Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2041. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Bela Krajina, stran 5039.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB 2, Uradni list RS, št. 94/07, sprememba 76/08, 97/09, 51/10), 19., 41., 42. in 44. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Uradni list RS, št. 2/04), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11), 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 1. 3. 2012, Občinski svet Občine Metlika na 10. redni seji dne 29. 3. 2012 in Občinski svet Občine Semič na 12. redni seji dne 1. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o turističnem vodenju na turističnem območju Bela Krajina
I. POMEN, ORGANIZIRANJE IN VODENJE LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE
1. člen
S tem odlokom Občina Črnomelj, Občina Semič in Občina Metlika (v nadaljevanju: Občine) urejajo:
1. opredelitev pojma lokalnega turističnega vodnika turističnega območja Bela krajina,
2. strokovno usposobljenost lokalnega turističnega vodnika,
3. vodenje registra lokalnih turističnih vodnikov,
4. opredelitev programov turističnega vodenja,
5. izvajanje, sprejem naročil in evidenca turističnih vodenj,
6. nadzor nad izvajanjem.
2. člen
Lokalno turistično vodniško službo na območju Bele krajine organizirajo in vodijo v skladu s podanimi pooblastili Občin in tem odlokom turistično informacijski centri (v nadaljevanju: TIC), ki delujejo v okviru: Razvojno informacijskega centra Bela krajina (v nadaljevanju: RIC Bela krajina), Turističnega društva Vigred Metlika (v nadaljevanju: TD Vigred Metlika) in v okviru Kulturnega centra Semič (v nadaljevanju: KC Semič). Pri izvajanju lokalne turistične vodniške službe sodelujejo z Društvom lokalnih turističnih vodnikov Bele krajine (v nadaljevanju: Društvo lokalnih vodnikov).
II. OPREDELITEV LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
3. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena in je vpisana v enega od registrov lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja Bela krajina. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Bele krajine razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne vrednote, kulturno dediščino, kulturne zanimivosti, zgodovinske, etnografske in kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti Bele krajine in te storitve zaračunava po veljavnem ceniku storitev.
Dejavnost turističnega vodenja lahko na turističnem območju Bela krajina opravlja tudi:
– turistični vodniki, ki so vpisani v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije;
– tuji vodniki, kadar spremljajo organizirane obiskovalce, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.
Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, cerkvah in drugih objektih, v katerih opravljajo delo vodnika v okviru svoje redne zaposlitve, planinski in jamski vodniki, vodniki po učnih in gozdnih poteh, niso turistični vodniki po tem odloku.
III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST TURISTIČNEGA VODNIKA
4. člen
Turistično vodenje po tem odloku lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje enega svetovno priznanega tujega jezika za stopnjo najmanj pete strokovne izobrazbe,
– imajo uspešno opravljen preizkus strokovnega usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika,
– so vpisane v register turističnih vodnikov turističnega območja pri eni izmed občin iz območja Bele krajine ali pri enem izmed za to pooblaščenem TIC-u.
5. člen
Za organiziranje tečajev strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika in obnovitvene tečaje (v nadaljevanju: izvajanje usposabljanja) Občine pooblaščajo: RIC Bela krajina, TD Vigred Metlika in KC Semič. Le-te med seboj izberejo nosilno ustanovo za izvedbo izobraževanja (v nadaljevanju: nosilec izobraževanja). Za izvajanje tečajev strokovne usposobljenosti mora nosilec izobraževanja zagotoviti ustrezen program, ki ga potrdijo župani vseh Občin s sklepom.
Sklep o potrditvi programa se izda, če program izpolnjuje naslednje minimalne zahteve:
– program je potrjen s strani vseh treh pooblaščenih organizatorjev tečaja po tem odloku;
– program vsebuje podrobno vsebino in predmetnik tečaja, ki je razdeljen na teoretični in v primeru tečaja strokovne usposobljenosti obvezen praktični del;
– teoretični del programa vključuje v primeru tečaja strokovne usposobljenosti najmanj 40 ur oziroma 20 ur za obnovitveni tečaj;
– vsebina programa mora obsegati najmanj naslednja področja: kulturno dediščino in arheologijo, naravne vrednote in druga področja varstva narave, geografijo, zgodovino in umetnostno zgodovino celotnega območja Bele krajine ter kodeks turističnega vodenja;
– v primeru praktičnega dela tečaja mora le-ta vključevati strokovnega vodenja po območju vseh občin Bele krajine, kjer vsak udeleženec izobraževanja opravi samostojno vodenje s predstavitvijo posamezne lokacije ali področja (ta določba ne velja za obnovitveni tečaj);
– za izvajanje programa so zagotovljeni usposobljeni predavatelji, ki se izkazujejo z referencami;
– k programu je bilo izdano pozitivno mnenje Društva lokalnih vodnikov;
– izvajanje programa je finančno ovrednoteno in prikazan način pokrivanja stroškov izobraževanja.
6. člen
Tečaj strokovnega usposabljanja in obnovitveni tečaj se izvajata periodično na osnovi potreb. Tečaji se izvajajo po ustreznem programu h kateremu je bilo predhodno izdan sklep o potrditvi programa v skladu z določbami iz 5. člena tega odloka. Vsebino in predmetnik izvajanja tečajev ter splošne pogoje za vpis na tečaj ter termine usposabljanj se opredeli z javnim povabilom, ki se ga objavi v enem od lokalnih časopisov in na vseh spletnih straneh občin ter spletnih straneh ustanov v okviru katerih delujejo TIC-i obravnavanega turističnega območja. Javno povabilo se izvede vsaj en mesec pred izvedbo tečaja. Javno povabilo pripravi in objavi nosilec izobraževanja.
Udeleženci tečaja so lahko osebe, ki:
– imajo najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj pete strokovne izobrazbe.
Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju uspešno opraviti teoretično in pri tečaju strokovne usposobljenosti tudi praktično preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog turističnega vodnika. Teoretično preverjanje znanja pomeni opravljen pisni preizkus znanja in oddano in s strani komisije potrjeno seminarsko nalogo, katere vsebino določi nosilec izobraževanja. Izdelana seminarska naloga se objavi na spletnih straneh TIC-ov za namene uporabe individualnega usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov. Teoretični del je opravljen, ko komisija potrdi seminarsko nalogo in, ko udeleženec uspešno opravil pisni preizkus znanja. Praktičen preverjanje obsega vodenje v skladu s programom izobraževanje pred komisijo. Komisijo sestavlja vsaj 5 članov v naslednji sestavi: najmanj 2 strokovnjaka, ki jih imenuje nosilec izobraževanja, najmanj 2 člana imenovana s strani TIC-ov in 1 član imenovan s strani Društva lokalnih vodnikov.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, se lahko pri organizatorju izobraževanja ponovno prijavi na preizkus znanja najpozneje v 30 dneh od neuspelega preizkusa. Ponovni preizkus znanja zagotovi organizator izobraževanja in o terminu pravočasno obvesti zainteresiranega kandidata, ki ne sme biti pred iztekom 30-dnevnega roka od zadnje ponovne prijave na preizkus znanja. Ponovni preizkus znanja se lahko opravlja praviloma enkrat.
Ko kandidat uspešno opravi teoretični in praktični preizkus znanja mu nosilec izobraževanja izda potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čemer pridobi oziroma obnovi naziv »turističnega vodnika turističnega območja Bela krajina«.
Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne izobrazbe ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika na stopnji najmanj srednje strokovne izobrazbe, ki ga izda organizacija, pooblaščena za opravljanje tovrstnih izobraževanj.
7. člen
Za vse lokalne vodnike vpisane v register po tem odloku so obvezna tudi letna strokovna izpopolnjevanja. Za opravljeno strokovno izpopolnjevanje se šteje, če se je lokalni vodnik udeležil v treh letih vsaj dveh strokovnih izpopolnjevanj v obsegu najmanj 20 ur ali več krajših strokovnih izpopolnjevanj, v skupnem obsegu 20 ur. Organizator strokovnih izpopolnjevanj je nosilec izobraževanj po tem odloku, Društvo lokalnih vodnikov ali druga organizacija, ki izvaja tovrstna izobraževanja.
IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV TURISTIČNEGA OBMOČJA
8. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano veljavno potrdilo o strokovni usposobljenosti za turističnega vodnika, se morajo pred začetkom izvajanja dejavnosti vpisati v register turističnih vodnikov, ki ga vodijo Občine oziroma s strani občin pooblaščene ustanove. Pooblastilo za vodenje registra izda s sklepom župan posamezne Občine. Z vpisom osebe pridobijo naziv »Turistični vodnik turističnega območja Bela krajina«.
9. člen
Register za turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
1. naziv občine oziroma pooblaščene ustanove pri kateri se vodi register,
2. zaporedno evidenčno številko,
3. datum vpisa,
4. ime in priimek,
5. prebivališče in številka telefona ter e-naslov,
6. podatke in potrdila o znanju tujih jezikov,
7. matična in davčna številka,
8. dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Letno se register dopolni s podatki o številu ur vodenja za preteklo leto in v katerem jeziku je bilo posamezno vodenje opravljeno ter s podatki o relacijah vodenja za preteklo leto. Osnova za dopolnitev registra s temi podatki je dnevnik vodenja.
10. člen
Izkaznica za turistične vodnike ima naslednje obvezne vsebine:
– ime in priimek,
– napis »Turistični vodnik turističnega območja Bele krajine«,
– naziv in žig občine oziroma pooblaščene ustanove pri kateri se vodi register,
– zaporedno evidenčno številko vpisa v register,
– datum izdaje in rok veljavnosti licence,
– barvno fotografijo turističnega vodnika primerljivo fotografiji za osebne dokumente.
Velikost in oblika izkaznice:
Izkaznica, ki je praviloma v obliki priponke, je pravokotne oblike velikosti 10.5 x 7 cm. V levem zgornjem kotu je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 3,5 cm. Izkaznica je na hrbti strani opremljena z nazivom in žigom občine oziroma pooblaščene ustanove pri kateri se vodi register.
11. člen
Dnevnik vodenja ima najmanj naslednje vsebine:
– datum vodenja;
– naročnika vodenja in kontaktni podatki naročnika;
– kratek program vodenja z navedbo vseh lokacij postanka in ogledov vključno z lokacijo nastanitve v primeru večdnevnega vodenja in lokacijo vključene gostinske ponudbe, ogledov dogodkov;
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vodenju in struktura obiskovalcev;
– kraj oziroma država od koder so obiskovalci.
Dnevnik vodenja se izdela v pisni in elektronski obliki.
12. člen
Po vpisu v register turistični vodniki pridobijo licenco z veljavnostjo treh let. Stroške pridobitve licence skupaj s stroški vpisa v register turističnih vodnikov krije turistični vodnik sam kolikor ni drugače dogovorjeno.
Stroški pridobitve licence skupaj s stroški vpisa v register se določijo na osnovi dejansko nastalih stroškov povezanih z izdelavo izkaznic, dnevnikov vodenja, odprtjem in vodenjem registra. Višina stroškov pridobitve licence in stroškov vpisa mora biti enotna za vse lokalne turistične vodnike in mora biti predhodno potrjena s sklepom županov vseh treh Občin. Ravno tako mora biti potrjena vsaka sprememba višine stroškov.
Zaradi poenotenja vsebin in oblik izkaznic, dnevnikov vodenja in poenotenja načina vpisa in vodenja registra občine med seboj dogovorijo nosilno občino za pripravo potrebnih vsebin in oblike ali za te zadeve po predhodnem medsebojnem dogovoru pooblastijo eno izmed ustanov iz drugega člena tega odloka.
Po preteku treh let se turističnim vodnikom licenca podaljša v primeru, da turistični vodnik po tem odloku izpolnjuje naslednje pogoje za posamezno obravnavano obdobje treh let:
– da je imel opravljena najmanj 3 vodenja;
– da na njegovo delo kot turističnega vodnika ni bilo več kot treh utemeljenih pritožb;
– da mu ni bil izrečen dokazan prekršek po tem odloku;
– da ima opravljena strokovna izpopolnjevanja v skladu s 7. členom tega odloka.
Na osnovi dokazanega prekrška iz tretje alineje prejšnjega odstavka se turističnemu vodniku licenca ne podaljša.
Zahtevana opravljena vodenja iz prve alineje prejšnjega odstavka se lahko nadomestijo z dokazilom o opravljenem dodatnem strokovnem usposabljanju v obsegu 20 ur. Opravljeno vodenje vodnik dokazuje z dnevnikom vodenj, strokovno usposobljenost pa z veljavnim dokazilom organizatorja izobraževanja. V nasprotnem primeru nima več pravice vodenja po tem odloku, dokler si licence ponovno ne pridobi s ponovno opravljenim tečajem strokovnega usposabljanja v primeru odvzema licence zaradi prekrška po tem odloku ali z obnovitvenim tečajem v drugih primerih.
13. člen
Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku lahko opravlja samo turistični vodnik, ki ima veljavno licenco.
Pri vodenju morajo turistični vodniki po tem odloku na vidnem mestu nositi veljavno izkaznico oziroma priponko in morajo voditi dnevnik vodenja.
14. člen
Za kakovostno vodenje se šteje, če v roku 15 dni po opravljenem vodenju na delo turističnega vodnika ni vloženih pisnih pritožb s stani organizirane skupine oziroma uporabnika vodenja in na njegovo delo ni evidentiranega dokazanega prekrška po tem odloku.
Pisna pritožba se vloži na sedež ene izmed občin, ki vodi register lokalnih turističnih vodnikov oziroma na sedež pooblaščene organizacije za vodenje registra. O pisni pritožbi se najpozneje v roku 5 dni od prejema o njej obvesti turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Le-ta mora na vloženo pritožbo v 8 dneh od prejema obvestila pisno na sedež pošiljatelja obvestila podati svojo pojasnilo oziroma utemeljitev na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča s sklepom posebna 5-članska komisija v sestavi: 3 članov – po en član posameznega TIC-a imenovanih s strani odgovornih oseb ustanov pri katerih delujejo in 2 člana imenovan s strani Društva lokalnih vodnikov.
V. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA
15. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših turističnih znamenitosti na območju Bele krajine, je standardni program turističnega vodenja. Programi turističnega vodenja so po vsebini in obsegu lahko različni. Programe standardnih vodenj zagotavljajo posamezni TIC-i, ki delujejo na obravnavanem turističnem območju.
Naročen program turističnega vodenja obsega, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti turističnega območja, zanimivih krajev, dogodkov ipd.
VI. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
16. člen
Turistična vodenja se izvajajo v okviru standardnih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
– Turistični informativni centri: TIC Metlika, TIC Črnomelj, TIC Semič;
– Turistični vodniki neposredno, vendar ga morajo v roku 3 dni pred vodenjem uskladiti s pisno potrditvijo o seznanitvi programa pri enem izmed turističnih informativnih centrov iz območja Bele krajine;
– Druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja.
Če naročila za vodenje sprejemajo TIC-i le-ti upoštevajo priporočilo, da se vodenje ponudi najprej tistim v register vpisanim vodnikom, ki imajo opravljenih najmanj vodenj in o sprejemu in zavrnitvi vodenja vodijo evidenco.
Storitve turističnega vodenja se zaračunavajo po veljavnem ceniku.
Cenik storitev je veljaven, ko ga z večino glasov sprejme Društvo lokalnih turističnih vodnikov Bele krajine (v nadaljevanju Društvo lokalnih vodnikov) na svojem letnem občnem zboru. Društvo lokalnih vodnikov sklep o sprejemu cenika najpozneje v 14 dneh po njegovem sprejemu posredujejo vsem TIC-om iz 2. člena tega odloka in Občinam. Cenik je v veljavi do sprejema novega in se ga objavi na spletnih straneh vseh TIC-ov oziroma njihovih krovnih ustanov in na spletnih straneh vseh Občin.
Turistični vodnik je po končanem vodenju dolžan oddati poročilo na enega izmed sedežev TIC-ov sicer na TIC-u v občini, kjer je vpisan v register. Poročilo odda v obliki kopije evidence iz dnevnika vodenja, in sicer praviloma v roku 7 dni po opravljenem vodenju, najpozneje pa do konca naslednjega meseca za pretekli mesec, ko je vodenje potekalo.
Turistične in druge organizacije iz tretje alineje prvega odstavka tega člena so o opravljenih vodenjih dolžne trimesečno poročati enemu izmed turističnih informativnih centrov iz območja Bele krajine.
Poročila se lahko oddajo tudi v elektronski obliki.
Poročilo o vodenju je dolžan oddati tudi turistični vodnik, ki ni vpisan enega izmer registrov na turističnem območju Bele krajine je pa vpisan v register pri Gospodarski zbornici Slovenije v primeru, če je program izleta izvajan tudi na območju Bele krajine.
17. člen
Za zbiranje poročil o opravljenem turističnem vodenje na osnovi izpolnjenega dnevnika so zadolženi posamezni TIC-i, ki vodijo evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, ki jo za preteklo leto najpozneje do 25. januarja tekočega leta posredujejo v obliki letnega poročila Občinam in pooblaščenim ustanovam za vodenje registra v posamezni občini.
Za namene skupne strategije razvoja in promocije turističnega območja Bela krajina so Občine ali pooblaščene ustanove dolžne izdelati in javno objaviti letno poročilo evidence po posameznih občinah. Poročila se objavijo na spletnih straneh Občin ali pooblaščenih ustanov, ki vodijo register. Vsebina letnega poročila evidenc se določi s soglasjem vsem občin v roku enega leta po veljavnosti tega odloka s sklepom vseh treh Občin.
VII. NADZOR, KAZNI IN PREKRŠKI
18. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka in izrekanje kazni v skladu z zakonskimi določili in tem odlokom izvaja medobčinska inšpekcija in redarstvo.
19. člen
Lokalni turistični vodnik se je na zahtevo pristojnih služb dolžan predstaviti z veljavno izkaznico, ki jo je prejel ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov po tem odloku ali ob vpisu v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenija oziroma z ustreznimi dokazili, da izpolnjuje pogoje določene v 4. členu odloka.
20. člen
Z globo v višini 250 EUR se za prekršek kaznuje oseba, ki vodi na območju Bele krajine in ne izpolnjuje pogojev iz 3. in 4. člena tega odloka ali če dela v nasprotju z določili 14. člena tega odloka.
Z globo v višini 150 EUR se za prekršek kaznuje vodnik, če krši določila 3. člena tega odloka.
Z globo v višini 100 EUR se za prekršek kaznuje turistični vodnik, če krši določila 16. člena tega odloka.
Z globo v višini 750 EUR se kaznuje pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, če reden ali naročen ogled zaupa osebi, ki ni turistični vodnik po tem odloku.
Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni turistični vodnik.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka že opravljale dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju, so dolžne v roku petih mescev od vzpostavitve registra po tem odloku opraviti vpis v register.
Po preteku tega roka se s potrdilom opredeljenim v 6. členu tega odloka ne morejo več vpisati v register turističnih vodnikov za turistično območje na osnovi potrdil opredeljenih v naslednjem 22. členu tega odloka in se jim s tem prekine možnost ukvarjanja z dejavnostjo turističnega vodenja na turističnem območju po tem odloku, dokler si ponovno ne pridobijo veljavnega potrdila o opravljenem strokovnem izobraževanju, ki mora obsegati najmanj obnovitveni tečaj.
22. člen
Za veljavna potrdila o opravljenem tečaju za turistične vodnike turističnega območja se štejejo tudi potrdila, ki so jih po opravljenem izobraževalnem tečaju za lokalne vodnike za vodenje po območju Bele krajine izdale naslednje organizacije:
– Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj leta 1994,
– Agencija Palladio d.o.o., Ljubljana leta 2001 in leta 2005,
– RIC Bela krajina in Turistično društvo Vigred Metlika leta 2009,
– Območna gospodarska zbornica Novo mesto leta 2004, po opravljenem izobraževalnem tečaju za lokalne vodnike za vodenje po območju projekta Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine.
Navedena potrdila veljajo le ob prvem vpisu v register turističnih vodnikov turističnega območja. Prvi vpis na osnovi prej navedenih potrdil je možen v skladu s prehodnimi in končnimi določbami tega odloka v obdobju petih mesecev od vzpostavitve registra po tem odloku.
23. člen
Občine oziroma pooblaščene ustanove morajo v roku 60 dni od začetka veljavnosti tega odloka vzpostaviti register turističnih vodnikov in pripraviti obrazec prijave v register in v skladu z določbami tega odloka zagotoviti vse potrebno za izvrševanje določb tega odloka.
24. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal.
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi, če ni drugače določeno.
Št. 322-5/2012
Črnomelj, dne 1. marca 2012
Št. 322-1/2012
Metlika, dne 29. marca 2012
Št. 007-01/2012-5
Semič, dne 2. marca 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.
 
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije
župana Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.
 
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti