Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2012 z dne 17. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2012 z dne 17. 8. 2012

Kazalo

2557. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej, stran 6284.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00, 127/06), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07, 56/08, 4/10, 20/11), Zakona o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08) so občine ustanoviteljice na sejah občinskih svetov: Občina Črna na Koroškem, na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06), dne 28. 5. 2012; Občina Dravograd, na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB) dne 29. 5. 2012; Občina Mežica, na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), dne 18. 6. 2012; Občina Muta, na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/07 – UPB, 15/10), dne 21. 6. 2012; Občina Prevalje, na podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06, 34/07, 15/2010), dne 28. 6. 2012; Občina Radlje ob Dravi, na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06), dne 2. 7. 2012; Občina Ravne na Koroškem, na podlagi 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 s spremembami), dne 11. 7. 2012 in Mestna občina Slovenj Gradec, na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, s spremembami) dne 29. 5. 2012 sprejele
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom ustanavljajo Občina Črna na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Mežica, Občina Muta, Občina Prevalje, Občina Radlje ob Dravi, Občina Ravne na Koroškem in Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: ustanoviteljice) javni zavod »Koroški pokrajinski muzej« za opravljanje muzejske dejavnosti (v nadaljevanju: muzej).
(2) S tem odlokom se urejajo status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljicami in muzejem ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(3) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Dejavnost javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine izvaja Koroški pokrajinski muzej na območju vseh dvanajstih koroških občin, in sicer na območju Občine Črna na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Mežica, Občine Mislinja, Občine Muta, Občine Podvelka, Občine Prevalje, Občine Ravne na Koroškem, Občine Radlje ob Dravi, Občine Ribnica na Pohorju, Občine Vuzenica in Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej izvršujejo občine ustanoviteljice iz prvega člena tega odloka.
(3) Občina Mislinja, Občina Podvelka, Občina Ribnica na Pohorju in Občina Vuzenica, soustanoviteljice Koroškega pokrajinskega muzeja na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Uradni list RS, št. 56/02), so svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej prenesle na sedežno občino, Mestno občino Slovenj Gradec, na podlagi odločitev občinskih svetov, kot sledi:
– Občina Mislinja na podlagi sklepa občinskega sveta, št. 014-06/2006, z dne 31. 3. 2011,
– Občina Podvelka na podlagi sklepa občinskega sveta, št. 032-0005/2011, z dne 10. 10. 2011,
– Občina Ribnica na Pohorju na podlagi sklepa občinskega sveta, št. 032-2/2011, z dne 15. 11. 2011,
– Občina Vuzenica na podlagi sklepa občinskega sveta, št. 032-0012/2011, z dne 7. 10. 2011.
(4) Mestna občina Slovenj Gradec je prevzela ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej za Občino Mislinja, na podlagi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec št. 032-31/2011 z dne 24. 5. 2011 ter za Občine Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju, na podlagi sklepa št. 032-60/2011 z dne 6. 12. 2011.
(5) Občine ustanoviteljice so dolžne omogočiti občinam, ki so prenesle svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti, da le-te prevzamejo nazaj, kolikor bi se pri kateri od njih za to pojavila zahteva.
II. IME, SEDEŽ IN ENOTE MUZEJA
3. člen
(1) Ime muzeja je: Koroški pokrajinski muzej. Sedež muzeja je v Slovenj Gradcu, na naslovu Glavni trg 24.
(2) Muzej ima pečat okrogle oblike z besedilom: »Koroški pokrajinski muzej« z logotipom oziroma simbolom muzeja. V mednarodnem poslovanju lahko muzej uporablja tudi ime Carinthian Regional Museum.
4. člen
(1) Muzej sestavljajo štiri enote:
– Muzej Dravograd, Bukovje 13, Dravograd,
– Muzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi,
– Muzej Ravne na Koroškem, Koroška cesta 12, Ravne na Koroškem,
– Muzej Slovenj Gradec, Glavni trg 24, Slovenj Gradec.
(2) Za ustanovitev novih enot muzeja morajo biti izpolnjeni pogoji v skladu s Pravilnikom o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 110/08, 32/09).
(3) Posamezna enota ni pravna oseba in nima pooblastil v pravnem prometu. Enota lahko, poleg logotipa zavoda, uporablja svoj logotip, ime in sedež enote. Enota lahko v navezavi z občino, v kateri ima sedež, samostojno organizira in izvaja razstavne, publicistične in druge dejavnosti, ki jih financira njena matična občina. Rabo in obliko logotipov določi svet zavoda s posebnim sklepom.
III. MUZEJSKE ZBIRKE
5. člen
V skladu s poslanstvom in namenom, za katerega je bil ustanovljen, Koroški pokrajinski muzej programsko in organizacijsko opravlja strokovne naloge nad zbirkami v javni in zasebni lasti. Seznam zbirk se opredeli v statutu. Javni zavod in lastniki zbirk sklenejo pogodbe o upravljanju zbirk.
IV. DEJAVNOST MUZEJA
6. člen
(1) Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin koroške regije in se s posebnimi programi povezuje s Slovenci v zamejstvu na avstrijskem Koroškem. Poslanstvo in zbiralna politika sta usmerjena zlasti v varovanje, zbiranje, proučevanje, prezentacijo, popularizacijo in konservatorstvo železarske, rudarske in druge tehnične dediščine, etnološke dediščine in lokalno značilne ljudske kulture, zbiranje umetnostnega in kulturnozgodovinskega gradiva starejših obdobij, s posebnim poudarkom na varovanju predmetov arheološke dediščine ter sistematičnem raziskovanju in izpopolnjevanju zbirk novejše zgodovine.
(2) Muzej opravlja na področju varstva premične kulturne dediščine, kot javno službo, naslednje dejavnosti:
– evidentira, pridobiva, dokumentira, ohranja, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, pomembno za zgodovino koroške regije;
– pripravlja razstave in druge oblike prezentacij izsledkov muzejskega dela doma in v tujini ter organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljudne publikacije s svojega področja dela;
– pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja, predstavlja javnosti gradiva, pomembna za zgodovino Koroške, po dogovoru sodeluje tudi pri projektih za zamejstvo na Koroškem;
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti;
– sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami, združenji in strokovnjaki s svojega delovnega področja z raziskovalnimi, strokovnimi in tehničnimi sredstvi, zlasti se projektno povezuje s sorodnimi kulturnimi institucijami na avstrijskem Koroškem;
– vzdržuje strokovno knjižnico in informacijski-kulturni center za študijske in pedagoške potrebe;
– opravlja restavratorske, konservatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;
– pridobiva gradivo, pomembno za zgodovino Koroške, z arheološko metodo (načrtovane arheološke raziskave);
– opravlja zavarovalne in sistemske arheološke raziskave ter sodeluje pri nadzoru arheoloških najdišč na prostoru, pomembnem za zgodovino Koroške;
– sodeluje pri nadzoru arheoloških raziskav, ki jih na tem prostoru opravljajo druge ustanove;
– opravlja druge naloge s področja varstva premične kulturne dediščine in vodi register premičnih kulturnih spomenikov;
– omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov za kustose, muzejske pedagoge in dokumentaliste;
– daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine;
– nudi strokovne usluge pravnim in fizičnim osebam;
– sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine pri izdelavi zbirnih topografskih evidenc dediščine na terenu in določanju režima varovanja samostojnih ali kompleksnih spomenikov dediščine;
– posreduje podatke o dediščini v register in skrbi za dostopnost podatkov javnosti;
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine.
7. člen
Muzej lahko opravlja v obliki uslug in storitev, poleg temeljnih nalog javne službe iz 6. člena, kot dopolnilno dejavnost, namenjeno opravljanju temeljne dejavnosti, še te naloge:
– oddajanje prostorov za razstave in druge kulturne prireditve;
– prodaja publikacij vseh vrst s svojega delovnega področja ter izdelovanje in prodaja fotografske dokumentacije, vseh vrst reprodukcij, replik in apliciranih predmetov, izvedenih iz svojega gradiva;
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev;
– organizacija znanstvenih in strokovnih srečanj, razgovorov, seminarjev in podobno, predvsem s področja raziskovanja kulturne dediščine v koroški regiji;
– raziskovanje in priprava študij ter znanstvenih elaboratov o varovanju kulturne dediščine za zunanje naročnike;
– izdelava ekspertiz in dajanje nasvetov, pojasnil in druge strokovne pomoči fizičnim in pravnim osebam pri vrednotenju predmetov kulturne dediščine;
– restavratorske, konservatorske in druge tehnične dejavnosti za zunanje naročnike.
8. člen
(1) Temeljna dejavnost iz 6. člena tega odloka se razvršča v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti, v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.012 Dejavnost arhivov
58.110 Izdajanje knjig
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
74.200 Fotografska dejavnost
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
58.190 Drugo založništvo
18.120 Drugo tiskanje
(2) Dopolnilna dejavnost iz 7. člena tega odloka se razvršča še v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
91.011 Dejavnost knjižnic
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
56.101 Restavracije in gostilne
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.300 Strežba pijač
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.030 Umetniško ustvarjanje
43.990 Druga specializirana gradbena dela.
9. člen
Odpiralni čas muzeja in enot, uradne ure, vstopnine za obiskovalce idr. natančneje ureja poslovnik, ki ga sprejme svet muzeja.
V. ORGANI MUZEJA
10. člen
(1) Organi muzeja so:
– direktor,
– svet muzeja in
– svet ustanoviteljev.
(2) Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih določata zakon ali statut zavoda.
11. člen
DIREKTOR
(1) Muzej vodi direktor, ki poleg funkcije poslovnega direktorja opravlja tudi funkcijo programskega direktorja. Direktor zastopa muzej in vodi poslovanje muzeja ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela. Pri vodenju poslov mora direktor ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(2) Direktorja imenuje, na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, in razrešuje Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec, sedežne občine zavoda; ta izpelje tudi postopek imenovanja in razrešitve. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelji javnega zavoda povabijo posamezne kandidate tudi neposredno. Za imenovanje in razrešitev direktorja je potrebno soglasje sveta ustanoviteljev. Pred imenovanjem je potrebno pridobiti tudi mnenje sveta muzeja. Kolikor svet ne da mnenja v roku 30 dni po pozivu, se šteje, da je mnenje pozitivno.
(3) Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko večkrat ponovno imenovan. Pogodbo o zaposlitvi na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem v imenu sveta muzeja njegov predsednik.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas za čas trajanja mandata.
(4) Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v muzeju za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
(5) Direktor muzeja je hkrati vodja ene od enot muzeja.
12. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja oziroma univerzitetna izobrazba družboslovne smeri (z univerzitetno izobrazbo je izenačena tudi visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu (vodstvene delovne izkušnje),
– znanje uradnega jezika,
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika in
– državljanstvo Republike Slovenije.
(2) Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti program in smernice razvoja muzeja za obdobje razpisanega mandata.
13. člen
V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja muzej neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta oziroma letnega izvedbenega načrta.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili, v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
14. člen
(1) Pristojni organ lahko razreši direktorja pred potekom mandata, za katerega je imenovan, v naslednjih primerih:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če neutemeljeno ne uresničuje sklepov sveta muzeja,
– če ravna v nasprotju s predpisi in splošnimi akti muzeja,
– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči muzeju večjo škodo,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti muzeja,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu.
(2) Direktor je lahko predčasno razrešen tudi zaradi nastalih sprememb: če gre za bistveno spremembo dejavnosti muzeja ali za prenos ustanoviteljstva. V primeru prenosa ustanoviteljstva je predčasna razrešitev direktorja dopustna samo, če gre za prevzemnika, katerega delež presega polovico javnih sredstev, ki so potrebna za delovanje muzeja.
(3) Pristojni organ mora pred sprejetjem sklepa o razrešitvi direktorja pridobiti predhodno mnenje sveta muzeja, seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Direktor se mora o razlogih za razrešitev izjaviti v 15 dneh od prejema predloga. Če svet muzeja v roku 30 dni ne da mnenja, se šteje, da soglaša z razrešitvijo.
15. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje pristojni organ vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto. Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
16. člen
POMOČNIK DIREKTORJA
(1) Pomočnika direktorja imenuje direktor muzeja za področje vodenja strokovnega dela. Pomočnik direktorja je praviloma tudi vodja ene izmed enot muzeja. Pomočnik direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja oziroma univerzitetna izobrazba družboslovne smeri (z univerzitetno izobrazbo je izenačena tudi visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje strokovnega dela zavoda oziroma področja, za katero je imenovan,
– znanje uradnega jezika,
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
(2) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko večkrat ponovi. Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor. Pred sprejetjem sklepa o razrešitvi na podlagi razlogov iz prejšnjega stavka mora o razlogih za razrešitev direktor seznaniti pomočnika direktorja in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi. Pomočniku direktorja predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja.
17. člen
SVET MUZEJA
(1) Muzej upravlja svet muzeja, ki šteje petnajst članov, in sicer:
– dvanajst članov predstavnikov občin ustanoviteljic, od tega štirje predstavniki Mestne občine Slovenj Gradec, dva predstavnika Občine Ravne na Koroškem ter po en predstavnik Občine Dravograd, Občine Prevalje, Občine Radlje ob Dravi, Občine Črna na Koroškem, Občine Mežica in Občine Muta,
– dva predstavnika delavcev muzeja in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
(2) Vsaka občina ustanoviteljica imenuje svoje predstavnike v svet zavoda. Predstavnika delavcev muzeja izvolijo zaposleni delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Kulturniška zbornica Slovenije.
(3) Mandat članov sveta traja štiri leta oziroma v skladu s statutom posameznega ustanovitelja za obdobje mandata občinskega sveta. Direktor je dolžan obvestiti pristojne o izteku mandatov njihovih članov sveta muzeja najmanj 90 dni pred iztekom.
(4) Svet muzeja sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svoje odločitve sprejema svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta.
(5) Podrobnejši način delovanja sveta muzeja se uredi s poslovnikom.
18. člen
Naloge sveta muzeja so:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda in spremembe k statutu in aktom,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja muzeja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje muzeja ter politiko njegovega ustanovitelja,
– predlaga soustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev, k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem muzeja.
19. člen
SVET USTANOVITELJEV
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej ustanovijo občine ustanoviteljice skupni organ – Svet ustanoviteljev javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljev). Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
(2) Svet ustanoviteljev izvršuje ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun občin ustanoviteljic v skladu s tem odlokom ter skrbi za usklajevanje odločitev soustanoviteljic v zvezi z delovanjem muzeja.
(3) Seje sveta sklicuje in vodi predsedujoči sveta ustanoviteljev, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta ustanoviteljev. Svoje odločitve sprejema svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta. Svet je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov sveta.
(4) Podrobnejše naloge sveta ustanoviteljev, ki niso določene s tem odlokom, njegovo sestavo, organizacijo dela, financiranje in delitev stroškov med občinami se določijo v aktu o ustanovitvi skupnega organa, ki temelji na določbah 61. člena Zakona o lokalni samoupravi.
20. člen
Organi muzeja zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
VI. OBVEZNOSTI IN PRAVICE OBČIN USTANOVITELJIC IN OBVEZNOSTI MUZEJA
21. člen
(1) Občine ustanoviteljice imajo do muzeja naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnosti planov in programov dela muzeja s plani in programi občin koroške regije,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– zagotavljajo sredstva za delovanje muzeja,
– opravljajo druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Muzej je dolžan upravam občin ustanoviteljic predložiti finančni načrt, letni program dela in program investicij najpozneje do predpisanega roka, ki velja za proračunske uporabnike glede pošiljanja predlogov za sestavo proračunov.
(3) Muzej je dolžan obveščati ustanoviteljice o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
VII. SREDSTVA ZA DELO
22. člen
Muzeju so za opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen, zagotovljeni osnovni pogoji, tako:
– da vse ustanoviteljice, pri katerih se nahajajo sedeži enot, dajo v uporabo poslovne prostore brez obveznosti plačevanja najemnine, razen amortizacije za vzdrževanje objekta, v skladu z amortizacijskim načrtom;
– da vse ustanoviteljice prenesejo v upravljanje morebitne druge nepremičnine, ki predstavljajo muzejsko infrastrukturo;
– da ustanoviteljice prenesejo vso opremo, muzejske zbirke v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti;
– da muzej s premoženjem ustanoviteljic, ki je dano v upravljanje, upravlja kot dober gospodarstvenik;
– da za upravljanje s premoženjem muzej odgovarja neposredno ustanoviteljici, ki je lastnica premoženja.
VIII. FINANCIRANJE ZAVODA
23. člen
Sredstva za opravljanje dejavnosti pridobiva muzej iz:
– državnega proračuna, na podlagi pridobljenega pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, v skladu z ZVKD-1,
– občinskih proračunov,
– prihodkov od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe,
– prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva ter sponzorstva, določenimi z zakonom in s statutom muzeja ter iz drugih virov, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
24. člen
(1) Delež financiranja, ki ga je dolžna zagotoviti posamezna občina ustanoviteljica, se določi po ključu števila prebivalcev posamezne občine na podlagi sprejetega letnega finančnega načrta javnega zavoda.
(2) Občina ustanoviteljica, ki je prevzela ustanoviteljske pravice in obveznosti katere izmed ostalih občin, naštetih v 2. členu tega odloka, na območju katerih se izvaja javna služba varovanja premične kulturne dediščine, je dolžna prevzeti tudi delež financiranja tiste občine, za katero je prevzela ustanoviteljske pravice in obveznosti.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
25. člen
(1) Muzej presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja le za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja muzeja svet muzeja v soglasju s svetom ustanoviteljev.
(3) V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz prvega odstavka tega člena se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju s svetom ustanoviteljev.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA V PRAVNEM PROMETU
26. člen
(1) Muzej je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru sredstev, ki so mu dana v razpolaganje. Muzej ne more samostojno razpolagati z muzejskimi zbirkami in nepremičninami, ki so mu dane v upravljanje.
(2) Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti muzeja omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljic predvidena za opravljanje dejavnosti muzeja.
XI. PREHODNE DOLOČBE
27. člen
(1) Novi svet muzeja se konstituira v roku 90 dni od sprejema tega odloka. Do takrat opravlja vse naloge obstoječi svet muzeja, ki mu s konstituiranjem novega sveta poteče mandat.
(2) Dosedanji direktor opravlja svoje naloge do poteka mandata. Po izteku mandata se direktor imenuje po postopku, določenem v 11. členu tega odloka.
28. člen
Do sprejema statuta muzeja oziroma drugih aktov uporablja muzej akte, ki so veljali na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
29. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Uradni list RS, št. 56/02) v celoti.
XII. KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Uradnem glasilu slovenskih občin ter v Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. 014-16/2010
Slovenj Gradec, dne 11. julija 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.
 
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
 
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
 
Župan
Občine Muta
Boris Kralj l.r.
 
Župan
Občine Prevalje
dr. Matija Tasič l.r.
 
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik l.r.
 
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
 
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti