Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2012 z dne 27. 8. 2012

Kazalo

2613. Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev, stran 6703.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena in petega odstavka 17. člena Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba ureja podrobnejša merila in pogoje za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev.
II. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE STROŠKOV ZA UPORABO OMREŽNIH STORITEV
2. člen
(stroški za uporabo omrežnih storitev)
(1) Stroški za uporabo omrežnih storitev se lahko določijo za uporabo naslednjih omrežnih storitev:
– prenos podatkov ali dela podatkov,
– preoblikovanje zbirke prostorskih podatkov zaradi zagotavljanja medopravilnosti in
– priklic drugih storitev v zvezi s prostorskimi podatki.
(2) Če se omrežna storitev iz prejšnjega odstavka nanaša samo na del zbirke prostorskih podatkov, mora upravljavec v stroškovniku določiti obseg podatkov, na katerega se omrežna storitev nanaša. Obseg podatkov določi upravljavec tako, da določi prostorsko enoto, administrativno enoto ali število podatkov, obseg koordinatnega okna ali na drug ustrezen način opredeli obseg podatkov, na katerega se omrežna storitev nanaša.
3. člen
(merila za določitev stroškov za uporabo omrežne storitve)
(1) Stroški za uporabo omrežne storitve se določijo na podlagi stroškov razvoja in izdelave omrežne storitve, stroškov delovanja in vzdrževanja omrežne storitve ter količine uporabe omrežne storitve.
(2) Stroški za uporabo omrežne storitve se izračunajo po naslednji enačbi:
SU = ((SR x 1/5) + SD)/Q,
kjer je:
– SU:    stroški za uporabo omrežne storitve,
– SR:    stroški razvoja in izdelave omrežne storitve,
– SD:    stroški delovanja in vzdrževanja omrežne storitve,
– Q:     količina uporabe omrežne storitve.
(3) Stroški za uporabo omrežne storitve se določijo za eno uporabo omrežne storitve, ne glede na količino podatkov, ki jih uporabnik lahko prenese, preoblikuje ali jih uporabi na druge načine s priklicem omrežne storitve.
4. člen
(stroški razvoja in izdelave omrežne storitve)
(1) Stroški razvoja in izdelave omrežne storitve so stroški razvoja in izdelave posamezne omrežne storitve ter stroški priprave in prilagoditve zbirke prostorskih podatkov.
(2) Stroški razvoja in izdelave posamezne omrežne storitve obsegajo stroške načrtovanja, programiranja in namestitve omrežne storitve, vključno s stroški nakupa opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju omrežne storitve.
(3) Stroški priprave in prilagoditve zbirke prostorskih podatkov obsegajo stroške priprave in preoblikovanja podatkov iz zbirke prostorskih podatkov v ustrezno obliko ter stroške prilagoditve informacijske infrastrukture zbirke prostorskih podatkov, vključno z nakupom licenc in podobno. Ti stroški se lahko vključijo v stroške razvoja in izdelave omrežne storitve le, če je to potrebno za namestitev omrežne storitve.
5. člen
(stroški delovanja in vzdrževanja omrežne storitve)
(1) Stroški delovanja in vzdrževanja omrežne storitve so stroški delovanja in rednega vzdrževanja posamezne omrežne storitve ter stroški prilagajanja zbirke prostorskih podatkov.
(2) Stroški delovanja in rednega vzdrževanja posamezne omrežne storitve obsegajo stroške, nastale zaradi nemotenega delovanja in tekočega vzdrževanja omrežne storitve, in stroške, nastale zaradi nemotenega delovanja in tekočega vzdrževanja opreme, ki se uporablja pri izvajanju omrežne storitve.
(3) Stroški prilagajanja zbirke prostorskih podatkov obsegajo stroške prilagajanja podatkov iz zbirke prostorskih podatkov v ustrezno obliko in stroške prilagajanja informacijske infrastrukture zbirke prostorskih podatkov. Ti stroški se lahko vključijo v stroške delovanja in vzdrževanja omrežne storitve le, če je to potrebno za delovanje omrežne storitve.
6. člen
(količina uporabe omrežne storitve)
(1) Uporaba omrežne storitve je vsak posamezen dostop uporabnika do omrežne storitve, pri čemer se šteje vsaka uporaba omrežne storitve.
(2) Količina uporabe omrežne storitve je letno povprečje uporab omrežne storitve v zadnjih treh letih.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za prvo leto delovanja omrežne storitve kot količina uporabe omrežne storitve upošteva količina, ki jo določi upravljavec glede na pričakovano število zainteresiranih uporabnikov, za drugo leto delovanja omrežne storitve se upošteva količina, ki je enaka številu dejanskih uporab omrežne storitve v prvem letu, za tretje leto pa se upošteva količina, ki je enaka povprečju uporabe omrežne storitve v prvih dveh letih delovanja omrežne storitve.
7. člen
(način izračuna stroškov za uporabo omrežne storitve)
(1) Če razvoj in izdelavo omrežne storitve ter delovanje in vzdrževanje omrežne storitve izvaja upravljavec sam, se pri izračunu stroškov za uporabo omrežne storitve upoštevajo neposredni stroški dela uslužbencev upravljavca v zvezi z omrežno storitvijo, stroški porabljenega materiala ter stroški amortizacije prostorov in opreme, ki se v pretežni meri uporabljajo za zagotavljanje omrežne storitve.
(2) Neposredni stroški dela uslužbencev iz prejšnjega odstavka so stroški plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom uslužbencev, ki izvajajo naloge za izdelavo omrežne storitve. Stroški plač so vsi stroški dela (II. bruto plača), povračila stroškov v zvezi z delom pa so povračila stroškov prevoza na delo, povračila stroškov za prehrano in regres za letni dopust uslužbencev. Neposredni stroški dela uslužbencev se upoštevajo v sorazmerju s časom, ki je dejansko porabljen za izvedbo nalog za izdelavo omrežne storitve.
(3) Stroški porabljenega materiala iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo v višini dejanskih izdatkov za porabljeni material.
(4) Če razvoj in izdelavo omrežne storitve izvaja zunanji izvajalec, se pri izračunu stroškov za uporabo omrežne storitve upoštevajo pogodbene vrednosti teh del iz pogodb z zunanjim izvajalcem.
(5) Če delovanje in vzdrževanje omrežne storitve zagotavlja zunanji izvajalec, se pri izračunu stroškov za uporabo omrežne storitve upošteva povprečje pogodbenih vrednosti teh del iz pogodb z zunanjim izvajalcem (v nadaljnjem besedilu: povprečna letna pogodbena vrednost).
(6) Povprečna letna pogodbena vrednost se določi kot povprečje pogodbenih vrednosti iz pogodb z zunanjim izvajalcem v zadnjih treh letih. Če zunanji izvajalec izvaja naloge manj kot tri leta, se povprečna pogodbena vrednost določi kot povprečje pogodbenih vrednosti v zadnjih dveh letih oziroma je povprečna pogodbena vrednost enaka pogodbeni vrednosti za prvo leto delovanja omrežne storitve.
(7) Pri izračunu stroškov za uporabo omrežne storitve se stroški razvoja in izdelave omrežne storitve iz 4. člena te uredbe upoštevajo samo v prvih petih letih delovanja omrežne storitve, in sicer za posamezno leto v višini ene petine vsote vseh stroškov razvoja in izdelave omrežne storitve oziroma ene petine vsote vseh pogodbenih vrednosti teh del, če je naloge izvedel zunanji izvajalec. Po preteku tega obdobja se pri izračunu stroškov za uporabo omrežne storitve upoštevajo samo stroški delovanja in vzdrževanja omrežne storitve iz 5. člena te uredbe.
8. člen
(pogoji za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev)
(1) Upravljavec lahko določi in zaračunava stroške za uporabo omrežnih storitev, če za vsako omrežno storitev zagotavlja:
– ločeno evidentiranje stroškov razvoja in izdelave omrežne storitve ter stroškov delovanja in vzdrževanja omrežne storitve,
– evidentiranje stroškov delovanja in vzdrževanja omrežne storitve ločeno za vsako leto delovanja omrežne storitve in
– štetje uporabe oziroma ustrezno drugačno merjenje obsega uporabe omrežne storitve.
(2) Če upravljavec zaračunava stroške za uporabo omrežnih storitev, mora enkrat letno za vsako omrežno storitev, ki jo zaračunava, na podlagi evidentiranih podatkov iz prejšnjega odstavka izračunati stroške za uporabo omrežnih storitev. Če so izračunani stroški za uporabo posamezne omrežne storitve različni od stroškov, objavljenih v stroškovniku, mora upravljavec v stroškovniku objaviti nove višine stroškov za uporabo omrežnih storitev.
III. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE PRISTOJBINE ZA SOUPORABO PODATKOV IN STORITEV
9. člen
(pristojbina za souporabo podatkov in storitev)
(1) Pristojbina za souporabo podatkov in storitev so stroški za uporabo omrežne storitve in stroški ponovne uporabe prostorskih podatkov, ki jih je uporabnik prenesel, preoblikoval ali jih s priklicem omrežnih storitev uporabil na druge načine.
(2) Pristojbina za souporabo podatkov in storitev se izračuna po naslednji enačbi:
PR= (SU x St.UP) + (SP x K.Pod),
kjer je:
– PR: pristojbina za souporabo podatkov in storitev,
– SU: stroški za uporabo omrežne storitve,
– St.UP: število uporab omrežne storitve,
– SP: stroški ponovne uporabe prostorskih podatkov,
– K.Pod: količina uporabljenih podatkov.
(3) Stroški za uporabo omrežne storitve so stroški, izračunani v skladu z merili in pogoji za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev, določenimi s to uredbo.
(4) Število uporab omrežne storitve je število dostopov do omrežne storitve, ki je potrebno, da uporabnik prenese, preoblikuje ali prikliče tako količino prostorskih podatkov, ki je enaka obsegu podatkov iz drugega odstavka 2. člena te uredbe.
(5) Stroški ponovne uporabe prostorskih podatkov so stroški, izračunani v skladu s predpisi, ki urejajo informacije javnega značaja in zaračunavanje ponovne uporabe informacij javnega značaja. Stroški ponovne uporabe prostorskih podatkov se upoštevajo v višini, ki je določena v ceniku za ponovno uporabo prostorskih podatkov v pridobitne namene za celotno zbirko.
(6) Količina uporabljenih podatkov je enaka količini vseh podatkov v posamezni zbirki prostorskih podatkov, ki se uporablja v konkretni omrežni storitvi.
10. člen
(način določanja pristojbine za souporabo podatkov in storitev)
(1) Pristojbina za souporabo podatkov in storitev se določi kot letni pavšal (naročnina).
(2) Upravljavec lahko v stroškovniku določi odstotek znižanja višine pristojbine za souporabo podatkov in storitev z namenom spodbujanja širše uporabe podatkov in storitev.
(3) Upravljavec mora v stroškovniku opredeliti:
– ime zbirke prostorskih podatkov, za katero se zagotavlja souporaba podatkov in storitev,
– ime omrežne storitve, za katero so izračunani stroški za uporabo omrežne storitve,
– višino pristojbine za souporabo podatkov in storitev ter
– odstotek znižanja višine pristojbine za souporabo podatkov in storitev, če jo upravljavec določi.
11. člen
(pogoji za določanje pristojbine za souporabo podatkov in storitev)
Upravljavec lahko določi in zaračunava pristojbino za souporabo podatkov in storitev, če:
– obdobje, za katero se določa pristojbina za souporabo podatkov in storitev, traja eno leto, pri čemer se to obdobje začne s 1. aprilom tekočega leta, v katerem se določa pristojbina, in traja do vključno 31. marca naslednjega leta, in
– je enota (obseg podatkov oziroma območje), za katero se omogoča souporaba podatkov in storitev, celotna zbirka prostorskih podatkov.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-35/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0050
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost