Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012

Kazalo

2620. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran, stran 6899.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L AŠ A M P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 3. 7. 2012.
Št. 354-5/2010
Piran, dne 2. avgusta 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 36. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 3. 7. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in metodologija za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: ravnanje) za povzročitelje komunalnih odpadkov.
Osnove za obračun storitve ravnanja z odpadki so določene za kategorije povzročiteljev, uporabnikov storitev javne službe iz 2. člena pravilnika.
V tem pravilniku so upoštevana določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (v nadaljevanju: odlok) ter merila iz Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran (v nadaljevanju: tehnični pravilnik).
2. člen
(uporabniki storitev javne službe)
Povzročitelji komunalnih odpadkov/uporabniki javne službe so:
– uporabniki stavb v katerih lahko stalno ali začasno prebivajo ena ali več oseb, oziroma povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev,
– uporabniki stavb v katerih ni stalno prijavljenih oseb (počitniške hiše in stanovanja), oziroma povzročitelji iz počitniških stanovanj,
– uporabniki oziroma povzročitelji iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev,
– uporabniki oziroma povzročitelji iz dejavnosti, ki ni dejavnost javne uprave in javnih storitev.
Vsi uporabniki storitev javne službe ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: uporabniki) so zavezani k plačilu cene za ravnanje s komunalnimi odpadki.
Uporabnikom storitev ravnanja z odpadki obračunava izvajalec javne službe vsa ravnanja s komunalnimi odpadki, skladno z določili odloka.
3. člen
(cena za ravnanje z odpadki)
Ravnanje s komunalnimi odpadki se obračunava posameznim uporabnikom mesečno na podlagi potrjenih cen.
Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki vključuje:
– ceno za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– ceno za prevoz in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,
– ceno za prevoz in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja ostanka komunalnih odpadkov (na pogodbenem odlagališču),
– ceno za ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki.
Cena storitve je oblikovana za enoto posamezne storitve v skladu z veljavnimi predpisi in metodologijo določanja cen komunalnih storitev. Enota storitve je količina (kg) oziroma volumen (l) komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo povzročitelji.
Cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz stroškov uporabe javne infrastrukture, stroškov izvajanja storitve javne službe in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov.
Storitve ravnanja z odpadki posameznim povzročiteljem izvajalec javne službe zaračunava mesečno za elemente cene storitve iz prvega odstavka tega člena. Cene posamezne storitve in cena javne infrastrukture se na računu prikazujejo ločeno.
4. člen
(storitve ravnanja s komunalnimi odpadki)
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami, obdelavo odpadkov, prevoz in odstranjevanje ostanka mešanih komunalnih odpadkov, ter ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
Zbiranje in prevoz odpadkov obsega:
– zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz embalaže,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z ekoloških otokov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov,
– vzdrževanje ekoloških otokov,
– obratovanje ZC Dragonja,
– začasno skladiščenje ločeno zbranih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje komunalnih odpadkov,
– analitično obdelavo podatkov,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov,
– pranje posod,
– morebitne druge predpisane storitve.
Obdelava odpadkov, vključno s pripravo, obsega:
– ročno in/ali strojno sortiranje/izločanje frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov ter priprava pred predajo v nadaljnje ravnanje,
– razstavljanje kosovnih odpadkov ter priprava za predajo v nadaljnje ravnanje,
– prevoz MKO in kosovnih odpadkov do mesta obdelave,
– obdelavo vseh komunalnih odpadkov, vključno z embalažo in BRKO.
Odstranjevanje ostanka mešanih komunalnih odpadkov (MKO) obsega:
– prevoz MKO na pogodbeno odlagališče ali predelovalcu odpadkov,
– obdelavo MKO v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo in odlaganje odpadkov,
– odlaganje ali predelavo ostanka mešanih komunalnih odpadkov.
Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki obsega:
– zbiranje in prevoz odpadkov,
– ročno in/ali strojno izločanje nedovoljenih frakcij odpadkov pred predajo v nadaljnje ravnanje in predelavo, vključno s pripravo za prevoz,
– prevoz,
– oddaja v predelavo in predelava.
II. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV
5. člen
(obračun zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov)
Mesečni obračun storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za gospodinjstva izražen v EUR/m3/uporabnika se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve,
– iz količine vseh povzročenih odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo na mesec, ki jo izračuna izvajalec na podlagi tehtanja in vodenja evidenc vseh zbranih komunalnih odpadkov. Količino povzročenih odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo izvajalec izračuna enkrat letno na podlagi podatkov preteklega leta.
Mesečni obračun zbiranja in odvoza odpadkov za posameznega uporabnika/gospodinjstvo (SZu) je produkt povzročene količine odpadkov enega uporabnika/gospodinjstva (Qm = m3/uporabnika/mesec), cene za uporabo javne infrastrukture in lastne cene izvajalca za storitve zbiranja in odvoza odpadkov (Cinf + LCstoritev).
Mesečni obračun storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev se izvede po naslednji formuli:
SZu = (Cinf + LCstoritev) x Qm
SZu – mesečni strošek zbiranja odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo
Qm – količina m3 odpadkov, ki jo mesečno ustvari posamezni uporabnik/gospodinjstvo
Cinf – cena za uporabo infrastrukture
LCstoritev – lastna cena izvajanja storitve.
Obračun storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitev za eno osebo, ob upoštevanju minimalnega volumna in števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.
6. člen
(obračun obdelave mešanih komunalnih odpadkov)
Mesečni obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov za gospodinjstva izražen v EUR/m3/osebo se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene za izvajanje storitve (vključno s stroški javne infrastrukture, finančnega jamstva in okoljske dajatve),
– iz količine mešanih komunalnih odpadkov, ki jih povzroči ena oseba na mesec, predanih v nadaljnje ravnanje z odpadki. Količino povzročenih MKO na osebo na mesec izvajalec izračuna enkrat letno na podlagi podatkov iz preteklega leta.
Mesečni obračun obdelave mešanih komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika/gospodinjstvo (SOB) je produkt cene izvajanja storitve (Cstoritev), povzročene količine m3 odpadkov za eno osebo mesečno (Qmos) in števila oseb pri uporabniku (Šos).
Mesečni obračun storitve obdelave odpadkov se izvede po naslednji formuli:
SOB = Cstoritev x Qmos x Šos
SOB – mesečni strošek obdelave odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo
Cstoritev – cena izvajanja storitve
Qmos – mesečna količina m3 odpadkov za eno osebo
Šos – število oseb pri uporabniku/gospodinjstvu.
Obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov se opravi glede na obračunski volumen posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov oziroma najmanj 30 litrov na osebo v gospodinjstvu/pri uporabniku, ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.
V primeru, ko več gospodinjstev/uporabnikov uporablja isto posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, se za razdelitev stroškov obdelave odpadkov uporablja število oseb v posameznem gospodinjstvu/uporabniku, vendar ne manj kot 30 l na osebo ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj.
Obračun storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitev za najmanj eno osebo, ob upoštevanju minimalnega volumna in števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.
7. člen
(obračun odstranjevanja odpadkov)
Mesečni obračun storitev odstranjevanja odpadkov za gospodinjstva izražen v EUR/m3/osebo se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene za izvajanje storitve (vključno s stroški javne infrastrukture, finančnega jamstva in okoljske dajatve),
– iz količine predanih mešanih komunalnih odpadkov v nadaljnje ravnanje z odpadki, ki jih povzroči ena oseba na mesec. Količino povzročenih MKO na osebo na mesec izvajalec izračuna enkrat letno na podlagi podatkov iz preteklega leta.
Mesečni obračun odstranjevanja odpadkov za posameznega uporabnika (SOD) je produkt cene izvajanja storitve (Cstoritev), povzročene količine m3 odpadkov za eno osebo mesečno (Qmos) in števila oseb pri uporabniku (Šos).
Mesečni obračun storitve odlaganja odpadkov se izvede po naslednji formuli:
SOD = Cstoritev x Qmos x Šos
SOD – mesečni strošek odstranjevanja odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo
Cstoritev – cena izvajanja storitve
Qmos – mesečna količina m3 odpadkov za eno osebo
Šos – število oseb pri uporabniku.
Obračun storitev odstranjevanja/odlaganja ostankov mešanih komunalnih odpadkov se opravi glede na obračunski volumen posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, oziroma najmanj 30 l litrov na osebo v gospodinjstvu/uporabniku, ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.
V primeru, ko več gospodinjstev/uporabnikov v območju individualne poselitve uporablja isto posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, se za razdelitev stroškov odstranjevanja odpadkov, uporablja število oseb v posameznem gospodinjstvu vendar ne manj kot 30 l na osebo, ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj.
Obračun storitve odstranjevanja/odlaganja mešanih komunalnih odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitev za eno osebo, ob upoštevanju minimalnega volumna in števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.
8. člen
(obračun ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki)
Mesečni obračun storitev ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (BRKO) za gospodinjstva izražen v EUR/m3 se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve,
– iz količine v predelavo oddanih biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, ki jih povzroči ena oseba na mesec. Količino povzročenih BRKO na osebo na mesec izvajalec izračuna enkrat letno na podlagi podatkov iz preteklega leta.
Mesečni obračun ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki za posameznega uporabnika (SKu) je produkt cene izvajanja storitve (Cstoritev), povzročene količine m3 biološko razgradljivih odpadkov za eno osebo mesečno (Qmos) in števila oseb pri uporabniku (Šos).
Mesečni obračun storitev ravnanja z biorazgradljivimi kuhinjskimi odpadki se izvede po naslednji formuli:
SKu = (Cinf + Cstoritev) x Qmos x Šos
Sku – mesečni strošek ravnanja z biorazgradljivimi kuhinjskimi odpadki
Cinf – cena za uporabo infrastrukture
Cstoritev – cena izvajanja storitve
Qmos – mesečna količina m3 biološko razgradljivih odpadkov za eno osebo
Šos – število oseb pri uporabniku/gospodinjstvu.
Obračun storitev za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov se opravi glede na obračunski volumen posode za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, najmanj 120 litrov mesečno na gospodinjstvo/uporabnika.
Obračun storitev za predelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov se opravi na podlagi meril iz tehničnega pravilnika, vendar ne manj kot 10 l na osebo, ob upoštevanju števila oseb pri uporabniku in minimalnega števila praznjenj.
Gospodinjstva lahko v skladu s predpisom o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki sama zagotovijo predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostiranjem.
V tem primeru se gospodinjstvu, ki se nahaja v območju individualne poselitve, ne obračuna storitev ravnanja s kuhinjskimi odpadki.
Obračun storitev ravnanja s kuhinjskimi odpadki za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitve za najmanj eno osebo, ob upoštevanju minimalnega volumna in števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.
9. člen
(občasno povečanje količin odpadkov)
V primerih občasnega povečanja količin odpadkov, ki se odlagajo v tipizirane zabojnike ali namenske vreče za mešane komunalne odpadke, si morajo povzročitelji pri izvajalcu proti plačilu priskrbeti tipizirane vreče z logotipom podjetja. V ceni vreče so všteti stroški zbiranja in odvoza, prevoza, obdelave in odstranjevanja/odlaganja odpadkov, stroški infrastrukture, in stroški okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
V primeru večjih količin komunalnih odpadkov lahko povzročitelji pri izvajalcu proti plačilu naročijo dostavo in odvoz zabojnika večje prostornine.
Uporabniki/gospodinjstva, ki opravljajo sobodajalsko dejavnost za turiste in študente, morajo v času opravljanja dejavnosti obvezno naročiti ustrezno dodatno prostornino posod oziroma vreč, sicer je izvajalec upravičen obračunati maksimalno prostornino posod/vreč glede na zmogljivost objekta za celotno obdobje izvajanja dejavnosti in sicer na podlagi števila oseb ob polni zasedenosti ves čas opravljanja dejavnosti.
Naročilo dodatne prostornine sobodajalec izvede pisno, najkasneje v roku 8 dni od nastanka potreb po dodatni prostornini.
Obračun se vrši glede na dodatno prostornino posode in pogostost praznjenja posod po veljavni ceni za m3 odpadkov za uporabnike iz gospodinjstev.
10. člen
(identifikacija zabojnikov in vreč za odpadke)
Izvajalec prevzema in obračunava odpadke izključno iz identificiranih posod in vreč, skladno s tehničnim pravilnikom. Vse neidentificirane posode in vreče prijavi pristojnemu inšpekcijskemu organu.
III. OBRAČUN STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI ZA UPORABNIKE IZ DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE IN JAVNIH STORITEV
11. člen
(obračun zbiranja in prevoza odpadkov)
Mesečni obračun storitve zbiranja in odvoza odpadkov izražen v EUR/m3 se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve,
– količine povzročenih odpadkov na osnovi obračunske prostornine posod za odpadke in frekvence praznjenja le-teh, in sicer glede na kategorije povzročiteljev kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika.
Mesečni obračun zbiranja in odvoza odpadkov za posameznega uporabnika (SZuju) je produkt povzročene količine odpadkov (Qm = m3/mesec), cene za uporabo javne infrastrukture in lastne cene izvajalca za storitve zbiranja in odvoza odpadkov (Cinf + LCstoritev).
Mesečni obračun storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za uporabnike iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev se izvede po naslednji formuli:
SZuju = (Cinf + LCstoritev) x Qm
SZuju – mesečni strošek zbiranja odpadkov na uporabnika iz dejavnosti javne uprave
Qm – količina m3 odpadkov, ki jo mesečno ustvari uporabnik
Cinf – cena za uporabo infrastrukture
LCstoritev – lastna cena izvajanja storitve.
Osnova za obračun storitve ravnanja z odpadki iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev je cena določena na težo (kg) in/ali volumen (l) posode ali zabojnika za odpadke in število odvozov, vendar ne manj kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika.
12. člen
(obračun obdelave mešanih komunalnih odpadkov)
Mesečni obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov izražen v EUR/m3 se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene za izvajanje storitve (vključno s stroški javne infrastrukture, finančnega jamstva in okoljske dajatve),
– količine povzročenih odpadkov na osnovi obračunske prostornine posod za odpadke in frekvence praznjenja le-teh, in sicer glede na kategorije povzročiteljev kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika.
Mesečni obračun obdelave mešanih komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika (SOBuju) je produkt cene izvajanja storitve (Cstoritev) in povzročene količine m3 odpadkov mesečno (Qm).
Mesečni obračun storitve obdelave odpadkov se izvede po naslednji formuli:
SOBuju = Cstoritev x Qm
SOBuju – mesečni strošek obdelave odpadkov na uporabnika iz storitev javne uprave
Cstoritev – cena izvajanja storitve
Qm – količina m3 odpadkov, ki jo mesečno ustvari uporabnik iz storitev javne uprave.
Obračun storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov se opravi glede na obračunski volumen posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.
13. člen
(obračun odstranjevanja odpadkov)
Mesečni obračun storitev odstranjevanja ostanka mešanih komunalnih odpadkov izražen v EUR/m3 se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene za izvajanje storitve (vključno s stroški javne infrastrukture, finančnega jamstva in okoljske dajatve),
– količine povzročenih odpadkov na osnovi obračunske prostornine posod za odpadke in frekvence praznjenja le-teh, in sicer glede na kategorije povzročiteljev kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika.
Mesečni obračun odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika (SODuju) je produkt cene izvajanja storitve (Cstoritev) in povzročene količine m3 odpadkov mesečno (Qm).
Mesečni obračun storitve obdelave odpadkov se izvede po naslednji formuli:
SODuju = Cstoritev x Qm
SODuju – mesečni strošek odstranjevanja odpadkov na uporabnika iz storitev javne uprave
Cstoritev – cena izvajanja storitve
Qm – količina m3 odpadkov, ki jo mesečno ustvari uporabnik iz storitev javne uprave.
Obračun storitve odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov se opravi glede na obračunski volumen posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.
IV. OBRAČUN STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI ZA UPORABNIKE IZ DEJAVNOSTI
14. člen
(obračun ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki)
Obračun storitev ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki oziroma ostankom po izločanju frakcij ne komunalne odpadne embalaže in biološko razgradljivih odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, se izvaja:
– za povzročitelje brez pogodbe, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov (minimalni obvezni obseg programa izvajanja javne službe), se smetarina obračuna na osnovi obračunske prostornine posod za odpadke in frekvence praznjenja le-teh, in sicer glede na kategorije povzročiteljev kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika;
– za povzročitelje, ki presegajo minimalni obseg izvajanja javne službe, s sklenjeno pogodbo o ravnanju z odpadki (pri katerih ni enakomernih količin odpadkov oziroma količina sezonsko niha) se obračun izvaja na podlagi prostornine posod in frekvence praznjenja le-teh, in sicer kot je opredeljeno v pogodbi.
V pogodbi je določena velikost zabojnika, frekvenca praznjenja zabojnika in način plačila.
Osnova za obračun storitve ravnanja z odpadki iz dejavnosti je cena določena na težo (kg) in/ali volumen (l) posode, zabojnika za odpadke ali vreče in število odvozov, vendar ne manj kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika.
A. Zbiranje in prevoz odpadkov
(1) V primeru, da uporabnik javne službe iz dejavnosti uporablja posode oziroma zabojnike do 1.100 l, se obračun zbiranja in prevoza vrši:
– pri povzročiteljih brez pogodbe na podlagi obračunske prostornine zabojnika in obračunskega – minimalnega števila odvozov,
– pri povzročiteljih s sklenjeno pogodbo na podlagi dejanske prostornine in števila odvozov zabojnika, kot je opredeljeno v pogodbi.
Mesečni obračun storitve zbiranja in prevoza odpadkov se izvede po naslednji formuli:
SZG = (Cinf + LCstoritev) x Qm
SZG – mesečni strošek zbiranja odpadkov za povzročitelje iz gospodarstva (G)
Cinf – cena za uporabo infrastrukture
LCstoritev – lastna cena izvajanja storitve
Qm – mesečna količina m3 odpadkov, ki jo ustvari posamezni uporabnik iz dejavnosti.
(2) V primeru, da uporabnik iz dejavnosti odpadke zbira v velikih zabojnikih in/ali stiska v zabojniku s stiskalno napravo, se obračun storitve zbiranja in prevoza izvrši na podlagi:
– volumna zabojnika in pogostosti praznjenja, z upoštevanjem faktorja stiskanja, ki ga je povzročitelj odpadkov dolžan sporočiti izvajalcu,
SZGP = (Cinf + LCstoritev) x Qm x Fstiskanja
SZGP – mesečni strošek zbiranja odpadkov za povzročitelje iz gospodarstva s stiskalno napravo na kontejnerju
Cinf – cena za uporabo infrastrukture
LCstoritev – lastna cena izvajanja storitve
Qm – mesečna količina m3 odpadkov, ki jo ustvari posamezni uporabnik iz dejavnosti
Fstiskanja – faktor stiskanja stiskalne naprave
ali
– dejanske teže, ki jo izvajalec ugotovi s tehtanjem posameznega zabojnika s stiskalno napravo na tehtnici v Zbirnem centru
SZGP = (Cinf + LCstoritev) x Qmkg
SZGP – mesečni strošek zbiranja odpadkov za povzročitelje iz gospodarstva s stiskalno napravo na kontejnerju
Cinf – cena za uporabo infrastrukture
LCstoritev – lastna cena izvajanja storitve
Qmkg – mesečna količina kg odpadkov, ki jo ustvari posamezni uporabnik iz dejavnosti.
B. Obdelava in odstranjevanje odpadkov
Obračun obdelave in odstranjevanja se vrši na podlagi cene za izvajanje storitev obdelave in odstranjevanja odpadkov ter količine odpadkov (izračunane s pomočjo faktorja povprečne nasipne gostote mešanih komunalnih odpadkov, ki jo izvajalec ugotavlja in določa letno na podlagi podatkov preteklega leta).
Mesečni obračun storitve obdelave in odstranjevanja odpadkov se izvede po naslednji formuli:
SOB + SOD = (CstoritevOB x QmOB) + (CstoritevOD x QmOD)
SOB + SOD – mesečni strošek obdelave in odstranjevanja odpadkov za uporabnika iz dejavnosti
Cstoritev – cena izvajanja storitve
QmOB – mesečna količina m3/kg obdelanih odpadkov uporabnika iz dejavnosti
QmOD – mesečna količina m3/kg odstranjenih odpadkov uporabnika iz dejavnosti.
V poslovnih objektih s skupnimi posodami za odpadke, kjer prostornina posod in pogostost praznjenja presegajo minimalno izvajanje javne službe (v primeru večjih količin odpadkov, kot je določeno z minimumom izvajanja javne službe), se porazdelitev stroškov na posameznega uporabniki obračuna na osnovi deleža koristne površine poslovnega prostora glede na celotno površino objekta.
V. POTRDITEV CEN RAVNANJA Z ODPADKI
15. člen
Obračun storitev ravnanja z odpadki je določen s tarifnimi postavkami za posamezne elemente cene na podlagi tega pravilnika in predpisa, ki določa metodologijo oblikovanja cen komunalnih storitev.
Višine cen posameznih storitev ravnanja z odpadki predlaga izvajalec javne službe in jih sprejme Občinski svet Občine Piran.
Izvajalec začne obračunavati storitve po novi ceni takoj po potrditvi cene na Občinskem svetu Občine Piran.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Obračun storitev ravnanja z odpadki po tem pravilniku se prične uporabljati z uveljavitvijo nove cene za to storitev.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-5/2010
Piran, dne 3. julija 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L R E G O L A M E N T O
concernente il sistema tariffario per la commisurazione del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Pirano,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 3 luglio 2012.
N. 354-5/2010
Pirano, 2 agosto 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 36 del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (Gazzetta RS, n. 5/12) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 46/07), il Consiglio comunale del comune di Pirano nella 12ª seduta ordinaria il giorno 3 luglio 2012 approva il seguente
R E G O L A M E N T O
concernente il sistema tariffario per la commisurazione del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Pirano
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il presente regolamento fissa le basi e la metodologia per la commisurazione tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in prosieguo: la gestione rifiuti) nei confronti dei produttori dei rifiuti urbani.
Le basi per la commisurazione del servizio di gestione dei rifiuti, relativamente alle categorie dei produttori di rifiuti – utenti del servizi pubblico, sono stabilite all’art. 2 del presente regolamento.
Il presente regolamento si conforma a quanto nel Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel comune di Pirano (qui di seguito: decreto) ed ai criteri di cui nel Regolamento tecnico sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti urbani nel comune di Pirano (a seguire: il regolamento tecnico).
Art. 2
(Gli utenti del servizio pubblico)
I produttori dei rifiuti urbani e/o gli utenti del servizio pubblico sono:
– gli inquilini degli edifici in cui risiedono permanentemente o temporaneamente una o più persone ovvero i produttori di rifiuti domestici nei nuclei familiari,
– gli inquilini degli edifici che non hanno eletto residenza fissa negli stessi (case e appartamenti di villeggiatura), rispettivamente produttori di rifiuti in appartamenti di villeggiatura,
– gli utenti ovvero produttori di rifiuti dalle attività della pubblica amministrazione e servizi pubblici,
– gli utenti ovvero produttori di rifiuti che non risultano prodotti da attività della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici.
Tutti gli utenti del servizio pubblico di gestione rifiuti (in prosieguo: gli utenti) sono soggetti al pagamento della rispettiva tariffa.
Agli utenti del servizio pubblico vengono fatturate da parte del gestore tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani svolte in conformità alle disposizioni del decreto.
Art. 3
(Tariffe per la gestione dei rifiuti)
La gestione dei rifiuti urbani è addebitabile con cadenza mensile ai singoli utenti, con il parametro delle tariffe approvate.
Le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani includono:
– la tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani,
– la tariffa per il trasporto e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati,
– la tariffa per il trasporto e il deposito dei residui del recupero e/o dello smaltimento dei rifiuti urbani (nella discarica convenzionata),
– la tariffa per la gestione dei rifiuti biodegradabili alimentari.
La tariffa è formulata per unità di misura di singolo servizio, in conformità alle norme applicabili ed alla metodologia di valutazione dei servizi comunali. Per unità di misura si sottintende la quantità, espressa in chilogrammi (kg) ovvero il volume espresso in litri (l) dei rifiuti urbani generati dalle utenze.
La tariffa delle prestazioni del servizio pubblico di gestione rifiuti urbani è costituita dall’onere di impiego dell'infrastruttura pubblica, dal costo d’implementazione del servizio pubblico e dagli oneri per imposte sull'inquinamento ambientale causato dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
Il servizio di gestione dei rifiuti è fatturato mensilmente dall’operatore del servizio pubblico ai singoli utenti, con ragione dei presupposti di cui al primo comma del presente articolo. Le tariffe – i prezzi dei singoli servizi e il costo dell’ infrastruttura pubblica vengono evidenziati sulla fattura separatamente.
Art. 4
(Servizio di gestione dei rifiuti urbani)
La gestione dei rifiuti urbani include il prelievo e il trasporto dei rifiuti urbani, comprendendo le frazioni da raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti, il trasporto e lo smaltimento dei residui dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché analogamente per quanto concerne i rifiuti domestici biodegradabili e rifiuti vegetali.
La raccolta e il trasporto di rifiuti comportano:
– la raccolta e la rimozione dei rifiuti urbani indifferenziati,
– la raccolta e la rimozione dell'imballaggio,
– la raccolta e la rimozione delle frazioni da raccolta differenziata nelle isole ecologiche,
– la raccolta e la rimozione dei rifiuti ingombranti,
– la raccolta e la rimozione dei rifiuti pericolosi,
– la raccolta e la rimozione dei rifiuti biodegradabili,
– la manutenzione delle isole ecologiche,
– il funzionamento del centro di raccolta – la discarica di Dragogna,
– il deposito temporaneo di rifiuti differenziati prima di essere trattati e smaltiti,
– l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani,
– l’elaborazione di dati analitici,
– informazione e sensibilizzazione degli utenti,
– il lavaggio dei contenitori,
– eventuali altri servizi prescritti.
Per trattamento dei rifiuti, compresa la preparazione, si sottintende:
– la cernita e/o la selezione manuale o meccanica delle frazioni separandoli dai rifiuti urbani indifferenziati e preparazione per l’ulteriore trattamento,
– lo smontaggio dei rifiuti ingombranti e preparazione per l’ulteriore trattamento,
– il trasporto dei rifiuti indifferenziati e ingombranti fino all’impianto di trattamento,
– il trattamento di tutti i rifiuti urbani, compresi i rifiuti d’ imballaggio e rifiuti domestici biodegradabili.
Lo smaltimento dei residui dei rifiuti urbani indifferenziati comprende:
– il trasporto dei rifiuti indifferenziati alla discarica convenzionata o al concessionario scelto per il recupero di rifiuti,
– il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati in conformità ai regolamenti che disciplinano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti,
– lo smaltimento o recupero dei residui di rifiuti urbani indifferenziati.
Per gestione dei rifiuti domestici biodegradabili si sottintende:
– la raccolta e trasporto di rifiuti,
– l’eliminazione meccanica e/o manuale delle frazioni dei rifiuti non consentite, prima della cessione nell’ulteriore trattamento e/o recupero, ivi compresa la preparazione per il trasporto,
– il trasporto.
– la consegna per il successivo recupero e/o trasformazione.
II. COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DOMESTICI
Art. 5
(Calcolo della tariffa per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani)
Il calcolo della tariffa mensile per la raccolta e la rimozione dei rifiuti urbani per nuclei familiari, espresso in €/ metro cubo/utente, è effettuato sulla base di seguenti elementi:
– l’onere di impiego delle infrastrutture pubbliche e il costo di operazione del servizio,
– i quantitativi di tutti i rifiuti domestici prodotti per utente / al mese, calcolati dal gestore in base alla pesatura e ai registri tenuti della raccolta di rifiuti urbani. La quantità di rifiuti prodotti per utente e/o famiglia viene calcolata dal gestore una volta all'anno sulla base delle risultanze per l'anno precedente.
La tariffa mensile di raccolta e trasporto di rifiuti per singolo utente e/ o famiglia è da intendersi quale prodotto della quantità di rifiuti prodotti dall’utente e/o famiglia, del costo per l'utilizzo di infrastrutture pubbliche e del costo sostenuto dal gestore per la raccolta e la rimozione dei rifiuti.
Il calcolo della tariffa mensile di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani viene eseguito utilizzando la seguente formula:
SZu-= (Cinf + LCstoritev) × Qm
SZu – tariffa mensile della raccolta rifiuti per utente e/o famiglia
QM – importo in metri cubi di rifiuti prodotti mensilmente dal singolo utente e/o famiglia
Cinf – prezzo per l'uso delle infrastrutture
LCstoritev – il costo sostenuto dal gestore del servizio.
Il calcolo della tariffa mensile per la raccolta e la rimozione dei rifiuti urbani, per ogni singola casa di villeggiatura, rispettivamente alloggio di villeggiatura, corrisponde alla tariffa calcolata per una persona, prendendo in considerazione il volume minimo ed il numero di svuotamenti in conformità al regolamento tecnico e al programma annuale.
Art. 6
(Calcolo della tariffa per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati)
Il calcolo della tariffa mensile per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati per nuclei familiari, espresso in €/ metro cubo/utente, è effettuato sulla base di seguenti elementi:
– il costo della prestazione del servizio (inclusi gli oneri di impiego delle infrastrutture pubbliche, la garanzia finanziaria e gli oneri ambientali) e
– i quantitativi di tutti i rifiuti domestici prodotti per utente / mese, conferiti per l’ulteriore trattamento e/o recupero. La quantità di rifiuti prodotti mensilmente per utente e/o famiglia viene calcolata dal gestore, una volta all'anno, sulla base dei dati dell'anno precedente.
La tariffa mensile di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati per singolo utente e/ o famiglia (SOB) si intende quale prodotto del costo della prestazione (Cstoritev), della quantità di rifiuti prodotti da un utente e/o famiglia al mese (Qmos), e del numero di persone residenti presso l’utente (Šos).
Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:
SOB = Cstoritev x Qmos x Šos
SOB – la tariffa mensile per il trattamento di rifiuti per utente /per famiglia
Cstoritev – il costo di implementazione del servizio
Qmos – la quantità mensile in metri cubi di rifiuti per persona
Šos – il numero di persone residenti presso l’utente/ economia domestica.
Il calcolo della tariffa mensile per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati è effettuato in ragione della volumetria dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, oppure calcolando un volume minimo di 30 litri per persona residente nella famiglia e/o utente, e in osservanza di un numero minimo di svuotamenti in conformità al regolamento tecnico e il programma annuale.
Nel caso in cui più famiglie e/o utenti utilizzino lo stesso contenitore per la raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, i costi per il trattamento dei rifiuti vengono suddivisi dal numero di persone residenti presso ogni utente e/o famiglia, tuttavia il volume non deve essere inferiore a 30 l per persona, prendendo in considerazione il numero minimo di svuotamenti.
Il calcolo dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati per una casa di vacanza o appartamento che viene utilizzato per scopi di villeggiatura equivale al calcolo del servizio corrispondente per una persona, prendendo in considerazione il volume minimo ed il numero minimo di svuotamenti, in conformità al regolamento tecnico ed al programma annuale.
Art. 7
(Calcolo della tariffa per lo smaltimento di rifiuti urbani)
Il calcolo della tariffa mensile per lo smaltimento dei rifiuti urbani per i nuclei familiari, espresso in €/ metro cubo/utente, è effettuato sulla base di seguenti elementi:
– il costo per la prestazione del servizio (inclusi i costi dell'utilizzo di infrastrutture pubbliche, la garanzia finanziaria e gli oneri ambientali) e
– i quantitativi dei i rifiuti domestici prodotti per utente / al mese, e conferiti per l’ulteriore trattamento e/ o recupero. La quantità di rifiuti indifferenziati prodotti mensilmente per utente e/o famiglia viene calcolata dal gestore una volta all'anno sulla base dei dati dell'anno precedente.
La tariffa mensile di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati per il singolo utente e/ o famiglia si considera quale prodotto del costo della prestazione del servizio (Cstoritev), della quantità (in metri cubi) di rifiuti prodotti per persona/mese (Qmos), e del numero di persone residenti presso l’utente (Šos).
Il calcolo della tariffa mensile del servizio di smaltimento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:
SOD = Cstoritev x Qmos x Šos
SOD – tariffa mensile per la rimozione dei rifiuti per utente e/o famiglia
Cstoritev – costo di implementazione del servizio
Qmos – quantità mensile espressa in metri cubi di rifiuti per persona
Šos – numero di persone residenti presso l'utente.
Il calcolo della tariffa mensile per rimozione/smaltimento di residui di rifiuti urbani indifferenziati è effettuato a norma del volume dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati o almeno 30 litri a persona nel nucleo familiare/utente, prendendo in considerazione il numero minimo di svuotamenti, in conformità al regolamento tecnico e il programma annuale.
Nel caso in cui più famiglie e/o utenti nella zona di insediamento individuale utilizzino lo stesso contenitore per la raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, la distribuzione delle spese di smaltimento dei rifiuti per utente dipende dal numero di persone in ogni famiglia, osservando il volume non inferiore a 30 litri a persona, e tenendo conto del numero minimo di svuotamenti.
Il calcolo della tariffa mensile per la rimozione e/o smaltimento di residui di rifiuti urbani indifferenziati per una casa o un appartamento utilizzati per villeggiatura equivale al calcolo del costo del servizio per una persona, prendendo in considerazione il volume minimo di rifiuti e il numero di svuotamenti in conformità al regolamento tecnico e al programma annuale.
Art. 8
(Calcolo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti domestici biodegradabili)
Il calcolo della tariffa mensile per il servizio di gestione dei rifiuti domestici biodegradabili prodotti dalle famiglie è espresso in €/ metro cubo/utente ed è effettuato sulla base di seguenti elementi:
– l’onere di impiego delle infrastrutture pubbliche ed il costo per l'operazione del servizio,
– la quantità di rifiuti domestici biodegradabili prodotti da una persona al mese. La quantità di rifiuti domestici biodegradabili è calcolata una volta all’anno, sulla base dei dati dell'anno precedente.
La tariffa mensile di gestione dei rifiuti domestici biodegradabili per singolo utente (SKu) si intende quale prodotto del prezzo del servizio (Cstoritev), della quantità (in metri cubi) di rifiuti biodegradabili prodotti per una persona al mese (Qmos) e del numero di persone residenti presso lo stesso utente (Šos).
Il calcolo della tariffa mensile del servizio di gestione dei rifiuti domestici biodegradabili viene eseguito utilizzando la seguente formula:
SKu = (Cinf + Cstoritev) x Qmos x Šos
Sku – la tariffa mensile della gestione dei rifiuti biodegradabili
Cinf – il prezzo per l’uso delle infrastrutture
Cstoritev – il prezzo di implementazione del servizio
Qmos – l’ importo mensile (espresso in metri cubi) di rifiuti biodegradabili per persona
Šos – il numero di persone residenti presso l’utente / famiglia.
Il calcolo della tariffa mensile del servizio di raccolta dei rifiuti domestici biodegradabili è effettuato tenuto conto del volume dei contenitori per la raccolta di rifiuti domestici biodegradabili (almeno 120 litri al mese per ogni nucleo familiare/utente).
Il calcolo della tariffa per il servizio di trattamento e/o trasformazione dei rifiuti domestici biodegradabili è effettuato sulla base di criteri menzionati nel regolamento tecnico, tuttavia per un volume non inferiore di 10 litri a persona e tenendo conto del numero di persone residenti presso l'utente e del numero minimo di svuotamenti.
Le famiglie hanno la possibilità, in conformità alla normativa sulla gestione dei rifiuti biodegradabili, di provvedere loro stesse alla trasformazione di tali rifiuti con l’organizzazione del proprio compostaggio. In tal caso, l’utente, la cui abitazione è sita nella zona di insediamento individuale, non paga il servizio di gestione dei rifiuti domestici.
Il calcolo della tariffa mensile per il servizio di gestione dei rifiuti domestici prodotti in abitazioni o appartamenti, utilizzati per villeggiatura, equivale al costo del servizio per persona, prendendo in considerazione il volume minimo di rifiuti e il numero di svuotamenti in conformità al regolamento tecnico e al programma annuale.
Art. 9
(Aumento occasionale delle quantità di rifiuti)
Nei casi di aumento occasionale delle quantità di rifiuti da depositare in contenitori dedicati o in appositi sacchetti per rifiuti urbani indifferenziati, i produttori di rifiuti hanno l’obbligo di acquistare presso il gestore sacchetti standardizzati, recanti il logo del gestore. Nel prezzo dei sacchetti sono inclusi i costi di raccolta e rimozione, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento e/o discarica di rifiuti, i costi di infrastruttura e i costi degli oneri ambientali dovuti per l’inquinamento, a causa della discarica dei rifiuti.
Nel caso di maggiori quantità di rifiuti urbani i produttori possono commissionare presso il gestore contro pagamento contenitori di maggiori dimensioni per la raccolta e l’asporto di rifiuti.
Gli utenti e/o famiglie impegnati in attività di affittacamere per turisti e studenti, per l’esercizio dell’attività hanno l’obbligo di procurarsi recipienti o sacchetti per un volume aggiuntivo appropriato, altrimenti il gestore ha il diritto di conteggiare il volume massimo di contenitori/sacchi, a seconda delle capacità della struttura e per l'intero periodo di attività, vale a dire in base al totale numero di capienze e per l’intero periodo di esercizio.
Gli affittacamere possono ordinare recipienti con ulteriore volumetria per iscritto, al più tardi entro 8 giorni dal verificarsi delle circostanze di applicazione del volume aggiuntivo.
La commisurazione è effettuata in relazione alle capacità aggiuntive dei contenitori e alla frequenza di svuotamenti dei contenitori secondo la tariffa valida per metro cubo di rifiuti per gli utenti in famiglie.
Art. 10
(Identificazione dei cassonetti e sacchetti per rifiuti)
Il gestore effettua il prelievo e la commisurazione della tariffa, esclusivamente trattandosi dei rifiuti conferiti in contenitori e sacchi contrassegnati, in conformità a quanto nel regolamento tecnico. Nei casi di contenitori e sacchetti non in tal modo identificati si procede con denuncia all'autorità competente.
III. COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DALL’ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 11
(Calcolo della tariffa per il servizio di raccolta e di trasporto di rifiuti)
Il calcolo della tariffa mensile del servizio di raccolta e rimozione rifiuti, espresso in euro/metro cubo, è effettuato sulla base di seguenti elementi:
– l’onere di impiego delle infrastrutture pubbliche e il costo per l'operazione del servizio,
– la quantità di rifiuti prodotti calcolata in base al rispettivo volume dei contenitori per i rifiuti, e la frequenza di svuotamento di questi, a seconda della categoria dei produttori, come definito nei criteri per la determinazione del contenitore standard a base di calcolo della tariffa del servizio, di cui nel regolamento tecnico.
La tariffa mensile per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti per ogni utente (SZuju) si intende quale prodotto della quantità di rifiuti (Qm = metro cubo/mese), del prezzo per l'utilizzo di infrastrutture pubbliche e del costo del servizio per la raccolta e la rimozione rifiuti (Cinf + LCstoritev).
Il calcolo della tariffa mensile per i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani risultanti dall’attività della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici viene eseguito utilizzando la seguente formula:
SZuju = (Cinf + LCstoritev) × Qm
SZuju – tariffa mensile di raccolta dei rifiuti per ogni utente dall'attività della pubblica amministrazione
Qm – importo di metri cubi di rifiuti prodotti dagli utenti su base mensile
Cinf – prezzo per l'uso delle infrastrutture
LCstoritev – prezzo di costo dell’ implementazione del servizio.
La base di calcolo della tariffa di gestione del servizio rifiuti per i pubblici esercizi è il prezzo determinato dal peso (espresso in chilogrammi) e/o volume dei contenitori o sacchetti (espresso in litri) e dal numero di trasporti (viaggi), che tuttavia non deve essere inferiore rispetto a quanto specificato dai criteri per la determinazione del contenitore standard come base per la commisurazione, di cui nel regolamento tecnico.
Art. 12
(Calcolo della tariffa per il servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati)
Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, espresso in euro/metro cubo, è effettuato sulla base di elementi seguenti:
– il costo operativo del servizio (inclusi i costi di infrastruttura pubblica, garanzia finanziaria e imposte per l’impatto ambientale),
– la quantità di rifiuti prodotti calcolata in base al rispettivo volume dei contenitori per i rifiuti, e la frequenza di svuotamento di questi, a seconda della categoria di produttori di rifiuti, come definito nei criteri per la determinazione del contenitore standard quale base per il calcolo della tariffa del servizio, di cui nel regolamento tecnico.
La tariffa mensile per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati per utente (SOBuju) si intende quale prodotto del prezzo di implementazione del servizio (Cstoritev) e della quantità di rifiuti prodotti (in metri cubi), su base mensile (Qm).
Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:
SOBuju = Cstoritev x Qm
SOBuju — tariffa mensile di trattamento dei rifiuti prodotti dai servizi della pubblica amministrazione
Cstoritev – prezzo di implementazione del servizio
QM- importo espresso in metri cubi di rifiuti prodotti dai servizi della pubblica amministrazione su base mensile.
La commisurazione della tariffa per il servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati è effettuata a norma del volume dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, e prendendo in considerazione il numero minimo di svuotamenti, in conformità al regolamento tecnico ed al programma annuale.
Art. 13
(Calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti)
Il calcolo mensile della tariffa per il servizio di smaltimento dei residui urbani indifferenziati, espressa in euro/metro cubo è effettuato sulla base di elementi seguenti:
– il costo operativo del servizio (inclusi i costi di infrastruttura pubblica, garanzia finanziaria e imposte per l’impatto ambientale),
– la quantità di rifiuti prodotti calcolata in base al rispettivo volume dei contenitori per i rifiuti, e la frequenza di svuotamento di questi, a seconda della categoria di produttori di rifiuti, come definito nei criteri per la determinazione del contenitore standard come base per il calcolo della tariffa del servizio, di cui nel regolamento tecnico.
La tariffa mensile dell’asporto di rifiuti urbani indifferenziati per ogni utente (SODuju) si intende quale prodotto del prezzo di implementazione del servizio (Cstoritev) e della quantità (metri cubi) di rifiuti prodotti su base mensile (Qm).
Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:
SODuju = Cstoritev x Qm
SODuju – tariffa mensile di smaltimento dei rifiuti per ogni utente dai servizi della pubblica amministrazione
Cstoritev – prezzo di implementazione del servizio
Qm – quantità di metri cubi di rifiuti prodotti su base mensile dagli utenti – i servizi della pubblica amministrazione.
Il calcolo della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati è effettuato in ragione del volume dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, prendendo in considerazione il numero minimo di svuotamenti, in conformità al regolamento tecnico e il programma annuale.
IV. COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER GLI UTENTI DA ATTIVITÀ AZIENDALE
Art. 14
(Calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati)
La tariffa mensile per il servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati o residui dopo l’eliminazione delle frazioni che non fanno parte di rifiuti urbani di imballaggio, ovvero di frazioni di rifiuti biodegradabili risultanti dall'esercizio delle attività aziendali, è commisurata come segue:
– ai produttori di rifiuti sprovvisti di contratto, che sono inclusi nel servizio di rimozione ordinaria dei rifiuti (ambito obbligatorio minimo di implementazione del servizio pubblico), la tariffa rifiuti è conteggiata in base al volume calcolato di contenitori per i rifiuti e la frequenza di svuotamento di questi, a seconda della categoria di utenti come definito nei criteri per la determinazione del contenitore standard, a base di calcolo della tariffa per i servizi, di cui nelle regolamentazioni tecniche;
– ai produttori che eccedono l’entità minima del servizio pubblico, e che sono titolari di un contratto di gestione dei rifiuti (quantità variabili di rifiuti) il calcolo è effettuato in base alla volumetria dei contenitori e alla frequenza di svuotamenti, come definito nel contratto.
Nel contratto sono fissate le dimensioni del contenitore, la frequenza di svuotamenti del contenitore e il metodo di pagamento.
La base di calcolo della tariffa per la gestione rifiuti per gli utenti aziendali è il prezzo determinato dal peso (espresso in chilogrammi) e/o volume dei contenitori o sacchetti (espresso in litri) e dal numero di trasporti (viaggi), che tuttavia non deve essere inferiore al valore minimo in ragione di quanto specificato dai criteri per la determinazione del contenitore standard come base per la commisurazione, di cui nel regolamento tecnico.
A. Raccolta e trasporto di rifiuti
(1) Nei casi in cui l’utente del servizio pubblico da attività utilizzi il contenitore o i cassonetti con volumetria fino a 1100 litri, il calcolo della tariffa viene eseguito come segue:
– per i produttori sprovvisti del contratto, in base al volume del cassonetto standard e in base al numero minimo di prelievi,
– per i produttori muniti di contratto, sulla base del volume effettivo e del numero di prelievi del cassonetto come definito dal contratto.
Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:
SZG = (Cinf + LCstoritev) × Qm
SZG – tariffa mensile di raccolta dei rifiuti per gli utenti aziendali (G)
Cinf – prezzo per l'uso delle infrastrutture
LCstoritev – prezzo di costo di implementazione del servizio
QM – importo mensile espresso in metri cubi di rifiuti prodotti dall' utente individuale nell’attività aziendale.
(2) Nel caso in cui l’utente aziendale conferisca i rifiuti in grandi contenitori e/o in contenitori muniti di dispositivi di compattazione, il calcolo della tariffa di raccolta e di trasporto di rifiuti è eseguito sulla base del:
– volume del contenitore e la frequenza di svuotamento, prendendo in considerazione il fattore di compressione, che il produttore dei rifiuti è tenuto a comunicare al gestore
SZGP = (Cinf + LCstoritev) × Qm x Fstiskanja
SZGP – tariffa mensile di raccolta dei rifiuti per gli utenti aziendali in possesso di un dispositivo di compressione sul contenitore
Cinf – prezzo per l'uso delle infrastrutture
LCstoritev – prezzo per oneri di implementazione del servizio
QM – importo mensile espresso in metri cubi di rifiuti prodotti dall'attività utente individuale
Fstiskanja – fattore di compressione dell’impianto compattatore oppure
– peso effettivo, accertato dal gestore in base alla pesatura di ogni contenitore munito di dispositivo di compressione, effettuata presso il centro di raccolta
SZGP = (Cinf + LCstoritev) × Qmkg
SZGP – tariffa mensile di raccolta rifiuti per gli utenti aziendali aventi dispositivi di compressione sul contenitore
Cinf – onere di impiego delle infrastrutture
LCstoritev – costo di implementazione del servizio
Qmkg – importo mensile di kg di rifiuti prodotti dall'utente individuale da attività.
B. Trattamento e smaltimento dei rifiuti
La commisurazione del servizio di trattamento e di smaltimento è effettuata in base alla tariffa per la fornitura del servizio e la quantità di rifiuti (calcolato secondo il fattore della densità media dei rifiuti urbani indifferenziati che il gestore accerta e stabilisce annualmente, sulla scorta delle risultanze per l’anno precedente).
Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:
SOB + SOD = (CstoritevOB x QmOB) + (CstoritevOD x QmOD)
SOB + SOD – tariffa mensile di trattamento e smaltimento di rifiuti per gli utenti aziendali
Cstoritev – prezzo di implementazione del servizio
QmOB – quantità mensile (m3/kg) di rifiuti trattati, prodotti da utenze aziendali,
QmOD – quantità mensile (espressa in m3/kg) di rifiuti dalle utenze aziendali smaltiti.
Nei locali aziendali serviti da comuni contenitori per rifiuti, dove la volumetria e la frequenza di svuotamento eccedono l'implementazione minima del servizio pubblico (nel caso la quantità di rifiuti sia superiore al minimo stabilito), la ripartizione dei costi per i singoli utenti è calcolata con osservanza della quota di superficie utile del locale aziendale, rispetto alla superficie totale dell'impianto.
V. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 15
La commisurazione del servizio di gestione dei rifiuti è determinata dalle voci tariffarie per i singoli elementi dei prezzi stabiliti in base a questo regolamento e dalla norma che fissa la metodologia di valutazione dei servizi comunali.
Le singole tariffe di gestione rifiuti vengono proposte dal gestore del servizio pubblico ed approvate dal Consiglio comunale del Comune di Pirano.
Il gestore pratica le tariffe aggiornate non appena le stesse vengono approvate dal Consiglio comunale del Comune di Pirano.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
La fatturazione del servizio di gestione rifiuti nel comune di Pirano, ai sensi del presente regolamento, si applica con l’entrata in vigore del tariffario aggiornato.
Art. 17
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-5/2010
Pirano, 3 luglio 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost