Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2045. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012, stran 5045.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011 (Uradni list RS, št. 5/11) 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 30-1253/02, 79-3758/99, 124-5204/00, 79-4108/01, 110-5389/02, 56-2759/02, 127-5348/06, 14-600/07, 109-4692/08, 49-2428/09, 38-1847/10, 107-5582/10, 110-4999/11) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 14. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2012 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih:
+-------------+-----------------------------------+-------------+
| Konto    |Opis                | Zneski v EUR|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|     I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  14.505.940|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  11.906.166|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  9.540.684|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  700    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  8.222.310|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  703    |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   961.360|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  704|   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   357.014|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  706    |DRUGI DAVKI            |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |  2.365.483|
|       |(710+711+712+713+714)       |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  710    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  1.529.010|
|       |PREMOŽENJA             |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  711    |TAKSE IN PRISTOJBINE        |    5.000|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  712    |DENARNE KAZNI           |    62.100|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  713    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    29.600|
|       |STORITEV              |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  714    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   739.773|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   791.590|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  720    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   415.013|
|       |SREDSTEV              |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  721    |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  722    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   376.577|
|       |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA     |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  73    |PREJETE DONACIJE (730+731)     |     700|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  730    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |     700|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  731    |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |  1.807.484|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  740    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  1.807.484|
|       |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  741    |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |      0|
|       |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |       |
|       |EVROPSKE UNIJE           |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|     II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  15.617.197|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  40    |TEKOČI ODHODKI           |  4.022.912|
|       |(400+401+402+403+409)       |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  400    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   766.534|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  401    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   122.610|
|       |VARNOST              |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  402    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  2.868.934|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  403    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   179.835|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  409    |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |    85.000|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  4.641.359|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  410    |SUBVENCIJE             |   700.217|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  411    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  2.478.972|
|       |GOSPODINJSTVOM           |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  412    |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN|   487.437|
|       |USTANOVAM             |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  413    |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   974.733|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  6.588.809|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  420    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  6.588.809|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   364.117|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  430    |INVESTICIJSKI TRANSFER       |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  431    |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   170.000|
|       |FIZ. OSEBAM            |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  432    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   194.117|
|       |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|    III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|  –1.111.257|
|       |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS |       |
|       |SKUPAJ ODHODKI)          |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  75  IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|
|       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|       |(750+751)             |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  750    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  751    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  752    |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  44  V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |   355.394|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  440    |DANA POSOJILA           |      0|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  441    |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |   355.394|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|     VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |   –355.394|
|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |       |
|       |– V.)               |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|    VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |  –1.466.652|
|       |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO  |       |
|       |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +  |       |
|       |IV.) – (II. + V.)         |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  50 VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)         |   600.000|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  500    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   600.000|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  55  IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |  1.184.009|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|  550    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |  1.184.009|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|     X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)   |   –584.009|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|     XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |  –2.050.661|
|       |RAČUNIH              |       |
|       |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –  |       |
|       |(II.+V.+IX.)            |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU|  4.210.667|
|       |PRETEKLEGA LETA          |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0002/2011-51
Tržič, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti