Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2044. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2011, stran 5044.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79-3758/99, 124-5204/00, 79-4108/01, 30-1253/02, 56-2759/02, 127-5348/06, 14-600/07, 109-4692/08, 49-2428/09, 38-1847/10, 107-5582/10) in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 14. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2011 se potrjuje v naslednjih zneskih:
                         Zneski v EUR
-------------------------------------------------------------
A)    Bilanca prihodkov in odhodkov:
-------------------------------------------------------------
I.    Skupaj prihodki              17.269.520
II.   Skupaj odhodki              14.867.940
III.   Proračunski presežek oziroma        2.401.580
     primanjkljaj (I.-II.)
-------------------------------------------------------------
B)    Račun finančnih terjatev in naložb:
-------------------------------------------------------------
IV.   Prejeta vračila danih posojil in          0
     prodaja kapitalskih deležev
V.    Dana posojila in povečanje kapitalskih       0
     deležev
VI.   Prejeta minus dana posojila in           0
     spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C)    Račun financiranja:
-------------------------------------------------------------
VII.   Zadolževanje proračuna               0
VIII.  Odplačilo dolga               353.827
IX.   Sprememba stanja sredstev na računih    2.047.754
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       –353.827
XI.   Neto financiranje (VI.+X.)         –353.827
-------------------------------------------------------------
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0002/2010-51
Tržič, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti