Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2016. Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami, stran 4911.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena, 45. člena in za izvajanje 47. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način obveščanja uporabnikov o nevarnih kemikalijah, posebne pogoje za promet z nevarnimi kemikalijami in obrazec za vodenje evidenc izdaje nevarnih kemikalij.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Specializirane prodajalne za kemikalije na podlagi prvega odstavka 3. člena Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 70/07 in 6/12) so vse prodajalne, razen prodajalen z živili.
3. člen
(1) V promet v prodajalnah z živili se ne smejo dajati nevarne kemikalije, ki so označene kot:
– zelo strupene (T+),
– strupene (T),
– zdravju škodljive (Xn) in razvrščene kot rakotvorne, mutagene in/ali strupene za razmnoževanje,
– akutno strupene kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
– mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A,1B in 2 (H340, H341),
– rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H350, H351),
– strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H360, H361, H362),
– specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
– specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372).
(2) Nevarne kemikalije, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, se smejo dajati v promet tudi v prodajalnah z živili, pri čemer morajo biti ločene od ostalega blaga in zaščitene tako, da ni mogoč njihov vpliv na ostalo blago.
4. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet nevarne kemikalije kot predmete splošne rabe, ki so označene kot:
– zelo strupene (T+),
– strupene (T),
– akutno strupene kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
– mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H340),
– rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H350),
– strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H360, H361),
– specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
– specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372),
morajo na podlagi 47. člena zakona voditi evidenco o izdaji teh nevarnih kemikalij uporabnikom, ki niso pravne ali fizične osebe v smislu 19. točke prvega odstavka 2. člena zakona.
(2) Obrazec za vodenje evidence o izdaji nevarnih kemikalij je v Prilogi I tega pravilnika, ki je objavljen na spletni strani Urada Republike Slovenije za kemikalije.
5. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet kot predmete splošne rabe nevarne kemikalije, ki so označene kot:
– zelo strupene (T+),
– strupene (T),
– zdravju škodljive (Xn),
– jedke (C),
– dražilne (Xi),
morajo imeti na mestu prodaje teh kemikalij na vidnem mestu napotilo uporabnikom v skladu s Prilogo II tega pravilnika, ki je objavljena na spletni strani Urada Republike Slovenije za kemikalije.
(2) Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet kot predmete splošne rabe nevarne kemikalije, ki so označene kot:
– akutno strupene (H300, H310, H330, H301, H311, H331, H302, H312, H332),
– jedke za kožo/dražijo kožo (H314, H315),
– povzročajo hude poškodbe oči/draženje oči (H318, H319),
– povzročajo preobčutljivost dihal ali kože (H334, H317),
– mutagene za zarodne celice (H340, H341),
– rakotvorne (H350, H351),
– strupene za razmnoževanje (H360, H361, H362),
– specifično strupene za ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti (H370, H371, H335),
– specifično strupene za ciljne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti (H372,H373),
– nevarne pri vdihavanju (H304),
morajo imeti na mestu prodaje teh kemikalij na vidnem mestu napotilo uporabnikom v skladu s Prilogo III tega pravilnika, ki je objavljena na spletni strani Urada Republike Slovenije za kemikalije.
(3) Napotilo iz prejšnjega odstavka je velikosti formata A3 (420 x 297 mm), na beli podlagi.
(4) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo kupcu na njegovo zahtevo dati dodatne informacije o pomenu oznak na embalaži, informacije z varnostnega lista ali druge splošne napotke o varni uporabi in ravnanju s kemikalijami.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 2/04).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petinštirideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-149/2011
Ljubljana, dne 24. maja 2012
EVA 2011-2711-0071
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti