Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012

Kazalo

1731. Sporazum med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije, stran 4300.

Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91, RS 22/91) se sklepa
S P O R A Z U M
med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada RS), Sindikat policistov Slovenije (v nadaljevanju SPS) in Policijski sindikat Slovenije (v nadaljevanju PSS) ugotavljajo, da imajo skupni interes, da na primeren način z zavezami iz tega sporazuma, skozi socialni dialog uredijo status slovenskih policistov in z uresničitvijo danih zavez sklenejo socialni mir.
Vlada RS, PSS in SPS so v pogajanjih o stavkovnih zahtevah obeh sindikatov dosegli naslednji sporazum:
1. Vlada RS se zaveže, da bo omogočala izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zaposlenim v policijskih enotah na lokalni ravni organiziranosti policije, vključno s Sektorji kriminalistične policije na policijskih upravah, ki imajo kadrovsko zasedenost na dan podpisa tega sporazuma pod 85%, in zaposlenim na tistih policijskih enotah na lokalni ravni organiziranosti policije, ki so najbolj obremenjene.
Višina zneska za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka te točke se določi od 4% do 6% od osnovne plače zaposlenega.
Povečan obseg dela v višini od 10% do 15% osnovne plače zaposlenega se določi tudi policistom v V. in VI. tarifni skupini, ki na podlagi začasnega pooblastila opravljajo naloge prekrškovnega organa, za katere se zahteva VII. stopnja strokovne izobrazbe.
Podrobnejše kriterije in merila za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela dogovorijo in določijo Policija, PSS in SPS v roku 14 dni po podpisu tega sporazuma.
Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v Policiji se porabi zakonsko dopustni maksimum obsega finančnih sredstev.
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se prične izplačevati pri plači za mesec junij 2012, pri čemer se najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje kriterijev iz prvega odstavka te točke sporazuma.
Število sistemiziranih delovnih mest se ne sme zmanjševati administrativno, sicer se ne šteje, da je spremenjen kriterij kadrovske zasedenosti.
2. Vlada RS bo po sklenitvi sporazuma od junija 2012 naprej omogočala izplačilo odrejenih in opravljenih ur nadurnega dela in pripravljenosti v vseh enotah v Policiji in MNZ brez omejitev, ki ne izhajajo iz zakona. Za te namene se omogoča porabo dodatnega obsega sredstev, ki znašajo na letni ravni 35% več sredstev, kot je bilo izplačanih sredstev za te namene v mesecu aprilu 2012, preračunano na letno raven.
3. Vlada RS se zaveže, da bo v najkrajšem času, predvidoma v roku 14 dni od prejema, podala soglasje na akt o sistemizaciji delovnih mest v Policiji, v katerem bo presistemiziranih dodatnih 330 delovnih mest specialistov. Akt o sistemizaciji delovnih mest v Policiji bo v postopku sprejemanja Vladi RS posredovalo Ministrstvo za notranje zadeve v roku enega meseca po podpisu tega sporazuma. Podlaga za pripravo predloga sprememb akta iz te točke je dokument Službe generalnega direktorja policije, št. 1000-24/2011/2 (206-02) z dne 30. 3. 2011 in sicer tabela št. 2 iz navedenega dokumenta.
4. Ministrstvo za notranje zadeve bo, v sodelovanju s SPS in PSS, v roku 3 mesecev po sprejemu zakona, ki bo urejal organiziranost in delo Policije, spremenilo Odredbo o delih, ki jih policisti ne smejo opravljati.
5. Vlada RS bo v okviru odprave plačnih anomalij proučila možnost ustreznega plačila omejitve članstva v političnih strankah ali proučila možnost odprave te omejitve najkasneje do konca leta 2013.
6. Vlada RS se zaveže, da bo v najkrajšem času, predvidoma v roku 14 dni od prejema dala soglasje na akt o sistemizaciji delovnih mest v Policiji, v katerem bo v roku 3 mesecev od podpisa tega sporazuma dodatno presistemiziranih 200 delovnih mest, na katerih se prejema dodatek za dvojezičnost za policiste, ki izpolnjuje pogoj znanja jezika italijanske ali madžarske narodne skupnosti in delajo na območjih, kjer se kot pogoj zahteva znanje tega jezika.
7. Vlada RS oziroma Ministrstvo za notranje zadeve soglašata, da se do 30. 9. 2012 z aneksom dopolni normativni del kolektivne pogodbe za policiste, ki bo urejal vsa tista področja, ki jih je s kolektivno pogodbo poklica še mogoče urediti primerno statusu policista, kot tudi pogoje za delo sindikata. Kolektivna pogodba za policiste se sklene ob podpisu tega sporazuma. Kolektivna pogodba za policiste bo v skladu z zakonom in s kolektivnimi pogodbami urejala izvajanje določenih pravic iz delovnih razmerij policistov, ob upoštevanju specifičnosti policijskega dela.
8. Vlada RS se zaveže, da bo v okviru prenove uslužbenskega sistema in sistema plač javnega sektorja posebej proučila vprašanje položaja oziroma umestitve policistov v sistem plač v javnem sektorju in sistem javnih uslužbencev.
9. Pogoji za delo sindikata se uredijo v aneksu h kolektivni pogodbi za policiste iz 7. točke tega sporazuma, ob upoštevanju specifike policijskega poklica v smeri racionalizacije veljavne ureditve v obstoječih pogodbah.
10. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v roku 6 mesecev po podpisu tega sporazuma na sistemskem nivoju pripravi novelo Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni, pri čemer se bo upoštevala tudi specifičnost dela v Policiji.
11. Ministrstvo za notranje zadeve bo v sodelovanju s PSS in SPS, po uvedbi višješolskega sistema v Policiji, kot ga predvidevajo predpisi, po zaključku višješolskega izobraževanja, predlagalo ustrezno spremembo akta o sistemizaciji delovnih mest v policiji, kjer bo tem policistom omogočena zasedba delovnega mesta z zahtevano višješolsko izobrazbo. Istočasno se bo preverilo ustreznost sistemizacije delovnih mest policije glede na strukturo in zahtevnost delovnih mest.
12. Vlada RS in Delovna skupina Vlade RS za revizijo uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačni skupini C3 in odpravo ugotovljenih anomalij (sklep Vlade RS, št. 00405-7/2010/6 z dne 25. 11. 2010), bosta zagotovili, da bo delo delovne skupine zaključeno v enem mesecu po podpisu sporazuma. Vlada RS bo do konca leta 2012 začela s postopkom ugotavljanja in postopkom odprave sistemskih nepravilnosti plačnega sistema in anomalij v vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju, vključno z anomalijami pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v Policiji in MNZ. Pri tem se bo posebej proučilo ustrezno vrednotenje specifične dolžnosti, ki jih imajo policisti ob vsakem času in so jih dolžni izvajati na podlagi zakona. Ugotovljene anomalije, pri ugotavljanju katerih bo upoštevano tudi ugotovljeno razmerje med plačami policistov in povprečno plačo v državi, kot je doseženo v povprečju držav EU na podlagi že pridobljenih podatkov Delovne skupine Vlade RS za revizijo uvrstitev delovnih mest in nazivov, se odpravijo v letu, ki sledi letu, v katerem bo rast bruto domačega proizvoda presegla 2,2%.
13. Glede na določila ZUJF način zaposlovanja policistov pomeni zaposlitev v konkretno organizacijsko enoto v Policiji sklenitev pogodbe o zaposlitvi v to organizacijsko enoto na podlagi volje delodajalca, kar pomeni, da v teh primerih omejitev maksimalne višine mesečnega zneska povračila prevoznih stroškov ne velja.
14. Vlada RS bo zagotavljala dodatna sredstva v masi sredstev za plače Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije, ki izhajajo iz tega sporazuma, če potrebnih sredstev za plače ne bo uspelo zagotoviti Ministrstvo za notranje zadeve in Policija iz lastnih proračunskih postavk.
15. MNZ bo o poteku pogodb policistom nadzornikom državne meje praviloma podaljšalo pogodbe o zaposlitvi, vendar najdlje do opustitve varovanja Schengenske meje. Policisti nadzorniki državne meje imajo pri zaposlitvah v policijskih enotah v notranjosti države pod enakimi pogoji prednost pred kandidati, ki se bodo zaposlovali v policiji.
16. MNZ bo predlagala ustrezno ureditev v zakonu, ki ureja organizacijo in delo policije, za zavarovanje uslužbencev Policije v času opravljanja dela za primer nesreče pri delu, katere posledica je smrt, trajna izguba splošne delovne zmožnosti ali začasna izguba delovne zmožnosti (ustrezna dnevna odškodnina), če opravljajo operativno delo ali drugo nevarno delo.
17. Vlada RS bo dala soglasje k sistemizaciji delovnih mest policije, v kateri bo predlagano sistemiziranje dodatnih 5% operativnih delovnih mest v enem nazivu in dodatnih 5% operativnih delovnih mest v dveh nazivih nad omejitvijo iz uredbe. Sistemizacija mora biti uveljavljena najkasneje do konca leta 2012.
18. Vlada RS brez socialnega dialoga in iskanja soglasja s sindikati ne bo predlagala zakona, ki bo urejal organiziranost in delo Policije ter naloge in pooblastila Policije v parlamentarno proceduro.
19. Vlada RS bo v primeru sprejetja nove pokojninske zakonodaje policiste obravnavala upoštevaje njihove posebne pogoje za upokojitev.
20. PSS in SPS takoj po podpisu tega sporazuma začasno ustavita stavkovne aktivnosti. V primeru neizpolnitve katerekoli točke tega sporazuma se stavka nadaljuje in je plačana za vse, ki stavkajo v Policiji in MNZ. Stavka se neha najkasneje ob podpisu aneksa h kolektivni pogodbi, ki dopolni normativni del kolektivne pogodbe za policiste.
21. PSS in SPS soglašata, da prvopodpisani Zoran Petrovič takoj po podpisu tega sporazuma umakne zahtevo za zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu za uravnoteženje javnih financ.
22. Naslednji dan po podpisu tega sporazuma Policija prekliče odpoved pogodb o ureditvi medsebojnih razmerji med policijo in sindikatoma. Sindikata takoj po preklicu storita vse kar lahko za ustavitev vseh sodnih postopkov v zvezi z odpovedjo pogodb.
23. Vlada RS si bo v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jih ima na voljo, prizadevala za pravilno in pravočasno izvajanje tega sporazuma oziroma izvajanja sporazuma ne bo ovirala ali preprečevala.
24. Ta sporazum začne veljati s podpisom strank, uporablja pa se od začasne zaustavitve stavkovnih aktivnosti in umika zahteve za zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu za uravnoteženje javnih financ.
25. Sporazum ne odvzema zakonsko zagotovljenih pravic do pravnih sredstev.
26. Sporazum se po podpisu objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-238/2012
Ljubljana, dne 30. maja 2012
EVA 2012-1711-0040
Radivoj Uroševič l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
 
Zoran Petrovič l.r.
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
 
mag. Andrej Vizjak l.r.
minister
VODJA VLADNE POGAJALSKE SKUPINE

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti