Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012

Kazalo

2724. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki, stran 7098.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
1. člen
V Uredbi o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08), se v 4. členu pred začetkom besedila doda oznaka za odstavek »(1)«.
Na koncu 5. točke se podpičje nadomesti s piko in doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Med nevarne objekte se ne prištevajo prodajna mesta in prodajalne smodnikov ali pirotehničnih izdelkov iz 51. člena te uredbe ter priročna trgovinska in trgovinska skladišča;«.
V 11. točki se črta beseda »izključno«.
V 12. točki se črtata besedilo »v večnamenskih ali nestanovanjskih stavbah« in beseda »izključno«.
22. točka se spremeni tako, da se glasi:
»22. ograja je fizična ovira, ki preprečuje neposreden dostop do nevarnih ali nenevarnih objektov nepooblaščenim osebam, visoka najmanj 2,20 m;«.
V 28. točki se črta pika in doda besedilo »ter ni na evakuacijski poti;«.
Za 28. točko se doda nova 29. točka, ki se glasi:
»29. zabojnik za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov je začasen objekt, ki je namenjen izključno prodaji ali skladiščenju pirotehničnih izdelkov in ni gradbeni objekt po predpisih, ki urejajo graditev objektov.«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kakor ga določajo predpisi s področja urejanja prostora, gradbenih proizvodov, opravljanja geodetskih dejavnosti in rudarstva.«.
2. člen
Naslov IX. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»PRODAJNA MESTA IN SKLADIŠČA V GRAJENIH OBJEKTIH«.
3. člen
V četrtem odstavku 51. člena se beseda »eksplozivov« trikrat nadomesti z besedo »smodnikov«.
V petem odstavku se beseda »eksplozivov« nadomesti z besedo »smodnikov«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Sistem alarmiranja v primeru nevarnosti mora zagotoviti varen umik kupcev in zaposlenih, ki mora biti urejen tako, da pot za umik v drugo požarno celico ali na prosto ni daljša od 15 m.
Če se vhodna vrata v prodajalno uporabljajo tudi kot evakuacijska vrata, so ta lahko tudi drsna, dvižna ali vrtljiva. Takšna vrata morajo biti dodatno vezana na rezervni vir napajanja ter omogočiti delovanje v vsakem trenutku oziroma na avtomatsko javljanje požara, ki poskrbi, da so v primeru sprožitve alarma odprta in je evakuacijska pot prosta.«.
4. člen
V drugem odstavku 53. člena se število »30« nadomesti s številom »80«.
V tretjem odstavku se število »40« nadomesti s številom »100«.
5. člen
V šestem odstavku 54. člena se spremenita drugi in tretji stavek, tako da se glasita: »Vrata se morajo odpirati v smeri evakuacije. Priročno skladišče mora imeti ustrezne odprtine za sproščanje nadtlaka.«.
Četrti stavek se črta.
6. člen
V drugem odstavku 55. člena se oznaka »REI60« nadomesti z oznako »REI30«, oznaka »EI60« pa z oznako »EI30«.
V tretjem odstavku se število »40« nadomesti s številom »100«.
7. člen
V četrtem odstavku 56. člena se število »60« nadomesti s številom »120«, število »250« pa s številom »300«.
8. člen
Prvi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je požarni sektor, v katerem je prodajalna, prodajno mesto, celotno priročno trgovinsko skladišče ali celotno trgovinsko skladišče v sklopu objekta, opremljen z ustreznim sistemom avtomatskega odkrivanja požara z vgrajenimi samodejnimi gasilnimi sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški, napravami za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem, ki se aktivirajo preko sistema avtomatskega odkrivanja požara, se največja dovoljena količina NEM lahko podvoji. Dovoljeno povečanje NEM pa kljub izpolnjevanju pogojev ne velja za smodnike in trgovska skladišča kot samostojne objekte, zabojnike za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov in za prodajalne ali priročno trgovinsko skladišče v naseljeni stanovanjski zgradbi.«.
9. člen
V tretjem odstavku 58. člena se besedilo »V primeru vloma v skladišče« nadomesti z besedilom »Pri elektronski zaščiti proti vlomu«.
10. člen
Za 58. členom se doda novo IX.A poglavje z naslovom »IX.A PRENOSNA SKLADIŠČA«.
11. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»59. člen
(prenosno skladišče)
(1) Dovoljena je postavitev in raba tistih tipskih prenosnih skladišč, za katera proizvajalec izda izjavo o skladnosti in navodila za postavitev ter so lahko postavljena kot začasni ali stalni objekti. Postavitev je dovoljena samo z dovoljenjem za proizvodnjo ali promet z eksplozivi.
(2) V posameznem prenosnem skladišču se lahko glede na tabelo združljivosti iz priloge 1 te uredbe skupno skladiščijo eksplozivi do največ 500 kg NEM.
(3) Kot prenosno skladišče za pirotehnične izdelke se lahko uporabijo tudi zabojniki, ki niso namensko izdelani za skladiščenje eksplozivov, če so njihovi stenski in stropni elementi ter vrata izdelani iz sendvič plošč z obojestransko kovinsko oblogo z odzivom na ogenj A2-s1, d0 po veljavnih standardih SIST EN. Skladiščenje v ladijskih zabojnikih ni dovoljeno.
(4) Oddaljenost prenosnega skladišča od objektov mora biti v skladu s predpisano razdaljo iz tabele varnih oddaljenosti iz priloge 2 te uredbe. Prenosno skladišče mora biti ozemljeno in sidrano v tla, tako da je onemogočen nekontroliran nasilen dvig. V območju znotraj ograje in pet metrov od ograje skladišča morata biti odstranjeni suha trava in podrast. Prenosno skladišče mora biti varovano s kovinsko žično ograjo, mehansko zaščiteno in najmanj enkrat dnevno nadzirano, kadar so v prenosnem skladišču eksplozivi, o času dnevnega nadzora pa je treba voditi evidenco. Ograja ni potrebna, če je območje, kjer je postavljeno skladišče, varovano ali če je skladišče varovano elektronsko ali z video nadzorom. Prenosno skladišče ne sme biti postavljeno na dostopne, dovozne ali delovne površine za intervencijska vozila.
(5) Lastnik mora o postavitvi ali premestitvi prenosnega skladišča obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve najpozneje v osmih dneh od njegove postavitve. Obvestilo mora vsebovati navedbo vrste posesti (najem, lastništvo), vrsto prenosnega skladišča in grafični prikaz lokacije v prostoru.«.
12. člen
Za 60. členom se doda novo IX.B poglavje z naslovom »IX.B PRODAJNA MESTA IN SKLADIŠČA V ZBOJNIKIH« ter novi 60.a, 60.b, 60.c, 60.č, 60.d in 60.e člen, ki se glasijo:
»IX.B PRODAJNA MESTA IN SKLADIŠČA V ZABOJNIKIH
60.a člen
(splošne zahteve)
(1) Zabojnik za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov mora izpolnjevati naslednje zahteve:
– investitor ima veljavno pogodbo z lastnikom ali upravljavcem zemljišča (pravico) o začasni postavitvi zabojnika na zemljišču, na katerem ga namerava postaviti;
– postavitev zabojnika ni v nasprotju s prostorskimi akti;
– zabojnik je postavljen na zemljišču, ki pripada stavbi (lastništvo ali najem) za trgovsko ali drugo storitveno dejavnost oziroma je njen sestavni del (parkirišče, trg ipd.), vendar ne sme biti postavljen na dostopne, dovozne ali delovne površine za intervencijska vozila.
(2) Postavitev zabojnika za prodajo pirotehničnih izdelkov je dovoljena le od 1. decembra do 10. januarja.
60.b člen
(posebne zahteve za zabojnike)
(1) Zabojnik mora biti izdelan iz negorljivih materialov. Deli zabojnika, ki so izdelani iz sendvič plošč z obojestransko kovinsko oblogo, morajo imeti klasifikacijo odziva na ogenj A2-s1, d0 po veljavnih standardih SIST EN.
(2) Tlorisna površina zabojnika ne sme presegati 30 m2, najvišja višina pa ne sme presegati 2,2 m, merjeno od najnižje točke objekta.
(3) Zabojnik mora biti ozemljen in opremljen z elektronsko zaščito, sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje.
60.c člen
(vrste zabojnikov)
(1) Zabojnik za prodajo pirotehničnih izdelkov je lahko izdelan tako, da omogoča prodajo v zabojniku ali skozi odprtino v steni. V primeru prodaje v zabojniku je kupcem namenjeno najmanj 20 odstotkov prostora zabojnika in onemogočen dostop do pirotehničnih izdelkov. Vrata zabojnika morajo biti opremljena s protipanično kljuko in se odpirati navzven.
(2) Zabojnik, ki omogoča prodajo skozi odprtino v steni, mora biti opremljen z nadstreškom in podestom, ki omogočata kupcem varen nakup pirotehničnih izdelkov. V času, ko se iz njega ne prodaja, mora biti odprtina z notranje in zunanje strani zaprta s ploščo, odporno proti udarcem, in z obeh strani zaklenjena z najmanj dvema ključavnicama.
60.č člen
(umestitev v prostor)
(1) Zabojnik mora biti postavljen najmanj 10 m od sten in vhoda v stavbo za trgovsko ali drugo storitveno dejavnost. Če je pred posamezno stavbo iz prejšnjega stavka postavljenih več kontejnerjev, morajo biti med seboj oddaljeni najmanj 10 m.
(2) V neposredni bližini zabojnika za prodajo je lahko postavljen tudi en zabojnik, namenjen skladiščenju pirotehničnih izdelkov. Stena in vrata med zabojnikoma morajo biti negorljiva in požarno odporna najmanj (R)EI60. Če se zabojnika ne dotikata, sta med seboj lahko oddaljena največ 2 m.
(3) Okrog zabojnika za prodajo oziroma skladiščenje pirotehničnih izdelkov mora biti trimetrski izpraznjeni prostor, na katerem je onemogočeno parkiranje, razen v času natovarjanja in raztovarjanja artiklov, namenjenih za prodajo v zabojniku. Na razdalji manj kot 30 m se z izjemo gasilnih aparatov ne smejo nahajati lahko vnetljive snovi ali posode pod tlakom.
60.d člen
(dovoljene količine v kontejnerjih)
V zabojniku za prodajo pirotehničnih izdelkov in zabojniku za skladiščenje pirotehničnih izdelkov se lahko shrani največ 15 kg NEM na 2 m² razpoložljive površine za shranjevanje. V nobenem primeru skupna količina NEM v posameznem kontejnerju ne sme preseči 150 kg.
60.e člen
(dovoljenje za postavitev)
Za postavitev in prodajo ter skladiščenje pirotehničnih izdelkov iz zabojnika je potrebno dovoljenje pristojnega organa glede na mesto postavitve. Dovoljenje se izda, če so izpolnjene splošne zahteve iz 60.a člena in posebne zahteve iz 60.b člena te uredbe ter osebni pogoji, ki jih določa Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08), ter če je vlogi priložen ustrezen izkaz požarne varnosti odgovornega projektanta, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo študijo požarne varnosti. Dovoljenje se lahko izda le za čas, ki ga določa drugi odstavek 60.a člena te uredbe in ga je pred vsako postavitvijo zabojnika treba znova pridobiti.«.
13. člen
Besedilo 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za notranje zadeve.
(2) Nadzorstvo nad določbami 49., 60.d in 60.e člena opravlja tudi policija, nad določbami 50. in 60.b člena tudi inšpektorat, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, nad določbami 51., 52., 53., 60.a, 60.b, 60.c, 60.č, 60.d in 60.e člena te uredbe pa tudi tržni inšpektorat, vsak v skladu s svojimi pooblastili.«.
14. člen
V prvem odstavku 62. člena se za 19. točko dodajo nove 20., 21., 22., 23., 24. in 25. točka, ki se glasijo:
»20. ne upošteva splošnih zahtev ali ne upošteva časovne omejitve pri postavitvi zabojnika za prodajo pirotehničnih izdelkov (60.a člen);
21. ravna v nasprotju s posebnimi zahtevami za zabojnike (60.b člen);
22. ne izpolnjuje zahtev, ki so predpisane za prodajo pirotehničnih izdelkov glede na vrsto zabojnikov (60.c člen);
23. ravna v nasprotju z zahtevami glede umestitve v prostor ali ne zagotavlja ustreznega praznega prostora okoli zabojnika ali ne poskrbi, da je tam parkiranje onemogočeno (60.č člen);
24. ne upošteva predpisane največje dovoljenje količine NEM v kontejnerju (60.d člen);
25. prodaja pirotehnične izdelke iz zabojnika brez dovoljenja pristojnega organa (60.e člen).«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(1) Imetniki dovoljenj, ki so bila izdana pred uveljavitvijo te uredbe in vsebujejo manjšo količino NEM za shranjevanje na prodajnem mestu oziroma v skladišču, lahko brez pridobitve novih dovoljenj hranijo v prodajalnah, skladiščih in prodajnih mestih količine NEM v skladu s to uredbo.
(2) Imetniki dovoljenj, ki so bila izdana pred uveljavitvijo te uredbe, pri čemer ta dovoljenja vsebujejo možnost potrojitve količine NEM, skladišča oziroma prodajalne ali prodajna mesta pa ustrezajo zahtevam iz spremenjenega prvega odstavka 57. člena uredbe, lahko količino ne glede na izdano dovoljenje v skladu s to uredbo podvojijo. Če prodajalna, skladišče ali prodajno mesto ne ustreza zahtevam iz spremenjenega prvega odstavka 57. člena uredbe, lahko ne glede na izdano dovoljenje shranijo le osnovno količino, ki jo določa uredba, če pa želijo osnovno količino podvojiti, morajo pridobiti nova dovoljenja.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-9/2012
Ljubljana, dne 13. septembra 2012
EVA 2011-1711-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti