Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012

Kazalo

2328. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-E), stran 5653.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-6
Ljubljana, dne 19. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-E)
1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo in 78/11) se v prvem odstavku 2. člena 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L št. 345 z dne 31. 12. 2003, str. 64), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/71/ES,«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L št. 390/38 z dne 31. 12. 2004, str. 38), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/109/ES,«.
12. in 13. točka se spremenita tako, da se glasita:
»12. Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 6. 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/48/ES, v obsegu, v kakršnem se uporablja za borznoposredniške družbe, in
13. Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. 6. 2006, str. 201), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/49/ES.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se 3. in 4. točka spremenita tako, da se glasita:
»3. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – sklep US in 32/12),
4. ZISDU-2 je Zakon o investicijskih družbah in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C),«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 58/09 in 78/11),«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kratica EU pomeni Evropsko unijo.«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se 23., 27. in 31. točka črtajo.
4. člen
Za 31. členom se doda 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
(ključne informacije)
(1) Ključne informacije so tiste informacije, ki povprečnemu vlagatelju omogočajo sprejemanje informiranih naložbenih odločitev v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so mu ponujeni oziroma ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu. Ključne informacije morajo biti podane jasno in razumljivo na način, ki povprečnemu vlagatelju omogoča razumevanje lastnosti izdajatelja, morebitnega poroka in vrednostnih papirjev ter z njimi povezanih tveganj.
(2) Ključne informacije ne smejo biti zavajajoče.
(3) Ključne informacije vključujejo:
1. opis vrst tveganj, povezanih z izdajateljem in morebitnimi poroki,
2. opis pravne narave in bistvenih lastnosti izdajatelja in morebitnih porokov, ki vključuje opis premoženja, obveznosti in finančnega položaja,
3. opis tveganj, povezan z naložbo v vrednostni papir, ter bistvenih značilnosti naložbe, vključno z vsemi pravicami, ki izhajajo iz tega vrednostnega papirja,
4. splošne pogoje ponudbe, vključno z oceno stroškov, ki bodo zaračunane vlagatelju,
5. podrobnosti glede uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu,
6. razloge za ponudbo in način uporabe iztržka.«.
5. člen
V prvem odstavku 41. člena se napovedni stavek v 6. točki spremeni tako, da se glasi:
»6. dolžniške vrednostne papirje, ki jih stalno ali ponavljajoče se izdaja banka, če je vsota vseh kupnin, ki jih izdajatelj prejme pri prodaji (v nadaljnjem besedilu: skupna prodajna cena) zanje v EU v 12-mesečnem obdobju manjša od 75.000.000 eurov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:«.
6. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremni tako, da se glasi:
»(1) Posebna pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za vrednostne papirje, ki so vključeni v ponudbo, pri kateri je skupna prodajna cena zanje v EU v 12-mesečnem obdobju manjša od 5.000.000 eurov.«.
7. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
(dobro poučeni vlagatelj)
(1) Dobro poučeni vlagatelji so osebe, ki se v skladu z 207. in 208. členom tega zakona obravnavajo kot profesionalne stranke ter osebe, ki so v skladu z 235. členom tega zakona uvrščene med primerne nasprotne stranke.
(2) Investicijsko podjetje oziroma banka, ki ima dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, upoštevajoč zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, sporoči izdajatelju na njegovo zahtevo, ali določena oseba spada med dobro poučene vlagatelje.
8. člen
45., 46. in 47. člen se črtajo.
9. člen
V prvem odstavku 48. člena se v 1. točki besedilo »iz 44., 45. in 46. člena« nadomesti z besedilom »iz 44. člena«.
10. člen
V prvem odstavku 49. člena se v 2. točki besedilo »100 fizičnih ali pravnih oseb« nadomesti z besedilom »150 fizičnih ali pravnih oseb«.
V 3. in 4. točki se besedi »50.000 eurov« nadomestita z besedama »100.000 eurov«.
V 5. točki se za besedo »cena« doda besedilo »v EU«.
Za četrtnim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ni potrebno objaviti novega prospekta, če je za vrednostne papirje že bil objavljen prospekt, ki je v skladu z 62. členom tega zakona še veljaven, in če izdajatelj ali osebe iz 58. člena tega zakona pisno soglašajo z uporabo starega prospekta.«.
11. člen
V 50. členu se v drugi alineji 4. točke besedilo »brezplačno oziroma« črta.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. vrednostnih papirjev, ki jih izdajatelj ali družba, ki pripada isti skupini kot izdajatelj, ponuja ali naj bi jih zagotovila svojim sedanjim ali nekdanjim poslovodjem ali zaposlenim, če ima družba sedež v EU in če je na razpolago dokument, ki vsebuje informacije o številu in značilnostih teh vrednostnih papirjev ter razlogih za in podrobnostih take ponudbe.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) 5. točka prvega odstavka se uporablja tudi za družbo s sedežem v tretji državi, katere vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali na enakovrednem trgu tretje države, če je dokument z informacijami iz 5. točke prejšnjega odstavka dostopen v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih, ter je Evropska komisija na predlog agencije oziroma pristojnega organa države članice priznala pravni red tretje države za enakovreden.«.
12. člen
V drugem odstavku 51. člena se v 5. točki za besedilom »v skladu s prvim« doda besedilo »in drugim«.
13. člen
V petem odstavku 53. člena se besedilo »50.000 eurov« nadomesti z besedilom »100.000 eurov«.
14. člen
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V povzetku prospekta morajo biti predstavljene ključne informacije.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Povzetek prospekta se sestavi v enotni obliki tako, da se olajša primerljivost s povzetki prospektov podobnih vrednostnih papirjev.«.
15. člen
Četrti odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če niti v osnovnem prospektu niti v dodatkih k prospektu niso vključeni končni pogoji ponudbe, ki vsebujejo informacije o vrednostnih papirjih, morajo biti ti dani na razpolago vlagateljem in predloženi agenciji oziroma pristojnemu nadzornemu organu matične države članice ter posredovani pristojnemu nadzornemu organu države članice gostiteljice, ko je dana ponudba javnosti, in sicer kakor hitro je mogoče in, če je le mogoče, pred začetkom te ponudbe oziroma pred uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje. V primerih iz prvega stavka tega odstavka se uporablja 1. točka prvega odstavka 59. člena tega zakona.«.
Za četrtim odstavkom se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Sporočilo o končnih pogojih ponudbe, ki je dano v skladu s prejšnjim odstavkom, ne more nadomestiti dodatka k prospektu, kot je opredeljen z 80. členom tega zakona.«.
16. člen
V četrtem odstavku 58. člena se v 2. točki besedilo »ali letnega dokumenta objavljenih informacij v skladu s 63. členom tega zakona« črta.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena osebe, ki so pripravile samo povzetek prospekta, vključno z njegovim prevodom, odškodninsko odgovarjajo samo, če se pri presoji povzetka glede na druge dele prospekta ugotovi, da je povzetek zavajajoč, netočen ali notranje neskladen ali če ne daje ključnih informacij, ki bi vlagateljem bile v pomoč pri sprejemanju njihovih naložbenih odločitev. Povzetek prospekta mora vsebovati opozorilo o omejitvi odškodninske odgovornosti iz prejšnjega stavka.«.
17. člen
V drugem odstavku 59. člena se za besedilom »v skladu s prvim« doda besedilo »in drugim«.
18. člen
Za 59. členom se doda nov 59.a člen, ki se glasi:
»59.a člen
(izpustitev podatkov o jamstvu)
Če za vrednostne papirje jamči država članica, lahko izdajatelj, ponudnik oziroma oseba, ki prosi za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziran trg pri pripravi prospekta izpusti informacije o takem jamstvu.«.
19. člen
V prvem in drugem odstavku 62. člena se besedilo »dnevu objave« nadomesti z besedilom »dnevu potrditve«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Registracijski dokument iz 1. točke drugega odstavka 55. člena tega zakona je veljaven 12 mesecev po njegovi potrditvi s strani agencije.
(5) Veljaven prospekt je sestavljen iz naslednjih veljavnih dokumentov:
1. registracijski dokument iz četrtega odstavka tega člena, dopolnjen v skladu s 65. ali 80. členom tega zakona,
2. opis vrednostnih papirjev in
3. dokument s povzetkom prospekta.«.
20. člen
63. člen se črta.
21. člen
V prvem odstavku 64. člena se besedilo »v skladu s 63. členom tega zakona« črta.
22. člen
V prvem odstavku 74. člena se v 3. točki beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izdajatelj ali oseba, odgovorna za sestavo prospekta, ki objavi prospekt v skladu s 1. ali 2. točko prvega odstavka tega člena, mora prospekt objaviti tudi v skladu s 3. točko prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
23. člen
V prvem odstavku 76. člena se za besedilo »v skladu s prvim« doda besedilo »in drugim«.
24. člen
V prvem odstavku 80. člena se za besedilom »z njimi na organiziranem trgu« doda vejica in besedilo »kar od tega se zgodi pozneje,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vlagatelj, ki je pred objavo dodatka k prospektu kupil ali vpisal vrednostne papirje na podlagi ponudbe vrednostnih papirjev javnosti iz prvega odstavka tega člena, ima pravico odstopiti od sprejema ponudbe oziroma prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena z vpisom ali sprejemom ponudbe, če je pred zaključkom ponudbe vrednostnih papirjev javnosti in izročitvijo vrednostnih papirjev nastopil nov pomemben dejavnik, večja nepravilnost ali nepopolnost glede informacij, vključenih v prospekt, kot je določeno v prvem odstavku tega člena. To pravico lahko vlagatelj uresniči v roku dveh delovnih dni od objave dodatka k prospektu.«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Rok iz petega odstavka tega člena lahko podaljša izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziran trg vrednostnih papirjev.
(7) Rok v katerem poteče vlagateljeva pravica iz petega odstavka tega člena, se navede v dodatku k prospektu.«.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
25. člen
V drugem odstavku 84. člena se za besedo »ESMA« doda vejica in besedilo »izdajatelju ali osebi, odgovorni za sestavo prospekta«.
26. člen
V šestem odstavku 85. člena se besedilo »50.000 eurov« nadomesti z besedilom »100.000 eurov«.
27. člen
V drugem odstavku 103. člena se beseda »peti« nadomesti z besedo »šesti«.
V 2. točki tretjega odstavka se besedilo »50.000 eurov« nadomesti z besedilom »100.000 eurov«, besedilo »50.000 eurom« pa z besedilom »100.000 eurom«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. javne družbe, ki so od vrednostnih papirjev, uvrščenih v trgovanje na organiziran trg EU pred 31. decembrom 2010, izdale samo dolžniške vrednostne papirje, ki se vsak glasi na znesek najmanj 50.000 eurov ali znesek v drugi valuti, ki je najmanj enakovreden 50.000 eurom, do preteka obdobja veljavnosti teh dolžniških vrednostnih papirjev.«.
28. člen
V četrtem odstavku 131. člena se besedilo »50.000 eurov« nadomesti z besedilom »100.000 eurov«, besedilo »50.000 eurom« pa z besedilom »100.000 eurom«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Četrti odstavek tega člena velja tudi za imetnike dolžniških vrednostnih papirjev, uvrščenih v trgovanje na organiziran trg EU pred 31. decembrom 2010, ki se vsak glasi najmanj na znesek 50.000 eurov ali znesek, izražen v drugi valuti, ki je bil ob izdaji teh vrednostnih papirjev najmanj enakovreden 50.000 eurom, do preteka obdobja veljavnosti teh dolžniških vrednostnih papirjev.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
29. člen
V šestem odstavku 135. člena se besedilo »50.000 eurov« nadomesti z besedilom »100.000 eurov«, besedilo »50.000 eurom« pa z besedilom »100.000 eurom«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Šesti odstavek tega člena velja tudi za dolžniške vrednostne papirje, uvrščene v trgovanje na organiziran trg EU pred 31. decembrom 2010, ki se vsak glasi najmanj na znesek 50.000 eurov ali znesek, izražen v drugi valuti, ki je bil ob uvrstitvi teh vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziran trg najmanj enakovreden 50.000 eurom, do preteka obdobja veljavnosti teh dolžniških vrednostnih papirjev.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
30. člen
V prvem odstavku 138. člena se v drugi alineji 1. točke črta besedilo »in letne dopolnitve informacij v prospektu iz 63. člena«.
31. člen
V tretjem odstavku 148.a člena se besedilo »uporablja 488. člen« nadomesti z besedilom »uporabljata 488. in 488.a člen«.
32. člen
V petem odstavku 151. člena se besedilo »3. do 5. točke« nadomesti z besedilom »2. do 5. točke«.
33. člen
V prvem in drugem odstavku 157. člena se besedilo »61. do 74. člen ZBan-1« nadomesti z besedilom »61. do 74. člen ter drugi in tretji odstavek 75. člena ZBan-1«.
V tretjem odstavku se na koncu 5. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. namesto pojma »bančni sistem« uporablja pojem »finančni sistem«.«.
34. člen
V 186. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Agencija lahko izda dovoljenje državljanu države članice EU ali Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) namesto na podlagi opravljenega preizkusa iz 2. točke drugega odstavka tega člena tudi na podlagi dokazil o pridobljenih strokovnih znanjih, ki so jih izdali uradni organi države članice ali OECD, če iz predloženih dokazil izhaja enak raven znanja, kot se zahteva za uspešno opravljen preizkus iz 2. točke drugega odstavka tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Agencija lahko za izvajanje preizkusov strokovnega znanja iz 2. točke drugega odstavka tega člena in za presojo strokovnih znanj iz prejšnjega odstavka pooblasti gospodarsko interesno združenje, v katero se združujejo borzni člani, ki bo izvajalo te preizkuse v njenem imenu in za njen račun.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
35. člen
V drugem odstavku 231. člena se beseda »sprejema« nadomesti z besedo »prejema«.
36. člen
Tretji odstavek 273. člena se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
37. člen
V 301. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Poleg poročil in informacij, ki jih agencija lahko zahteva na podlagi 234. člen ZBan-1 v povezavi s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, lahko agencija zahteva tudi, da ji subjekt nadzora posreduje računalniške izpiske oziroma kopije poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc v obsegu, potrebnem za izvajanje posameznega nadzora.«.
38. člen
V tretjem odstavku 330. člena se besedilo »prvi, četrti in peti odstavek 273. člena« nadomesti z besedilom »prvi, tretji in četrti odstavek 273. člena«.
39. člen
Besedilo 385. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nihče ne sme trgovati, dajati naročil ali kakor koli drugače sodelovati pri tržni manipulaciji.«.
40. člen
V tretjem odstavku 427. člena se besedilo »prvi, četrti in peti odstavek 273. člena« nadomesti z besedilom »prvi, tretji in četrti odstavek 273. člena«.
41. člen
V 438. členu se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Za izvajanje nadzora po tem ali drugem zakonu mora centralna klirinškodepotna družba agenciji omogočiti elektronski dostop do podatkov, ki jih zbira na podlagi zakonov, ki urejajo prevzeme, nematerializirane vrednostne papirje in trgovanje s finančnimi instrumenti.
(7) Agencija lahko dostopa do podatkov iz prejšnjega člena v obsegu, ki je potreben za izvajanje posameznega nadzora. Pridobljene podatke je dolžna varovati v skladu z zakonom, ki varuje osebne podatke, in s pravili o varovanju poslovne skrivnosti.«.
42. člen
V četrtem odstavku 488.a člena se besedilo »organa druge države članice ali« spremeni tako, da se glasi »organa države članice, tretje države, mednarodne organizacije ali«. Pred piko se doda besedilo »oziroma mednarodne organizacije«.
43. člen
Tretji odstavek 548. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pravnomočne odločbe ali dele odločb agencije, ki se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti, izvrši na predlog agencije v korist agencije organ, ki je pristojen za davčno izvršbo, po določbah zakona, ki ureja davčno izvršbo.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za odločbe iz tega člena se štejejo odločbe iz prvega odstavka 503. člena tega zakona.«.
44. člen
Za 548. členom se doda nov 548.a člen, ki se glasi:
»548.a člen
(odločbe o prekršku)
Ne glede na deseti odstavek 202. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) se terjatev iz naslova stroškov postopka:
1. izrečenih z odločbo agencije o prekršku,
2. izrečenih s sodbo oziroma sklepom sodišča, če je zahteva za sodno varstvo zoper odločbo agencije o prekršku zavrnjena ali zavržena,
3. izrečenih s sodbo oziroma sklepom sodišča, če je pritožba zoper sodbo oziroma sklep sodišča iz prejšnje točke zavrnjena ali zavržena,
ne prenese v korist državnega proračuna, če agencija vloži predlog za prisilno izterjavo pri organu iz tretjega odstavka 548. člena tega zakona.«.
45. člen
Besedilo 556. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:
1. če ponuja vrednostne papirje javnosti v Republiki Sloveniji, ne da bi bil prej v zvezi s temi vrednostnimi papirji objavljen prospekt v skladu s tem zakonom in je objava prospekta obvezna (prvi odstavek 36. člena tega zakona);
2. če uvrsti vrednostne papirje v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji, ne da bi bil prej v zvezi s temi vrednostnimi papirji objavljen prospekt v skladu s tem zakonom in je objava prospekta obvezna (drugi odstavek 36 člena tega zakona);
3. če objavi prospekt, ne da bi prej pridobila potrditev prospekta nadzornega organa matične države članice (prvi odstavek 37. člena tega zakona);
4. če so informacije v objavljenem prospektu nepravilne ali nepopolne (drugi odstavek 53. člena tega zakona);
5. če objavi neveljaven prospekt (62. člen tega zakona);
6. če organizira oziroma izvaja vpisovanje ali vplačevanje vrednostnih papirjev v nasprotju z 79. členom tega zakona;
7. če ne objavi dodatka k prospektu ali k povzetku prospekta, čeprav bi bilo to potrebno ali dodatka ne objavi tako, kot je bil objavljen prospekt (prvi, tretji in četrti odstavek 80. člena tega zakona);
8. če objavi dodatek k prospektu ali k povzetku prospekta, ne da bi prej pridobila potrditev nadzornega organa matične države članice (drugi odstavek 80. člena tega zakona);
9. če ne objavi prospekta v predpisanem jeziku ali jezikih (85. člen tega zakona).
(2) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, storjen v zvezi z vrednostnimi papirji tujega izdajatelja, se kaznuje pooblaščeno investicijsko podjetje iz prvega odstavka 87. člena tega zakona, odgovorna oseba tega investicijskega podjetja in oseba, ki je dala pooblastilo temu podjetju.
(6) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 41.000 do 450.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 15.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.
46. člen
Besedilo 557. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 12.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:
1. če agencije v roku treh delovnih dni pred začetkom ponudbe javnosti oziroma uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu ne obvesti o uporabi izjem iz 49., 50. ali 51. člena tega zakona v skladu z 52. členom tega zakona;
2. če v prospektu ne objavi končne ponudbene cene in količine vrednostnih papirjev oziroma ne ravna v skladu s prvim odstavkom 59. člena tega zakona ali če o tem ne obvesti agencije oziroma nadzornega organa druge države članice in objavi te informacije v skladu z drugim odstavkom 59. člena tega zakona;
3. če dokončno oblikovan prospekt ne predloži agenciji in ga ne objavi v rokih iz drugega odstavka 73. člena tega zakona;
4. če ne zagotovi dostopnosti prospekta tako, kot je določeno v prvem in drugem odstavku 74. člena tega zakona;
5. če vlagatelju na njegovo zahtevo brezplačno ne pošlje oziroma izroči tiskanega izpisa prospekta, kadar je prospekt objavljen v elektronski obliki (77. člen tega zakona);
6. če agenciji ne omogoči opravljanja nadzora v skladu z 91. členom tega zakona ali ji ne da informacij v skladu z 92. členom tega zakona.
(2) Z globo od 12.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 400 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali izdajatelja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, storjen v zvezi z vrednostnimi papirji tujega izdajatelja, se kaznujejo pooblaščeno investicijsko podjetje iz prvega odstavka 87. člena tega zakona, odgovorna oseba tega investicijskega podjetja in oseba, ki je dala pooblastilo temu podjetju.«.
47. člen
Besedilo 558. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje javna družba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa javna družba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:
1. če ne objavi letnega poročila v skladu s prvim in drugim odstavku 110. člena tega zakona;
2. če ne objavi revizorjevega poročila v skladu s tretjim odstavkom 110. člena tega zakona;
3. če ne objavi polletnega poročila v skladu s prvim odstavkom 112. in prvim odstavkom 113. člena tega zakona;
4. če ne objavi vmesne izjave poslovodstva v skladu s 114. členom tega zakona;
5. če ne objavi informacij, vsebovanih v obvestilu o spremembi pomembnih deležev v skladu s 124. členom tega zakona;
6. če ne objavi informacije o spremembi deleža lastnih delnic javne družbe v skladu s 125. členom tega zakona;
7. če ne objavi informacije o spremembi in novem skupnem številu glasovalnih pravic v skladu s 126. členom tega zakona;
8. če ne objavi informacije glede spremembe vsebine pravic iz vrednostnih papirjev v skladu s 128. členom tega zakona;
9. če ne objavi informacije o novih izdajah dolžniških vrednostnih papirjev v skladu s 129. členom tega zakona;
10. če ne objavi nadzorovanih informacij v predpisanem jeziku ali jezikih (135. člen tega zakona);
11. če nadzorovane informacije ne objavi oziroma predloži tako, kot je določeno v prvem odstavku 136. člena tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba javne družbe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je zahteval uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(7) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če najpozneje v roku iz drugega odstavka 123. člena tega zakona ne obvesti javne družbe, kadar doseže ali preseže posamezni prag pomembnega deleža v skladu s 118., 119. ali 120. členom tega zakona.
(8) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(9) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz sedmega odstavka tega člena.
(10) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz sedmega odstavka tega člena.
(11) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost z globo od 41.000 do 450.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 15.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.
48. člen
Besedilo 559. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje javna družba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa javna družba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:
1. če ne objavi letnega, konsolidiranega ali revizorjevega poročila v skladu s 109. členom tega zakona;
2. če ne zagotovi dostopnosti letnega poročila toliko časa kot to določa prvi odstavek 110. člena tega zakona;
3. če ne izpolni obveznosti glede informacij za imetnike delnic oziroma dolžniških vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, kot to določa 130. oziroma 131. člen tega zakona;
4. če agenciji ne omogoči opravljanja nadzora v skladu s 144. členom tega zakona ali ji ne pošlje informacij v skladu s 145. členom tega zakona.
(2) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in stori prekršek iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je zahteval uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in stori prekršek iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 400 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba javne družbe oziroma pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in stori prekršek iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je zahteval uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe in stori prekršek iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:
1. če ne obvesti javne družbe o spremembi pomembnega deleža tako, kot je določeno v prvem odstavku 123. člena tega zakona;
2. če hkrati z obvestilom o spremembi pomembnih lastniških deležev izdajatelju tega obvestila ne predloži agenciji v skladu s prvim odstavkom 134. člena tega zakona;
3. če obvestilo o spremembi pomembnih lastniških deležev ni sestavljeno v jeziku, ki ga določa drugi odstavek 123. člena tega zakona.
(7) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz šestega odstavka tega člena.
(8) Z globo od 400 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz šestega odstavka tega člena.
(9) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz šestega odstavka tega člena.«.
49. člen
Besedilo 560. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje borznoposredniška družba ali banka, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa borznoposredniška družba ali banka, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:
1. če ne ravna skrbno s finančnimi instrumenti strank in ne zagotovi ustreznih ukrepov v skladu z 203. členom tega zakona;
2. če ne ravna skrbno z denarnim dobroimetjem strank in ne zagotovi ustreznih ukrepov v skladu z 204. členom tega zakona;
3. če na hišni račun prenese vrednostne papirje, katerih imetniki so stranke oziroma jih je pridobila na račun stranke (drugi odstavek 254. člena tega zakona);
4. če vnese nalog stranke za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma nalog za vpis pravic tretjih na nematerializiranih vrednostnih papirjih brez ustreznega pisnega naloga te stranke (drugi odstavek 257. člena tega zakona);
5. če vrednostnih papirjev stranke, izdanih kot pisne listine, ne hrani na način iz 263. člena tega zakona;
6. če krši določbe o denarnem računu dobroimetja strank (267. člen tega zakona);
7. če sporoči zaupne podatke o posamezni stranki tretjim osebam oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da bi jih uporabile trete osebe (270. člen tega zakona);
8. če ne zagotavlja učinkovitega varovanja zaupnih podatkov v skladu z 273. členom tega zakona;
9. če ne poroča agenciji v skladu s predpisom iz pete točke 463. člena tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba borznoposredniške družbe ali banke, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje borznoposredniška družba ali banka ter z globo od 25.000 do 500.000 eurov borznoposredniška družba ali banka, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:
1. če ne izvrši naročila stranke v skladu z 226. členom tega zakona;
2. če je izvršitev naročila stranke opravila zunaj organiziranega trga in za to prej ni dobila izrecnega soglasja stranke;
3. če se nematerializirani vrednostni papirji ali finančni instrumenti ne prenesejo na račun stranke v skladu z 244. členom tega zakona;
4. če s stranko ne sklene pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji v pisni obliki (drugi odstavek 240. člena tega zakona);
5. če zneska kupnine oziroma neizkoriščenega predujma ne nakaže v skladu z 245. členom tega zakona ali ga uporablja v nasprotju s tem členom;
6. če svojih vrednostnih papirjev ne vodi na hišnem računu (prvi in tretji odstavek 254. člena tega zakona);
7. če ne vnaša nalogov za prenose med računi imetnika oziroma za vpis pravic tretjih na vrednostnih papirjih tega imetnika po vrstnem redu prejema nalogov v skladu z 259. členom tega zakona;
8. če objavlja informacije o sistemu jamstva za vloge v nasprotju s prvim odstavkom 462. člena tega zakona oziroma oglašuje v nasprotju z drugim odstavkom 462. člena tega zakona.
(4) Z globo od 400 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba borznoposredniške družbe oziroma banke, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.
50. člen
V prvem odstavku 561. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje borznoposredniška družba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa borznoposredniška družba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:«.
V drugem odstavku se besedilo »od 800 do 4.100 eurov« nadomesti z besedilo »od 800 do 10.000 eurov«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.
51. člen
Prvi odstavek 562. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje borznoposredniška družba, z globo od 12.000 do 500.000 eurov pa borznoposredniška družba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če pooblaščeni osebi agencije ne omogoči pregleda tako, kot je določeno v 236. do 240. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona.«.
V drugem odstavku se besedilo »od 400 do 4.100 eurov« nadomesti z besedilom »od 400 do 10.000 eurov«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »od 400 do 3.600 eurov« nadomesti z besedilom »od 400 do 5.000 eurov«.
52. člen
Besedilo 563. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje:
1. podrejena družba, ki nadrejeni borznoposredniški družbi v investicijski skupini ali borznoposredniški družbi, ki jo obvladuje nadrejeni finančni holding, ne pošlje vseh informacij, ki jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi (prvi odstavek 289. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona);
2. nadrejeni finančni holding, ki svoji podrejeni borznoposredniški družbi ne pošlje vseh informacij, ki jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi (drugi odstavek 289. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona);
3. podrejena družba oziroma nadrejeni finančni holding, ki agenciji oziroma drugemu nadzornemu organu, pristojnemu in odgovornemu za nadzor na konsolidirani podlagi, ne omogoči, da opravi pregled poslovanja v skladu s četrtim odstavkom 289. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona;
4. mešani poslovni holding oziroma njegova podrejena družba, ki podrejenim institucijam oziroma nadzornim organom, pristojnim in odgovornim za nadzor teh institucij, ne pošlje vseh informacij, pomembnih za nadzor teh podrejenih institucij (prvi odstavek 299. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena);
5. podrejena družba oziroma nadrejeni mešani poslovni holding, ki agenciji oziroma drugemu nadzornemu organu, pristojnemu in odgovornemu za nadzor podrejenih institucij, ne omogoči, da opravi pregled poslovanja v skladu z drugim odstavkom 299. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona.
(2) Pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 25.000 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.
53. člen
Besedilo 564. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje revizijska družba:
1. če ne opravi revizijskega pregleda oziroma ne izdela poročila v skladu s prvim odstavkom 211. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 196. člena tega zakona;
2. če agencije nemudoma ne obvesti o dejstvih oziroma okoliščinah iz prvega odstavka 212. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 196. člena tega zakona oziroma ji ne pošlje zahtevanih podatkov iz tretjega odstavka 212. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 196. člena tega zakona.
(2) Revizijska družba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 25.000 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pooblaščeni revizor, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se revizijska družba kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, revizijska družba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, odgovorna oseba revizijske družbe pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.
54. člen
Besedilo 565. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje borza:
1. če brez dovoljenja agencije za upravljanje borznega trga upravlja borzni trg (prvi odstavek 310. in 333. člena tega zakona);
2. če ne vzpostavi in uresničuje trdnih in zanesljivih sistemov za upravljanje s tveganji v skladu z drugim in tretjim odstavkom 324. člena tega zakona;
3. če ne izdela kriznega načrta ali načrta neprekinjenega poslovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje, da tudi ob hudih poslovnih motnjah nadaljuje poslovanje in da se ustrezno omejijo izgube borze zaradi teh motenj (328. člen tega zakona);
4. če sporoči zaupne podatke o posameznem izdajatelju, članu ali o drugi osebi tretjim osebam, oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da bi jih uporabile tretje osebe (330. člen tega zakona);
5. če ne sprejme pravil in izvedbenih postopkov v skladu s 331. členom tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba borze, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje borza:
1. če agencije ne obvesti v skladu 345., 352., 359., ali 362. členom tega zakona ali teh informacij ne objavi, kadar je potrebno;
2. če agenciji ne omogoči izvajanja ukrepov v skladu z drugim odstavkom 369. člena tega zakona.
(4) Z globo od 400 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba borze, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Borza, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prvega ali tretjega odstavka tega člena kaznuje z globo od 12.000 do 500.000 eurov.
(6) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se borza kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, borza, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, odgovorna oseba borze pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.
55. člen
V prvem odstavku 566. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali izdajatelj, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba ali izdajatelj, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 5., 6., 7. ali 8. točke prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali izdajatelja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena in odgovorna oseba podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 5., 6., 7. ali 8. točke prvega odstavka tega člena.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2., 3., 5., 6., 7. ali 8. točke prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 41.000 do 450.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 15.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.
56. člen
V prvem odstavku 567. člena se v napovednem stavku besedilo »od 25.000 do 125.000 eurov« nadomesti z besedilom »od 25.000 do 250.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 800 do 4.100 eurov« nadomesti z besedilom »od 800 do 10.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 12.000 do 125.000 eurov« nadomesti z besedilom »od 12.000 do 250.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 400 do 4.100 eurov« nadomesti z besedilom »od 400 do 10.000 eurov«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Centralna klirinškodepotna družba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prvega ali tretjega odstavka tega člena kaznuje z globo od 12.000 do 500.000 eurov.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane nov šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se centralna klirinškodepotna družba kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, centralna klirinškodepotna družba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, odgovorna oseba centralne klirinškodepotne družbe pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.
57. člen
V prvem odstavku 568. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo:«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek, ki postanejo tretji do peti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov, podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost z globo od 41.000 do 450.000 eurov, posameznik z globo od 400 do 15.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.
KONČNA DOLOČBA
58. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/12-3/13
Ljubljana, dne 11. julija 2012
EPA 395-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti