Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2010. Zakon o prenehanju javne agencije za javno naročanje (ZPJAJN), stran 4905.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o prenehanju javne agencije za javno naročanje (ZPJAJN)
Razglašam Zakon o prenehanju javne agencije za javno naročanje (ZPJAJN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. junija 2012.
Št. 003-02-5/2012-14
Ljubljana, dne 26. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PRENEHANJU JAVNE AGENCIJE ZA JAVNO NAROČANJE (ZPJAJN)
1. člen
(prenehanje)
Ne glede na določbe zakona, ki ureja javne agencije, Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija za javno naročanje) preneha 30. junija 2012 po samem zakonu brez izvedbe postopka likvidacije.
2. člen
(naloge ministrstva, pristojnega za finance)
(1) Po prenehanju Agencije za javno naročanje opravlja ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), te naloge:
– za organe državne uprave izvaja skupno javno naročanje Vlade Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje;
– za organe državne uprave in druge organe lahko izvaja javna naročila po pooblastilu;
– upravlja in vzdržuje elektronski katalog, ki v okviru sklenjene pogodbe ali okvirnega sporazuma omogoča oddajanje posameznih naročil.
(2) Z dnem prenehanja Agencije za javno naročanje ministrstvo vstopi kot naročnik v postopke skupnega javnega naročanja, ki jih izvaja Agencija za javno naročanje po dosedaj veljavnih predpisih in so v teku na dan njenega prenehanja.
(3) Z dnem prenehanja Agencije za javno naročanje na ministrstvo preidejo pooblastila za izvajanje postopkov javnega naročanja, ki so bila dana Agenciji za javno naročanje po dosedaj veljavnih predpisih in so v teku na dan njenega prenehanja.
3. člen
(prenos pravic, obveznosti in premoženja)
(1) Vse pravice in obveznosti Agencije za javno naročanje preidejo na Republiko Slovenijo, uresničuje pa jih ministrstvo. Republika Slovenija z dnem prenehanja Agencije za javno naročanje po zakonu vstopi v vsa pogodbena in druga pravna razmerja Agencije za javno naročanje s pravnimi in fizičnimi osebami.
(2) Ministrstvo prevzame tudi vsa finančna sredstva in premično premoženje, ki ga je upravljala Agencija za javno naročanje.
4. člen
(prehod zaposlenih)
(1) Javne uslužbence, zaposlene v Agenciji za javno naročanje, z naslednjim dnem po prenehanju te agencije prevzame ministrstvo. Z dnem prenehanja Agencije za javno naročanje javnim uslužbencem preneha delovno razmerje. Naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja javni uslužbenci brez objave ali javnega natečaja sklenejo delovno razmerje v ministrstvu za delovna mesta, ki so določena v aktu o sistemizaciji, za katera izpolnjujejo pogoje.
(2) Javni uslužbenci, ki so pred sklenitvijo delovnega razmerja z Agencijo za javno naročanje opravljali naloge na uradniških delovnih mestih v organih državne uprave, so ne glede na Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) z dnem sklenitve delovnega razmerja v ministrstvu imenovani v uradniški naziv, kot so ga imeli na dan pred prevzemom v Agencijo za javno naročanje.
5. člen
(poročilo o delu za leto 2012 in inventura)
Agencija za javno naročanje sestavi zadnje poročilo o opravljenih nalogah ter razmerah pri javnem naročanju za leto 2012 in naredi inventuro 30. junija 2012.
6. člen
(postopek izbrisa iz sodnega registra)
Izbris Agencije za javno naročanje iz sodnega registra izvede sodišče po uradni dolžnosti na zahtevo ministrstva z dnem prenehanja Agencije za javno naročanje.
7. člen
(dokumentarno in arhivsko gradivo)
Ministrstvo z dnem prenehanja Agencije za javno naročanje prevzame tudi dokumentarno in arhivsko gradivo Agencije za javno naročanje.
8. člen
(prenos evidenc)
Evidence Agencije za javno naročanje se z dnem prenehanja Agencije za javno naročanje prenesejo na ministrstvo.
9. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov in izvajanje skupnega javnega naročanja)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon o javni agenciji za javno naročanje (Uradni list RS, št. 59/10), Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje (Uradni list RS, št. 3/11 in 104/11) in Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 86/10), uporabljajo pa se še do 30. junija 2012.
(2) Do sprejetja nove uredbe, ki ureja izvajanje skupnega javnega naročanja, se v skladu s predpisi o javnem naročanju za izvajanje skupnih javnih naročil smiselno uporablja Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje (Uradni list RS, št. 3/11 in 104/11), skupna javna naročila pa izvaja ministrstvo.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/12-3/14
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EPA 403-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti