Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2012. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1A), stran 4906.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. junija 2012.
Št. 003-02-5/2012-8
Ljubljana, dne 22. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH (ZCes-1A)
1. člen
V Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) se v drugem odstavku 1. člena za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza (UL L št. 207 z dne 6. 8. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/40/EU).«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za 23. točko doda nova 23.a točka, ki se glasi:
»23.a ITS ali inteligentni prometni sistemi so sistemi, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije na področju cestnega prometa, vključno s sistemi, namenjenimi infrastrukturi, vozilom in uporabnikom, ter na področju upravljanja omrežja in upravljanja mobilnosti kot tudi za potrebe vmesnikov z drugimi vrstami prevoza;«.
Za 33. točko se doda nova 33.a točka, ki se glasi:
»33.a medobratovalnost je zmogljivost sistemov in osnovnih poslovnih procesov za izmenjavo podatkov ter informacij in znanja;«.
Za 64. točko se doda nova 64.a točka, ki se glasi:
»64.a ranljivi udeleženci v prometu so nemotorizirani prometni udeleženci (npr. pešci in kolesarji), motoristi ter invalidi ali osebe z omejeno sposobnostjo mobilnosti ali orientacije;«.
Za 71. točko se doda nova 71.a točka, ki se glasi:
»71.a storitev ITS je vsaka storitev, namenjena zagotavljanju aplikacije ITS v organizacijskem in delovnem okviru, ki je namenjena izboljšanju varnosti uporabnikov, učinkovitosti, udobju oziroma poenostavitvi ali podpori prevozov in potovanj;«.
Za 74. točko se doda nova 74.a točka, ki se glasi:
»74.a uporabnik ITS je vsak uporabnik aplikacij in storitev ITS, vključno s potniki, ranljivimi udeleženci v prometu, uporabniki in upravljavci cest, upravljavci voznih parkov ter upravljavci gasilskih oziroma drugih reševalnih ali intervencijskih služb za nujno pomoč;«.
3. člen
V petem odstavku 5. člena se na koncu doda besedilo »Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja ceste.«.
4. člen
Za prvim odstavkom 9. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Gradnja javne ceste obsega celovito izvedbo gradnje objekta, vključno z izvedbo povezanih prostorskih ureditev, potrebnih za njeno realizacijo.«.
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo tretji do osmi odstavek.
5. člen
Za petim odstavkom 18. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist se investicijska dokumentacija ne izdeluje, razen dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in poročila o izvajanju investicije.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se črta zadnji stavek.
Dosedanji sedmi do deseti odstavek postanejo osmi do enajsti odstavek.
6. člen
V petem odstavku 92. člena se v drugem stavku na koncu doda besedilo »ter določi cenik njihovih storitev«.
7. člen
Drugi odstavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) NCUP opravlja zlasti te naloge:
– nadzor, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti za upravljanje prometa na državni ravni v rednih in izrednih primerih, kar vključuje tudi odločanje o potrebnih ukrepih (npr. začasna omejitev ali preusmeritev prometa, zapore cest);
– pridobivanje podatkov o lokalnih ukrepih od vseh upravljavcev cest, spremljanje ukrepov ter predlaganje njihovih sprememb oziroma odločanje o uskladitvah medsebojnih pristojnosti vseh subjektov, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti NCUP;
– sodelovanje pri mednarodnem načrtovanju in upravljanju prometa;
– zbiranje vseh razpoložljivih podatkov o stanju državnih cest in prometa na njih na enem mestu ter njihova analiza in obdelava;
– obveščanje centrov za obveščanje in drugih pristojnih služb o večjih nesrečah ter o nevarnosti za nastanek večje nesreče;
– obveščanje javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih po sredstvih javnega obveščanja in drugih javnosti dostopnih medijih.«.
8. člen
Za prvim odstavkom 105. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) NCUP deluje v prostorih nadzornega centra Dragomelj, ki je v lasti Republike Slovenije.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri nadzoru in upravljanju prometa ter obveščanju javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih sodelujejo v okviru NCUP direkcija, koncesionar s koncesijo za upravljanje državnih cest, policija, občina, ki ima organiziran center za nadzor nad prometom, ter organ, pristojen za zaščito in reševanje. Pri obveščanju javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih sodeluje izvajalec javne službe na področju radijske in televizijske dejavnosti, ki omogoča celovito obveščanje javnosti, vključno z neposrednim in takojšnjim predvajanjem informacij. Naloge iz tega odstavka se štejejo za naloge iz pristojnosti subjektov, ki jih ti izvajajo in jih opravljajo za svoj račun.«.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Subjekti iz tretjega odstavka tega člena imajo za opravljanje svojih nalog v prostorih NCUP in za potrebe izvajanja nalog tega centra pravico do brezplačne uporabe prostorov. S posebno pogodbo med uporabniki vseh prostorov NCUP se uredijo obveznosti glede pokrivanja obratovalnih stroškov NCUP.
(6) Podrobnejša pravila o delovanju NCUP ter sodelovanju udeleženih subjektov pri izvajanju nalog in pristojnosti iz tretjega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za promet.«.
9. člen
Za X. poglavjem se dodajo novo X.a poglavje in 105.a do 105.d člen, ki se glasijo:
»X.a RAZVOJ IN UPORABA ITS
105.a člen
(pristojnost za razvoj in uporabo ITS)
Za spremljanje razvoja in uporabe aplikacij in storitev ITS je pristojno ministrstvo, pristojno za promet.
105.b člen
(naloge na področju ITS)
Na področju ITS se izvajajo naslednje naloge:
– spremljanje in analiziranje razvoja ITS v Republiki Sloveniji in v tujini;
– sodelovanje s primerljivimi ustanovami ali pravnimi subjekti iz drugih držav članic na področjih razvoja ter uporabe aplikacij in storitev ITS, ki so v skladu z Direktivo 2010/40/EU opredeljena kot prednostna;
– spremljanje uporabe aplikacij in storitev ITS v Republiki Sloveniji, zlasti spremljanje, evidentiranje in analiza težav pri njihovi uporabi.
105.c člen
(uveljavitev specifikacij s področja ITS)
(1) Minister, pristojen za promet, odredi, da se pri uvajanju aplikacij in storitev ITS obvezno uporablja specifikacija, ki jo sprejme Komisija v skladu z Direktivo 2010/40/EU (v nadaljnjem besedilu: specifikacija ITS), če presodi, da je uvedba aplikacije ali storitve, ki je predmet zadevne specifikacije, v Republiki Sloveniji smotrna, ter predpiše ukrepe, potrebne za njeno izvajanje. Pred sprejetjem predpisa iz prejšnjega stavka je treba pridobiti mnenje informacijskega pooblaščenca.
(2) Ukrepi, potrebni za izvajanje specifikacije ITS, morajo zagotavljati spoštovanje naslednjih načel:
– načelo učinkovitosti, kar pomeni, da morajo prispevati k reševanju ključnih izzivov, ki vplivajo na cestni promet (npr. zmanjšanje preobremenjenosti cest, zmanjšanje emisij, izboljšanje energetske učinkovitosti, izboljšanje varnosti, posebej za ranljive udeležence v prometu);
– načelo stroškovne učinkovitosti, kar pomeni optimizacijo razmerja med stroški in rezultati pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev;
– načelo sorazmernosti, kar pomeni, da je treba po potrebi zagotoviti različne ravni dosegljive kakovosti storitev in njihovega uvajanja, pri čemer se upoštevajo tudi lokalne posebnosti;
– načelo podpore kontinuiteti storitev, kar pomeni zagotavljanje neprekinjenih, brezhibnih storitev na področjih uvajanja storitev ITS. Storitve je treba neprekinjeno zagotavljati na ravni, prilagojeni značilnostim prometnih omrežij, ki povezujejo Republiko Slovenijo z drugimi državami, ter notranjih prometnih omrežij, vključno s povezavo mesta s podeželjem;
– načelo uresničevanja medobratovalnosti, kar pomeni, da morajo sistemi in povezani poslovni procesi omogočati izmenjavo podatkov ter posredovanje informacij in znanja, kar zagotavlja učinkovito izvajanje storitev ITS;
– načelo ohranjanja združljivosti z obstoječimi sistemi, kar pomeni, da je po potrebi treba zagotoviti združljivost sistemov ITS z obstoječimi sistemi, ki zasledujejo isti cilj, pri čemer se ne ovira razvoj novih tehnologij;
– načelo upoštevanja obstoječe lastnosti infrastrukture in omrežja, kar pomeni, da je treba upoštevati svojevrstne razlike v lastnostih prometnega omrežja, predvsem prometne obremenjenosti in vremenskih razmer na cestah;
– načelo spodbujanja enakosti dostopa, kar pomeni, da ni dopustno ovirati dostopa ranljivih udeležencev v prometu do aplikacij in storitev ITS ali jih obravnavati neenako pri kriterijih za dostop in uporabo;
– načelo podpore tehnične zrelosti, kar pomeni, da je po ustrezni oceni tveganj treba dokazati zanesljivost ITS glede na ustrezno stopnjo tehničnega razvoja in uporabe;
– načelo zagotavljanja visoke kakovosti časovne razporeditve in pozicioniranja, kar pomeni uporabo satelitske infrastrukture ali druge tehnologije, ki zagotavlja primerljivo stopnjo natančnosti za uporabo aplikacij in storitev ITS, ki terjajo globalno, stalno, natančno in zagotovljeno določanje časa in položaja;
– načelo omogočanja intermodalnosti, kar pomeni, da je pri uvajanju ITS po potrebi treba upoštevati usklajevanje različnih vrst prevoza;
– načelo ohranjanja usklajenosti, kar pomeni upoštevanje veljavnih predpisov, strategij in ukrepov, ki so pomembni za ITS, zlasti na področju standardizacije;
– načelo upoštevanja koncepta vgrajene zasebnosti, kar pomeni upoštevanje temeljnih načel varstva osebnih podatkov pri oblikovanju in delovanju storitev ITS, s poudarkom na načelu predhodne presoje vplivov na varstvo osebnih podatkov in minimizacije osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali.
(3) Pod pogoji, določenimi v specifikaciji ITS, se lahko določijo tudi dodatna pravila za opravljanje storitev ITS na delu ali na celotnem ozemlju Republike Slovenije, če takšna pravila ne ovirajo medobratovalnosti.
105.č člen
(varovanje osebnih podatkov pri uporabi aplikacij in storitev ITS)
(1) NCUP, upravljavci cest in ponudniki storitev ITS morajo pri uporabi aplikacij in storitev ITS ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(2) Pri uporabi aplikacij in storitev ITS je treba zlasti zagotoviti:
– da se obdeluje minimalna količina osebnih podatkov, ki je potrebna za dosego namena, in da se ti podatki hranijo najkrajši možni čas, ki zadošča za uresničitev zakonsko določenih namenov;
– uporabo anonimnih in statističnih podatkov, če je z njimi mogoče doseči zasledovane cilje aplikacij in storitev ITS, razen kadar tehnične možnosti tega ne omogočajo;
– ustrezne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.
105.d člen
(poročanje Evropski komisiji)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, mora Evropski komisiji vsaka tri leta poročati o napredku, doseženem pri izvajanju dejavnosti in projektov v zvezi s področji, ki so v skladu z Direktivo 2010/40/EU opredeljena kot prednostna.
(2) Za potrebe priprave poročila iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo, pristojno za promet, zahteva od upravljavcev javnih cest ter ponudnikov aplikacij in storitev ITS potrebne podatke o izvajanju storitev ITS oziroma o aplikacijah ITS, o obsegu uporabnikov posameznikih aplikacij in storitev ter o težavah, s katerimi se srečujejo.«.
10. člen
V prvem odstavku 106. člena se za besedo »določbami« doda besedilo »4.,«.
11. člen
V drugem odstavku 109. člena se besedilo »3.000 eurov« nadomesti z besedilom »2.000 eurov«.
12. člen
V četrtem odstavku 110. člena se besedilo »400 eurov« nadomesti z besedilom »250 eurov«.
13. člen
Za prvim odstavkom 111. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Policist ali občinski redar, ki izloči vozilo iz prejšnjega odstavka, lahko odvzame registrske oziroma preizkusne tablice v skladu z določbami zakona, ki ureja motorna vozila.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »200 eurov« nadomesti z besedilom »80 eurov«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
14. člen
V drugem odstavku 121. člena se za besedilom »za prekrške iz« doda besedilo »4.,«.
15. člen
Za 123. členom se doda nov 123.a člen, ki se glasi:
»123.a člen
(uporaba tega zakona za obstoječe javne ceste)
Za obstoječe javne ceste iz 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05) se ne glede na lastništvo nepremičnin, po katerih poteka obstoječa javna cesta, uporablja določba 5. člena tega zakona.«.
16. člen
V prvem odstavku 133. člena se besedilo »v dveh letih po uveljavitvi tega zakona« nadomesti z besedilom »do 1. januarja 2014«.
V tretjem odstavku se beseda »nepremičnine« nadomesti z besedilom »naprave v lasti DARS«, besedilo »iz 104. člena« pa se nadomesti z besedo »NCUP iz«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Minister, pristojen za promet, izda predpis iz šestega odstavka 105. člena zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/12-12/14
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EPA 367-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Jakob Presečnik l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti