Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012

Kazalo

1729. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, stran 4290.

Na podlagi 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 90. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08 in 98/10) se v 5. členu v drugem odstavku za besedilom »Pripadniku v MOM se plača obračunava po tej uredbi« postavi vejica in doda »vendar le v višini nominalne osnove in brez dodatkov,«.
2. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku na koncu besedila doda »Te nominalne osnove se usklajujejo s plačno lestvico, določeno za plače v Republiki Sloveniji z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, tako kot se s to plačno lestvico usklajujejo plače javnih uslužbencev za delo v tujini.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Nominalna osnova za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države za izračun plače za posamezno formacijsko dolžnost oziroma naziv po dnevih iz prejšnjega odstavka se izračuna na podlagi ustrezne nominalne osnove za opravljanje vojaške službe izven države iz priloge 1 te uredbe, deljene s številom vseh dni v mesecu, za katerega se izračunava plača, pomnožene s številom dni, ki jih prebije pripadnik v MOM in so plačani.«.
Šesti odstavek se črta.
3. člen
V 8. členu se črta drugi odstavek.
Tretji odstavek postane drugi odstavek. V njem se črtata besedi »prvega in«.
4. člen
V 9. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
5. člen
V 10. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
V 11. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
Priloga 2 se črta.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).
Št. 00718-5/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-1911-0013
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost