Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2036. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze, stran 5030.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze
1. člen
(splošno)
Na podlagi pobude zasebnih investitorjev se za območje zemljišč s parc. št. 471/5, 471/6, 471/11, 471/8 k.o. Šmartno začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta.
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za območje Šmartno sever – Jeze v Šmartnem pri Litiji, katerega bo izdelalo podjetje Aping – AS d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija, ki ga zastopa direktor Andrej Poglajen.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.); – v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88, 29/91, in Uradni list RS, št. 89/02, 7/04, 44/04, 44/05, 100/06 in 89/09 in 100/10).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V skladu s prostorskimi akti Občine Šmartno pri Litiji je na predmetnem območju že sprejet Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze (Uradni list RS, št. 23/07) za namen stanovanjske gradnje. Koncept načrtovane širitve naselja Šmartno pri Litiji je zasnovan tako, da se smiselno dopolnjuje z obstoječim poselitvenim vzorcem.
Ureditveno območje se nahaja na severnem delu naselja Šmartno pri Litiji. Območje OPPN obsega zemljišče s parc. št. 471/5, 471/6, 471/11, 471/8 k.o. Šmartno in obsega površino 1.892 m2.
V enoti urejanja, ki je namenjena gradnji stanovanjskih objektov in spremljajočih dejavnosti, so dopustne gradnje novih objektov – enostanovanjskih stavb in pomožnih objektov za lastne potrebe, infrastrukturnih objektov, začasnih objektov ter urbane opreme.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
Predmet sprememb in dopolnitev Odloka se nanaša na redakcijske popravke besedilnega dela OPPN in grafičnega dela, predvsem glede spremembe poteka trase nizkonapetostnega elektro priključka in telefonskega omrežja v skladu s pogoji smernic posameznih pristojnih nosilcev urejanja prostora. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo v bližini območja. Prav tako se velikost parcel spreminja zaradi sprejetega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cest R2-416 – odsek 1346 in 1347 (Uradni list RS, št. 78/08 in 10/11 – popravek), ki posega na del omenjenih zemljišč v tem OPPN-ju.
Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag. Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Osnutek se posreduje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
+-------------------------------------------+------------------+
|Faze                    |Roki       |
+-------------------------------------------+------------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave akta   |junij 2012    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Izdelava osnutka z usklajevanji      |julij 2012    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev smernic v roku 15 dni      |julij 2012    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Dopolnitev osnutka akta v skladu z     |avgust 2012    |
|zahtevami iz podanih smernic        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|I. obravnava na seji občinskega sveta   |september 2012  |
+-------------------------------------------+------------------+
|Javna razgrnitev 15 dni in javna obravnava |avgust 2012    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Stališča do podanih pripomb        |september 2012  |
+-------------------------------------------+------------------+
|Priprava predloga OPPN           |oktober 2012   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta |oktober 2012   |
|v roku 15 dni               |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|II. obravnava in sprejem akta z odlokom na |november 2012   |
|seji občinskega sveta           |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS      |november 2012   |
+-------------------------------------------+------------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1210 Ljubljana – Šentvid,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (za področje državnih cest),
– Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 7, Šmartno pri Litiji (za področje lokalnih cest),
– Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija, Ponoviška cesta15, 1270 Litija (za področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda).
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana) za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje Šmartno sever – Jeze v Šmartnem pri Litiji zagotovijo zasebni investitorji.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-9/2004-34
Šmartno pri Litiji, dne 18. junija 2012
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti