Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012

Kazalo

2619. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran, stran 6876.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M T E H N I Č N I P R A V I L N I K
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 3. 7. 2012.
Št. 354-5/2010
Piran, dne 2. avgusta 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 9. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12) ter 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 3. 7. 2012 sprejel
T E H N I Č N I P R A V I L N I K
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: tehnični pravilnik) je sestavni del Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12) v nadaljevanju: Odlok.
(2) Priloge tehničnega pravilnika so:
1. Seznam in natančna razdelitev vrst odpadkov po klasifikacijskih številkah, za katere se zagotavlja zbiranje in prevoz v okviru obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb,
2. Letni program zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
3. Grafična priloga transportnih poti z lokacijami zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) in območij programa zbiranja odpadne embalaže v rumeno in rdečo vrečo (od vrat do vrat).
(3) Program in druge priloge izvajalec javne službe zbiranja in prevoza odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec) letno oziroma po potrebi usklajuje z ustanoviteljem. Usklajen program in druge priloge potrdi župan/-ja, izvajalec pa objavi na svoji spletni strani.
2. člen
(vsebina tehničnega pravilnika)
Tehnični pravilnik obsega:
Tehnični pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov,
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe,
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov,
– podrobnejšo opredelitev vsebine katastra (registra) zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
– pogostost (frekvenco) in urnike prevzemanja odpadkov, ki jih izvirni povzročitelji prepuščajo izvajalcu,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe,
– grafično prilogo transportnih poti,
– merila za določanje podlage za obračun storitev.
I. OPREDELITEV TEHNOLOGIJE RAVNANJA Z ODPADKI
3. člen
(vrste odpadkov)
Vrste odpadkov, za katere se na podlagi področne zakonodaje zbiranje in prevoz zagotavlja v okviru obveznih gospodarskih javnih služb, so navedene v prilogi št 1. Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov poteka na način in po predpisih, ki veljajo za posamezne skupine odpadkov, glede na klasifikacijo odpadka.
4. člen
(opredelitev tehnologije zbiranja in prevoza odpadkov)
V Občini Piran se odpadki zbirajo ločeno na več načinov/tehnologij, odvisno od vrste in značilnosti odpadkov ter značilnosti naselij.
Uporabniki obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec pa jih prevzema na način oziroma s tehnologijo, ki velja za območje oziroma naselje, v katerem nastajajo odpadki.
Prevoz odpadkov izvajalec opravlja na različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti naselij, potrebe krajanov in tehnologijo zbiranja.
(1) Zbiranje (prevzem), prevoz in priprava za obdelavo komunalnih odpadkov obsega:
– prevzem ostanka komunalnih odpadkov (mešanih komunalnih odpadkov – MKO) v namensko posodo ali vrečo na prevzemnem mestu povzročitelja,
– prevzem ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov z zbiralnic ločenih frakcij (»ekoloških otokov«),
– prevzem ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže in papirja v namensko vrečo, po sistemu »od vrat do vrat« na prevzemnem mestu povzročitelja,
– prevzem ločeno zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov v namensko biološko razgradljivo vrečko in rjavo posodo »od vrat do vrat«, na prevzemnem mestu povzročitelja in na zbiralnicah ločenih frakcij,
– prevzem zelenega vrtnega odpada na premičnih zbiralnicah kosovnih odpadkov ter sezonsko v premični zbiralnici zelenega vrtnega odpada in v zbirnem centru ter po naročilu,
– prevzem kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po naročilu na prevzemnem mestu povzročitelja, na premičnih zbiralnicah kosovnih odpadkov in v zbirnem centru,
– prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letnih akcijah s premično zbiralnico in v zbirnem centru,
– prevzem vseh ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v zbirnem centru,
– prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru Dragonja,
– tehtanje, razvrščanje odpadka po klasifikacijski številki odpadka in evidentiranje vrste odpadka ter priprava predpisane spremljajoče dokumentacije (tehtalni in evidenčni list),
– priprava odpadkov za obdelavo in transport do prevzemnika, obdelovalca ali odstranjevalca,
– prevoz do prevzemnika in predaja odpadkov v nadaljnje ravnanje, skladno s področnimi predpisi in Odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Piran.
Zbrane komunalne odpadke iz starega mestnega jedra Pirana izvajalec prepelje v logistični center Fornače in jih pretovori v večje zabojnike oziroma zabojnike s stiskalno napravo, nato pa jih prepelje v zbirni center v Dragonji, kjer potekajo nadaljnji postopki enako kot za vse druge odpadke.
V primeru začasnega skladiščenja se ločeno zbrane frakcije komunalnih in drugih odpadkov zbirajo, skladiščijo in predajajo skladno s posameznim posebnim predpisom.
(2) Vozila za zbiranje in prevoz odpadkov
Izvajalec odvaža odpadke:
– s specialnimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno nakladanje in odvažanje odpadkov, z nadgradnjo za stiskanje odpadkov kapacitete od 7 do 20 m3,
– s samonakladalnimi vozili za prevoz zabojnikov (od 7 do 10 m3),
– z lahkimi električnimi vozili (2,5 in 5 m3) (v starem mestnem jedru Pirana) ter
– s posebnimi vozili za zbiranje nevarnih odpadkov (premične zbiralnice), ki so v skladu s predpisano zakonodajo,
– z drugimi vozili, glede na značilnosti in količino odpadkov.
Do težje dostopnih lokacij v drugih predelih občine se izvajalec pripelje z lahkim tovornim vozilom ali s specialnimi komunalnimi vozili (do 7 m3) do prevzemnega mesta (običajno skupno prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec), naloži vsebino posode ali vreče na vozilo in odpadke odpelje v zbirni center.
Pri določitvi vrste prevoza odpadkov izvajalec upošteva:
– ali je dovoljeno stiskati odpadek, ali mora ostati nepoškodovan, ali v razsutem stanju,
– ali so odpadki predvideni za prevoz samo od enega povzročitelja iz gospodarstva ali več povzročiteljev iz gospodinjstva ter
– ekonomičnost prevoza glede na dostopnost lokacije prevzemnega mesta, nasipno gostoto odpadkov, velikost zabojnika in nosilnost specialnega tovornega vozila ali specialnega komunalnega vozila s stiskalnico.
II. TEHNOLOGIJE, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV
5. člen
(tehnologije zbiranja odpadkov)
Glede na vrste odpadkov in pogoje ter značilnosti naselij v Občini Piran poteka zbiranje odpadkov po naslednjih tehnologijah:
(1) Zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, na prevzemnem mestu povzročitelja, je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov v Občini Piran.
Po tej tehnologiji poteka prevzemanje po različnih naseljih glede na dostopnost do prevzemnih mest z različnimi specialnimi komunalnimi vozili (kapacitete od 2,5 do 20 m3).
Tako poteka:
– zbiranje vseh frakcij odpadkov v namenske vreče po sistemu »od vrat do vrat«, vključno z mešanimi komunalnimi odpadki in biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki – to se izvaja v starem mestnem jedru Pirana z lahkimi električnimi vozili kapacitete od 2,5 do 5 m3,
– zbiranje frakcij odpadne embalaže v rumene in rdeče vreče ter rjave posode za biološko razgradljive odpadke po sistemu »od vrat do vrat« – to se izvaja pretežno na območjih stanovanjskih hiš individualne poselitve, kjer ni možnosti postavitve zbiralnic in kjer ni ustreznih transportnih poti za smetarska vozila s kapaciteto, večjo od 7 m3,
– zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v namensko posodo po sistemu »od vrat do vrat« poteka na območju celotne občine, razen v starem mestnem jedru Pirana, povsod, kjer transportne poti omogočajo prevzem s specialnimi komunalnimi vozili (kapacitete od 5 do 17 m3).
(2) Zbiranje frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih – EO) je način zbiranja odpadkov, kjer povzročitelji prinesejo odpadke na zbiralnico in jih ustrezno razvrstijo v namenske zabojnike. Izvaja se na območjih večstanovanjske poselitve (bloki) ter na javnih površinah v drugih naseljih, kjer transportne poti omogočajo varen dostop specialnim komunalnim vozilom za praznjenje zabojnikov (kapacitete 15 m3 in več) oziroma tam, kjer zbiranje ločenih frakcij ne poteka v namenskih vrečah »od vrat do vrat«.
(3) Akcije zbiranja odpadkov je tehnologija zbiranja odpadkov enkrat ali večkrat letno s premično zbiralnico na vnaprej določenih lokacijah za prevzem odpadkov. Izvajajo se po vnaprej določenem letnem ali polletnem programu na naslednje načine:
– premična zbiralnica komunalnih odpadkov je tehnologija zbiranja z zabojniki volumna 7 m3 in največ 9 m3 za ločeno zbiranje kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada na vnaprej določenih lokacijah po letnem koledarju zbiranja. Zbiranje se izvaja s specialnim tovornim vozilom (samo z nakladalcem, opremljenim tudi z mehansko roko in zvezdo);
– premična zbiralnica nevarnih odpadkov je tehnologija zbiranja s posebnim vozilom v spremstvu pooblaščene osebe na vnaprej določenih lokacijah po koledarju akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
(4) Prevzem odpadkov na prevzemnem mestu uporabnika na podlagi predhodnega naročila (naročilnica ali bon) se izvaja za kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad v starem mestnem jedru Pirana.
(5) Prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru je tehnologija zbiranja, pri kateri uporabnik z dokazilom o vključenosti v sistem javne službe sam pripelje odpadke in jih razvrsti v ustrezno označene zabojnike.
6. člen
(načini in pogoji zbiranja in prevzemanja frakcij glede na vrsto odpadka in tehnologijo zbiranja)
Na območju Občine Piran izvajalec zagotavlja naslednje načine in pogoje ločenega zbiranja odpadkov:
(1) Ločeno zbiranje odpadne embalaže in papirja v zbiralnicah ločenih frakcij
– V zbiralnicah ločenih frakcij (»ekoloških otokih«) se zagotavlja prevzem ločenih frakcij odpadne embalaže in papirja iz gospodinjstva v namenskih zabojnikih, ki so označeni z ustrezno barvo pokrova glede na vrsto frakcije:
– rdeča barva: papir, papirnata in kartonska embalaža,
– rumena barva: plastična, kovinska in sestavljena embalaža,
– zelena barva: drobna odpadna embalaža iz stekla.
V namenske posode na zbiralnici ločenih frakcij je dovoljeno odložiti le tiste odpadke, za katere je posoda namenjena. Izven oziroma ob posodah ni dovoljeno odlagati odpadkov.
Razpored praznjenja posod in odvoza posameznih frakcij z zbiralnic po naseljih je v letnem programu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki je v prilogi št. 2.
(2) Ločeno zbiranje odpadne embalaže in papirja v namenskih vrečah po sistemu »od vrat do vrat«
Izvajalec javne službe prevzema pri posameznih uporabnikih/gospodinjstvih po sistemu »od vrat do vrat« naslednje frakcije:
– v rdeči vreči: papir, odpadno papirno in kartonsko embalažo,
– v rumeni vreči: odpadno plastično embalažo, odpadno embalažo iz sestavljenih materialov in odpadno kovinsko embalažo (mešana embalaža).
Povzročitelji odlagajo odpadno papirno embalažo v posebej označene namenske prozorne vreče rdeče barve, prostornine 30 in 60 litrov.
Odpadno embalažo iz plastike, kovine in sestavljeno embalažo odlagajo v namenske prozorne vreče rumene barve, prostornine 30 l, 60 l in 120 litrov.
Na namenskih vrečah so natisnjena navodila o pravilnem ločevanju v slovenskem in italijanskem jeziku. Povzročitelji v namenske vreče lahko odlagajo le tiste odpadke, ki so navedeni v navodilu.
Povzročitelji, vključeni v ločeno zbiranje frakcij v namenskih vrečah, na dan odvoza posamezne frakcije, skladno s svojim razporedom po koledarju, namestijo vreče, napolnjene z ustrezno frakcijo, na prevzemna mesta, kamor običajno postavijo črno posodo oziroma zeleno vrečo za ostanek komunalnih odpadkov na dan odvoza ostanka komunalnih odpadkov.
Povzročitelji iz starega mestnega jedra Pirana odlagajo namenske vreče, napolnjene s komunalno odpadno embalažo, na ulico ob vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri odpadki nastajajo.
Na območjih, kjer poteka zbiranje odpadne embalaže in papirja v namenskih vrečah po sistemu »od vrat do vrat«, ni zbiralnic ločenih odpadkov, razen za stekleno embalažo.
Razpored odvoza posameznih frakcij po naseljih je v letnem programu ravnanja z odpadki, ki je v prilogi št. 2.
(3) Ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO) v zbiralnicah ločenih frakcij in »od vrat do vrat«
– gospodinjstva v stanovanjskih hišah na območjih individualne poselitve, pri katerih ni možna postavitev zbiralnic ločenih frakcij in ni možen dostop s specialnim vozilom, večjim od 7 m3, zbirajo BRKO v biološko razgradljivih vrečah, prostornine 10 litrov, ki jih odložijo v rjave tipizirane posode, prostornine 120 in 240 litrov. Zbiranje poteka »od vrat do vrat« po programu, ki je v prilogi tehničnega pravilnika.
– gospodinjstva v večstanovanjskih objektih (blokih) in v stanovanjskih hišah, do katerih je možen dostop s specialnim vozilom (kapacitete 15 m3) zbirajo BRKO v biološko razgradljivih vrečah, prostornine 10 litrov, ki jih odložijo v rjave tipizirane, posode prostornine 120 in 240 litrov, v zbiralnicah ločenih frakcij.
– rjave posode so nameščene na vseh zbiralnicah na območjih večstanovanjskih objektov (blokov) ter pri tistih stanovanjskih hišah kjer poteka zbiranje »od vrat do vrat«, povsod kjer stanovalci nimajo možnosti kompostiranja, oziroma niso sporočili izvajalcu, da izvajajo kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov.
– na območjih, kjer zbiranje BRKO poteka v namenski rjavi posodi »od vrat do vrat«, na zbiralnicah ni rjavih posod.
– gospodinjstva v starem mestnem jedru Pirana zbirajo BRKO v biološko razgradljivih vrečah, prostornine 10 litrov, ki jih odložijo v rjave tipizirane posode prostornine 10 litrov.
– Izvajalec v rjavih posodah prevzema naslednje odpadke:
BRKO:
– ostanke in olupke sadja in zelenjave,
– jajčne lupine,
– kavno usedlino in čajne vrečke,
– pokvarjena živila in ostanke hrane (brez tekočin in embalaže),
– mokre papirnate kuhinjske brisače in prtičke,
– ovenele rože brez olesenelih delov.
– Razpored odvoza BRKO po naseljih je v letnem programu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki je v prilogi št. 2.
– Zbrane biološko razgradljive odpadke iz starega mestnega jedra Pirana izvajalec pripelje v logistični center na Fornačah, kjer jih pretovori v večji namenski zabojnik. Iz logističnega centra Fornače in drugih naselij jih pripelje v Center za ravnanje z odpadki Dragonja, kjer jih na vhodu evidentira, stehta zbrano količino, ročno odstrani vidne primesi drugih frakcij in začasno skladišči do predaje pogodbenemu pooblaščenemu podjetju, ki poskrbi za njihovo predelavo skladno s predpisi.
(4) Ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada (ZVO)
– ZVO so odpadki, ki nastanejo pri delu na vrtovih, urejanju živih meja in obrezovanju dreves,
– ZVO ni dovoljeno odlagati v rjave zabojnike,
– Izvajalec zbira ZVO na premičnih zbiralnicah kosovnih odpadkov po letnem koledarju najmanj 2-krat letno v vsaki krajevni skupnosti.
– v obdobju od 1. junija do 31. avgusta, ko ne poteka prevzemanje kosovnih odpadkov na premičnih zbiralnicah, izvajalec zagotovi prevzemno mesto v naselju Lucija najmanj enkrat tedensko. Uporabniki iz gospodinjstva ob predložitvi dokazila o plačani položnici za pretekli mesec lahko brezplačno predajo do 1 m3 ZVO (trava, listje, veje),
– uporabniki predajajo ZVO razrezane in vezane v snopiče ali v namenskih biološko razgradljivih vrečah,
– uporabniki lahko predajo zelene vrtne odpadke na premični zbiralnici v katerikoli krajevni skupnosti, in sicer do 1 m3 brezplačno,
– v starem mestnem jedru izvajalec dva krat letno brezplačno prevzame ZVO po predhodnem naročilu odvoza na enak način kot kosovne odpadke, in sicer do 2,5 m3,
– izvajalec izvaja tudi odvoz ZVO po naročilu; storitev prevzema ZVO po naročilu na prevzemnem mestu naročnika se obračuna po veljavnem ceniku,
– za večje količine ZVO (nad 1 m3) iz gospodinjstva, ki ga uporabnik pripelje sam, je v zbirnem centru Dragonja urejeno sprejemno mesto.
V zbirni center pripeljane večje veje izvajalec z drobilnikom zmelje na ustrezno granulacijo, kar se lahko uporabi kot polnilo v procesu kompostiranja ali kot gorivo (biomasa), in se preda pooblaščenemu podjetju/prevzemniku v predelavo.
(5) Kompostiranje odpadkov
Uporabniki, ki imajo možnost kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov, so dolžni seznaniti izvajalca, da sami kompostirajo svoje odpadke, in sicer na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo pri izvajalcu in na spletni strani izvajalca.
Kompostiranje je možno le v naseljih, v katerih je možno zagotoviti higienske pogoje in omejiti smradne emisije. Kompostiranje v strnjenih naseljih je možno, če lokacija za postavitev kompostnika in kompostnik izpolnjujeta pogoje iz tehničnega pravilnika.
Lokacija kompostnika mora biti:
– na primernem mestu in zračna, da ne omogoča zadrževanje vonjav iz kompostnika oziroma ne omogoča širjenje smradnih emisij v okolje.
Kompostnik mora biti:
– kompaktne izvedbe, da onemogoča dostop živalim do ostankov hrane,
– z dovolj velikimi režami, odprtinami, ki omogočajo dostop zraka do vsebine v njem,
– opremljen s pokrovom, ki mora biti vedno nameščen tako, da pokriva kompostnik v celoti.
V kompostniku je dovoljeno kompostirati le odpadke, ki ne privabljajo živali in glodavce in ne oddajajo škodljivih emisij v okolico. Meso in ostanke priprave mesne hrane ni dovoljeno kompostirati.
Kompostiranje v zelo strnjenem naselju ni primerno.
Občinski organ, pristojen za nadzor, lahko preveri, ali uporabnik, ki uporablja kompostnik, izpolnjuje pogoje iz odloka in tehničnega pravilnika. V primeru ugotovitve, da uporabnik ne izpolnjuje pogoje skladno s tehničnim pravilnikom in jih tudi v 30 dnevnem roku ne izpolni, občinski organ, pristojen za nadzor, izpelje ustrezne postopke ter odredi vključitev uporabnika v sistem obveznih uporabnikov storitve prevzemanja BRKO in ZVO.
(6) Zbiranje ostanka komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki – MKO)
Uporabniki/povzročitelji prepuščajo ostanek komunalnih odpadkov (MKO) na svojem prevzemnem mestu po sistemu »od vrat do vrat«, po vnaprej določenem urniku v tipiziranih plastičnih posodah črne ali sive barve različnih velikosti, in sicer:
– uporabniki v stanovanjskih hišah individualne poselitve: 120, 240 in 1110 litrske posode,
– uporabniki v stanovanjskih blokih: 240, 770 in 1100 litrske posode,
– uporabniki iz dejavnosti (podjetja): 120 do 1100 litrske posode ter zabojnike, od 7 do največ 10 m3.
Podjetja v primeru uporabe zabojnikov s stiskalno napravo (pres kontejner) morajo ob vključitvi v javno službo predati izvajalcu potrdilo oziroma dokumentacijo o zabojniku, iz katere je razviden faktor stiskanja. Zabojnik ne sme biti večji od 10 m3. V primeru, da dokumentacijo ne posreduje izvajalcu, jo ta pridobi sam in uporabi pri nadaljnjih postopkih povezanih z določanjem osnove za plačilo storitve.
V starem mestnem jedru Pirana prepuščajo uporabniki ostanek komunalnih odpadkov v namenskih 30 in 60 litrskih zelenih vrečah z logotipom izvajalca in navodili o pravilnem odlaganju odpadkov v zeleno vrečo v slovenskem in italijanskem jeziku. Vreče so lahko označene z identifikacijsko številko uporabnika.
Zbrane odpadke izvajalec odpelje v logistični center Fornače, kjer jih pretovori v zabojnik (10 m3) s stiskalno napravo, nato poln zabojnik odpelje v Zbirni center Dragonja na zalogovnik.
Z ročno pripravo ostanka komunalnih odpadkov za obdelavo, izvajalec na zalogovniku v Zbirnem centru Dragonja izloča:
– karton,
– les in veje,
– kovine,
– kosovne odpadke,
– električno in elektronsko opremo,
– večjo odpadno embalažo, ki jo je mogoče oddati v nadaljnjo predelavo ali odstranjevanje,
– nevarne frakcije in embalažo, ki je onesnažena z nevarnimi snovmi.
Z zalogovnika izvajalec odpadke pretovori v zabojnike (20 do 40 m3), ki jih prevzemnik oziroma koncesionar odpelje v obdelavo in nato ostanek v predelavo ali odstranjevanje z odlaganjem na drugi lokaciji, izven Občine Piran.
V primeru, če je prevzemnik oziroma koncesionar krajevno umeščen na cestni razdalji do 30 km, izvajalec opravi nakladanje, prevoz in razkladanje sam.
(7) Zbiranje oblačil
– Izvajalec zbira rabljena oblačila za ponovno uporabo v posebnih zabojnikih, ki so last humanitarne organizacije.
– Uporabniki prinesejo rabljena čista oblačila v čistih plastičnih vrečkah in jih odložijo v zabojnike.
– Izvajalec brezplačno predaja zbrana oblačila humanitarni organizaciji, lastnici zabojnikov.
– Lokacije zabojnikov za zbiranje oblačil so navedene v programu in označene v grafični prilogi z lokacijami zbiralnic.
(8) Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč
– odpadne nagrobne sveče iz plastičnih materialov zbira izvajalec na vseh občinskih pokopališčih v za to posebej namenjene in označene zabojnike, kapacitete 240 in 1100 litrov,
– posode so označene z rumenim pokrovom in s simbolno sliko nagrobnih sveč,
– odlaganje oziroma zbiranje v zabojnike za odpadno mešano embalažo (zabojnik z rumenim pokrovom) ni dovoljeno,
– odlaganje odpadne mešane embalaže in drugih odpadkov v zabojnik za odpadne nagrobne sveče ni dovoljeno,
– ko je zbrana primerna količina odpadnih nagrobnih sveč, jih izvajalec prepelje v zbirni center, kjer jih začasno skladišči in nato preda pooblaščenemu prevzemniku.
(9) Zbiranje nevarnih odpadkov
Za prevzemanje nevarnih frakcij iz gospodinjstev izvajalec v Zbirnem centru Dragonja zagotavlja zbiralnico nevarnih frakcij, ki je opremljena s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov in obratuje vsako prvo soboto v mesecu, razen ob praznikih. Obvezna je prisotnost pooblaščene osebe, nevarnih odpadkov ni dovoljeno prepuščati in zbirati nenadzorovano. Za ravnanje z nevarnimi snovmi je v zbirnem centru zaposlena pooblaščena oseba, ki prevzema in pravilno skladišči nevarne odpadke v začasnem skladišču nevarnih odpadkov. V zbiralnici nevarnih frakcij se ločeno zbirajo in začasno skladiščijo naslednje nevarne frakcije:
– topila, kisline, alkalije, foto kemikalije,
– pesticidi,
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri),
– zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,
– olje in maščobe, ki vsebujejo nevarne snovi; jedilno olje in maščobe s kš. 20 01 25,
– premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi,
– čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
– baterije in akumulatorji, ki so zajeti v 16 06 01, 16 06 02, in 16 06 03 v klas. seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki, ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (20 01 33),
– zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi,
– les, ki vsebuje nevarne snovi.
Natančnejši seznam z nazivom odpadka in klasifikacijsko številko je v prilogi št. 1.
Izvajalec dva krat v koledarskem letu (pomladna in jesenska akcija) zagotovi tudi ločeno zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki z dve uri postanka na vsaki lokaciji v vsaki krajevni skupnosti po vnaprej določenem urniku omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu javne službe te frakcije varno predajo.
Izvajalec prepuščene nevarne odpadke stehta, in sicer vsako vrsto po klasifikacijski številki posebej. Stehtane nevarne odpadke izvajalec sortira v predpisano označeno embalažo. Vsaka ima svojo nalepko s klasifikacijsko številko.
Ko je zbrana primerna količina nevarnih odpadkov, jih izvajalec opremi s predpisano dokumentacijo in odda pooblaščenim predelovalcem oziroma odstranjevalcem v nadaljnje ravnanje skladno z zakonodajo.
7. člen
(podrobnejši pogoji prevzemanja kosovnih odpadkov)
Kosovne odpadke izvajalec zbira predvsem s tehnologijo premične zbiralnice, razen v starem mestnem jedru Pirana.
– Izvajalec zbira kosovne odpadke iz gospodinjstev na nadzorovanih premičnih zbiralnicah kosovnih odpadkov (po letnem koledarju) najmanj dva krat letno v vsaki krajevni skupnosti, razen v starem mestnem jedru Pirana.
– Na vsaki lokaciji je urejeno ločeno zbiranje kosovnih odpadkov glede na klasifikacijsko številko odpadka v namenske zabojnike (7 do 9 m3). Delavci izvajalca pomagajo uporabnikom pri pravilnem ločevanju kosovnih odpadkov.
– Vsi uporabniki, tudi iz starega mestnega jedra Pirana, lahko kosovne odpadke predajo na premični zbiralnici v katerikoli krajevni skupnosti.
– Prevzemanje kosovnih odpadkov v starem mestnem jedru Pirana poteka na naročilnico uporabnikov. Vsak uporabnik/gospodinjstvo v starem mestnem jedru Pirana je upravičen do dveh bonov/naročilnic na leto, s katerima lahko naroči izvajalcu brezplačen odvoz kosovnih odpadkov vsakokrat največ 2,5 m3. Naročila terminsko niso omejena, izvajalec pa ima zaradi organizacije odvozov pravico do enotedenskega odzivnega časa. Na podlagi prejetega izpolnjenega kupona/naročilnice, ki jo uporabnik pridobi na spletni strani izvajalca in v njegovih poslovnih prostorih, se o natančnem terminu prevzema kosovnih odpadkov izvajalec dogovori z vsako stranko posebej.
– Če uporabnik več kot dvakrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov, mora za vsak naslednji odvoz plačati stroške po ceniku izvajalca javne službe.
– Prevzete kosovne odpadke iz starega mestnega jedra izvajalec odvaža v logistični center Fornače, jih pretovori v večje zabojnike in odpelje v Zbirni center Dragonja, kjer se zbirajo vsi kosovni odpadki z območja občine. Tam jih ročno sortira na še uporabne predmete in uporabne sekundarne surovine (les, kovina, plastika, odpadna električna in elektronska oprema). Uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam, društvom in drugim osebam za ponovno uporabo. Koristne frakcije sekundarnih surovin odda podjetjem, pooblaščenim za promet in predelavo sekundarnih surovin, preostanek (sestavljeni voluminozni materiali – vzmetnice, oblazinjeno pohištvo in podobno), ki ga ni možno ponovno uporabiti ali predelati, pa preda prevzemniku oziroma koncesionarju za predelavo in odstranjevanje nenevarnih odpadkov.
– Kosovne odpadke lahko uporabniki iz gospodinjstva brezplačno predajo le s predložitvijo plačane položnice za predhodni mesec. Enako tudi v Zbirnem centru v Dragonji, kjer jih razvrstijo v ustrezne zabojnike skladno z navodilom pooblaščene osebe v zbirnem centru.
III. TIPIZACIJA PREDPISANIH POSOD/VREČ ZA ODPADKE IN MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE PROSTORNINE POSOD/VREČ
8. člen
(tipizacija/standardi predpisanih posod in vreč za komunalne odpadke)
(1) Posode za odpadke
– Povzročitelji odpadkov zbirajo odpadke na izvoru v tipizirane namenske posode za komunalne odpadke, ki imajo certifikat, da so narejene skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za odpadke (EN-840-1 do 6).
– Standardna velikost in barva posod za zbiranje frakcij odpadkov po skupinah uporabnikov:
– v stanovanjskih hišah: 120, 240 in 1.100 litrske posode,
– v stanovanjskih blokih: 240, 770 in 1100 litrske posode,
– iz dejavnosti (zavodi, podjetja): 120 do 1100 litrske posode, zabojniki 7 in 9 m3 ter zabojniki s stiskalno napravo (pres), kapacitete 7 do 10 m3.
– Velikost zabojnika za posameznega uporabnika določa izvajalec v skladu z merili za določanje izhodiščne posode.
– Barva posode za ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki) je grafitno siva ali črna.
– Barve posod za druge frakcije so enake kot na zbiralnicah ločenih frakcij.
– Posoda za BRKO v starem mestnem jedru Pirana je velikosti 10 litrov in rjave barve.
– V primeru, da povzročitelj že poseduje drugačno (plastično ali kovinsko) posodo za ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki), ki ustreza normam iz prve alineje tega odstavka, jo lahko uporablja do obrabe.
– Posode in zabojnike za BRKO na prevzemnem mestu uporabnika, vključno s starim mestnim jedrom Pirana in na zbiralnicah, zagotavlja izvajalec in so njegova last.
– Posode za ostanek komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki) morajo povzročitelji plačati (kupiti) sami in morajo ustrezati merilom iz tehničnega pravilnika. (Lahko jih kupijo tudi pri izvajalcu.)
– Posode na prevzemnem mestu uporabnika so z ustrezno tehnologijo lahko tudi identificirane za vsakega posameznega uporabnika/gospodinjstvo oziroma za večstanovanjski objekt.
(2) Namenske vreče
– Velikost in mesečno število vreč za posameznega uporabnika/gospodinjstvo, za posamezne frakcije odpadkov sta določena v skladu z merili za določanje izhodiščne posode/vreče.
– Na vrečah je odtisnjen logotip izvajalca zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, lahko pa so tudi z ustrezno tehnologijo identificirane za vsakega posameznega uporabnika/gospodinjstvo.
– Postopek in dinamika prevzemanja in razdeljevanje namenskih vreč sta določeni v letnem programu.
Predpisana velikost in barva namenskih vreč za zbiranje frakcij odpadkov po vrsti odpadkov in po skupinah uporabnikov:
Namenske vreče za ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki)
– V starem mestnem jedru se za prepuščanje ostanka komunalnih odpadkov uporabljajo vreče zelene barve, kapacitete 30 in 60 litrov v ustreznem številu, glede na količino prepuščenih odpadkov.
– V primerih občasnega povečanja količin ostanka odpadkov, so za prepuščanje le-teh namenjene tipizirane vreče prostornine 30 in 60 litrov, z natisnjenim logotipom izvajalca, ki jih uporabnik kupi pri izvajalcu. V ceni vreče je že vračunan strošek pobiranja, odvoza, obdelave, prevoza in odlaganja oziroma odstranjevanja teh odpadkov.
Namenske vreče za komunalno odpadno embalažo in papir
– Povzročitelji odlagajo odpadno papirno embalažo in papir v posebej označene namenske prozorne vreče rdeče barve, prostornine 30 in 60 litrov. Ostalo odpadno embalažo iz plastike, kovine in sestavljeno embalažo odlagajo v namenske prozorne vreče rumene barve, prostornine 30, 60 in 120 litrov. Na namenskih vrečah so natisnjena navodila o pravilnem ločevanju v slovenskem in italijanskem jeziku.
Namenske vreče za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
– Povzročitelji odlagajo biološko razgradljive odpadke iz gospodinjstva v biološko razgradljive vrečke, izdelane skladno z evropskimi normami (EN 13432), prostornine 10 litrov.
9. člen
(merila za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev)
(1) Izvirni povzročitelji iz gospodinjstev in počitniških stanovanj:
– Merilo za določanje izhodiščnega volumna posode/vreče pri gospodinjstvih je volumen vseh komunalnih odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo in na osebo, izračunan iz teže vseh odpadkov, ustvarjenih v enem (preteklem) letu v vseh gospodinjstvih v Občini Piran, ter pogostost prevzemanja posamezne frakcije odpadkov.
– Pri določitvi minimalnih količin/volumna na osebo je upoštevano, da ena oseba v gospodinjstvu na območju Občine Piran v enem letu proizvede povprečno X kg vseh odpadkov. Na podlagi izkustev izvajalca in drugih komunalnih podjetij ter upoštevajoč nasipno gostoto posameznih vrst odpadkov je X kg mešanih komunalnih odpadkov prostorninsko enako X litrov (m3).
– Minimalni volumen na uporabnika/gospodinjstvo in na osebo za vse komunalne odpadke, zbrane z vsemi tehnologijami po tehničnem pravilniku, se izračuna letno na podlagi količine odpadkov, zbranih v preteklem letu, in je opredeljen v vsakoletnem programu.
– Sodilo za razdelitev količine storitev na uporabnika/gospodinjstvo in na osebo je minimalni volumen posamezne frakcije odpadkov in število odvozov posamezne frakcije odpadkov, in sicer najmanj v minimalnem obsegu, kot je določen v tehničnem pravilniku in programu.
– Izhodiščna obračunska prostornina posode uporabnika/gospodinjstva se določi glede na število članov gospodinjstva, vezanih na posamezno posodo, in sicer na podlagi minimalnega volumna posamezne vrste odpadka(frakcije) po osebi in števila odvozov.
– Merila so podlaga za določitev podlage za obračun storitev za posameznega uporabnika.
– Merilo minimalne prostornine posod ali vreč za posamezne vrste odpadkov, določene na tej osnovi na osebo na 1 odvoz, na podlagi količin odpadkov v letu pred uveljavitvijo tehničnega pravilnika, je:
+-----------------+-----------------------+---------------------+
| Vrsta odpadka | Minimalni volumen za |  Število odvozov  |
|         | določitev prostornine |           |
|         |   posode ali    |           |
|         |  vreče/osebo/odvoz  |           |
+-----------------+-----------------------+---------------------+
| Ostanek odpadkov|     30 l     |   1x na teden   |
+-----------------+-----------------------+---------------------+
|   Biološko  |     10 l     |   1x na teden   |
|  razgradljivi |            |           |
|kuhinjski odpadki|            |           |
+-----------------+-----------------------+---------------------+
|Odpadna komunalna|     40 l     |   1x na teden   |
|   embalaža  |            |           |
+-----------------+-----------------------+---------------------+
– V letu pred uveljavitvijo tehničnega pravilnika znaša minimalni volumen oziroma teža na vsakega uporabnika/gospodinjstvo za posamezno vrsto odpadka, ki se zbira na podlagi zagotovljenega obveznega obsega letnega programa, kot sledi v tabeli:
+------------+--------------------+------------+---------------+---------------+
|  Vrsta  | Povprečna     | Frekvenca | Minimalni  |  Količina  |
|  odpadka | količina     |odvozov/leto| volumen za  |  odpadkov  |
|      | odpadkov     |      | določitev  |(kg/osebo/leto)|
|      |(M3/UPORABNIKA/leto)|      | prostornine  |        |
|      |          |      | posode ali  |        |
|      |          |      |  vreče   |        |
|      |          |      |(l/osebo/odvoz)|        |
+------------+--------------------+------------+---------------+---------------+
|  Ostanek |  1,560      |   52   |   30    |   190    |
| odpadkov |          |      |        |        |
+------------+--------------------+------------+---------------+---------------+
| Biološko |  1,440      |   144  |   10    |   19    |
|razgradljivi|          |      |        |        |
| kuhinjski |          |      |        |        |
|  odpadki |          |      |        |        |
+------------+--------------------+------------+---------------+---------------+
|  Odpadna |  2,078      |   52   |   40    |   75    |
| embalaža |          |      |        |        |
+------------+--------------------+------------+---------------+---------------+
|  Kosovni |  3,840      |   12   |   320    |   11    |
|  odpadki |          |      |        |        |
+------------+--------------------+------------+---------------+---------------+
|  Nevarni |  0,720      |   12   |   6    |   1    |
|  odpadki |          |      |        |        |
+------------+--------------------+------------+---------------+---------------+
| Razvrščanje|  1,200      |   12   |   100    |        |
| odpadkov v |          |      |        |        |
|  zbirnem |          |      |        |        |
|  centru  |          |      |        |        |
+------------+--------------------+------------+---------------+---------------+
|Zeleni vrtni|  1,200      |   12   |   100    |   12    |
|  odpad  |          |      |        |        |
+------------+--------------------+------------+---------------+---------------+
|  SKUPAJ  |  12,00      |      |        |   308    |
|  letno*  |          |      |        |        |
+------------+--------------------+------------+---------------+---------------+
* mesečna količina vseh frakcij odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo znaša minimalno 1 m3.
(2) Izvirni povzročitelji iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev
– Merila za določanje izhodiščnega volumna posode za uporabnike iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev za objekte, v katerih opravljajo to dejavnost, so določena na podlagi izkustev izvajalca in drugih komunalnih podjetij ter na podlagi količine vseh odpadkov, zbranih iz te dejavnosti v Občini Piran v preteklem letu.
– Ne glede na dejanske količine ostanka pri posameznem povzročitelju si je dolžan zagotoviti minimalno posodo, volumna 120, 240 ali 1100 litrov, glede na vrsto in obseg dejavnosti, ki jo opravlja, in minimalno enkrat tedenski odvoz.
– Zbiranje in prevoz ločeno zbranih odpadkov iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev je storitev obvezne javne službe, razen če ni vezana na izvajanje storitev pridobitne dejavnosti oziroma če za odpadke ne velja drugačen predpis.
– Merila za določanje izhodiščne posode teh odpadkov so določena ob upoštevanju zagotavljanja celovitih storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
+-------------+-------------------------------+-------------------------------+
|       | Mešani komunalni odpadki   |  Ločeno zbrani odpadki    |
+-------------+---------+---------+-----------+---------+---------+-----------+
|Povzročitelji|Minimalni|Minimalna| Mesečni  |Minimalni|Minimalna| Mesečni  |
|   iz   |tedenski | tedenska|volumen/m3,|tedenski |tedenska |volumen/m3,|
| dejavnosti | volumen |frekvenca|  pri   | volumen |frekvenca|  pri   |
|javne uprave |     |     |frekvenci |     |     |frekvenci |
| in javnih |     |     |praznjenja |     |     |praznjenja |
| storitev: |     |     |  4,33  |     |     |  4,33  |
+-------------+---------+---------+-----------+---------+---------+-----------+
|Skupina I. – |  60  |  1  |  0,26  |  60  |  1  |  0,26  |
|do 10    |     |     |      |     |     |      |
|zaposlenih  |     |     |      |     |     |      |
|Pisarne in  |     |     |      |     |     |      |
|uradi javne |     |     |      |     |     |      |
|uprave,   |     |     |      |     |     |      |
|galerije,  |     |     |      |     |     |      |
|lekarne,   |     |     |      |     |     |      |
|knjižnice,  |     |     |      |     |     |      |
|muzeji,   |     |     |      |     |     |      |
|zdravstveni |     |     |      |     |     |      |
|domovi,   |     |     |      |     |     |      |
|druga    |     |     |      |     |     |      |
|športna,   |     |     |      |     |     |      |
|kulturna in |     |     |      |     |     |      |
|socialna   |     |     |      |     |     |      |
|dejavnost  |     |     |      |     |     |      |
|itn. (brez  |     |     |      |     |     |      |
|kuhinje)   |     |     |      |     |     |      |
+-------------+---------+---------+-----------+---------+---------+-----------+
|Skupina II. |  120  |  1  |  0,52  |  120  |  1  |  0,52  |
|– nad 10   |     |     |      |     |     |      |
|zaposlenih  |     |     |      |     |     |      |
|Pisarne in  |     |     |      |     |     |      |
|uradi javne |     |     |      |     |     |      |
|uprave,   |     |     |      |     |     |      |
|galerije,  |     |     |      |     |     |      |
|lekarne,   |     |     |      |     |     |      |
|knjižnice,  |     |     |      |     |     |      |
|muzeji,   |     |     |      |     |     |      |
|zdravstveni |     |     |      |     |     |      |
|domovi,   |     |     |      |     |     |      |
|druga    |     |     |      |     |     |      |
|športna,   |     |     |      |     |     |      |
|kulturna in |     |     |      |     |     |      |
|socialna   |     |     |      |     |     |      |
|dejavnost  |     |     |      |     |     |      |
|itn. (brez  |     |     |      |     |     |      |
|kuhinje)   |     |     |      |     |     |      |
+-------------+---------+---------+-----------+---------+---------+-----------+
|Skupina III. |  480  |  1  |  2,08  |  720  |  1  |  3,12  |
|– s kuhinjo |     |     |      |     |     |      |
|Vrtci, šole, |     |     |      |     |     |      |
|domovi za  |     |     |      |     |     |      |
|starejše   |     |     |      |     |     |      |
|občane,   |     |     |      |     |     |      |
|domovi za  |     |     |      |     |     |      |
|obšolske   |     |     |      |     |     |      |
|dejavnosti  |     |     |      |     |     |      |
+-------------+---------+---------+-----------+---------+---------+-----------+
(3) Izvirni povzročitelji iz proizvodne in storitvene dejavnosti, ki ni dejavnost javne uprave in javnih storitev
– Merila za določanje izhodiščnega volumna posode za uporabnike iz dejavnosti za objekte, v katerih opravljajo dejavnost, so določena izvajalca in drugih komunalnih podjetij ter na podlagi količine vseh odpadkov, zbranih iz dejavnosti v Občini Piran v preteklem letu.
– Ne glede na dejanske količine ostanka pri posameznem povzročitelju si je dolžan zagotoviti minimalno posodo volumna 120, 240 ali 1100 litrov, glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravlja, in minimalno enkrat tedenski odvoz.
– Zbiranje in prevoz odpadne nekomunalne embalaže iz dejavnosti ni storitev obvezne javne službe. Izvajalec in uporabnik se dogovorita o pogojih zbiranja in prevoza teh odpadkov, skladno s predpisi in akti, ki urejajo predajo nekomunalne odpadne embalaže pooblaščenim družbam za ravnanje z odpadno embalažo.
+--------------------+------------------------------------------+
|          |  Ostanek odpadkov (mešani komunalni  |
|          |         odpadki)         |
+--------------------+------------+------------+----------------+
|»Manjši       | Minimalni | Minimalna |   Mesečni  |
|povzročitelji iz  | tedenski | tedenska | volumen/m3, pri|
|dejavnosti«:    | volumen/l | frekvenca |  frekvenci  |
|          |      |      | praznjenja 4,33|
+--------------------+------------+------------+----------------+
|Storitvena     |   60   |   1   |   0,26   |
|dejavnost (pisarne, |      |      |        |
|agencije, drobna  |      |      |        |
|obrt …)       |      |      |        |
+--------------------+------------+------------+----------------+
|Trgovska dejavnost, |  120   |   1   |   0,52   |
|do 30 m2 (manjše  |      |      |        |
|trgovine, trafike, |      |      |        |
|cvetličarne,    |      |      |        |
|začasna prodajna  |      |      |        |
|mesta ...)     |      |      |        |
+--------------------+------------+------------+----------------+
|Gostinska      |  240   |   1   |   1,04   |
|dejavnost, do 20  |      |      |        |
|sedišč (bifeji,   |      |      |        |
|kavarne)      |      |      |        |
+--------------------+------------+------------+----------------+

+--------------------+------------------------------------------+
|          |  Ostanek odpadkov (mešani komunalni  |
|          |         odpadki)         |
+--------------------+------------+------------+----------------+
|»Večji       | Minimalni | Minimalna |   Mesečni  |
|povzročitelji iz  | tedenski | tedenska | volumen/m3, pri|
|dejavnosti«:    | volumen/l | frekvenca |  frekvenci  |
|          |      |      | praznjenja 4,33|
+--------------------+------------+------------+----------------+
|Proizvodna     |  480   |   1   |   2,08   |
|dejavnost      |      |      |        |
|(proizvodni obrati, |      |      |        |
|delavnice …)    |      |      |        |
+--------------------+------------+------------+----------------+
|Trgovska dejavnost, |  240   |   1   |   1,04   |
|nad 30 m2, (večje  |      |      |        |
|trgovine,      |      |      |        |
|distributerji …)  |      |      |        |
+--------------------+------------+------------+----------------+
|Gostinska      |  480   |   1   |   2,08   |
|dejavnost, nad 20  |      |      |        |
|sedišč, in manjše  |      |      |        |
|nastanitvene    |      |      |        |
|dejavnosti     |      |      |        |
|(gostilne,     |      |      |        |
|restavracije,    |      |      |        |
|diskoteke;     |      |      |        |
|penzioni,      |      |      |        |
|apartmaji, hosteli, |      |      |        |
|B&B, do 70 postelj) |      |      |        |
+--------------------+------------+------------+----------------+
|Hotelirska in druge |  770   |   1   |   3,33   |
|večje nastanitvene |      |      |        |
|dejavnosti (nad 70 |      |      |        |
|postelj)      |      |      |        |
+--------------------+------------+------------+----------------+
IV. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH MEST IN ZBIRALNIC
10. člen
(1) Transportne poti
– Zbiralnice ločenih frakcij in prevzemna mesta za odpadke morajo biti dostopna vozilom za neoviran in varen prevzem odpadkov v vseh vremenskih razmerah in smejo biti oddaljeni od roba prometne poti smetarskega vozila največ 5 m.
– Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz komunalnih odpadkov do prevzemnega mesta mora biti praviloma 3 m, svetla višina pa praviloma 4 m.
– Če je dostopna pot do prevzemnega mesta ožja ali neutrjena tako, da ne omogoča varno vožnjo in obračanje specialnega komunalnega vozila, izvajalec je ni dolžan vključiti v kataster transportnih poti.
– Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim zunanjim radijem 6,6 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako varno. Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
– Transportne poti morajo biti določene tako, da izvajalec ne krši cestnoprometne predpise.
– Če je dostop do prevzemnega mesta oviran (zaparkiran dostop, zaklenjeno prevzemno mesto) velja, da je izvajalec opravil storitev in jo upošteva pri obračunu.
(2) Prevzemna mesta
– Prevzemno mesto je praviloma v neposredni bližini objekta, v katerem odpadki nastajajo.
– V primerih, ko na določenih lokacijah ali območjih ni mogoče varno dostopati v vseh vremenskih razmerah, izvajati odvoza odpadkov zaradi otežene dostopnosti, neekonomičnosti ali nevarnosti, izvajalec določi uporabnikom s tega območja skupno prevzemno mesto na javni površini.
– Povzročitelji s takega območja so dolžni prepuščati odpadke na skupnem zbirnem/prevzemnem mestu, ki ga uredi izvajalec javne službe skladno z merili za določanje minimalne izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov. Tak način prepuščanja odpadkov ne vpliva na obračun storitve.
(3) Zbiralnice ločenih frakcij
– Zbiralnice ločenih frakcij so praviloma urejene na javnih površinah, v stanovanjskih območjih ter v bližini javnih ustanov tako, da je na vsakih 500 prebivalcev zagotovljena najmanj ena zbiralnica.
– Zbiralnice so funkcionalno, oblikovno in arhitekturno ustrezno umeščene v prostor glede na značilnosti naselij in dostopnost za specialna komunalna vozila ter grajene na podlagi soglasja in smernic pristojnih občinskih in državnih služb.
– Izvajalec v vsakem naselju zagotavlja minimalno eno zbiralnico ločenih frakcij, tudi na območju, kjer izvaja zbiranje ločenih frakcij »od vrat do vrat«, tako, da je možno zagotoviti praznjenje zbiralnic z istim vozilom, s katerim zbira namenske vreče.
– Zbiralnice, ki so urejene na javnih površinah, so dostopne vsem uporabnikom.
– Zbiralnice v strnjenih stanovanjskih soseskah so praviloma namenjene stanovalcem večstanovanjskih hiš (blokov) na ožjem območju zbiralnice ločenih frakcij in so praviloma tudi skupna prevzemna mesta za ostanek komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki).
– Zbiralnice na območjih s težje dostopnimi ali nedostopnimi izvirnimi povzročitelji iz gospodinjstva so obenem lokacija skupnega prevzemnega mesta, na katerem uporabniki, povzročitelji iz gospodinjstva, prepuščajo ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki) izvajalcu.
– Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov so opremljene s posodami/zabojniki, velikosti 240 in 1100 litrov. Posode so opremljene s slikovnimi nalepkami – navodili, katero vrsto odpadkov odlagamo vanje.
– Posode za zbiranje ločenih frakcij na zbiralnicah so sestavni del javne infrastrukture.
– Pokrovi posod za posamezno frakcijo so označeni z barvami:
rdeča barva: papir, papirnata in kartonska embalaža,
rumena barva: plastična, kovinska in sestavljena embalaža,
zelena barva: drobna odpadna embalaža iz stekla,
rjava barva celotne posode: biološko razgradljivi kuhinjski odpadki.
– Vse posode, razen rjave, so zaprte (zaklenjene), z odprtinami ustreznih dimenzij, ki omogočajo odlaganje ustreznih frakcij in onemogočajo odlaganje kosovnih odpadkov in ostanka odpadkov.
– V zbiralnicah ločenih frakcij na območju, kjer zbiranje ločenih frakcij odpadne embalaže in BRKO poteka v namenskih vrečah/posodah »od vrat do vrat«, se zagotavlja le prevzem drobne odpadne embalaže iz stekla.
(4) Grafični prikaz transportnih poti z lokacijami zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) in območij programa zbiranja odpadne embalaže v rumeno in rdečo vrečo »od vrat do vrat« je v prilogi št 3.
V. PODROBNEJŠI POGOJI PREPUŠČANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU DRAGONJA
11. člen
(urejenost, obseg dela in pogoji prepuščanja odpadkov v zbirnem centru)
(1) Zbirni center Dragonja je namenjen za uporabnike iz gospodinjstev z območja Občine Piran.
– Zbirni center Dragonja je urejen prostor, na katerem so delno pokrite površine, kjer so postavljeni ustrezno označeni zabojniki, v katere uporabniki in pooblaščene osebe, zaposlene v zbirnem centru, skladno s predpisi odlagajo odpadke.
– V zbirnem centru je ustrezno urejen prostor za zbiranje zelenega vrtnega odpada in lesa, kjer odpadke začasno skladiščijo do predaje pooblaščenemu prevzemniku.
– Pred oddajo zbranih frakcij pooblaščenim predelovalcem se opravi dodatno ročno prebiranje in razvrščanje, tehtanje ter vodi evidenca na predpisanih tehtalnih in evidenčnih listih za vsako posamezno frakcijo.
– Vsi zbrani odpadki, razvrščeni po klasifikacijski številki odpadka, se v zbirnem centru začasno skladiščijo, skladno s predpisi pripravijo za prevoz in nato z ustreznimi zabojniki in vozili (od 10 do 40 m3), opremljeni s predpisano dokumentacijo, prepeljejo do pooblaščenega prevzemnika oziroma koncesionarja.
(2) V Zbirnem centru Dragonja je v okviru obratovalnega časa omogočeno ločeno zbiranje naslednjih frakcij odpadkov iz gospodinjstva:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električna in elektronska oprema, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– kosovni odpadki,
– odpadki, primerni za kompostiranje (listje, trava, zeleni vrtni odpad),
– izrabljene avtomobilske gume, do 50 kg,
– gradbeni in izolacijski material, ki vsebuje azbest,
– tekstil,
– nevarni odpadki.
Podrobnejši seznam in klasifikacijske številke odpadkov so v prilogi št 1.
(3) Pogoji prepuščanja odpadkov v zbirnem centru
– Prepuščanje ločenih frakcij odpadkov v Zbirnem centru Dragonja je za uporabnike/gospodinjstva iz Občine Piran, ki so vključeni v redni program zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, brezplačno ob predložitvi dokazila (plačana položnica za predhodni mesec), razen za prevzem materialov, ki vsebujejo azbest, za katere se obračuna strošek po veljavnem ceniku izvajalca.
– Vsak uporabnik/povzročitelj, ki pripelje odpadke v zbirni center, je evidentiran, izvajalec pregleda in stehta pripeljane odpadke. Povzročitelji pod nadzorom izvajalca javne službe odlagajo posamezne frakcije odpadkov v namenske zabojnike, prostornine 1100 l, 5 in 7 m3, ki so primerno označeni s klasifikacijsko številko in nazivom odpadka.
12. člen
(urnik obratovanja zbirnega centra)
Na vhodu v zbirni center je na vidnem mestu izobešen urnik obratovanja zbirnega centra s kontaktnimi podatki izvajalca (naziv firme, naslov, telefon in elektronski naslov).
Urnik obratovanja Zbirnega centra Dragonja:
– ponedeljek–petek:          od 6.00 do 17.00
– sobota:               od 7.00 do 12.00
Nedelje in prazniki: zaprto.
Za prevzem nevarnih odpadkov obratuje vsako prvo soboto v mesecu po urniku obratovanja, razen ob praznikih. Obvezna je prisotnost pooblaščene osebe, nevarnih odpadkov ni dovoljeno prepuščati in zbirati nenadzorovano.
VI. POGOSTOST (FREKVENCA) IN URNIKI PREVZEMANJA ODPADKOV
13. člen
(minimalna pogostost in urnik prevzemanja posameznih frakcij)
Pogostost oziroma frekvenco zbiranja posamezne frakcije odpadkov izvajalec določa na letni ravni v programu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
Podlaga za določanje dinamike zbiranja so:
– državni predpisi,
– vrsta odpadkov,
– letna količina vseh odpadkov v preteklem letu,
– značilnosti posameznih območij/naselij,
– tehnologija zbiranja odpadkov,
– stroški izvajanja javne službe.
Uporabniki prepuščajo odpadke po minimalni zagotovljeni pogostosti in skladno z urniki, ki so navedeni v nadaljevanju oziroma v prilogi 2.
ZIMSKI ČAS prepuščanja odpadkov je obdobje od 1. oktobra do 30. aprila;
POLETNI ČAS prepuščanja odpadkov je obdobje od 1. maja do 30. septembra.
(1) Ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže in papirja v namenskih vrečah:
V starem mestnem jedru Pirana
– v zimskem času, vsak dan, razen nedelje, od 21. do 7. ure,
– v poletnem času, vsak dan, od 22. ure do 7. ure.
Na območjih stanovanjskih hiš individualne poselitve, kjer ni možnosti postavitve zbiralnic ločenih frakcij.
– enkrat tedensko, po individualnem koledarju, izmenoma enkrat mesečno rdečo in 3 do 4 krat mesečno rumeno vrečo – na območjih s tehnologijo zbiranja odpadkov v rumeni in rdeči vreči, kot je opredeljeno v prilogah št. 2 in 3.
(2) Ločene biološko razgradljive kuhinjske odpadke:
V starem mestnem jedru Pirana
• v zimskem času, vsak dan, razen nedelje, od 18. do 20. ure,
• v poletnem času, vsak dan, od 18. do 20. ure.
– enkrat tedensko, na celotnem območju občine, ne glede na tehnologijo zbiranja, razen v starem mestnem jedru Pirana.
(3) Mešane komunalne odpadke:
V starem mestnem jedru Pirana
• v zimskem času, vsak dan, razen nedelje, od 21. do 07. ure,
• v poletnem času, vsak dan, od 22. do 7. ure.
– enkrat na vsakih 7 dni v predelih s pretežno več stanovanjsko gradnjo (bloki);
– enkrat na vsakih 7 dni v predelih s pretežno individualno gradnjo.
(4) Zeleni vrtni odpad:
– dvakrat letno za vsako gospodinjstvo, na naročilnico, v starem mestnem jedru Pirana,
– dvakrat letno v vsaki krajevni skupnosti, razen v starem mestnem jedru Pirana, na premičnih zbiralnicah kosovnih odpadkov, po letnem koledarju,
– enkrat tedensko, v obdobju od 1. junija do 31. avgusta, ko ne poteka prevzemanje kosovnih odpadkov na premičnih zbiralnicah, izvajalec zagotovi prevzemno mesto v naselju Lucija in je namenjeno vsem uporabnikom iz gospodinjstva, ki se izkažejo s plačano položnico za pretekli mesec,
– vsak delovni dan v Zbirnem centru Dragonja v času obratovanja.
(5) Kosovne odpadke:
– dvakrat letno za vsako gospodinjstvo, na naročilnico, v starem mestnem jedru Pirana,
– dvakrat letno po letnem programu na celotnem območju občine, razen v starem mestnem jedru Pirana,
– vsak delovni dan v Zbirnem centru Dragonja v času obratovanja.
(6) Nevarne odpadke:
– dvakrat letno po programu akcij zbiranja nevarnih odpadkov, na celotnem območju občine.
Natančen urnik z lokacijami je v koledarju akcije zbiranja v letnem programu zbiranja in prevoza odpadkov.
(7) Prevzemanje frakcij z zbiralnic ločenih frakcij izvajalec zagotavlja najmanj:
– enkrat tedensko za vsako posamezno frakcijo na zbiralnicah ločenih frakcij na območjih individualne poselitve,
– dvakrat tedensko na zbiralnicah v naselju z večstanovanjskimi objekti (bloki).
14. člen
(pogoji prevzemanja)
(1) Uporabnik mora opremiti posodo za ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki) in posodo za biološko razgradljive odpadke, ki se nahaja na prevzemnem mestu uporabnika, z jasno izpisanim naslovom uporabnika.
(2) Uporabniki morajo na dan prevzema posamezne vrste frakcij komunalnih odpadkov postaviti posodo ali vrečo na prevzemno mesto ob transportni poti še pred začetkom delovnega časa oziroma skladno z urnikom predajanja odpadkov. Prepuščanje odpadkov po izteku urnika za prepuščanje odpadkov ni dovoljeno.
(3) Izvajalec prazni samo posode za naročeni volumen odpadkov. Odpadke, postavljene ob posodo ni dolžan prevzeti. V primeru povečanih potreb morajo uporabniki naročiti dodatno posodo ali si priskrbeti ustrezno dodatno vrečo za odpadke pri izvajalcu.
(4) Izvajalec prevzema samo tipizirane vreče skladno s tehničnim pravilnikom, z logotipom izvajalca. Druge vreče ni dolžan prevzeti. O tem obvesti pristojni občinski inšpekcijski organ.
(5) Odlaganje odpadkov v nenamenske posode ali ob njih ni dovoljeno. Uporabnik ne sme za zbiranje ostanka po sortiranju oziroma mešanih komunalnih odpadkov uporabljati posode, namenjene ločenemu zbiranju koristnih frakcij, opredeljenih v Odloku in tehničnem pravilniku. V zabojnik za ostanek po sortiranju oziroma za mešane komunalne odpadke ni dovoljeno odlagati koristne frakcije, ki jih je uporabnik dolžan ločiti na izvoru nastanka v namenske posode ali vreče. V primeru, ko izvajalec ugotovi opisane nepravilnosti, ni dolžan prevzeti odpadkov, pusti uporabniku obvestilo o nepravilnem odlaganju pritrjeno na pokrovu posode ali vreče, v kateri so nepravilno razvrščeni odpadki, navede nepravilnosti in pozove uporabnika, da odpadke pravilno razvrsti, ter ponovno postavi na prevzemno mesto ob naslednjem predvidenem času za prevzem posamezne frakcije. Izvajalec o tem obvesti pristojni občinski inšpekcijski organ.
(6) V primeru, ko izvajalec ugotovi nepravilno razvrščene odpadke v namenski vreči v starem mestnem jedru Pirana, jih ne prevzame in o tem obvesti pristojni občinski inšpekcijski organ, ki prične s postopkom ugotavljanja prekrška, nato izvajalec prevzame odpadke.
(7) Natančni razporedi in urniki prevzemanja odpadkov so v letnem programu zbiranja in prevoza odpadkov, ki je dostopen v poslovnih prostorih izvajalca v delovnem času in objavljen na spletni strani izvajalca.
(8) Uporabnik ne sme poškodovati posode za odpadke ali jih na silo odpirati v primeru, ko so zaklenjene zaradi preprečitve zlorabe posod za neustrezno razvrščanje oziroma prepuščanje odpadkov.
15. člen
(pogostost pranja posod)
(1) Izvajalec pere individualne posode za:
– biološko razgradljive kuhinjske odpadke – najmanj enkrat letno,
– ostanek odpadkov (mešane komunalne odpadke) – najmanj enkrat letno.
(2) Izvajalec pere posode na zbiralnicah ločenih frakcij:
– za vse frakcije, razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov – najmanj enkrat letno,
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, v času od 1. maja do 30. septembra – najmanj enkrat mesečno.
V primeru povečanih potreb izvajalec opere posode po potrebi in intervencijsko.
16. člen
(program zbiranja komunalnih odpadkov)
(1) Izvajalec v letnem programu določi:
– izhodišča za pripravo letnega programa, ki temeljijo na izvajanju programa v preteklem letu,
– podatke o prevzemnih mestih po naseljih (število, skupni volumen vseh posod glede na število oseb in število prijavljenih hišnih kompostnikov),
– razpored zbiranja posameznih frakcij po naseljih po tehnologiji »od vrat do vrat«,
– razpored zbiranja posameznih frakcij z zbiralnic ločenih frakcij,
– letni program zbiranja kosovnih odpadkov z določenimi lokacijami premične zbiralnice,
– letni program akcij zbiranja nevarnih odpadkov,
– potek zbiranja odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih,
– potek zbiranja odpadnih oblačil in tekstila,
– razpored pranja posod in zabojnikov,
– plan obratovanja Zbirnega centra Dragonja,
– plan obveščanja in osveščanja ter izobraževanja uporabnikov storitev javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
(2) Letni program potrdi župan/-ja na predlog izvajalca in je sestavni del tehničnega pravilnika.
VII. PODROBNEJŠA VSEBINA KATASTRA ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST, ZBIRALNIC IN ZBIRNIH CENTROV
17. člen
(vsebina in pogoji za oblikovanje in vzdrževanje katastra)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov vodi elektronsko bazo podatkov, ki obsega:
– kataster/register zbirnih in prevzemnih mest,
– kataster skupnih prevzemnih mest,
– kataster zbiralnic ločenih frakcij odpadkov,
– kataster register zbirnih centrov,
– kataster transportnih poti.
(2) Kataster zbirnih/prevzemnih mest pri povzročiteljih (uporabniki/gospodinjstva) mora vsebovati podatke:
– ime in priimek ter naslov uporabnika, nosilca zbirnega mesta (predstavnika gospodinjstva, ki plačuje storitve ravnanja z odpadki) oziroma ime pravne osebe ali samostojnega podjetnika z imenom in priimkom zakonitega zastopnika,
– ime poslovne enote pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, če zbirno mesto ni na sedežu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika,
– celoten naslov zbirnega mesta,
– število povzročiteljev, ki gravitirajo na zbirno mesto (število članov gospodinjstva/uporabnika, število sedišč v gostinski dejavnosti, število postelj pri sobodajalcu, kvadratura poslovnega prostora v katerem poteka dejavnost),
– velikost zabojnikov po vrstah odpadkov,
– podatek ali uporabnik zbirnega mesta kompostira biološko razgradljive odpadke iz gospodinjstva in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku,
– lokacijo prevzemnega mesta (Gauss-Krugerjeve koordinate),
– podatek o vrsti objekta, ki ga uporablja povzročitelj, uporabnik zbirnega mesta (enostanovanjski, večstanovanjski, poslovni, turistični, proizvodni ...),
– naseljenost objekta s časovno opredelitvijo aktivnosti zbirnega mesta.
(3) Kataster zbiralnic vsebuje:
– številko oziroma kodo zbiralnice ločenih frakcij,
– naslov zbiralnice ločenih frakcij,
– vrste odpadkov po klasifikacijski številki, ki se zbirajo na posamezni zbiralnici,
– velikost zabojnikov za posamezno frakcijo,
– lokacijo zbiralnice ločenih frakcij (Gauss-Krugerjeve koordinate).
(4) Kataster logističnih in zbirnih centov vsebuje:
– podatke o lokaciji in površini logističnega centra,
– podatke o lokaciji in površini zbirnega centra,
– podatke o objektih zbirnega centra.
(5) Kataster transportnih poti vsebuje seznam in grafični prikaz lokalnih cest in krajevnih poti s pripadajočo številko kategorizacije, ki ustrezajo kriterijem za izvajanje prevoza s specialnimi komunalnimi vozili. Podatki, ki se v skladu z določili odloka vodijo v katastru, se redno, najmanj enkrat letno, ažurirajo.
(6) Podatke za kataster so dolžni sporočiti uporabniki ob prijavi vključitve v sistem javne službe ravnanja z odpadki, na poziv izvajalca in ob vsaki spremembi katerega koli podatka iz drugega odstavka tega člena.
(7) V primeru, če se povzročitelj ne prijavi v sistem oziroma ne sporoči zahtevanih podatkov, je izvajalec obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov upravičen do podatkov iz javnih evidenc, na podlagi katerih povzročitelja vključi v sistem in obračuna storitev, skladno z Odlokom in področno zakonodajo.
VIII. DRUGI POGOJI GLEDE MINIMALNIH OSKRBOVALNIH STANDARDOV
18. člen
(obveščanje uporabnikov, ozaveščanje in izobraževanje javnosti)
(1) Izvajalec je dolžan obveščati uporabnike in osveščati javnost o vseh pomembnih dejavnikih, povezanih z izvajanjem javne službe zbiranja odpadkov, ki se nanašajo na pričakovana ravnanja in obveznosti uporabnika, skladno z Odlokom in tehničnim pravilnikom z namenom doseganja okoljskih ciljev iz državnih strateških dokumentov ravnanja z odpadki.
(2) Obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje izvajalec zagotavlja na naslednje načine:
– z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način ter na svoji spletni strani najmanj enkrat letno obvesti uporabnike o načinih in urnikih prevzemanja vseh frakcij odpadkov skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom zbiranja in prevoza odpadkov;
– obvešča uporabnike o akcijah zbiranja kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada najmanj enkrat letno z letnim koledarjem in na svoji spletni strani. Koledar s programom lokacij premične zbiralnice mora biti posredovan uporabnikom z nenaslovljeno pošto najmanj 15 dni pred prvo načrtovano akcijo zbiranja;
– obvešča uporabnike o akcijah zbiranja nevarnih odpadkov najmanj dvakrat letno s programom zbiranja po določenih lokacijah v vsaki krajevni skupnosti ter na svoji spletni strani. Program akcije zbiranja nevarnih odpadkov izvajalec posreduje uporabnikom z nenaslovljeno pošto najmanj 15 dni pred prvo načrtovano akcijo zbiranja;
– najmanj enkrat letno nudi vsem krajevnim skupnostim in javnim ustanovam v Občini Piran osveščanje in izobraževanje o pravilnem ravnanju z odpadki. Izvajalec se mora odzvati v primeru zahteve posamezne krajevne skupnosti ali javne ustanove po večkratnem izobraževanju;
– nudi možnost izobraževanja zaposlenih uporabnikom iz dejavnosti po dogovoru;
– izvaja nenehno osveščanje uporabnikov in javnosti o pravilnih načinih in hierarhiji ravnanja z odpadki ter prepuščanju frakcij odpadkov na svoji spletni strani in najmanj štiri krat letno v lokalnih medijih;
– najmanj enkrat letno na svoji spletni strani poroča o rezultatih ločenega zbiranja odpadkov v preteklem letu, in sicer najkasneje do konca junija tekočega leta;
– strokovni delavci izvajalca nudijo posameznim uporabnikom informacije o pravilnem ločevanju tudi po telefonu ali elektronski pošti na zahtevo oziroma željo uporabnika;
– sredstvom javnega obveščanja posredujejo pomembne informacije v zvezi z izvajanjem javne službe.
19. člen
(javne prireditve in začasna prodajna mesta)
(1) Organizatorji prireditev, na katerih potekajo dejavnosti organizatorja ali udeležencev, pri katerih nastajajo odpadki in se odvijajo bodisi v zaprtih prostorih (šotori, hale, športne dvorane in podobno) bodisi na odprtem, morajo najmanj 15 dni pred prireditvijo o tem obvestiti izvajalca javne službe zbiranja in prevoza odpadkov. Pri prijavljanju prireditve morajo predložiti najmanj načrt prireditvenega prostora, v katerem je razvidno, da bo zagotovil zbirno mesto z ustreznimi posodami za ločeno zbiranje odpadkov, skladno s tehničnim pravilnikom.
(2) Velikost in število ustrezno označenih posod ali zabojnikov ali vrečk določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno glede na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne glede na to je minimalna količina odpadkov, za katere izvajalec zagotavlja storitev, posoda 240 litrov za posamezno frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno na izvoru nastanka odpadka skladno s tehničnim pravilnikom.
(3) Za prireditve s strežbo hrane in pijače je organizator dolžan sam poskrbeti za ustrezno ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz dejavnosti gostinstva skladno s predpisi, ki urejajo to skupino odpadkov.
(4) Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse zbrane odpadke, razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, predati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe mora najkasneje v 24 urah po koncu prireditve prevzeti odpadke na mestu prireditve.
(5) Stroške najema zabojnikov in prevzema odpadkov nosi organizator prireditve.
(6) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma financerji čistilne akcije morajo najmanj en mesec pred načrtovano akcijo z izvajalcem skleniti dogovor o poteku akcije, načinu obdelave in odstranjevanja odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku stroškov.
Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti stroškov rednega programa ravnanja z odpadki iz gospodinjstev in dejavnosti.
(7) Izvajalci dejavnosti na začasnih prodajnih mestih si morajo v obdobju izvajanja dejavnosti priskrbeti posode oziroma vreče glede na vrsto dejavnosti, ki jo izvajajo, skladno z merili za manjše povzročitelje iz proizvodne in storitvene dejavnosti.
20. člen
(postopek izdajanja soglasij)
(1) Izvajalec na podlagi zakonodaje in Odloka o ravnanju z odpadki daje smernice oblikovalcem prostorskega načrtovanja, in sicer za zagotovitev pogojev za ravnanje z odpadki na posameznih območjih urejanja oziroma v konkretnih objektih. Izdaja soglasij poteka skladno s področnimi predpisi in Zakonom o upravnem postopku.
(2) Izdaja vseh drugih soglasij na podlagi Odloka o ravnanju z odpadki in tehničnega pravilnika poteka po določilih teh aktov. Postopek izdaje soglasij poteka po Zakonu o upravnem postopku.
21. člen
(reklamacijski postopki)
(1) Uporabnik storitev zbiranja in prevoza odpadkov se lahko pritoži na izvajanje storitve, in sicer na pravilnost, vsebino in pravočasnost opravljene storitve. Reklamacije lahko najprej rešuje po telefonu in osebno pri pristojnem strokovnem delavcu na sedežu družbe. Prav tako lahko na pristojnega delavca naslovi pisno pritožbo po klasični ali elektronski pošti.
(2) O vsaki pritožbi pristojni strokovni delavec napiše uradni zaznamek na reklamacijskem obrazcu, v katerem zapiše predmet pritožbe ter dogovorjeno rešitev oziroma, ali sta s stranko razrešila predmet pritožbe. Uradni zaznamek oziroma povratno informacijo o rešitvi pritožbe posreduje tudi stranki na njeno izrecno željo. V primeru obojestransko ustrezne rešitve pritožbe posreduje strokovni delavec ustrezni delovni nalog odgovornemu delavcu, ki izvede dogovorjeno rešitev.
(3) V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova pritožba ni bila ustrezno rešena, naslovi pisno pritožbo z natančnimi podatki o predmetu pritožbe na upravo družbe izvajalca. Uprava družbe izvajalca imenuje stalno komisijo za reševanje pritožb uporabnikov. Komisija posreduje upravi predlog rešitve reklamacije, uprava stranki izda sklep o rešitvi reklamacije v roku 15 dni od prejema reklamacije.
(4) V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na določitev prevzemnega mesta, skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki in določili tehničnega pravilnika, izvajalec posreduje pritožbo uporabnika in svoj predlog rešitve z utemeljitvijo v odločanje in dokončno določitev prevzemnega mesta pristojnemu organu občinske uprave.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Rok za uvedbo sprememb na podlagi Odloka in tehničnega pravilnika je eno leto od uveljavitve Odloka.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Piran, sklep občinskega sveta Občine Piran, številka 35206-2/99-01 z dne 22. 3. 2001 z vsemi dopolnitvami.
24. člen
Ta pravilnik s prilogami začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-5/2010
Piran, dne 3. julija 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L R E G O L A M E N T O T E C N I C O
in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 3 luglio 2012.
N. 354-5/2010
Pirano, 2 agosto 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 9 del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale n. 5/12) e visto l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 46), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 12ª seduta ordinaria il giorno 3 luglio 2012 adotta il seguente
R E G O L A M E N T O T E C N I C O
in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(1) Il Regolamento tecnico in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (il »Regolamento Tecnico«), è parte integrante del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale n. 5/12), di seguito »il Decreto«.
(2) Sono allegati al presente regolamento tecnico:
– 1. Elenco e analisi dettagliata dei tipi di rifiuti con ragione dei codici di classificazione, oggetto di raccolta e trasporto nell’ambito dei servizi pubblici di rilevanza economica obbligatori;
– 2. Programma annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
– 3. Materiali grafici concernenti: i percorsi, i luoghi dei punti di raccolta di frazioni separate (isole ecologiche) e le aree interessate dal programma raccolta di rifiuti di imballaggio in sacchetti gialli e rossi del » porta a porta«.
(3) Il programma e gli altri documenti allegati vengono concordati tra il fondatore e il gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti (di seguito »gestore«), di regola annualmente oppure all’occorrenza. Il Programma concordato e altri allegati vengono approvati dal Sindaco, mentre il gestore ha l’obbligo di pubblicare i documenti sul proprio sito.
Art. 2
(Contenuto del regolamento tecnico)
Il regolamento tecnico individua e predispone quanto segue.
Il regolamento tecnico di cui nel paragrafo precedente del presente articolo stabilisce:
– le tecnologie di gestione dei rifiuti;
– le tecniche, le condizioni e le modalità di raccolta differenziata;
– i contenitori tipizzati per i rifiuti, inclusi i criteri per la definizione del volume dei contenitori per le singole categorie di utenti;
– i sacchetti prescritti, destinati all’uopo, nonché le modalità d’utilizzo;
– gli standard di minima per i punti di conferimento e per le piattaforme di raccolta rifiuti;
– le condizioni dettagliate di conferimento dei rifiuti urbani nei centri di raccolta;
– le condizioni dettagliate di prelievo dei rifiuti ingombranti;
– la definizione particolareggiata dei contenuti dei registri istituiti (catasto) dei punti di raccolta e di conferimento;
– la periodicità (frequenza) e gli orari di prelievo dei rifiuti, conferiti dai produttori iniziali al gestore;
– altre condizioni per quanto riguarda gli standard minimi di fornitura che risultino necessari per la gestione dei rifiuti in conformità ai regolamenti e per il corretto svolgimento del servizio pubblico;
– l’allegato grafico dei percorsi di trasporto rifiuti;
– i criteri per la determinazione della base per il calcolo – la fatturazione del servizio.
I. DEFINIZIONE DELLE TECNOLOGIE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 3
(Tipologie dei rifiuti)
I tipi di rifiuti per cui la normativa specifica prevede la raccolta e il trasporto nell’ambito dei programmi dei principali servizi pubblici sono elencati nell'allegato n. 1. I singoli tipi di rifiuti vengono trattati nei modi e secondo le norme prescritti per ciascun gruppo di rifiuti, in osservanza della classificazione dei rifiuti.
Art. 4
(Definizione delle tecnologie della raccolta e del trasporto di rifiuti)
Nel comune di Pirano si attua la raccolta differenziata di rifiuti secondo le modalità e le tecnologie che dipendono dalla tipologia e dalle caratteristiche dei rifiuti, nonché dalle caratteristiche degli insediamenti.
Per gli utenti è obbligatorio differenziare i rifiuti alla fonte, mentre il gestore effettua i prelievi nei modi e secondo le tecnologie impiegate nella zona o nell’insediamento in cui si generano i rifiuti.
Con l’obiettivo di ottimizzare le rispettive operazioni, il trasporto dei rifiuti viene eseguito in osservanza delle caratteristiche degli insediamenti, tenendo conto delle necessità della popolazione locale e considerate le modalità ovvero le tecnologie di raccolta.
(1) La raccolta (il prelievo), il trasporto e le operazioni precedenti il trattamento dei rifiuti urbani comprendono le operazioni di:
– raccolta dei residui dei rifiuti urbani (rifiuti urbani indifferenziati), conferiti in appositi contenitori o sacchetti, presso i punti di conferimento dei produttori;
– prelievo delle frazioni differenziate dalle rispettive piattaforme comunali (isole ecologiche);
– raccolta di rifiuti urbani differenziati da imballaggi di carta, conferiti in appositi sacchetti secondo il sistema di »porta a porta«, presso i punti di conferimento dei produttori;
– prelievo dei rifiuti domestici differenziati e biodegradabili, conferiti in appositi sacchetti o cassonetti di color marrone secondo il sistema »porta a porta«, presso i punti di conferimento delle utenze, o presso le piattaforme comunali di frazioni differenziate;
– asporto della frazione verde dalle piattaforme mobili per rifiuti ingombranti, dalle piattaforme mobili di risulte vegetali stagionali e dai centri di conferimento, nonché su richiesta;
– prelievo dei rifiuti domestici ingombranti, effettuato su richiesta dai punti di conferimento dell’utente, dalle piattaforme comunali di raccolta dei rifiuti ingombranti e presso il centro di raccolta (la discarica);
– raccolta di rifiuti domestici pericolosi nel corso delle campagne annuali, conferiti sulle piattaforme comunali mobili o nei centri di raccolta;
– raccolta di tutte le frazioni separate di rifiuti nel centro – discarica comunale di raccolta rifiuti;
– raccolta di rifiuti urbani presso il centro di raccolta di Dragogna;
– pesatura e cernita secondo classificazione, registrazione del conferito e predisposizione della necessaria documentazione di supporto (foglio di pesatura e d’evidenza);
– preparazione dei rifiuti per il trattamento ed il trasporto alla sede dell’ operatore/ appaltatore per l’ulteriore trattamento e/o smaltimento;
– trasferimento e cessione dei rifiuti all’appaltatore per l’ ulteriore trattamento, in base ai regolamenti settoriali e al Decreto sulla gestione dei rifiuti nel Comune di Pirano.
I rifiuti urbani raccolti dal gestore nel centro storico di Pirano vengono trasportati nel centro logistico di Fornace e smistati in grandi contenitori o nei containers attrezzati con l'impianto di compattazione, per poter poi essere trasferiti al centro di raccolta di Dragona dove, al pari delle altre tipologie di scarti, sono sottoposti all’ulteriore trattamento.
In caso di stoccaggio temporaneo, le frazioni separate ed altri rifiuti vengono raccolti, immagazzinati e ceduti in conformità alla specifica normativa.
(2) Veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto di rifiuti
Per la raccolta ed il trasporto di rifiuti vengono utilizzati:
– automezzi speciali della nettezza urbana che permettono il caricamento e la rimozione dei rifiuti senza sollevare polveri, dotati da un impianto realizzato per comprimere i rifiuti, della capienza da 7 a 20 metri cubi;
– autocarri per il trasporto di container, a caricamento automatico (da 7 m3 a 10 m3);
– leggeri veicoli elettrici (da 2,5 m3 a 5 m3) utilizzati nel centro storico di Pirano e
– veicoli speciali per la raccolta dei rifiuti pericolosi (piattaforme mobili), che sono conformi alla legge;
– altri veicoli, secondo le caratteristiche e la quantità degli scarti da asportare.
I punti di prelievo siti in luoghi di difficile accesso e nelle località appartate del comune si possono raggiungere con automezzi più leggeri o veicoli speciali della nettezza urbana con capienza fino a 7 m3 (abitualmente si tratta di un comune punto di prelievo stabilito dal gestore) dove vengono effettuate le operazioni di caricamento di cassonetti o di sacchetti e di trasporto di rifiuti al centro di raccolta.
Il gestore stabilisce il tipo di trasporto tenendo conto che i rifiuti:
– si possono comprimere, oppure devono rimanere intatti o lasciati sfusi;
– vengono raccolti presso un solo produttore di rifiuti industriali o presso diversi produttori di rifiuti domestici;
– e tenuto conto dell’economicità dei trasporti, dell’accessibilità del punto di prelievo, nonché della densità dei rifiuti sfusi, delle dimensioni dei cassonetti e della portata degli automezzi speciali: per ribaltamento contenitori e dei compattatori.
II. TECNOLOGIE, CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Art. 5
(Tecnologie di raccolta dei rifiuti)
In relazione alla tipologia di rifiuto, le condizioni e le caratteristiche degli insediamenti nel Comune di Pirano la raccolta viene svolta secondo le seguenti tecnologie e/o modalità:
(1) La raccolta dei rifiuti urbani mediante il sistema »porta a porta«, con il prelievo presso il punto di conferimento del produttore degli stessi, rappresenta la modalità standard della raccolta dei rifiuti nel comune di Pirano.
Ne consegue che l’asporto dei rifiuti nelle varie zone è realizzato a seconda della accessibilità dei punti di conferimento, con diversi veicoli specializzati della nettezza urbana, con portata da 2,5 m3 a 20 m3.
La raccolta dei rifiuti urbani nella succitata modalità comprende:
– il prelievo di tutte le frazioni di rifiuti conferite in appositi sacchetti secondo il sistema »porta a porta«, tra di cui rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti domestici biodegradabili, che viene svolto nel centro storico di Pirano, con veicoli elettrici leggeri, della capienza da 2,5 a 5 m3;
– il prelievo delle frazioni dei rifiuti di imballaggio, conferiti in sacchetti rossi e gialli e in contenitori color marrone per i rifiuti biodegradabili, secondo il sistema »porta a porta« – si svolge principalmente nelle aree di insediamento di abitazioni individuali, laddove non sussista la possibilità di istituire punti di raccolta ovvero non si riscontrino percorsi accessibili ai mezzi di nettezza urbana con capienza superiore a 7 m3;
– la raccolta dei rifiuti urbani in appositi contenitori secondo il sistema “porta a porta” si svolge in tutto il comprensorio comunale ad esclusione del centro storico di Pirano, e cioè laddove i percorsi stradali consentano il transito di speciali automezzi della nettezza urbana della capienza da 5 m3 a 17 m3.
(2) La raccolta sulle piattaforme per frazioni separate ossia »isole ecologiche«, è il metodo di raccolta dei rifiuti in cui i produttori conferiscono i rifiuti al punto di raccolta, depositandoli loro stessi in appositi contenitori. Tale metodo è implementato nelle aree di insediamento residenziale (aree condominiali) e su terreni pubblici negli abitati, laddove le vie di trasporto consentano un accesso sicuro ai mezzi di ribaltamento contenitori, con capienza pari a 15 m3 e oltre, ossia laddove non viene svolta la raccolta delle frazioni differenziate conferite in appositi sacchetti del »porta a porta«.
(3) Le azioni di raccolta di rifiuti si pongono come modalità di raccolta mediante piattaforme mobili, che ha luogo una o più volte all'anno nelle ubicazioni predeterminate per l'accettazione dei rifiuti. Le azioni vengono eseguite in base ad un programma predeterminato annuale o semestrale nei seguenti modi:
– La piattaforma comunale mobile di raccolta dei rifiuti urbani rappresenta una tecnologia di raccolta di rifiuti in cassonetti del volume di 7 m3 e fino ad un massimo di 9 m3, destinata alla raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e vegetali nelle ubicazioni predeterminate e secondo il calendario annuale. Il prelievo viene svolto da mezzi pesanti specializzati – autogrù munite di braccio meccanico.
– La piattaforma comunale mobile per la raccolta dei rifiuti pericolosi è una tecnologia che prevede la raccolta di rifiuti pericolosi, effettuata dal personale autorizzato con veicoli specializzati, nelle ubicazioni predeterminate e secondo il rispettivo calendario annuale.
(4) Il prelievo dei rifiuti presso il punto di conferimento dell’utente in base al preliminare contratto (l’ordine di acquisto o il voucher) è effettuato nel centro storico di Pirano e vale per i rifiuti ingombranti e risulte da giardino.
(5) Il conferimento di rifiuti urbani presso il centro di raccolta costituisce la modalità diretta, in ragione della quale l'utente, esibendo il documento comprovante l’effettiva utenza del servizio pubblico, conferisce i rifiuti smistandoli egli stesso in appositi contenitori.
Art. 6
(Termini e condizioni di raccolta e prelievo delle frazioni a seconda del tipo dei rifiuti e della tecnologia)
Nel comune di Pirano l’ente gestore pone i seguenti termini e condizioni di raccolta differenziata dei rifiuti:
(1) Raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e di carta nelle piattaforme di frazioni separate
Nelle piattaforme di frazioni separate (»isole ecologiche«) è garantito il prelievo di frazioni separate di imballaggi di scarto e di carta, provenienti dalle economie domestiche e conferiti in appositi contenitori, con coperchio identificabile per colore, in ragione della tipologia di rifiuto raccolto, come a seguire:
– rosso – carta e cartone;
– giallo – imballaggi in plastica, metallo e compositi;
– verde – piccoli imballaggi a perdere in vetro.
In contenitori dedicati dislocati presso le piattaforme di frazioni separate si possono conferire esclusivamente le tipologie cui è destinato il contenitore. Non è consentito depositare i rifiuti fuori dei contenitori.
Il programma di svuotamento dei contenitori, ovvero di prelievo delle singole frazioni di rifiuti negli insediamenti, è predisposto in ordine al calendario annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che costituisce l’allegato n. 2.
(2) La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi e di carta in appositi sacchetti nell'ambito del sistema »porta a porta«
Il gestore del servizio pubblico effettua il prelievo delle seguenti frazioni presso le singole utenze /economie domestiche nell'ambito del sistema del »porta a porta«:
– sacchetti di colore rosso – carta, imballaggi di carta e cartone;
– sacchetto giallo – rifiuti d’imballaggio in plastica, materiali compositi e metallo (imballaggi misti).
Gli utenti predispongono i rifiuti d’imballaggio di carta e cartone in appositi sacchetti trasparenti di colore rosso del volume di 30 litri e 60 litri.
I rifiuti d’imballaggio in plastica, metallo e materiali compositi vengono conferiti in sacchetti trasparenti di colore giallo, del volume 30 litri, 60 litri e 120 litri.
Su detti sacchetti sono stampate anche le istruzioni d’uso – sulla corretta raccolta differenziata, in lingua slovena e italiana. I produttori possono smaltire in appositi sacchetti solo i rifiuti indicati nelle istruzioni.
Gli utenti coinvolti nella raccolta differenziata di frazioni conferite in appositi sacchetti, il giorno di prelievo della singola frazione come stabilito dal rispettivo calendario, collocano i sacchetti con le relative frazioni sui punti di conferimento, dove solitamente viene effettuata la raccolta di rifiuti residui urbani mediante i contenitori di color nero ovvero nei sacchetti color verde.
Gli utenti del centro storico di Pirano conferiscono i sacchetti con i rifiuti urbani di imballaggio posizionandoli sulla strada, accanto alla porta d’ingresso delle abitazioni in cui sono stati generati i rifiuti.
Nelle aree in cui è organizzata la raccolta di sacchetti con i rifiuti di imballaggio e carta secondo il sistema del »porta a porta« non vengono allestiti i punti di raccolta dei rifiuti differenziati, fatta eccezione per gli imballaggi in vetro.
Il calendario della rimozione delle singole frazioni per ciascun insediamento, è stabilito nel programma annuale di gestione dei rifiuti, che costituisce l’allegato No. 2.
(3) La raccolta differenziata di rifiuti domestici biodegradabili su piattaforme di frazioni separate e »porta a porta«:
– Gli utenti residenti nelle abitazioni site nelle zone di insediamenti individuali, dove non possono essere istituite le piattaforme di raccolta di frazioni separate, e laddove non c’è la possibilità di accesso ai veicoli speciali con capienza superiore a 7 m3, conferiscono i rifiuti domestici biodegradabili in sacchetti biodegradabili del volume di 10 l, che vengono smaltiti nei container standard color marrone di 120 e 240 litri. La raccolta ha luogo »porta a porta« secondo il programma, allegato al presente regolamento tecnico.
– Le famiglie residenti in palazzine a più appartamenti (condomini) e nelle case di civile abitazione che risultino accessibili ai veicoli speciali della nettezza urbana di capienza di 15 m3 conferiscono i rifiuti biodegradabili da cucina in sacchetti biodegradabili del volume di 10 l, che vengono depositati nei container standard color marrone di 120 e 240 litri, presso le piattaforme di frazioni separate.
– I cassonetti color marrone sono collocati presso tutti i punti di raccolta nelle aree residenziali (di edifici condominiali) e presso le case di abitazione laddove la raccolta avviene »porta a porta« e i residenti non abbiano la possibilità di effettuare il compostaggio, né abbiano segnalato al gestore di poter effettuare loro stessi il compostaggio dei rifiuti biodegradabili.
– Nelle zone ove i rifiuti domestici biodegradabili vengono conferiti nei contenitori dedicati di color marrone, secondo il sistema del »porta a porta«, nei rispettivi punti di raccolta non vengono installati i cassonetti marroni.
– Le famiglie residenti nel centro storico di Pirano raccolgono i rifiuti biodegradabili da cucina in sacchi biodegradabili del volume di 10 l, da rilasciarsi nei contenitori standard di color marrone di 10 l.
– Il gestore effettua il prelievo dei seguenti rifiuti conferiti nei cassonetti color marrone:
i rifiuti domestici biodegradabili:
– residui e bucce di frutta e verdura,
– gusci d'uovo,
– sedimenti caffè e bustine di tè,
– gli avanzi di cibo e cibi avariati (esclusi i liquidi e gli imballaggi),
– gli asciugatutto e i tovaglioli di carta bagnati,
– i fiori appassiti senza le parti legnose.
– Il calendario per la rimozione dei rifiuti domestici biodegradabili provenienti dagli insediamenti, è parte del programma annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che costituisce l'allegato n. 2.
– I rifiuti biodegradabili raccolti nel centro storico di Pirano sono trasferiti alla sede logistica di Fornace e smistati in un contenitore più grande. Tali rifiuti vengono quindi trasportati da Fornace e dagli altri insediamenti alla discarica comunale di Dragona, dove all'ingresso vengono evidenziati, pesati e verificati, rimuovendo manualmente eventuali frazioni diverse; segue uno stoccaggio temporaneo fino alla cessione all’azienda appaltatrice per il successivo trattamento/recupero, a norma di legge.
(4) La raccolta differenziata di rifiuti vegetali di giardino:
– Rifiuti vegetali di giardino sono i rifiuti prodotti nel corso della manutenzione dei giardini, la sistemazione delle siepi vive e la potatura degli alberi.
– I rifiuti di giardino non devono essere smaltiti in contenitori marroni.
– Il gestore esegue il prelievo dei rifiuti vegetali conferiti sulle piattaforme mobili di raccolta di rifiuti ingombranti, secondo il calendario annuale, almeno 2 volte l'anno in ogni comunità locale.
– Durante il periodo dal 01/06 al 31/08, in cui non ha luogo il prelievo dei rifiuti ingombranti da piattaforme comunali mobili, il gestore deve organizzare un punto di prelievo nell’insediamento di Lucia una volta alla settimana. Gli utenti delle economie domestiche dietro presentazione della quietanza di pagamento delle fatture relative al mese precedente, possono conferire gratuitamente fino a 1 metro cubo di rifiuti vegetali di giardino (erba, foglie, rami).
– Gli utenti conferiscono i rifiuti di giardino, tagliati e raccolti in fastelli ossia in appositi sacchetti biodegradabili.
– Gli utenti possono consegnare i rifiuti di giardino sulle piattaforme mobili in qualsiasi comunità locale gratuitamente fino a 1 metro cubo.
– Il gestore ha l’obbligo di prelevare gratuitamente dal centro storico di Pirano 2 volte l'anno i rifiuti di giardino, su precedente richiesta di rimozione e nelle modalità vigenti per i rifiuti ingombranti e cioè fino a 2,5 m3.
– Il gestore esegue la rimozione dei rifiuti di giardino anche su commissione. Il servizio di prelievo dei rifiuti di giardino su commissione e/o chiamata dal punto di conferimento del committente è fatturato a norma del tariffario vigente.
– Le grandi quantità di rifiuti di giardino, oltre cioè al metro cubo in volume, possono essere trasportate dall’utente stesso alla discarica di Dragogna, dove è allestito uno speciale punto di conferimento.
I rami trasportati nel centro di raccolta possono essere macinati con il trituratore fino ad ottenere una specie di granulato che può essere utilizzato nel processo di compostaggio o come combustibile (biomassa) ed è consegnato alla società autorizzata per il recupero di tali rifiuti.
(5) Il compostaggio dei rifiuti
Gli utenti che hanno la possibilità di effettuare il compostaggio di rifiuti biodegradabili dai loro scarti sono tenuti ad informare formalmente il gestore, mediante specifica modulistica disponibile presso la sede del gestore oppure sul suo sito internet.
Il compostaggio è consentito solo nelle zone in cui è possibile garantire le condizioni igieniche, limitando le emissioni maleodoranti. Il compostaggio in un insediamento agglomerato è consentito se l’ubicazione e lo stesso composter soddisfano i requisiti di cui alle regolamentazioni tecniche.
Il composter deve essere posizionato:
– in un luogo appropriato ed arieggiato, affinché non si trattengano le emissioni di gas maleodoranti e allo stesso tempo non venga accelerata la loro fuoriuscita nell’ambiente.
Il composter deve avere le seguenti proprietà:
– deve essere appositamente recintato affinché sia impedito l'accesso di animali ai resti di alimentari;
– deve disporre di un sistema di aerazione sufficiente a che i materiali contenuti ne possano beneficiare;
– deve essere dotato di un coperchio, da tener posizionato costantemente in modo da garantirne l’intera protezione.
Nel composter è consentito trattare esclusivamente rifiuti compostabili, che non attirino animali (i roditori), e non emettano emissioni nocive nell'ambiente. È vietato compostare rifiuti di alimenti a base di carne e i residui della preparazione di tali alimenti. Il compostaggio in zone d’insediamento serrate non è ammesso.
L'autorità municipale preposta può verificare se l'utente soddisfi le condizioni di cui nel decreto e regolamento tecnico riferite al compostaggio. Accertato il mancato adempimento alle prescrizioni tecniche, in carenza di messa in conformità entro i successivi 30 giorni da parte dell’utente, l'autorità comunale competente per la vigilanza avvia il procedimento d’ufficio, ordinando l'inclusione dell’utente nel circuito obbligatorio di prelievo a pagamento dei rifiuti domestici biodegradabili e rifiuti di giardino.
(6) La raccolta di rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati)
Gli utenti / i produttori rilasciano i residui dei rifiuti urbani (rifiuti indifferenziati) sul proprio punto di conferimento secondo il sistema di »porta a porta«, e in base al calendario prestabilito, in contenitori tipo di plastica di colore nero o grigio di varie dimensioni, vale a dire:
– gli utenti residenti in case di abitazione individuali utilizzano i contenitori di 120 litri, 240 litri e 1110 litri,
– gli utenti residenti in unità condominiali utilizzano i contenitori di 240 litri, 770 litri e 1100 litri,
– gli utenti da attività (aziende) utilizzano i contenitori di 120 litri a 1100 litri e cassonetti da 7 m3 a 10 m3.
Le imprese, nel caso di utilizzo di contenitori muniti dell’impianto compattatore, al momento dell'inserimento nel servizio pubblico, presentano al gestore il certificato o la documentazione relativa al contenitore dalla quale risulta il fattore di compressione. Il contenitore non deve avere un volume superiore a 10 m3. Se la documentazione non viene fornita al gestore, lo stesso si avvale della facoltà di acquisirla e di utilizzare i rispettivi dati nei procedimenti successivi all’atto della determinazione della base imponibile per la fatturazione del servizio.
Nel centro storico di Pirano, gli utenti conferiscono i rifiuti residui urbani in appositi sacchetti verdi di 30 l e di 60 l che riportano il logo del gestore e le istruzioni stampate in lingua slovena ed italiana, sulle modalità di smaltimento dei rifiuti nei rispettivi sacchetti. Gli stessi possono essere contrassegnati dal numero di identificazione dell'utente.
Il gestore trasporta i rifiuti raccolti nel centro logistico di Fornace, dove è in opera un cassonetto di 10 m3 munito di sistema di compattazione, che a riempimento è quindi trasferito al centro di raccolta di Dragona per lo stoccaggio.
Nel detto centro di raccolta vengono selezionati, mediante cernita manuale, i residui dei rifiuti urbani destinati all’ulteriore trattamento, ed asportati i seguenti materiali:
– cartone;
– pezzi di legno e rami;
– metalli;
– rifiuti ingombranti;
– apparecchiature elettriche ed elettroniche;
– rifiuti di imballaggio ingombranti, che possono essere sottoposti all’ulteriore trattamento o smaltimento;
– frazioni pericolose e gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose.
Dallo stoccaggio i rifiuti vengono trasferiti in cassonetti di 20 m3 fino a 40 m3, e trasportati dal concessionario in impianti in cui si effettua il trattamento e/o recupero dei residui ossia gli stessi vengono smaltiti a norma, esternamente al perimetro del comprensorio comunale.
Nel caso in cui l’impianto del concessionario si trovi ad un distanza non superiore a 30 km, alle operazioni di carico, trasporto e scarico provvede il gestore stesso.
(7) Raccolta indumenti usati
– Gli indumenti usati, la cui raccolta viene organizzata dal gestore vengono conferiti in cassonetti dedicati di proprietà di organizzazioni umanitarie.
– Gli utenti conferiscono i vestiti usati puliti in sacchetti di plastica, da rilasciarsi nei cassonetti di cui sopra;
– Il gestore trasferisce gratuitamente il vestiario raccolto all’organizzazione umanitaria;
– I luoghi di posizionamento dei contenitori per la raccolta di indumenti usati sono elencati nel programma ed indicati nell'allegato grafico delle ubicazioni dei punti di raccolta.
(8) Raccolta dei rifiuti cimiteriali:
– I rifiuti cimiteriali (candele e lumini) in plastica vengono conferiti presso tutti i cimiteri in appositi cassonetti debitamente contrassegnati, di capienza 240 litri e 1100 l.
– I contenitori sono contrassegnati dai coperchi gialli e da un'immagine simbolica di candela.
– Non è consentito lo smaltimento ossia la raccolta di rifiuti in cassonetti di imballaggi indifferenziati (cassonetti con il coperchio giallo).
– Non è consentito neppure lo smaltimento di rifiuti di imballaggi indifferenziati ed altri rifiuti in contenitori per i rifiuti cimiteriali.
– Quando viene raccolta una determinata quantità di candele esaurite, le stesse vengono trasportate dal gestore nel centro di raccolta, e dopo un temporaneo stoccaggio sono consegnate ad un concessionario autorizzato.
(9) Raccolta di rifiuti pericolosi
Per il conferimento di frazioni di rifiuti pericolosi provenienti da economie domestiche il gestore predispone presso di raccolta di Dragona una piattaforma per la raccolta delle frazioni pericolose, attrezzata con cassonetti tipo debitamente contrassegnati e/o con i contenitori per il conferimento di frazioni pericolose di rifiuti urbani, operante ogni primo sabato del mese, esclusi i giorni festivi. È obbligatoria la presenza di un addetto autorizzato, il conferimento dei rifiuti pericolosi non può avvenire senza specifica supervisione del personale preposto.
Per la manipolazione di sostanze pericolose nel centro di raccolta è impiegata una persona autorizzata che ha il compito di prendere in consegna e conservare correttamente i rifiuti pericolosi in un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi. Nella piattaforma per frazioni pericolose sono raccolte separatamente e depositate temporaneamente le seguenti frazioni pericolose:
– solventi, acidi, alcali, fotochimici,
– pesticidi,
– tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es. termometri),
– apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi,
– oli e grassi contenenti sostanze pericolose; (olio commestibile e grassi classificati al n. 20 01 25),
– lubrificanti/rivestimenti, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose,
– prodotti per la pulizia (detersivi), contenenti sostanze pericolose,
– pile e accumulatori, classificati ai n. 16 06 01, 16 06 02, e 16 06 03 nell'elenco dei rifiuti, come previsto dalla normativa sulla gestione dei rifiuti e le pile e gli accumulatori non cerniti (classificati al n. 20 01 33),
– apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose,
– legno, contenente sostanze pericolose.
Un elenco più dettagliato con la denominazione di rifiuti e il rispettivo numero di classificazione è disponibile nell’allegato n. 1.
Il gestore organizza 2 volte nell’anno solare (nell’azione primaverile e quella autunnale) la raccolta differenziata delle frazioni pericolose allestendo una piattaforma mobile di raccolta di frazioni pericolose; la stessa, sostando per due ore nei determinati punti, in ogni comunità locale secondo un calendario prestabilito, permette ai produttori un conferimento sicuro di tali frazioni al gestore del servizio pubblico.
I rifiuti pericolosi vengono pesati dal gestore con rispetto dei codici di classificazione, ogni tipologia di rifiuto singolarmente. Segue la cernita dei rifiuti pesati che vengono depositati nell’imballaggio prescritto e contrassegnato da un adesivo con il rispettivo numero di classificazione.
Una volta raccolta la giusta quantità di rifiuti pericolosi, gli stessi, muniti dalla documentazione richiesta vengono consegnati dal gestore ai concessionari autorizzati per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti, in conformità alle norme di legge.
Art. 7
(Termini e condizioni dettagliate per lo smaltimento di rifiuti ingombranti)
Il gestore raccoglie i rifiuti ingombranti in primo luogo con la tecnologia delle piattaforme mobili, ne viene fatta eccezione nel centro storico di Pirano.
– Il gestore effettua la raccolta dei rifiuti ingombranti domestici sulle piattaforme controllate, secondo il calendario annuale, almeno 2 volte l'anno in ogni comunità locale, escluso il centro storico di Pirano.
– In ogni ubicazione è sistemata una la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti per numero di classificazione dei rifiuti in appositi contenitori, con capienza da 7 m3 fino a 9 m3. I dipendenti del gestore hanno il compito di assistere gli utenti nella corretta separazione dei rifiuti ingombranti.
– Tutti gli utenti, compresi coloro che risiedono nel centro storico di Pirano, possono conferire i rifiuti ingombranti su ciascuna delle piattaforme mobili, allestite in ogni comunità locale.
– Il prelievo dei rifiuti solidi nel centro storico di Pirano ha luogo dietro presentazione della cedola di commissione da parte dell’utente. Ogni utente e/o famiglia residente nel centro storico di Pirano ha diritto a due buoni ordine/ cedole di commissione all’anno con i quali può ordinare al gestore l'eliminazione gratuita dei rifiuti ingombranti, ogni volta fino a 2,5 m3. Le commissioni non sono limitate a determinati termini temporali, il gestore deve comunque intervenire entro una settimana dalla presentazione dell’ordine. Lo stesso è reperibile sul sito web del gestore oppure presso la sua sede. Ricevuta la cedola di commissione debitamente compilata il gestore concorda direttamente con ogni singolo utente i termini precisi di prelievo dei rifiuti ingombranti.
– Avendo l'utente già usufruito di due trasporti gratuiti nell’anno solare, ogni ulteriore trasporto di rifiuti ingombranti commissionato è soggetto al pagamento della tariffa secondo il listino prezzi del gestore.
– I rifiuti ingombranti prelevati vengono trasportati dal gestore nel centro logistico di Fornace e smistati in cassonetti più capienti nonché trasportati nel Centro di raccolta (la discarica) di Dragona, dove si conferiscono tutti i rifiuti ingombranti che vengono raccolti nell’ambito del comprensorio comunale. Segue la cernita manuale in cui si separano gli oggetti ritenuti ancora potenzialmente utili dai materiali riutilizzabili come materie prime (secondarie) (legno, metallo, plastica, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Gli oggetti ancora funzionanti vengono offerti alle organizzazioni umanitarie, associazioni e/o altre persone per il riutilizzo. Le frazioni ritenute preziose di materie prime secondarie vengono cedute alla società autorizzata al trasporto e alla lavorazione di materie prime secondarie; il resto (costituito da materiali voluminosi – materassi, mobili imbottiti e simili), che non possono essere riutilizzati o recuperati, vengono consegnati al concessionario o al rivenditore autorizzato per la trasformazione e lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi.
– I rifiuti ingombranti domestici possono essere conferiti gratuitamente solo dietro la presentazione delle quietanze di pagamento della tariffa per il servizio per il mese precedente. Analogamente vale anche per il centro di raccolta di Dragogna, dove tali rifiuti vengono depositati in appositi contenitori in conformità alle istruzioni della persona autorizzata presso il centro di raccolta.
III. NORME CONCERNENTI I CONTENITORI/SACCHETTI TIPO PER I RIFIUTI, INCLUSI I CRITERI BASE PER LA DEFINIZIONE DEL VOLUME DEI CONTENITORI/ SACCHETTI PER LE SINGOLE CATEGORIE DI UTENTI
Art. 8
(Norme e/o standard prescritti per i contenitori e sacchetti per i rifiuti urbani)
(1) Contenitori per rifiuti
– I produttori di rifiuti conferiscono i rifiuti alla fonte nei container standard per i rifiuti urbani, che dispongono del certificato di conformità agli standard europei di contenitori a tal fine dedicati (EN-840-1 a 6);
– Dimensioni standard e colorazione dei contenitori per la raccolta delle frazioni di rifiuto da parte di gruppi di utenti:
– contenitori di 120 l, 240 e 1100 litri per le abitazioni individuali
– contenitori di 240 litri, 770 litri e 1100 litri per le palazzine condominiali
– per i rifiuti da attività (istituti, aziende) sono previsti contenitori da 120 litri a 1100, cassonetti dal volume di 7 e 9 m3 e cassonetti – compattatori della capienza da 7 a 10 m3.
– Le dimensioni del contenitore per un singolo utente vengono stabilite dal gestore secondo i criteri per la determinazione del contenitore di base.
– Il colore del contenitore per i rifiuti residui (rifiuti urbani) è grigio grafite o nero.
– Le colorazioni dei contenitori per le altre frazioni sono le medesime di quelle vigenti nelle piattaforme di raccolta di frazioni separate.
– Il contenitore per i rifiuti biodegradabili domestici nel centro storico di Pirano ha un volume di 10 l ed è di color marrone.
– Nel caso in cui il produttore possegga già un altro contenitore (in plastica o in metallo) per i rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati), che corrisponde alle norme come al primo punto del presente paragrafo, lo stesso può essere utilizzato fino alla sua consunzione.
– I serbatoi ed i contenitori per i rifiuti biodegradabili allestiti sul punto di prelievo dell'utente, nel centro storico di Pirano e sulle piattaforme comunali, vengono forniti dal gestore e restano di proprietà di quest’ultimo.
– I contenitori per i residui dei rifiuti urbani (rifiuti urbani indifferenziati), devono essere acquisiti (a pagamento) dai produttori stessi e devono soddisfare i criteri di cui nel Regolamento tecnico. (Possono essere acquistati anche presso il gestore).
– I contenitori allestiti presso il punto di prelievo dell'utente e muniti di apposita tecnologia possono essere previsti per ciascun singolo utente e/o economia domestica oppure per un impianto condominiale.
(2) Appositi sacchetti per rifiuti
– Le dimensioni ed il numero di sacchetti previsti al mese per ogni utente e/o famiglia, per le singole frazioni di rifiuti, sono determinati secondo i criteri vigenti per contenitori e/o sacchetti di base.
– Sui sacchetti è stampato il logo del gestore, gli stessi possono essere altresì predisposti con una tecnologia appropriata per ciascun utente e/o famiglia.
– Le modalità e la dinamica di distribuzione e presa in consegna dei sacchetti industriali sono incluse nel programma annuale.
Dimensioni prescritte e colorazioni assegnate ai sacchetti per singole frazioni di rifiuto, distinte per tipologia e per gruppi di utenti:
Sacchetti destinati per i rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati)
– Per il conferimento dei rifiuti residui urbani nel centro storico si utilizzano sacchetti verdi con una capienza di 30 litri e 60 litri, il cui numero si adegua alla quantità dei rifiuti conferiti.
– In caso di aumento occasionale della quantità di rifiuti residui, per il conferimento degli stessi si utilizzano i sacchetti del volume standard di 30 l e 60 l, con impresso il logo del gestore, che possono essere acquistati dall’utente presso il gestore. Nel prezzo dei sacchetti è computato il costo della raccolta, dell’asporto, del trattamento, del trasporto e dello smaltimento rispettivamente della rimozione di tali rifiuti.
Sacchetti destinati a scarti di imballaggio e carta
– I produttori conferiscono rifiuti di carta e imballaggi di carta in sacchetti trasparenti appositamente contrassegnati di color rosso e di volume di 30L e 60L. Altri contenitori per rifiuti da imballaggio, plastica, metallo e compositi vanno depositati in appositi sacchetti trasparenti gialli, del volume di 30, 60 e 120 litri. Sui sacchetti sono stampate in lingua slovena ed italiana anche le istruzioni sulla corretta differenziazione di rifiuti.
Sacchetti destinati alla raccolta di rifiuti domestici biodegradabili
– I produttori conferiscono i rifiuti domestici biodegradabili in sacchetti, anch’essi biodegradabili, realizzati in conformità alle norme europee (EN 13432), con capienza di 10 l.
Art. 9
(Criteri per la determinazione del volume del contenitore come base per la fatturazione)
(1) Il produttore iniziale: utente nelle economie domestiche e negli alloggi di villeggiatura:
– Il criterio per determinare il volume iniziale del contenitore presso le economie domestiche è il volume dei rifiuti urbani prodotti per utente e/o famiglia ed è calcolato per persona in base al peso di tutti i rifiuti prodotti entro il (precedente) anno da tutte le famiglie del comune di Pirano, tenuto conto della frequenza di prelievi di singole frazioni di rifiuti.
– Nel determinare il quantitativo e/o il volume di minima per persona si ritiene che una persona in un nucleo familiare nel Comune di Pirano in un anno produce una media di X kg di rifiuti. Sulla base delle esperienze degli operatori e delle altre imprese comunali e tenuto conto della densità di alcuni tipi rifiuti, la quantità di X kg di rifiuti equivale al volume dei rifiuti urbani espresso in X litri e/o (m3).
– Il volume minimo per ogni utente e/o famiglia, calcolato per persona e valido per tutti i rifiuti urbani raccolti in base a tutte le tecnologie ai sensi del regolamento tecnico è calcolato su base annua, in base alla quantità di rifiuti raccolti nel corso dell'anno precedente ed è definito nel programma annuale.
– Il criterio per la distribuzione della quantità di servizi per utente e/o nucleo familiare corrisponde al volume minimo di frazioni di rifiuto ed al numero di viaggi di rimozione di tali frazioni, con rispetto dei livelli di minima specificati nel Regolamento Tecnico e nel programma.
– Il volume di base del contenitore dell'utente / famiglia, valido per il calcolo della tariffa, è determinato dal numero di componenti della famiglia serviti da un determinato contenitore, tenuto conto del volume minimo di ciascuna tipologia di rifiuti (frazioni) a persona e del numero di viaggi di raccolta.
– I criteri fanno da riferimento per la determinazione della base (imponibile) per la fatturazione del servizio al singolo utente.
– Il criterio del volume minimo di capienza dei contenitori e dei sacchetti per ciascuna tipologia di rifiuto, per persona e per prelievo, determinato in base ai quantitativi di rifiuti registrati durante l'anno precedente l’entrata in vigore del Regolamento tecnico:
+--------------------+--------------------+---------------------+
|  Specie/tipo   | Volume minimo di |    Numero    |
|   di rifiuto   |  capienza del  |   di prelievi   |
|          | contenitore o del |           |
|          | sacchetto rifiuti |           |
|          | l/per persona/per |           |
|          |   l’asporto   |           |
+--------------------+--------------------+---------------------+
| Rifiuti residui  |    30 l    |  una volta alla  |
|          |          |   settimana   |
+--------------------+--------------------+---------------------+
| Rifiuti domestici |    10 l    |  una volta alla  |
|  biodegradabili  |          |   settimana   |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|   Rifiuti    |    40 l    |  una volta alla  |
|  di imballaggio  |          |   settimana   |
+--------------------+--------------------+---------------------+
– Il volume minimo rispett. peso per ogni utente / famiglia per la singola tipologia di rifiuto – raccolto nell’ambito della realizzazione del programma annuale obbligatorio – registrato nell’anno precedente l’entrata in vigore del regolamento tecnico è riportato nella seguente tabella:
+------------+----------------+-------------+-----------+----------------+
| Specie di |Quantita media | Frequenza  |  Volume | Quantita di  |
|  rifiuto | di rifiuti  |(periodicita)| minimo di |  rifiuti   |
|      |(m3/utente/anno)|  di    | capienza |(kg/utente/anno)|
|      |        |prelievi/anno|  del  |        |
|      |        |       |contenitore|        |
|      |        |       |  o del  |        |
|      |        |       | sacchetto |        |
|      |        |       |per rifiuti|        |
|      |        |       | in l/per |        |
|      |        |       |persona/per|        |
|      |        |       | l’asporto)|        |
+------------+----------------+-------------+-----------+----------------+
|  Rifiuti |   1,560   |  52    |   30  |   190    |
|  residui |        |       |      |        |
+------------+----------------+-------------+-----------+----------------+
|  Rifiuti |   1,440   |  144   |   10  |   19    |
| domestici |        |       |      |        |
| biodegrada-|        |       |      |        |
|  bili  |        |       |      |        |
+------------+----------------+-------------+-----------+----------------+
| Imballaggi |   2,078   |  52    |   40  |   75    |
| di scarto |        |       |      |        |
+------------+----------------+-------------+-----------+----------------+
|  Rifiuti |   3,840   |  12    |  320  |   11    |
| ingombranti|        |       |      |        |
+------------+----------------+-------------+-----------+----------------+
|  Rifiuti |   0,720   |  12    |   6   |    1    |
| pericolosi |        |       |      |        |
+------------+----------------+-------------+-----------+----------------+
| Raggruppa- |   1,200   |  12    |  100  |        |
| mento di |        |       |      |        |
| rifiuti nel|        |       |      |        |
| centro di |        |       |      |        |
| raccolta |        |       |      |        |
+------------+----------------+-------------+-----------+----------------+
|  Rifiuti |   1,200   |  12    |  100  |   12    |
|  verdi  |        |       |      |        |
+------------+----------------+-------------+-----------+----------------+
|TOTALE/anno*|   12,00   |       |      |   308    |
+------------+----------------+-------------+-----------+----------------+
*la quantità mensile minima di tutte le frazioni per utente corrisponde a 1 m cubo.
(2) Il produttore iniziale: pubblica amministrazione e servizi pubblici
– I criteri per la determinazione del volume iniziale del contenitore per gli utenti da attività della pubblica amministrazione e strutture di servizi pubblici che sono impegnati in questa attività sono impostati sulle esperienze del gestore e sulle esperienze di altre aziende comunali, nonché sulla base del totale dei rifiuti raccolti da queste attività a livello comunale rispetto all’anno precedente.
– Indipendentemente dall’effettiva quantità di rifiuti residui, il singolo produttore è obbligato a procurarsi un contenitore con un volume minimo di 120 l, 240 l o 1100 l, a seconda del tipo e della portata delle attività svolte, con una frequenza minima – settimanale – di asporto di rifiuti.
– La raccolta ed il trasporto di rifiuti differenziati prodotti da attività della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici fanno parte del servizio pubblico obbligatorio, a meno che gli stessi non siano legati alla fornitura di servizi a scopo di lucro, o disciplinati da una diversa normativa concernete la gestione di rifiuti.
– I criteri per la determinazione del volume di base dei contenitori per i rifiuti sono impostati vista la fornitura di servizi completi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
+----------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
|        |   Rifiuti urbani        |   Rifiuti urbani        |
|        |   indifferenziati        |   differenziati        |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Produttori di  | Volume  |Frequenza | Volume  | Volume  |Frequenza | Volume  |
|rifiuti da   |settimanale|settimanale|mensile/m3,|settimanale|settimanale|mensile/m3,|
|attivita della | minimo  | minima  |frequenza | minimo  | minima  |frequenza |
|pubblica    |      |      |settimanale|      |      |settimanale|
|amministrazione |      |      | 4,33   |      |      | 4,33   |
|e dei servizi: |      |      |      |      |      |      |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Gruppo I. –   |  60   |  1   | 0,26   |  60   |  1   | 0,26   |
|fino a 10    |      |      |      |      |      |      |
|dipendenti,   |      |      |      |      |      |      |
|uffici della  |      |      |      |      |      |      |
|pubblica    |      |      |      |      |      |      |
|amministrazione,|      |      |      |      |      |      |
|gallerie,    |      |      |      |      |      |      |
|farmacie,    |      |      |      |      |      |      |
|biblioteche,  |      |      |      |      |      |      |
|musei,     |      |      |      |      |      |      |
|poliambulatori, |      |      |      |      |      |      |
|altre attivita |      |      |      |      |      |      |
|sportive,    |      |      |      |      |      |      |
|culturali e   |      |      |      |      |      |      |
|sociali, ecc.  |      |      |      |      |      |      |
|(sprovvisti di |      |      |      |      |      |      |
|mensa)     |      |      |      |      |      |      |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Gruppo II. –  |  120   |  1   | 0,52   |  120   |  1   | 0,52   |
|oltre 10    |      |      |      |      |      |      |
|occupati uffici |      |      |      |      |      |      |
|della pubblica |      |      |      |      |      |      |
|amministrazione,|      |      |      |      |      |      |
|gallerie,    |      |      |      |      |      |      |
|farmacie,    |      |      |      |      |      |      |
|biblioteche,  |      |      |      |      |      |      |
|musei,     |      |      |      |      |      |      |
|poliambulatori, |      |      |      |      |      |      |
|altre attivita |      |      |      |      |      |      |
|sportive,    |      |      |      |      |      |      |
|culturali e   |      |      |      |      |      |      |
|sociali, ecc.  |      |      |      |      |      |      |
|(sprovvisti di |      |      |      |      |      |      |
|mensa)     |      |      |      |      |      |      |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Gruppo III. –  |  480   |  1   | 2,08   |  720   |  1   | 3,12   |
|con mensa,   |      |      |      |      |      |      |
|asili, scuole, |      |      |      |      |      |      |
|case di riposo, |      |      |      |      |      |      |
|centri di    |      |      |      |      |      |      |
|attivita extra |      |      |      |      |      |      |
|curricolari   |      |      |      |      |      |      |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
(3) Produttori iniziali da attività produttive e di servizi diversi da quelli della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici
– I criteri per la determinazione del volume di base dei contenitori per gli utenti produttori di rifiuti da attività, relativamente alle strutture in cui operano, sono stabiliti in base alle esperienze del gestore e alle esperienze di altre aziende pubbliche e sulla base del totale dei rifiuti raccolti dai produttori di rifiuti da attività a livello comunale nel corso dell’anno precedente.
– Indipendentemente dall’effettiva quantità di rifiuti residui, il singolo produttore è obbligato a procurarsi un contenitore con un volume minimo di 120 l, 240 l o 1100 l, a seconda delle tipologie di attività svolte, ed è intitolato ad una frequenza minima – settimanale – del servizio di asporto di rifiuti.
– Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti di imballaggio che non rientrano fra i rifiuti urbani, prodotti da attività, non fa parte del servizio pubblico obbligatorio. Il gestore e l’utente concordano le condizioni di raccolta e di trasporto di tali rifiuti, in conformità ai regolamenti e agli atti che disciplinano la consegna dei rifiuti di imballaggio, che non rientrano fra i rifiuti urbani, a ditte autorizzate per la gestione di tali rifiuti.
+--------------------+------------------------------------------+
|          |   Rifiuti residui (Rifiuti urbani   |
|          |       indifferenziati)       |
+--------------------+--------------+-------------+-------------+
|Piccoli produttori | Minimo volume| Frequenza |  Volume  |
|del settore:    | settimanale/l|  minima  | mensile/m3, |
|          |       | settimanale | frequenza |
|          |       |       | settimanale |
|          |       |       |   4,33  |
+--------------------+--------------+-------------+-------------+
|Servizi e      |   60   |   1   |   0,26  |
|prestazioni (uffici,|       |       |       |
|agenzie,      |       |       |       |
|artigianato)    |       |       |       |
+--------------------+--------------+-------------+-------------+
|Attivita commerciale|   120   |   1   |   0,52  |
|fino a 30 m2    |       |       |       |
|(piccoli negozi,  |       |       |       |
|rivendite      |       |       |       |
|di tabacchi, fiorai,|       |       |       |
|gli ambulanti ...) |       |       |       |
+--------------------+--------------+-------------+-------------+
|Esercizi pubblici  |   240   |   1   |   1,04  |
|fino a 20 posti a  |       |       |       |
|sedere (bar, caffe) |       |       |       |
+--------------------+--------------+-------------+-------------+

+---------------------+-----------------------------------------+
|           |   Rifiuti residui (Rifiuti urbani   |
|           |      indifferenziati)       |
+---------------------+--------------+------------+-------------+
|Maggiori produttori |Minimo volume | Frequenza |  Volume  |
|di rifiuti da    |settimanale /l|  minima  | mensile/m3, |
|attivita:      |       | settimanale| frequenza |
|           |       |      | settimanale |
|           |       |      |   4,33  |
+---------------------+--------------+------------+-------------+
|Attivita di     |   480   |   1   |   2,08  |
|produzione (aziende |       |      |       |
|di produzione …)   |       |      |       |
+---------------------+--------------+------------+-------------+
|Attivita commerciale |   240   |   1   |   1,04  |
|di oltre 30 m2    |       |      |       |
|(grandi negozi,   |       |      |       |
|distributori ...)  |       |      |       |
+---------------------+--------------+------------+-------------+
|Esercizi pubblici  |   480   |   1   |   2,08  |
|con oltre 20 posti a |       |      |       |
|sedere e attivita  |       |      |       |
|ricettive minori   |       |      |       |
|(trattorie,     |       |      |       |
|ristoranti,     |       |      |       |
|discoteche;     |       |      |       |
|pensioni,      |       |      |       |
|appartamenti,    |       |      |       |
|ostelli, B&B (fino a |       |      |       |
|70 posti letto)   |       |      |       |
+---------------------+--------------+------------+-------------+
|Aziende alberghiere |   770   |   1   |   3,33  |
|e attivita ricettive |       |      |       |
|maggiori (con oltre |       |      |       |
|70 posti letto)   |       |      |       |
+---------------------+--------------+------------+-------------+
IV. GLI STANDARD DI MINIMA PER LA DEFINIZIONE DEI PUNTI DI CONFERIMENTO E DELLE PIATTAFORME DI RACCOLTA RIFIUTI
Art. 10
(1) Vie (percorsi) di trasporto
– Le piattaforme per le frazioni separate e i punti di conferimento possono essere collocati fino a un massimo di 5 m dal margine del percorso dei veicoli della nettezza urbana e comunque accessibili a detti mezzi, affinché questi possano effettuare con agilità un prelievo sicuro dei rifiuti in tutte le condizioni meteo.
– La larghezza minima delle vie di accesso ai punti di prelievo per i mezzi della nettezza urbana dovrebbe essere di regola di 3 m e l’altezza interna di 4 m.
– Se il percorso di accesso al punto di prelievo risulta essere più stretto o non consolidato in modo tale da non consentire il passaggio sicuro e le manovre dei mezzi della nettezza urbana, il gestore non è tenuto ad inserirlo nel registro dei tragitti.
– Il vicolo cieco sull’orlo del quale si svolge il prelievo dei rifiuti urbani deve concludersi con uno spazio di manovra. Lo spazio di manovra deve essere eseguito a forma di T, con un minimo raggio esterno di 6,6 m. Lo spazio di manovra può essere organizzato anche in altri modi, fintantoché consenta manovre sicure ai veicoli. Il minimo raggio interno della strada di accesso fino al punto di prelievo dei rifiuti urbani nella intersezione o in una curva dovrebbe essere di 6,5 m, ad eccezione delle strade locali a doppio senso, dove il raggio minimo è di 3 m ed a patto che sia assicurata una buona visione dell’intersezione.
– I tragitti dovrebbero essere definiti in modo da non violare le regole del traffico.
– Se l'accesso al punto di prelievo risulta ostruito (il mancato rispetto del passo carrabile) o il punto di consegna si presenta chiuso a chiave, il gestore può reputare di aver svolto il servizio comprendendolo nel calcolo della fatturazione.
(2) I punti di prelievo
– I punti di prelievo si trovano di solito nelle vicinanze degli edifici in cui vengono generati i rifiuti.
– Nei casi in cui dovuto alla specificità delle ubicazioni e/o delle zone non sia possibile attuare lo smaltimento dei rifiuti a causa della difficoltà di accesso, di precaria economicita', o di rischio, il gestore determina agli utenti un punto di conferimento presso l’area pubblica.
– I produttori di rifiuti in tali aree sono tenuti a conferire i rifiuti al comune punto di conferimento e/ di prelievo dei rifiuti allestito dal gestore del servizio pubblico, in conformità ai criteri per la determinazione delle capienze minime iniziali dei contenitori, valide per le singole categorie di utenti. Questo metodo di conferimento dei rifiuti non pregiudica il servizio di fatturazione.
(3) Le piattaforme per frazioni separate
– Le piattaforme comunali per le frazioni separate sono di solito organizzate in aree pubbliche, aree residenziali e nei pressi delle strutture pubbliche e cioè per ogni 500 residenti è allestita almeno una piattaforma.
– Le piattaforme comunali devono essere organizzate nell’ambiente in osservanza dei nullaosta e delle linee guida emessi dai pertinenti organismi comunali e statali, dei criteri architettonici e di design, con ragione delle caratteristiche degli insediamenti e della possibilità di accesso dei veicoli della nettezza urbana.
– Il gestore fornisce in ogni insediamento almeno una piattaforma comunale di raccolta di frazioni separate anche nelle zone interessate dal servizio di »porta a porta«, in modo che sia possibile servire i punti di raccolta con lo stesso automezzo per ribaltamento cassonetti dedicato alla raccolta dei rifiuti rilasciati nei sacchetti.
– Le piattaforme comunali allestite in aree pubbliche sono accessibili a tutti gli utenti.
– Le piattaforme ubicate in zone residenziali ad alta densità abitativa sono in genere destinate agli inquilini di abitazioni condominiali servite, in una zona ristretta, dalla raccolta di frazioni separate; le stesse piattaforme generalmente hanno la funzione anche di punti di conferimento dei rifiuti urbani residui (rifiuti urbani indifferenziati).
– Nei casi in cui i produttori iniziali di rifiuti domestici si trovino in zone di difficile accesso o del tutto inaccessibili, le piattaforme comunali sono ubicate nei punti di conferimento comuni, dove gli utenti – i produttori di rifiuti delle economie domestiche conferiscono i rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati).
– Le piattaforme comunali per le frazioni separate sono dotate di contenitori/cassonetti del volume di 240 e 1100 l. I contenitori sono muniti di adesivi che segnalano la tipologia di rifiuto raccolta e le istruzioni sul corretto conferimento.
– I contenitori per la raccolta delle frazioni separate allestiti sulle piattaforme sono parte integrante delle infrastrutture pubbliche.
– Le singole frazioni si conferiscono in contenitori separati, i cui coperchi si distinguono nelle diverse colorazioni:
rosso – per la carta, e imballaggi di carta e cartone;
giallo – per la plastica, il metallo e gli imballaggi in materiali compositi;
verde – per piccoli imballaggi (da perdere) in vetro;
nei contenitori di colore marrone si conferiscono invece i rifiuti domestici biodegradabili.
– Tutti i contenitori sono chiusi (a chiave), ad eccezione di quelli di color marrone, ed hanno le aperture di dimensioni adeguate per consentire lo smaltimento di frazioni appropriate e prevenire lo scarico di rifiuti ingombranti e rifiuti residui.
– Nelle piattaforme di frazioni separate, nella zona in cui la raccolta di frazioni separate di scarti da imballaggio e dei rifiuti biodegradabili da cucina si svolge in appositi sacchetti/contenitori secondo il sistema »porta a porta«, si effettua solo il prelievo di piccoli imballaggi in vetro.
(4) La rappresentazione grafica dei percorsi, con le ubicazioni delle piattaforme di raccolta di frazioni separate (isole ecologiche) e le aree di raccolta di rifiuti da imballaggio conferiti nei sacchetti color giallo e rosso secondo il sistema »porta a porta«, costituisce l’allegato n. 3.
V. CONDIZIONI DETTAGLIATE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA (DISCARICA) DI DRAGOGNA
Art. 11
(Regolamentazione, entità dei lavori e condizioni di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta)
(1) Il Centro di raccolta di Dragogna è destinato agli utenti e/o economie domestiche nel Comune di Pirano.
– Il Centro di raccolta di Dragogna è dotato di spazi organizzati, parzialmente coperti, sui quali sono collocati i cassonetti appositamente contrassegnati e dedicati al rilascio, nel rispetto della normativa, dei rifiuti da parte degli utenti e del personale preposto.
– Presso il centro di raccolta è predisposto anche uno spazio per la raccolta degli scarti da giardinaggio e di legno, temporaneamente stoccati fino al trasferimento a un concessionario autorizzato.
– Prima di consegnare le frazioni raccolte a imprese autorizzate per la trasformazione e/o il recupero viene eseguita una cernita manuale, la classificazione e la pesatura dei rifiuti, annotando tutti i dati negli appositi fogli di registrazione, distintamente per ciascuna frazione di rifiuto.
– Tutti i rifiuti raccolti, ordinati secondo il codice di classificazione, vengono temporaneamente conservati al centro di raccolta, quindi, previa preparazione in conformità alle norme per il trasporto, vengono trasferiti con appositi contenitori e veicoli da 10 m3 a 40 m3, dotati della necessaria documentazione e consegnati al concessionario designato.
(2) Nel centro di raccolta di Dragogna si svolge nei previsti orari di apertura la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti provenienti dai nuclei domestici, e cioè di:
– carta e cartone di ogni tipo e dimensione, inclusi i rifiuti da imballaggi in carta e cartone,
– vetro di tutte le forme e dimensioni, compreso il vetro dei rifiuti da imballaggio,
– rifiuti da imballaggio in plastica compresi i materiali plastici o compositi,
– risulte metalliche, compresi rifiuti di imballaggio in metallo,
– legno, compresi i rifiuti da imballaggio in legno,
– oli e grassi commestibili,
– vernici, inchiostri, adesivi e resine non contenenti sostanze pericolose,
– detersivi che non contengono sostanze pericolose,
– pile e accumulatori diversi da quelli classificati nei gruppi 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 di cui nell'elenco dei rifiuti stabilito secondo le disposizioni sulla gestione dei rifiuti,
– apparecchiature elettriche ed elettroniche che non contengono sostanze pericolose
– rifiuti solidi urbani,
– rifiuti atti per il compostaggio (foglie, erba, rifiuti di giardino verde),
– pneumatici usurati, fino a 50 kg,
– materiali di costruzione e isolanti contenenti amianto,
– materiali tessili,
– rifiuti pericolosi.
L’elenco dettagliato ed i codici di identificazione sono indicati nell'allegato n. 1.
(3) Condizioni di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta
– Il conferimento delle frazioni separate di rifiuti presso il centro di raccolta di Dragona è a titolo gratuito per gli utenti/famiglie residenti nel comune di Pirano, i quali sono inclusi nel programma regolare di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, comunque dietro presentazione della quietanza di pagamento (fatturazione del mese precedente), con esclusione di scarti o materiali contenenti amianto, il cui costo è fatturato secondo il tariffario vigente del gestore.
– I rifiuti conferiti dall’ utente / produttore nel centro di raccolta vengono registrati, esaminati e pesati. Le singole frazioni vengono quindi rilasciate dagli utenti, sotto la supervisione degli addetti del servizio pubblico, negli appositi contenitori di 1.100 l, 5 m3 e 7 m3, che pertanto vanno correttamente etichettati con evidenza del codice di classificazione e la denominazione della tipologia raccolta.
Art. 12
(Orario di lavoro del centro di raccolta)
All'ingresso del centro di raccolta è esposto in modo chiaramente leggibile l’orario di apertura, con gli estremi del gestore da contattare (nome dell’azienda, indirizzo, telefono e indirizzo e-mail).
Orari di apertura del centro di raccolta di Dragogna:
– lunedì–venerdì           6.00–17.00
– sabato               7.00–12.00
Domenica e festivi – chiuso.
I rifiuti pericolosi si possono conferire ogni primo sabato del mese, in osservanza dell’orario di apertura, esclusi i giorni festivi. È obbligatoria la presenza di un addetto autorizzato, in quanto non sono ammessi il rilascio o la raccolta incontrollata di rifiuti pericolosi.
VI. LA PERIODICITÀ (LA FREQUENZA) E GLI ORARI DI PRELIEVO DEI RIFIUTI, CONFERITI DAI PRODUTTORI INIZIALI AL GESTORE
Art. 13
(Frequenza minima e calendario e/o orario di prelievo delle singole frazioni)
La periodicità ossia la frequenza della raccolta delle singole frazioni dei rifiuti è stabilita dal gestore nel programma annuale per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani.
Fanno da base per la determinazione della dinamica dei prelievi:
– le norme legislative nazionali;
– la tipologia di rifiuti;
– la quantità annua di tutti rifiuti prodotti nel corso dell'anno precedente;
– le caratteristiche delle singole zone/ dei singoli insediamenti;
– la tecnologia per la raccolta dei rifiuti;
– il costo del servizio pubblico.
Gli utenti conferiscono i rifiuti in base alla frequenza minima garantita ed in conformità ai programmi elencati di seguito in questo articolo, ovvero nell’allegato n. 2.
Il PERIODO INVERNALE di conferimento dei rifiuti è i periodo dal 01 ottobre al 30 aprile.
Il PERIODO ESTIVO di conferimento dei rifiuti è il periodo dal 01 maggio al 30 settembre.
(1) Raccolta separata di frazioni di imballaggi e carta in appositi sacchetti:
Centro storico di Pirano
– nel periodo invernale, tutti i giorni tranne le domeniche, dalle 21.00 alle 7.00;
– nel periodo estivo, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 7.00.
Nelle zone di abitazioni individuali, dove non c'è la possibilità di installare piattaforme comunali di raccolta di frazioni differenziate:
– 1 volta alla settimana, secondo il calendario individuale, alternando la raccolta di sacchetti rossi una volta al mese e 3 – 4 volte sacchetti gialli – e cioè nei settori in cui si osserva la tecnologia di raccolta dei rifiuti nei sacchetti gialli e rossi, come definiti negli allegati n. 2 e 3.
(2) Raccolta differenziata dei rifiuti domestici biodegradabili:
Nel centro storico di Pirano
– nel periodo invernale, tutti i giorni tranne le domeniche, dalle 18.00 alle 20.00;
– nel periodo estivo, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
In tutto il comprensorio comunale, 1 volta alla settimana, a prescindere dalla tecnologia di raccolta, tranne che nel centro storico di Pirano.
(3) Raccolta di rifiuti urbani indifferenziati:
Nel centro storico di Pirano
– nel periodo invernale, tutti i giorni tranne le domeniche, dalle 21.00 alle 7.00;
– nel periodo estivo, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 7.00.
In aree con edifici prevalentemente residenziali (appartamenti condominiali): 1 volta ogni 7 giorni.
In aree con abitazioni prevalentemente singole: 1 volta ogni 7 giorni.
(4) Raccolta di rifiuti vegetali di giardino:
– 2 volte all'anno per ogni famiglia, in base all’ordine, nel centro storico di Pirano;
– 2 volte l'anno in ogni comunità locale, tranne che nel centro storico di Pirano, sulle piattaforme comunali mobili di raccolta di rifiuti ingombranti, secondo il calendario annuale;
– 1 volta alla settimana, nel periodo dal 01 giugno al 31 agosto, quando non sia in corso la raccolta di rifiuti ingombranti per mezzo delle piattaforme mobili, il gestore deve allestire un punto di conferimento nell’insediamento di Lucia, destinato a tutti gli utenti nei nuclei familiari che si dimostrano tali con la quietanza di pagamento della rispettiva fatturazione per il mese precedente:
– ogni giorno lavorativo nel Centro di raccolta di Dragona, durante l’orario di lavoro.
(5) Raccolta di rifiuti ingombranti:
– 2 volte all'anno per ogni famiglia, in base all’ordine, nel centro storico di Pirano;
– 2 volte l'anno nell'ambito del programma annuale in tutto il comprensorio comunale, ad eccezione nel centro storico di Pirano;
– ogni giorno lavorativo presso il Centro di raccolta di Dragona, durante l’orario d’esercizio.
(6) Raccolta di rifiuti pericolosi:
– 2 volte l'anno secondo il programma delle azioni di raccolta dei rifiuti pericolosi, svolta in tutto il comprensorio comunale.
Il calendario dettagliato delle azioni e i punti di conferimento sono indicati nel programma annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti.
(7) Prelievo delle frazioni dalle piattaforme di frazioni separate:
– 1 volta alla settimana per ogni frazione, sulle piattaforme per frazioni differenziate in aree con abitazioni prevalentemente singole;
– 2 volte alla settimana sulle piattaforme per frazioni differenziate in aree con edifici prevalentemente residenziali (appartamenti condominiali).
Art. 14
(Condizioni di prelievo)
(1) L'utente è tenuto ad allestire un contenitore per rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati) e un contenitore per rifiuti biodegradabili, posizionati sul punto di conferimento dello stesso e recanti in modo chiaro l’ indirizzo dell'utente.
(2) Nella data prevista per l’asporto della specifica tipologia di rifiuti urbani, gli utenti espongono il contenitore o il sacchetto presso il punto di prelievo sulla strada, prima dell'inizio dell’orario di lavoro, ossia negli orari previsti per il conferimento di rifiuti. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti fuori orario.
(3) Il gestore preleva dai contenitori solo il concordato volume di rifiuti. Non è tenuto a prelevare i rifiuti lasciati per terra accanto al contenitore. In caso di aumento del volume di rifiuti prodotti, gli utenti devono commissionare contenitori aggiuntivi o procurarsi presso il gestore addizionali sacchetti per i rifiuti.
(4) Il Gestore preleva solo sacchetti standardizzati, in conformità al regolamento tecnico, recanti il relativo logo. Non è obbligato ad accettare sacchetti di altro tipo, altresì informando l’autorità comunale preposta ai controlli, in presenza della suddetta circostanza.
(5) Non è consentito rilasciare i rifiuti in contenitori non appropriati, ovvero abbandonarli a terra accanto a questi. I rifiuti residui che risultano dalla cernita ovvero i rifiuti indifferenziati non devono essere rilasciati dall'utente in contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni utili, come definite dal Decreto e dal Regolamento Tecnico. Parimenti nei cassonetti per il conferimento di rifiuti residui ottenuti dopo la cernita, oppure di rifiuti urbani indifferenziati, non devono essere smaltite le frazioni utili, che altresì vanno separate all’origine e conferite in appositi contenitori o sacchetti Se il gestore rileva le irregolarità descritte, non è obbligato a prelevare i rifiuti, ma lascia all'utente una comunicazione formale sullo smaltimento improprio, fissandola al coperchio del contenitore o del sacchetto in cui sono erroneamente classificati i rifiuti. Dando evidenza alle irregolarità riscontrate, invita l’utente a classificare correttamente i rifiuti, riposizionandoli sul punto di conferimento al prossimo previsto orario di prelievo della singola frazione. Il gestore notifica il fatto anche all'autorità comunale competente.
(6) Con riferimento al centro storico di Pirano, il gestore, ove rilevi che i rifiuti sono stati erroneamente raccolti in sacchetti non appropriati, non effettua il prelievo e procede altresì a formale comunicazione all’autorità comunale competente, la quale avvia il procedimento di determinazione dei presupposti penali. Successivamente a tale atto il gestore provvede all’asporto dei rifiuti.
(7) Il calendario dettagliato e gli orari di prelievo dei rifiuti sono definiti nel programma annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti, che è disponibile presso i locali aziendali del gestore in orario di lavoro e sul sito web.
(8) L'utente non forza contenitori che risultino chiusi a chiave al fine di prevenire l’eventuale abuso, un conferimento improprio, oppure il danneggiamento degli stessi.
Art. 15
(Frequenza di pulizia dei contenitori)
(1) La pulizia dei contenitori individuali per:
– i rifiuti domestici biodegradabili viene effettuata – almeno 1 volta all'anno;
– i rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati viene effettuata – almeno 1 volta all'anno.
(2) Presso le piattaforme comunali, si effettua il lavaggio dei contenitori:
– per tutte le frazioni, ad eccezione dei rifiuti domestici biodegradabili – almeno 1 volta all'anno;
– per i rifiuti domestici biodegradabili, nel periodo dal 01/05 al 30/09 – almeno una volta al mese.
Se necessario i contenitori possono essere lavati all’occorrenza, mediante intervento a richiesta.
Art. 16
(Programma di raccolta dei rifiuti urbani)
(1) Il programma annuale stabilito dal gestore determina:
– i presupposti per la stesura del programma annuale medesimo, elaborato sulla scorta delle risultanze attuative del programma dell’anno precedente;
– i punti di raccolta negli insediamenti (il numero, il volume totale di tutti i contenitori tenuto conto del numero di persone e il numero di impianti di compostaggio segnalati);
– il calendario di raccolta di frazioni nei singoli insediamenti con il sistema »porta a porta«;
– il calendario di raccolta delle singole frazioni dalle piattaforme comunali per frazioni separate;
– il programma annuale di raccolta dei rifiuti ingombranti con evidenza delle specifiche sedi per piattaforme mobili;
– il programma annuale per le operazioni di raccolta dei rifiuti pericolosi;
– il calendario di raccolta dei rifiuti cimiteriali;
– il calendario di raccolta di indumenti usati e tessuti;
– il calendario di lavaggio dei cassonetti e contenitori;
– il piano di funzionamento del Centro di raccolta di Dragonja;
– il programma di comunicazione all’utenza e di sensibilizzazione e istruzione volta al pubblico.
(2) Il programma annuale è approvato dal Sindaco su proposta del gestore, ed è parte integrante del regolamento tecnico.
VII. LA DEFINIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI CONTENUTI DEL CATASTO DEI PUNTI DI CONFERIMENTO E DI PRELIEVO, DELLE PIATTAFORME COMUNALI E DEI CENTRI DI RACCOLTA
Art. 17
(Contenuto e condizioni per la creazione e la gestione del catasto)
(1) Il servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani è gestito da un database elettronico che comprende:
– il catasto/registro dei punti di conferimento e di prelievo;
– il catasto dei punti comuni di prelievo;
– il catasto delle piattaforme per frazioni separate;
– il catasto/registro dei centri di raccolta;
– il catasto dei tragitti/strade e percorsi).
(2) Il catasto dei punti di raccolta/punti di conferimento dei rifiuti presso i produttori (utenti e/o economie domestiche) deve contenere i seguenti dati:
– Nome, cognome e indirizzo dell'utente – titolare del punto di raccolta (il rappresentante della famiglia che paga i servizi di gestione dei rifiuti) o il nome della persona giuridica o imprenditore individuale autonomo, recante le generalità del legale rappresentante;
– Denominazione e/o indirizzo dello stabilimento della persona giuridica o impresa individuale, ove il punto di raccolta non sia localizzato presso la sede della persona giuridica o della ditta individuale;
– Indirizzo completo del punto di raccolta;
– Numero di produttori di rifiuti che insistono sul punto di raccolta (numero di componenti della famiglia/utenti, il numero dei posti a sedere dell’esercizio di ristorazione, il numero di posti letto presso l'affittacamere, la superficie dei locali d’affari in cui si svolge l'attività);
– Dimensioni dei contenitori a seconda della tipologia di rifiuto;
– Dichiarazione d’utilizzo del sistema di compostaggio dei rifiuti biodegradabili presso l’utente o del composter per i rifiuti vegetali di giardino;
– Ubicazione del punto di prelievo (coordinate di Gauss-Krueger);
– Informazioni sull’edificio in cui detiene la propria residenza il produttore – utente del punto di conferimento (abitazione mono-familiare o di tipo condominiale; struttura commerciale oppure destinata al turismo, alla produzione, ecc.)
– Occupazione della struttura, con gli orari di funzionamento del punto di raccolta.
(3) Il catasto delle piattaforme comunali contiene i seguenti dati:
– Il numero e rispettivamente il codice della piattaforma per frazioni separate;
– L’indirizzo della piattaforma per frazioni separate
– Tipologia di rifiuti con ragione dei codici di classificazione, raccolti nella singola piattaforma comunale;
– Dimensioni dei contenitori per ogni frazione;
– Ubicazione delle piattaforme per frazioni separate (coordinate Gauss-Krueger).
(4) Il catasto dei centri logistici e dei centri di raccolta comprende:
– I dati sull’ubicazione e sulla superficie del centro logistico;
– I dati sull’ubicazione e sulla superficie del centro di raccolta;
– I dati relativi alle strutture del Centro di raccolta.
(5) Il catasto delle vie di trasporto contiene un elenco di tragitti ed una rappresentazione grafica delle strade e dei percorsi locali con la classificazione corrispondente, che soddisfino ai criteri per l'attuazione del trasporto urbano con i mezzi speciali. I dati registrati nel catasto in conformità al decreto sono aggiornati con regolarità quantomeno annuale.
(6) I dati necessari al catasto devono essere comunicati dagli utenti all’atto di adesione al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, su invito del gestore e ad ogni variazione di qualsivoglia elemento discriminante, di cui nel secondo comma del presente articolo.
(7) Nel caso in cui il produttore non si registri nel sistema e non trasmetta le informazioni richieste, il gestore del servizio pubblico obbligatorio di rilevanza economica per la raccolta ed il trasporto di rifiuti è autorizzato a reperire le necessarie informazioni dai registri pubblici, a norma delle quali inserisce l’utente nel sistema e procede alla relativa fatturazione, in conformità al Decreto e alla legislazione settoriale.
VIII. ALTRE CONDIZIONI RELATIVE AGLI STANDARD MINIMI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 18
(Comunicazione con l’utenza, sensibilizzazione e istruzione volta al pubblico)
(1) Il gestore informa gli utenti e sensibilizza l’opinione pubblica in ordine a tutti gli elementi utili all’attuazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, alla luce delle prescrizioni comportamentali e degli obblighi presso l’utenza, ai sensi del Decreto e del Regolamento Tecnico, con lo scopo di conseguire gli obiettivi ambientali di gestione del ciclo rifiuti, come stabiliti dai documenti strategici nazionali.
(2) L’ informazione, la sensibilizzazione e l’educazione vengono svolte dal gestore nei seguenti modi:
– almeno una volta l’anno, con pubblicazione sui media nazionali ed attraverso i canali di comunicazione locali, compreso il sito web del gestore, comunicando agli utenti le modalità e gli orari di prelievo di tutte le frazioni di rifiuti, secondo il regolamento tecnico ed il programma annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti;
– almeno una volta, informando gli utenti sulle campagne di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti vegetali di giardino e redigendo un calendario annuale, da pubblicarsi sul sito web. Il calendario ed il programma di utilizzo delle piattaforme mobili devono essere inviati agli utenti anche a mezzo di posta non intestata, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività pianificata per la raccolta rifiuti;
– almeno due volte l'anno, informando gli utenti in ogni comunità locale e mediante avvisi sul proprio sito web, in relazione alle campagne di raccolta dei rifiuti pericolosi nelle determinate ubicazioni. Il programma sulle campagne di raccolta dei rifiuti pericolosi deve essere inviato agli utenti anche a mezzo di posta non intestata, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività pianificata per la raccolta di tali rifiuti;
– almeno una volta all'anno, organizzando per tutte le comunità locali ed istituzioni pubbliche del comune di Pirano corsi di sensibilizzazione ed educazione sulla gestione dei rifiuti. Il gestore è tenuto a soddisfare anche alle richieste avanzate dalle singole comunità locali o dalle pubbliche istituzioni circa la ripetizione o la continuazione di tali corsi.
– offrendo la possibilità di organizzazione dei corsi di aggiornamento per gli utenti da attività, dedicati ai dipendenti;
– almeno 4 volte l'anno, mediante segnalazioni sul proprio sito ed avvisi pubblicati nei media locali, promuovendo costantemente la sensibilizzazione degli utenti e del pubblico sul corretto trattamento e classificazione di rischio dei rifiuti, incluso il conferimento delle frazioni separate;
– almeno una volta all'anno, comunque entro il mese di giugno, pubblicando sul proprio sito web una relazione sui risultati della raccolta differenziata riscontrati nel corso dell'anno precedente;
– in caso di richieste espresse dagli utenti al personale esperto, fornendo personalmente, per telefono o via e-mail le informazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti;
– inviando ai mezzi di comunicazione le informazioni utili per quanto riguarda l'attuazione del servizio pubblico.
Art. 19
(Spettacoli pubblici e punti vendita temporanei – ambulanti)
(1) Nei casi di eventi che si svolgano sia in luoghi chiusi (tende, sale, palestre e simili) oppure all’aperto e in cui vengono generati i rifiuti dai partecipanti e/o dalle stesse attività, gli organizzatori sono tenuti ad informare il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti almeno 15 giorni prima della prevista manifestazione. All’atto di notifica degli eventi devono presentare per lo meno la planimetria dell’area in cui avrà luogo l’evento, dalla quale risultino evidenti i punti di raccolta rifiuti mediante appositi contenitori per la raccolta differenziata, come stabilito dal Regolamento tecnico.
(2) I contenitori, i cassonetti o i sacchetti debitamente contrassegnati, di apposite dimensioni e nel numero necessario, vengono determinati e forniti dal gestore del servizio pubblico, a seconda del tenore degli eventi e del numero previsto di partecipanti. Indipendentemente da quanto sopra, la quantità minima di rifiuti per i quali il gestore fornisce un contenitore è di 240 litri per frazione, ed è obbligatoria la raccolta differenziata alla fonte, in base alle norme tecniche.
(3) Per le manifestazioni in cui vengono serviti cibi e bevande è posto l’obbligo dell’organizzatore a provvedere alla corretta gestione dei rifiuti biodegradabili da ristorazione, secondo le norme che disciplinano tale categoria di rifiuti.
(4) L'organizzatore della manifestazione, a conclusione dell'evento, deve conferire tutti i rifiuti raccolti, tranne i rifiuti domestici biodegradabili, al gestore del servizio pubblico. Quest’ultimo procede all’asporto dei rifiuti dal luogo dell’evento entro e non oltre le 24 ore successive alla conclusione dello stesso.
(5) Gli oneri di noleggio dei contenitori e dell’asporto sono a carico dell’organizzatore della manifestazione.
(6) Gli organizzatori delle campagne di pulizia e gli sponsor, ovvero i relativi finanziatori, stipulano un accordo con il gestore, con anticipo di almeno un mese rispetto la data della prevista manifestazione, a disciplina delle modalità di svolgimento di quest’ultima, sul trattamento e smaltimento dei rifiuti ed in relazione alle spese previste ed ai soggetti che si accolleranno tali spese.
I costi delle campagne di pulizia si presuppongono non consistenti nei livelli previsti dal regolare programma di gestione di rifiuti da utenze domestiche ed aziendali.
(7) Gli operatori nei punti vendita temporanei – ambulanti sono tenuti a procurarsi per il periodo di attività contenitori o sacchetti, con ragione dell’attività svolta ed in conformità ai criteri vigenti per i produttori da attività produttive o servizi minori.
Art. 20
(La procedura per il rilascio di consensi)
(1) Il gestore, in base alla legge ed al Decreto sulla gestione dei rifiuti, fornisce ai progettisti le linee guida per la pianificazione territoriale, vale a dire per la creazione delle condizioni per la gestione dei rifiuti nelle singole zone di assetto, o specificatamente nei casi concreti. Il rilascio dei provvedimenti concessori avviene in base ai regolamenti settoriali e a norma della Legge sul procedimento amministrativo.
(2) Il rilascio di tutti gli ulteriori consensi, in virtù del Decreto sulla gestione dei rifiuti e del regolamento, ha luogo a norma delle disposizioni di tali atti. Il procedimento per il rilascio di autorizzazioni è svolto ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo.
Art. 21
(Procedure relative ai reclami)
(1) L’utente del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti può ricorrere contro le modalità di esecuzione, in relazione alla precisione, tempestività e contenuti del medesimo. Il reclamo è ammesso preliminarmente in forma verbale, direttamente per via telefonica o presso la sede del gestore, davanti al personale tecnico preposto. Il ricorso può anche essere inviato al funzionario responsabile a mezzo di posta tradizionale o elettronica.
(2) In merito ad ogni ricorso il funzionario responsabile compila il formulario di reclamo e prende nota dell’oggetto di contestazione, nonché degli accorgimenti concordati nel caso di immediata risoluzione del reclamo. L’annotazione ufficiale ossia la risposta sulla risoluzione del ricorso viene inviata alla parte dietro espressa richiesta. Nel caso in cui si addivenga ad una risoluzione del ricorso ritenuta appropriata da entrambe le parti, il funzionario responsabile procede ad ordine di servizio nei confronti del personale della nettezza urbana preposto, finalizzato a dar corso alla soluzione concordata.
(3) Ove l’utente ritenga che la contestazione sollevata non sia stata gestita in modo soddisfacente, può trasmettere reclamo scritto direttamente agli uffici direzionali del gestore del servizio pubblico, con dettaglio motivato dell’oggetto. Al fine di dirimere i reclami scritti, la direzione costituisce una commissione permanente. Questa, valutato il merito, sottopone alla direzione una proposta di risoluzione, per l’adozione di una delibera d’evasione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del reclamo.
(4) Nel caso in cui il ricorso riguardi la determinazione del punto di conferimento dell'utente, conformemente al Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani e le norme del Regolamento tecnico, il gestore invia il ricorso dell’utente e la propria proposta di soluzione motivata all'autorità competente dell'amministrazione comunale, la quale emette in merito una decisione finale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 22
Il termine per l'introduzione delle modifiche ai sensi del Regolamento tecnico e del Decreto è di un anno dall’entrata in vigore del Decreto.
Art. 23
Dal giorno dell’entrata in vigore del Regolamento è abrogato il Programma sulla gestione dei rifiuti nel comune di Pirano, Delibera del Consiglio comunale del Comune di Pirano, numero: 35206-2/99-01 del 22. 3. 2001 con le rispettive modifiche ed integrazioni.
Art. 24
Il presente Regolamento assieme con gli allegati entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-5/2010
Pirano, 3 luglio 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost