Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2028. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija, stran 5026.

Na podlagi 16. člena in tretjega odstavka 21. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 13. redni seji dne 13. 6. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Litija
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Litija (Uradni list RS, št. 14/05) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa uporabljajo žig okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis OBČINA LITIJA, v notranjem krogu pa napis OBČINSKI SVET. V sredini žiga je grb Občine Litija, pod napisom v zunanjem krogu je zaporedna številka žiga.«
2. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Če se svetnik udeleži seje delovnega telesa, v katerem ni član, lahko v njej razpravlja, nima pa pravice do glasovanja.«
3. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Sklic seje s predlogom dnevnega reda župana se po e-pošti posreduje svetnikom najmanj 15 dni pred sejo občinskega sveta. Gradivo za sejo občinskega sveta se objavi na spletni strani občine na dan sklica seje.
Gradivo za sklic seje obsega predlog dnevnega reda in ustrezno gradivo k posameznim točkam dnevnega reda.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda se lahko iz utemeljenih razlogov posreduje v objavo na spletno stran občine po preteku roka za objavo, vendar najkasneje pet dni pred sejo sveta.
Izjemoma lahko župan iz nujnih razlogov preloži že sklicano sejo občinskega sveta na drugo uro ali drug dan. Obvestilo o spremembi datuma morajo svetniki prejeti najmanj 3 dni pred datumom prvotnega sklica seje.
Dodatna gradiva k posameznim točkam dnevnega reda se lahko posreduje tudi kasneje, če je to nujno zaradi upoštevanja predpisanih oziroma postavljenih rokov, ali če predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje posredovanega gradiva potrebna za odločanje sveta.«
4. člen
Šesti odstavek 25. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Vabilo za izredno sejo s predlogom dnevnega reda mora biti po e-pošti posredovano svetnikom najkasneje tri dni pred sklicano sejo. Gradivo za izredno sejo občinskega sveta se objavi na spletni strani občine na dan sklica seje.«
5. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za korespondenčno sejo se svetnikom po e-pošti posreduje predlog dnevnega reda z gradivom, obrazložitvijo ter predlogi sklepov. Svetniki se o predlaganih sklepih opredelijo do roka, ki je določen v sklicu korespondenčne seje.«
6. člen
Tretji odstavek 26. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za sprejem odločitve na korespondenčni seji se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika o odločanju na seji sveta.«
7. člen
Tretji odstavek 30. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se povabi na sejo z vabilom, ki se jim ga posreduje po e-pošti. Gradivo je dostopno na spletni strani občine.«
8. člen
Četrti odstavek 30. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predsednike svetov MS in KS, predsednike političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu, se povabi na sejo z vabilom, ki se jim ga posreduje po e-pošti. Gradivo je dostopno na spletni strani občine.«
9. člen
Prvi odstavek 44. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob 17. uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri ure. O daljšem trajanju seje odloči občinski svet brez razprave z glasovanjem.«
10. člen
Drugi odstavek 63. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za vsako glasovanje se pripravi 23 glasovnic. Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve ter so požigosane z žigom občinskega sveta.«
11. člen
Za 65. členom se doda novo 4.a podpoglavje V. poglavja in nove določbe od 65.a do 65.d člena, ki se glasijo:
»4.a Izločitev zaradi pristranosti
65.a člen
Razlogi za izločitev članov sveta iz odločanja o posamezni zadevi zaradi pristranosti so podani v naslednjih primerih:
– v zadevah, v katerih je udeležen on sam, njegov zakonec ali izvenzakonski partner, njegov prednik ali potomec, brat, sestra ali oseba, s katero je v isti stopnji v svaštvu, njegov posvojitelj ali posvojenec ali njun potomec, zakonec ali izvenzakonski partner, ali njegov rejnik, rejenec ali oseba v njegovem skrbništvu,
– v zadevah, v katerih je postavljen kot pooblaščenec stranke,
– v zadevah, v katerih je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu,
– če obstajajo drugi tehtni razlogi, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
65.b člen
Pobudo za izločitev člana sveta lahko poda predsedujoči občinskega sveta ali vsak član sveta s pisno obrazložitvijo, ki jo je potrebno predložiti na seji sveta, najkasneje do obravnave točke, na katero se pobuda za izločitev nanaša.
Če se član sveta z izločitvijo strinja, se o izločitvi ne glasuje.
V primeru, da se član sveta, zoper katerega je vložena pobuda za izločitev, z izločitvijo ne strinja, ima pravico do ustnega ugovora. O utemeljenosti ugovora odloča občinski svet.
Član sveta, ki se z izločitvijo ne strinja, nima pravice glasovati o svoji izločitvi.
65.c člen
Izločitev pomeni le izločitev iz odločanja z glasovanjem. Izločeni član sveta lahko sodeluje pri razpravi.
65.d člen
Postopek izločitve se opravi pred odločanjem o točki dnevnega reda, na katero se odločitev nanaša.«
12. člen
Doda se nov tretji odstavek 92. člena, ki se glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta se lahko vabilo in gradivo za seje delovnih teles občinskega sveta posreduje v papirnati obliki s pošto.«
13. člen
Črta se drugi odstavek 95. člena.
14. člen
Drugi odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na izvirnik odlokov oziroma drugih aktov se odtisne žig občinskega sveta.«
15. člen
Naslov 7. podpoglavja X. poglavja se spremeni, tako da se glasi:
»7. Postopek za sprejem uradnega prečiščenega besedila«.
16. člen
148. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da je občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, mora predlagatelj občinskemu svetu v potrditev posredovati uradno prečiščeno besedilo splošnega akta, o katerem glasuje občinski svet brez razprave. Sprejeto uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
17. člen
Drugi odstavek 153. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če kljub ponovitvi glasovanja ni izvoljeno zadostno število kandidatov, o kandidatu odloči žreb.«
18. člen
Črta se tretji odstavek 153. člena.
19. člen
Črta se 2. podpoglavje XI. poglavja in 154. člen.
20. člen
Prvi odstavek 157. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Število elektorjev in kandidatov za volitve v Državni svet določi Državna volilna komisija, izvoli pa se jih na podlagi tajnega glasovanja.«
21. člen
Četrti odstavek 157. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na glasovnici so kandidati navedeni po abecednem vrstnem redu, navodilo pa določa postopek glasovanja. Na glasovnici je žig občinskega sveta. Vsak svetnik dobi dve glasovnici na katerih obkroži največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli.«
22. člen
Peti odstavek 157. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za elektorja so izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli največje število glasov. V primeru, da za zadnje mesto elektroja dva ali več kandidatov prejme enako število glasov, se za zadnje mesto elektorja izvede ponovno tajno glasovanje med kandidati, ki so prejeli enako število glasov. Če dva ali več kandidatov kljub ponovnem glasovanju prejmejo enako število glasov, odloči žreb.«
23. člen
Šesti odstavek 157. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za kandidata za člana državnega sveta je izvoljen kandidat, ki je dobil večino opredeljenih glasov. V primeru, da dva ali več kandidatov prejmejo enako število glasov, o kandidatu odločbi žreb.«
24. člen
Za 168. členom se doda novo XV.a poglavje in nov 168.a člen, ki se glasita:
»XV.a UPOPRABA DOLOČB POSLOVNIKA ZA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
168.a člen
Določbe poslovnika občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za delo delovnih teles občinskega sveta.«
25. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-1/2004
Litija, dne 13. junija 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti