Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2027. Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava, stran 5022.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/11 in 55/11), v skladu z Uredbo Komisije (ES) 199872006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državne pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10 – v nadaljevanju: Uredba EU) ter v skladu z določili Proračunskega memoranduma Občine Lendava za obdobje 2012–2013 je Občinski svet Občine Lendava na 22. seji dne 13. 6. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava (v nadaljevanju: Pravilnik)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Pravilnikom se določajo nameni in cilji dodeljevanja spodbud, vrste denarnih in drugih materialnih spodbud, upravičenci, način in kriteriji dodeljevanja sredstev ter nadzor nad njihovo porabo na področju malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava.
2. člen
Z dodeljevanjem spodbud za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju: MG) in podjetništva bo Občina Lendava (v nadaljevanju: Občina) zasledovala naslednje namene in cilje:
– spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo MG in podjetniške iniciative na svojem območju
– spodbujanje zaposlovanja, zniževanje socialnih transferjev, krepitev gospodarske osnove in zniževanje brezposelnosti
– razvoj sodobne gospodarske strukture s krepitvijo MG in storitvenih dejavnosti z učinki na razvoj turizma, dopolnilnih kmetijskih dejavnosti in trajnostnega razvoja celotnega območja občine
– ohranjanje tradicionalnih obrtnih dejavnosti ter povezovanje kulture ter naravne in kulturne dediščine z lokalno podjetniško iniciativo
– spodbujanje razvoja znanja, kreativnosti, podjetniških veščin in sodelovanja
– nastajanje ter razvoj inovativnih programov in projektov
– vključevanje mladih v podjetništvo in njihovo povezovanje z lokalnim okoljem
– razvoj okolja, ki bo spodbudno za delo in podjetništvo.
3. člen
Sredstva za spodbujanje malega gospodarstva in podjetništva bo občina zagotavljala v občinskem proračunu neposredno na posebni proračunski postavki ter posredno preko programov kmetijstva, turizma in projektov financiranih s strani države in EU.
4. člen
Za spodbujanje razvoja MG in podjetništva bo Občina ob denarnih sredstvih aktivirala tudi zemljišča, prostore in opremo, ki lahko spodbudi gospodarski razvoj ter bo ob tem izvajala tudi stimulativno in ciljno usmerjeno stanovanjsko politiko. Predmet spodbud so lahko tudi služnostne in druge pravice razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem.
5. člen
Spodbude se lahko v posebnih primerih nanašajo tudi na znižanje cen storitev gospodarskih javnih služb, ki so v pristojnosti občine ter na znižanje komunalnega prispevka ali znižanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
II. VRSTE SPODBUD, UPRAVIČENCI IN KRITERIJI:
Spodbude za nova mala podjetja in podjetnike začetnike (start-up)
6. člen
Za nova mala podjetja razumemo tista podjetja, ki so registrirana pred manj kot tremi leti in zaposlujejo manj kot 50 oseb ter pod podjetniki začetniki tiste osebe, ki imajo podjetje v večinski lasti in še pred tem niso bili večinski lastniki podjetij.
Upravičenci do spodbud iz tega naslova so: nova mala podjetja, samostojni podjetniki, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, samostojni delavci na področju kulture ali športa, ki opravljajo dejavnost na območju Občine Lendava.
Kriteriji za dodeljevanje spodbud:
+--------+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
|Starost |Število|Starost |Korekcijski|Število  |Korekcijski|%     |Korekcijski|
|podjetja|točk  |večin. |dejavnik  |novih   |dejavnik  |zaposlenih|dejavnik  |
|    |    |lastnika|A     |zaposlitev|B     |iz    |C     |
|    |    |    |      |     |      |občine  |      |
+--------+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
|do 1  |1500  |do 30  |1,25    |do 5   |1,00    |nad 90 % |1,00    |
|leta  |    |let   |      |zaposlenih|      |     |      |
+--------+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
|1 do 2 |1000  |31 do 40|1,00    |6 do 10  |1,50    |61 % do  |0,50    |
|leti  |    |let   |      |zaposlenih|      |90 %   |      |
+--------+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
|2 do 3 |500  |nad 40 |0,75    |Nad 10  |2,00    |Manj kot |0,25    |
|let   |    |let   |      |zaposlenih|      |60 %   |      |
+--------+-------+--------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
Višina spodbude = Vrednost točke x št. točk x k. d. A x k. d. B x k. d. C
Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila zbranih točk vlagateljev, ki so po vseh kriterijih upravičeni do spodbude.
Do spodbud so upravičena podjetja in fizične osebe z registrirano dejavnostjo, če povečujejo število zaposlenih in obseg dejavnosti v obravnavanih treh letih. Upravičeni stroški za katere se lahko porabi spodbuda in ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci se določijo z razpisom. Prosilci spodbud morajo imeti poravnane obveznosti do občine in občinskih javnih podjetij.
Spodbude za zaposlovanje in razvoj podjetij
7. člen
Občina bo spodbujala rast in razvoj podjetij, ki bodo širila svojo dejavnost na njenem območju in prispevala k večji zaposlenosti občanov, zlasti tistih s stalnim prebivališčem v občini, ki preko plačila dohodnine in javnih storitev krepijo njeno finančno stabilnost.
Upravičenci do spodbud iz tega naslova so: podjetja, samostojni podjetniki, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, zadruge in drugi gospodarski subjekti, ki opravljajo svojo dejavnost na območju občine, razen prejemnikov spodbud na podlagi 6. člena tega Pravilnika. Omejitev velja za obdobje za katero je upravičenec prejel spodbude na podlagi 6. člena pravilnika.
*Kriteriji za dodeljevanje spodbud:
+--------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+
|Število |Število|Zaposlitve|Korekcijski|Več kot 50 |Korekcijski|
|novih  |točk  |iz občine |dejavnik A |% težje  |dejavnik B |
|delov. |    |     |      |zaposljivih|      |
|mest  |    |     |      |      |      |
+--------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+
|1 do 5 |500  |več kot 90|1     |starih do |2     |
|    |    |%     |      |25 let   |      |
+--------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+
|6 do 10 |1000  |61 % do 90|0,75    |žensk   |1,5    |
|    |    |%     |      |      |      |
+--------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+
|nad 10 |1500  |manj kot |0,5    |invalidov |2,5    |
|    |    |60 %   |      |in starih |      |
|    |    |     |      |nad 55 let |      |
+--------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+
|nad 25 |max.  |     |      |      |      |
|    |15.000 |     |      |      |      |
+--------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+
Višina spodbude = vrednost točke x št. točk x k. d. A x k. d. B
Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila zbranih točk vlagateljev, ki so po vseh kriterijih upravičeni do spodbude.
Do spodbud so upravičena podjetja in fizične osebe z registrirano dejavnostjo, če niso zmanjševala število zaposlenih v predhodnem in tekočem letu poslovanja. Upravičeni stroški za katere se lahko porabi spodbuda in ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci se določijo z razpisom. Prosilci spodbud morajo imeti poravnane obveznosti do občine in občinskih javnih podjetij.
V primeru zagotavljanja več kot 25 novih delovnih mest ali več kot 10 delovnih mest z najmanj univerzitetno izobrazbo, lahko občinski svet poveča izhodiščno število točk za največ 10 krat, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu.
Spodbude za povečanje kreativnosti in rasti
8. člen
Kreativnost temelji na človeških potencialih in mreženju, s katerim se pridobivajo nova znanja. Ključnega pomena je izobraževanje, spodbujanje kreativnosti ter sodelovanje z univerzami in drugimi centri znanja.
Upravičenci do spodbud iz tega naslova so: podjetja in fizične osebe, ki izvajajo poslovno dejavnost na območju občine, za izobraževanja kadrov iz Občine Lendava na področju poslovnih znanj ter za pripravo programov za širitev poslovne dejavnosti, absolventi dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki so za diplomsko nalogo izbrali temo uporabno za gospodarski razvoj lokalnega območja ter zaposleni pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost na območju Občine.
*Kriteriji za dodeljevanje spodbud:
a) Izobraževanja in usposabljanja
+------------------+-----------+--------------+-----------------+
|Vrsta       |Starost  |Starost    |Starost     |
|usposabljanj in  |udeleženca |udeleženca od |udeleženca nad  |
|izobraževanj   |do 30 let |31 do 40 let |40 let      |
+------------------+-----------+--------------+-----------------+
|Poslovna     |do 50 %  |do 40 %    |do 30 %     |
|izobraževanja in |kotizacije |kotizacije  |kotizacije    |
|usposabljanja v  |      |       |         |
|licenciranih –  |      |       |         |
|verificiranih   |      |       |         |
|programih     |      |       |         |
+------------------+-----------+--------------+-----------------+
|Usposabljanja v  |do 60 %  |do 40 %    |do 20 %     |
|ne licenciranih – |upravičenih|upravičenih  |upravičenih   |
|ne verificiranih |stroškov  |stroškov   |stroškov     |
|programih,    |      |       |         |
|študijska     |      |       |         |
|potovanja ipd..  |      |       |         |
+------------------+-----------+--------------+-----------------+
Okvirni upravičeni stroški bodo objavljeni v razpisu in precizirani v pogodbi sklenjeni z upravičenci. Višina kotizacije se določi na podlagi ponudbe izvajalca ter na podlagi izvedenega plačila.
b) Priprava razvojnih programov in aktivnosti
+--------------+----+-----------+-----------+------------+-----------+
|Vrsta     |Št. |Predviden |Korekcijski|Javnost in |Korekcijski|
|aktivnosti  |točk|čas    |dejavnik  |uporabnost |dejavnik  |
|       |  |realizacije|A     |      |B     |
+--------------+----+-----------+-----------+------------+-----------+
|Dodiplomske in|do |pol leta  |1,50    |internega  |0,50    |
|seminarske  |300 |      |      |značaja   |      |
|naloge    |  |      |      |      |      |
+--------------+----+-----------+-----------+------------+-----------+
|Podiplomske  |do |eno leto  |1,00    |predstavitev|0,75    |
|naloge    |400 |      |      |javnosti  |      |
+--------------+----+-----------+-----------+------------+-----------+
|Specialistične|do |dve leti  |0,75    |dostopno  |1,00    |
|naloge in   |600 |      |      |javnosti  |      |
|študije    |  |      |      |      |      |
+--------------+----+-----------+-----------+------------+-----------+
|Razvojno-   |do |tri leta  |0,50    |uporabno za |1,50    |
|invensticijski|1000|      |      |širšo    |      |
|programi in  |  |      |      |javnost   |      |
|raziskave   |  |      |      |      |      |
+--------------+----+-----------+-----------+------------+-----------+
Višina spodbude = vrednost točke x št. točk x k. d. A x k. d. B
Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila zbranih točk vlagateljev, ki so po vseh kriterijih upravičeni do spodbude. Ostali pogoji se določijo v razpisu.
*Dodatni korekcijski faktorji na izračunano višino spodbude po formuli iz tega člena se konkretizirajo v razpisu in se lahko nanašajo na:
a) Prioritetne gospodarske dejavnosti glede na razvojne ambicije lokalnega območja.
b) Zaposlovanje težje zaposljivih ali deficitarnih kadrov. Dodaten korekcijski faktor je v obeh primerih največ 1,30.
Spodbude za vlagatelje
9. člen
Vlagatelji so domače in tuje pravne ali fizične osebe, ki so pridobile veljavno gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije na območju občine z namenom izvajanja gospodarske ali druge družbeno koristne dejavnosti.
Upravičenci za pridobitev sredstev iz tega naslova so: domači in tuji vlagatelji, pravne ali fizične osebe, ki lahko dokazujejo, da so izpolnile pogoje za izvedbo investicije na območju občine. Pridobljene spodbude po 7. ali 8. členu ne izključujejo upravičenosti do spodbud za vlagatelje.
*Kriteriji za dodelitev spodbud
a) Znižanje komunalnega prispevka
+-----------------------------+--------------------------------+
|Število novih delovnih mest |Znižanja izračunanega      |
|zagotovljenih z investicijo |komunalnega prispevka      |
+-----------------------------+--------------------------------+
|1 do 25           |10 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
|26 do 50           |20 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
|51 do 75           |30 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
|76 do 100          |40 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
|nad 100           |50 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
Znižanje komunalnega prispevka se izvede po postopku na podlagi vloge investitorja in na podlagi sklepa občinskega sveta, ki na predlog župana ugotovi upravičenost ter  % znižanja.
b) Znižanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
+-----------------------------+--------------------------------+
|Leto po aktiviranju     |Znižanje nadomestila      |
|investicije         |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|1. leto           |50 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
|2. leto           |40 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
|3. leto           |30 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
|4. leto           |20 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
|5. leto           |10 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
Znižanje nadomestila se izvede po postopku na podlagi vloge investitorja in na podlagi sklepa občinskega sveta, ki na predlog župana ugotovi upravičenost ter  % znižanj in število let v katerih se obračunajo olajšave.
Druge spodbude in olajšave
10. člen
Druge spodbude in olajšave predstavljajo možen dodatek k spodbudam opredeljenim v 6., 7., 8. in 9. členu tega Pravilnika.
Upravičenci do drugih spodbud in olajšav so: podjetja, samostojni podjetniki, fizične osebe z registrirano dejavnostjo, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter društva in zveze društev, ki opravljajo dejavnost na območju Občine.
*Kriteriji in vrste dopolnilnih spodbud:
a) Subvencioniranje najema poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Lendave
+-----------------------------+--------------------------------+
|Kvadratura najetih poslovnih |Subvencija najemnine      |
|prostorov          |                |
+-----------------------------+--------------------------------+
|od 10 do 50 kvadratov    |40 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
|51 do 100 kvadratov     |30 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
|101 do 150 kvadratov     |20 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
|151 do 200 kvadratov     |10 %              |
+-----------------------------+--------------------------------+
V razpisnih pogojih se opredeli območje starega mestnega jedra, zgornja meja najemnine, prioritetne dejavnosti in način koriščenja odobrene subvencije. Najdaljša možna doba koriščenja subvencije je tri leta in najvišja možna površina za katero se uveljavlja subvencija je 200 kvadratov. Drugi pogoji se določijo v javnem pozivu, ki ga objavi občina.
b) Znižanje cen storitev gospodarskih javnih služb
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Vrsta storitev   |Obseg znižanja   |Način - postopek   |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Komercialna dobava |do cene javne    |vloga izvajalcu in  |
|vode        |službe       |soglasje občine   |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Kanalščina za    |do cene javne    |vloga izvajalca in  |
|industrijsko odpadno|službe       |soglasje občine   |
|vodo        |          |           |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Čiščenje ne     |popust po tarifi  |vloga izvajalca   |
|komunalnih odpadnih |izvajalca      |           |
|voda        |          |           |
+--------------------+--------------------+---------------------+
|Sprememba načina  |oprostitev plačila |vloga na občino in  |
|obračunavanja    |          |sprememba veljavnega |
|          |          |odloka        |
+--------------------+--------------------+---------------------+
Podrobni pogoji se opredelijo v letnih načrtih izvajana posameznih gospodarskih javnih služb, ki jih obravnava in potrjuje občinski svet.
c) Najem poslovnih prostorov in opreme
Občina vsako leto objavi seznam poslovnih prostorov in opreme s katero razpolaga in so primerne za izvajanje gospodarskih dejavnosti. Ob seznamu se objavijo pogoji najema in kriteriji za oddajo v najem pod nekomercialnimi pogoji. Prednost pri najemu ali koriščenju prostorov in opreme imajo upravičenci koriščenja spodbud po tem Pravilniku ter organizacije, ki zagotavljajo zaposlitve lokalnemu prebivalstvu. Prednostno se obravnavajo tudi podjetniki začetniki in prioritetne dejavnosti. Postopek se izvaja preko javnega poziva. Seznam razpoložljivih zmogljivosti se objavi na spletni strani občine in sproti ažurira.
d) Najem stavbnih in kmetijskih zemljišč
Občina objavi sezname razpoložljivih stavbnih in kmetijskih zemljišč s katerimi razpolaga in so primerna za izvajanje gospodarskih dejavnosti. Prednost pri najemu imajo pod enakimi pogoji tisti, ki zagotovijo večje možnosti zaposlovanja lokalnemu prebivalstvu. Prednostno se obravnavajo podjetniki začetniki in prioritetne dejavnosti.
Postopki se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo vprašanje prometa z občinskim stvarnim premoženjem. Seznam razpoložljivih in za spodbude primernih zemljišč se objavi na spletni strani občine in se sproti ažurira.
e) Skrajšanje administrativnih postopkov
Občinska uprava pripravi seznam administrativnih postopkov vezanih na podjetniška vlaganja in objavi interni standard pospešenega reševanja teh primerov.
III. NAČINI OBLIKOVANJA IN DODELJEVANJA SPODBUD TER VODENJE POSTOPKOV
Oblikovanje spodbud
11. člen
Obseg spodbud se določi za vsako proračunsko leto ob sprejemanju občinskega proračuna na podlagi projekcij iz Proračunskega memoranduma, na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu ter na podlagi razpoložljivega obsega stvarnega premoženja primernega za spodbude. V letnih programih gospodarskih javnih služb se konkretizirajo možne spodbude iz tega naslova.
Načini dodeljevanja spodbud in vodenja postopkov
12. člen
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|   Vrsta ukrepa  | Člen |Način vodenja |   Opomba   |
|           |    | postopkov  |         |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|Spodbude za nova mala|  6  | javni razpis |  komisija in  |
|podjetja in     |    | in postopek | župan – pritožbe|
|podjetnike začetnike |    |       |    OS    |
|(start-up)      |    |       |         |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|Spodbude za     |  7  | javni razpis |  komisija in  |
|zaposlovanje in   |    | in postopek | župan – pritožbe|
|razvoj podjetij   |    |       |    OS    |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|Spodbude za povečanje|  8  | javni razpis |  komisija in  |
|kreativnosti in rasti|    | in postopek | župan – pritožbe|
|           |    |       |    OS    |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|– izobraževanja in  |  a  |       |         |
|usposabljanja    |    |       |         |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|– priprava razvojnih |  b  |       |         |
|programov      |    |       |         |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|Spodbude za     |  9  |javni poziv in| sklep občinskega|
|vlagatelje      |    |  postopek  |  sveta – ni  |
|           |    |       |   pritožb   |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|– znižanje      |  a  |       |         |
|komunalnega prispevka|    |       |         |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|– znižanje      |  b  |       |         |
|nadomestila za    |    |       |         |
|stavbna zemljišča  |    |       |         |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|Subvencioniranje   | 10 a |javni poziv in|  komisija in  |
|najema poslovnih   |    |  postopek  | župan – pritožbe|
|prostorov v starem  |    |       |   na OS   |
|mestnem jedru Lendave|    |       |         |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|Znižanje cen storitev| 10 b |objava letnih | upravni postopek|
|gospodarskih javnih |    | programov  | – pritožbe župan|
|služb        |    |       |         |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|Najem poslovnih   | 10 c |Javni poziv in|  komisija in  |
|prostorov in opreme |    |  postopek  | župan – pritožbe|
|           |    |       |    OS    |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|Najem stavbnih in  | 10 d |javni poziv in|  komisija in  |
|kmetijskih zemljišč |    |  postopek  | župan – pritožbe|
|           |    |       |    OS    |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
|Skrajšanje      | 10 e |  objava  | direktor OU in |
|administrativnih   |    | standarda  |   župan   |
|postopkov      |    |       |         |
+---------------------+--------+--------------+-----------------+
Izvajanje postopkov
13. člen
Izvedba razpisov in javnih pozivov mora ustrezati standardom, ki ustrezajo dodeljevanju spodbud iz javnih virov in skladna s standardi ter predpisi ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Postopki se morajo izvesti učinkovito in z minimalno potrebnim obsegom administriranja. Za izvedbo postopkov je zadolžena občinska uprava. Občinski svet potrdi pogoje razpisa s katerimi se konkretizirajo pogoji njegove operativne izvedbe ter omogoči fleksibilnost pri njegovem izvajanju.
Komisije za vodenje postopkov
14. člen
Komisije za vodenje razpisnih postopkov imenuje župan s sklepom. Naloga komisije je, da vodi razpisne postopke in pripravi predloge, ki jih potrdi župan. Župan se v posameznih primerih lahko odloči drugače, kot je predlagala komisija ali zahteva od komisije, da znova preuči svoje predloge. Posamezne pritožbe na sklepe župana obravnava občinski svet. Odločitev občinskega sveta je dokončna.
Komisije so praviloma tri članske. V delu komisije lahko sodelujejo tudi predstavniki zbornic, gospodarskih združenj, mladinskega sveta in odbora za gospodarstvo pri občinskem svetu s tem, da je vsaj en član komisije imenovan izmed zaposlenih v občinski upravi, ki skrbi tudi za korektnost postopkov in administracijo.
Komisija lahko na predlog obrtne, kmetijske ali gospodarske zbornice izloči prosilce, ki so v preteklosti ravnali neetično ali če so grobo kršili podjetniško etiko.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM POSTOPKOV IN DOSEGANJEM CILJEV
15. člen
Nadzor nad izvajanjem postopkov izvajajo: direktor občinske uprave, župan in nadzorni odbor občine, skladno s svojimi pristojnostmi. Nadzorni odbor mora vsaj enkrat letno pregledati izvajanje programa in poročati občinskemu svetu.
16. člen
Prosilci spodbud prevzemajo vso odgovornost za točnost posredovanih podatkov na podlagi katerih se odloča o upravičenosti in višini spodbud. Upravičenci do spodbud po tem Pravilniku s podpisom pogodbe podajo soglasje o javni dosegljivosti podatkov o vrsti, višini ter namenu dodeljenih spodbud.
17. člen
Občinska uprava ob obravnavi zaključnega računa občine poda poročilo o realiziranih spodbudah ter oceno doseganja namena in ciljev. Poročilo in ocena se objavita na spletni strani občine.
V. KONČNE DOLOČBE
Skrbnik Programa
18. člen
Župan na predlog direktorja občinske uprave s posebnim sklepom imenuje skrbnika ali skrbnike Programa ter jim določi s tem povezane pristojnosti in odgovornosti.
Potrditev in spremembe pravilnika
19. člen
Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na občinskem svetu. Pravilnik se sprejema z navadno večino prisotnih članov občinskega sveta. Pred sprejetjem pravilnika se občinski svet seznani z mnenjem ter stališči Odbora za gospodarstvo in obrtniško-podjetniške zbornice, ki deluje na območju občine. Spremembe Pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot Pravilnik.
20. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Lendava, v Lendavskih novicah in po drugih običajnih poteh komuniciranja z javnostmi.
Št. 03503-0001/2012-BA
Lendava, dne 13. junija 2012
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti