Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2015. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-E), stran 4910.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. junija 2012.
Št. 003-02-5/2012-17
Ljubljana, dne 26. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSLANCIH (ZPos-E)
1. člen
V Zakonu o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 39/11) se prvi odstavek 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»Če je poslanec izvoljen za predsednika vlade, imenovan za ministra ali državnega sekretarja, v času, dokler opravlja to funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca.«.
2. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
Poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, ima, dokler se ne zaposli ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila v višini 80 % zadnje plače, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje šest mesecev od prenehanja mandata.
Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do izpolnitve v prejšnjem odstavku navedenih pogojev za upokojitev, vendar najdlje še za šest mesecev.
Poslanec, ki je opravljal funkcijo poslanca že pred mandatom, ki mu je prenehal, ima za vsak prejšnji zaporedni mandat pravico do dodatnega trimesečnega nadomestila plače, vendar ne več kot šest mesecev skupaj.
Poslanec, ki mu je funkcija poslanca prenehala pred potekom šestih mesecev od potrditve mandata, nima pravice do nadomestila plače.
Poslanec, ki je bil do potrditve mandata v delovnem razmerju in mu pravice ter obveznosti iz tega delovnega razmerja na podlagi sporazuma z delodajalcem mirujejo, po prenehanju mandata nima pravice do nadomestila.
Čas prejemanja nadomestila se poslancu, ki mu je prenehal mandat, šteje v delovno dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do odpravnine.«.
3. člen
Za 38. členom se dodajo novi 38.a, 38.b, 38.c in 38.č člen, ki se glasijo:
»38.a člen
O pravici do nadomestila odloča pristojno delovno telo državnega zbora.
Za uveljavljanje pravice do nadomestila mora poslanec najkasneje v 15 dneh po prenehanju mandata pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora predložiti vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do nadomestila. V primeru nemožnosti vrnitve na delovno mesto v okviru prejšnjega delodajalca je treba izkazati, zakaj vrnitev ni mogoča.
Pravica do prejemanja nadomestila plače preneha, če se poslanec pred potekom obdobja, za katerega mu pripada nadomestilo plače, zaposli, prične opravljati pridobitno dejavnost ali izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.
Poslanec je v času prejemanja nadomestila dolžan obvestiti pristojno delovno telo državnega zbora o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela najkasneje v sedmih dneh po prejetem plačilu. Za prejete zneske po plačilu davkov in obveznih prispevkov se poslancu zniža znesek nadomestila, ki mu pripada v skladu s prvim odstavkom 38. člena tega zakona, kar se obračuna pri prvem naslednjem izplačilu nadomestila.
Poslanec zaradi izogibanja določbam o trajanju in višini nadomestila ne sme sklepati dogovorov za odložena plačila in drugih dogovorov, ki bi bili v nasprotju z namenom tega zakona.
38.b člen
Poslancu, ki ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 38.a člena tega zakona preneha pravica do nadomestila in mora vrniti zneske nadomestila, ki so bili prejeti neupravičeno.
38.c člen
V času, ko poslanec zaradi pripora, uklonilnega zapora ali prestajanja zaporne kazni ne more opravljati funkcije, nima pravice do plače, do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije in do drugih prejemkov ter ostalih materialnih in drugih pogojev za delo poslancev.
Če poslanec v obdobju, ko je upravičen do prejemanja nadomestila po tem zakonu, prestaja pripor, uklonilni zapor ali zaporno kazen, v času prestajanja ni upravičen do nadomestila plače. Če se prestajanje izteče pred potekom časa, ki je s tem zakonom določeno za prejemanje nadomestila, ima pravico do nadomestila za preostalo obdobje.
38.č člen
Kdor v času prejemanja nadomestila plače ne obvesti pristojnega delovnega telesa državnega zbora o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela v nasprotju s četrtim odstavkom 38.a člena tega zakona ali v času prejemanja nadomestila plače sklene dogovor o odloženem plačilu ali drug dogovor v nasprotju s petim odstavkom 38.a člena tega zakona, se kaznuje za prekršek z globo v višini 1.000 eurov.
Nadzor nad izvajanjem uveljavljanja pravice do nadomestila kot prekrškovni organ opravljajo proračunski inšpektorji.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Določbe 38. člena in 38.a, 38.b, 38.c in 38.č člena zakona se uporabljajo tudi za poslance, ki še prejemajo nadomestilo na podlagi izdanih odločb pristojnega delovnega telesa zaradi izteka mandata državnega zbora 21. decembra 2011, pri čemer pravica do nadomestila iz prvega odstavka 38. člena zakona traja najdlje osem mesecev. Poslancu, ki je opravljal funkcijo tri zaporedne mandate, se pravica do nadomestila plače skupaj s podaljšanjem zaradi zaporednih mandatov omeji na največ 12 mesecev.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2012.
Do začetka uporabe določb tega zakona se uporabljajo določbe 14. in 38. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 39/11).
Št. 020-02/12-52/19
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EPA 338-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti