v sili, ki se lahko opravi v letu ali na tleh.
(2) Rok veljavnosti praktičnega preverjana usposobljenosti, ki ga zagotovi operator je 12 mesecev. V primeru, da pilot pri operaterju upravlja več skupin balonov in opravi praktično preverjanje usposobljenosti v največji skupini balonov, to preverjanje velja za vse ostale skupine.
(3) Praktično preverjanje usposobljenosti se ne sme opraviti istočasno s prevozom potnikov.
(4) Pilot, ki uspešno ne opravi praktičnega preverjanja usposobljenosti ali mu je to poteklo, lahko opravlja prevoz potnikov le pod nadzorom dejanskega vodje balona, dokler uspešno ne opravi praktičnega preverjanja usposobljenosti.
(5) Operator določi dodatno usposabljanje in preverjanje takšnega pilota.
71. člen
(linijsko preverjanje usposobljenosti)
(1) Operator zagotovi, da vsak pilot opravi linijsko preverjanje na balonu, da dokaže svojo usposobljenost za izvajanje običajnih operacij, kot to izhaja iz operativnega priročnika.
(2) Rok veljavnosti linijskega preverjanja usposobljenosti znaša 12 mesecev.
(3) Pilot mora pred potekom veljavnosti linijskega preverjanja usposobljenosti glavnemu pilotu operatorja dokazati, da lahko kot vodja balona samostojno izvede celotno operacijo balona, kot je ta določena v operativnem priročniku.
(4) Linijsko preverjanje usposobljenosti se lahko izvede istočasno kot prevoz potnikov v primeru, da ima pilot, ki se preverja, veljavno praktično preverjanje usposobljenosti, ki ga zagotovi operator.
(5) Pilot, ki uspešno ne opravi linijskega preverjanja usposobljenosti ne sme izvajati prevoza potnikov z balonom, dokler uspešno ne opravi linijskega preverjanja usposobljenosti. Zadnje preverjanje se ne sme izvesti istočasno kot prevoz potnikov.
72. člen
(usposabljanje za uporabo reševalne in varnostne opreme in njegovo preverjanje)
(1) Operator zagotovi, da vsak pilot opravi usposabljanje in preverjanje za uporabo vse reševalne in varnostne opreme na balonu.
(2) Operator usposablja pilote za uporabo prve pomoči, gasilnih aparatov in sredstev ter opreme za preživetje. V primeru, da operator razširi območje delovanja, za katero se potrebuje posebna oprema, mora pilote ustrezno usposobiti in seznaniti z opremo, ki se zahteva za tovrstne operacije.
(3) Rok veljavnosti preverjanja usposobljenosti za uporabo reševalne in varnostne opreme znaša 36 mesecev.
(4) Operator lahko za zgoraj navedeno usposabljanje in preverjanje določi ustrezno usposobljeno osebje, ki ni del operatorja.
10. poglavje
Prehodne in končne določbe
73. člen
(veljavnost dovoljenja pilota balona)
Do 8. marca 2013, ko se v zvezi z izdajanjem licenc pilotov balonov začnejo uporabljati določbe Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25. 11. 2011, str. 1–193), se za izdajo dovoljenj pilotom prosto letečih balonov uporabljajo določbe Pravilnika o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81, 10/85, Uradni list RS, št. 3/00, 57/02 in 44/10).
Vsa dovoljenja, izdana do 8. marca 2013 na podlagi Pravilnika o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal, ostanejo v veljavi do poteka njihove veljavnosti.
74. člen
(seznam imetnikov spričevala letalskega prevoznika)
Seznam imetnikov spričevala letalskega prevoznika se objavi na spletnih straneh pristojenga organa.
75. člen
(začetek veljavnosti)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. septembra 2012
Žiga B. Kotnik l.r.
direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti