Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2037. Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče, stran 5032.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 126. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 14. redni seji dne 13. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Zreče in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne lokalne gospodarske javne službe;
– inšpekcijski nadzor.
2. člen
(smiselna uporaba predpisov in pojmov)
(1) Za vprašanja v zvezi z občinskimi cestami iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporablja ostala veljavna zakonodaja, ki ureja področje javnih cest.
(2) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste in pravila cestnega prometa.
3. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa)
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava Občine Zreče (v nadaljevanju: občinska uprava).
(2) Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca, na podlagi javnega razpisa in nadzor nad izvajalci;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelavo zbranih podatkov;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
II. DOLOČBE O UPRAVLJANJU, KATEGORIZACIJI, GRADNJI, VZDRŽEVANJU IN VARSTVU OBČINSKIH CEST
1. Upravljanje občinskih cest
4. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami upravlja občinska uprava.
2. Kategorizacija občinskih cest
5. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Zreče so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
6. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti.
7. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Zreče (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
8. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo krajevne skupnosti. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos ter kategorizacijo.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih deset let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena ne veljata za prenos gozdnih cest med občinske ceste, katerega določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 7. člena tega odloka.
3. Gradnja občinskih cest
10. člen
(graditev občinskih cest)
(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega letnega proračunskega plana Občine Zreče. Postopek graditve občinske ceste in objektov na njej mora potekati po predpisih, ki urejajo graditev objektov in posege v prostor. Izvajalec gradnje se izbere na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje.
(2) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinske ceste in kategorizacija se opravita po postopku za kategorizacijo občinskih cest.
(3) Novozgrajena občinska cesta pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
11. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi gradnje občinske ceste se lahko v skladu z zakonom lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni.
12. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Plan razvoja občinskih cest, s katerim se najmanj za proračunsko obdobje določijo prednostne naloge razvoja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet na predlog župana.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije, kot rekonstruirana cesta.
13. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Tako nadomeščeni odsek ceste mora biti zgrajen najmanj z elementi nadomeščene ceste. Za poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške prestavitve ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
14. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
15. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služijo cesti ali njihovi uporabi, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne infrastrukture.
(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka skrbi občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena krije njen upravljavec.
16. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago razpoložljive podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora Občino Zreče obvestiti o nameravanih posegih najmanj 30 dni pred začetkom del.
(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če pred pričetkom del iz prejšnjega odstavka tega člena ne obvesti Občine Zreče o nameravanih posegih.
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
17. člen
(gospodarska javna infrastruktura v območju občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture, katerih investitor ni Občina Zreče, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če brez soglasja postavi ali napelje objekte ali naprave gospodarske javne infrastrukture.
(5) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
18. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinski cesti ali njenemu delu, ki ne služi več namenu za katerega ji je bil dodeljen status oziroma je bila v celoti uničena in je ni mogoče obnoviti ali se je namesto nje zgradil drug objekt z enakim namenom splošne rabe, odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči občinski svet na predlog župana.
19. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
20. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
(2) Občinski svet lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva in določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
4. Vzdrževanje občinskih cest
21. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja občinska uprava.
(3) Obnovitvena dela oddaja občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
22. člen
(plan vzdrževanja občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo vzdrževanja javnih cest.
(2) Plan vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za proračunsko obdobje določijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, pripravi občinska uprava skladno z zagotovljenimi sredstvi v proračunu občine.
(3) V letnem planu vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno popraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
23. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
24. člen
(vzdrževanje križišč občinske ceste)
V območju križišča občinske ceste z drugo cesto, vzdržuje upravljavec cest vozišče in prometno signalizacijo občinske ceste do roba cestnega sveta.
5. Varstvo občinskih cest
25. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objektov na zemljišče ter znaša največ:
– pri lokalnih cestah 8 metrov,
– pri javnih poteh 4 metre,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
26. člen
(vloga za izvajanje del v območju občinske ceste)
Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju občinske ceste mora biti vložena najmanj 30 dni pred pričetkom izvajanja del in mora vsebovati:
– podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del zaradi katerih se predlaga,
– podatke o načinu in času trajanja izvedbe del,
– skico, s katere je razviden poseg.
27. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.
(2) Dovoljenje občinske uprave za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
(3) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve in skico začasne prometne signalizacije. Občinska uprava lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(4) Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj:
– 30 dni pred predlaganim datumom zapore za delno zaporo ceste in
– 30 dni pred predlaganim datumom zapore v primeru popolne zapore ceste.
(5) K vlogi mora biti predloženo tudi soglasje upravljavca ceste, v primeru priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo tudi soglasje upravljavca gospodarske javne infrastrukture.
(6) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, odgovorno osebo za postavitev zapore, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(7) Zaporo postavi strokovno usposobljena pravna oseba na predlog in stroške predlagatelja zapore ali izvajalec vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
(8) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore občinske ceste in o preusmeritvi prometa zagotovi izvajalec vzdrževanja na stroške predlagatelja zapore.
(9) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
(11) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(12) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije in pristojnega inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba izvajalca vzdrževanja ceste pa z globo 200 evrov.
28. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Namenske površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinskih cestah odda občina na podlagi veljavne zakonodaje najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(2) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem spremljajočih dejavnosti se uredijo s pogodbo med občino in ponudnikom.
(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje postavitve objektov in naprav določi občina s soglasjem.
(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
29. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinska uprava izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem, da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(4) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob občinskih cestah je prepovedano. Svetlobne vitrine se lahko ob občinskih cestah v naselju postavljajo zunaj vozišča občinske ceste.
(5) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju občinske ceste, izda občinska uprava na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti, katerega postavitev se odredi z delovnim nalogom občinske uprave.
(6) Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki pravice uporabe elektronskih prikazovalnikov, ki so postavljeni ob občinskih cestah, morajo le-te odstraniti najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena ali brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
30. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
(1) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njegovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(3) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Lastniki morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
31. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča občinska uprava.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča občinska uprava, ki ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstranitev.
(3) Oglaševanje v območju občinskih cest je dovoljeno v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
III. INŠPEKCIJSKI NADZOR
32. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah v upravljanju občinske uprave izvaja pristojni inšpekcijski organ.
33. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan posameznik, ki poleg splošnih pogojev za delo v javni upravi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo pridobljeno po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje;
– da ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
34. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ta odlok in predpisi izdani na njegovi podlagi;
– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tega odloka in predpisi, ki urejajo občinske ceste, ter omogočajo varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tega odloka in predpisi, ki urejajo občinske ceste;
– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti postavljene in vzdrževane skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1), Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odlokom, predpisi, ki urejajo občinske ceste in izdanim dovoljenjem;
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v območju občinske ceste po Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odloku in predpisi;
– ali se priključki na občinske ceste gradijo, rekonstruirajo ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odloku in predpisi, ki urejajo občinske ceste;
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist izvajajo skladno s pogoji zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste v uporabo po Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tem odloku;
– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s predpisi, ki urejajo občinske ceste.
35. člen
(splošni inšpekcijski ukrepi)
(1) Pristojni inšpektor za ceste:
1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi:
– z vzdrževalnimi deli na cestah, ki so v nasprotju z zakonom ali predpisi, ki urejajo ceste;
– s postavitvijo in vzdrževanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter naprav in ukrepov za umirjanje cestnega prometa v nasprotju s prometno ureditvijo oziroma predpisi, ki urejajo ceste;
– s postavitvijo in vzdrževanjem zapore ceste v nasprotju z dovoljenjem oziroma predpisi, ki urejajo ceste;
– s priključki na občinske ceste, ki se gradijo, rekonstruirajo, ali so zgrajeni v nasprotju s soglasjem, oziroma niso vzdrževani skladno s soglasjem oziroma s predpisi, ki urejajo ceste;
– z gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanjem kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanjem kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu občinske ceste v nasprotju s soglasjem;
– z gradnjo gospodarske javne infrastrukture oziroma drugimi posegi v območju občinske ceste brez soglasja ali če niso izpolnjeni pogoji izdanega soglasja;
– z rekonstrukcijo ceste v nasprotju s predpisi, ki urejajo ceste;
– s poljem preglednosti ceste v nasprotju z zakonom in predpisi, ki urejajo ceste;
2. odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve pogojev iz izdanega soglasja ustavi:
– gradnja oziroma rekonstrukcija priključkov na občinske ceste brez soglasja;
– gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma drugi posegi v območju občinske ceste brez soglasja;
– gradnja ali rekonstrukcija stavb in objektov, postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu ali zunaj varovalnega pasu občinske ceste brez soglasja;
3. odredi, da se do oprave ugotovljenih nepravilnosti ustvari rekonstrukcija cest, če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
4. prepove uporabo priključka na občinsko cesto:
– ki je zgrajen brez soglasja;
– ki je zgrajen v nasprotju s pogoji izdanega soglasja in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
– ki ni vzdrževan v skladu s pogoji izdanega soglasja oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je odločil;
5. prepove uporabo ceste, ki je izročena v uporabo brez dovoljenja župana na podlagi 18. člena Zakona o cestah (ZCes-1);
6. odredi odstranitev objekta za obveščanje in oglaševanja, ki je v območju občinske ceste pripravljen brez soglasja ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja;
7. odredi odstranitev ovir s cestnega sveta, ki ovirajo varno uporabo ceste;
8. odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo ceste, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po drugi osebi, na stroške povzročitelja.
(2) Zoper odločbo inšpektorja za ceste je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(3) Pristojni inšpektor za cesto mora o svojih ugotovitvah iz 2. točke prejšnjega odstavka brez odlašanja obvestiti pristojnega gradbenega inšpektorja.
(4) Pristojni inšpektor za ceste mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njegovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.
36. člen
(začasni ukrep omejitve uporabe ceste)
(1) Pristojni inšpektor za ceste sme v primerih, ko bi bila ogrožena varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe ceste in druge ukrepe, da se odvede nevarnost ali prepreči škoda.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler so razlogi zanj.
(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe ceste iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.
(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora pristojni inšpektor za ceste obvestiti občino, policijo in občinsko redarstvo.
(5) Pristojni inšpektor za ceste sme prepovedati promet na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega ali tretjega odstavka 6. člena Zakona o cestah (ZCes-1).
(6) Prepoved cestnega prometa iz prejšnjega odstavka mora označiti njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec in traja do odprave razlogov za prepoved.
37. člen
(prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja znakov, ukazov in odredb)
(1) Pristojni inšpekcijski organ po tem odloku je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka, storjene na cestah, ki jih nadzorujejo v okviru svoje pristojnosti.
(2) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri opravljanju nadzorstva nad določbami Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tega odloka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 54/99 in 25/05) ter Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 121/08).
39. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2012-4
Zreče, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti