Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012

Kazalo

1728. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, stran 4290.

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
1. člen
V Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09) se v prvem odstavku 3. člena številka »60« nadomesti s številko »50«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11) v seštevku AOP 691 + AOP 693 ali v seštevku AOP 692 + AOP 693 v stolpcu 4,
2. izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11) v seštevku AOP 691 + AOP 693 ali v seštevku AOP 692 + AOP 693 v stolpcu 5.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Uporabnik proračuna s področja kulture ne glede na določbo 1. točke prvega odstavka tega člena izpolnjuje pogoje iz 2. točke 22.j člena ZSPJS, če v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe.«.
3. člen
V prilogi uredbe Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se v opombi pod zaporedno številko 1 številka »689« nadomesti s številko »691«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Pravilniki, izdani na podlagi 3. člena uredbe, se uskladijo s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2012.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremenjeni 3. člen uredbe se začne uporabljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Do začetka uporabe spremenjenega 3. člena uredbe se uporablja določba 3. člena Uredbe o delovni uspeš­nosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09).
Spremenjeni 7. člen uredbe in spremenjena priloga uredbe se prvič uporabita za letna poročila, ki se oddajo v letu 2013 za leto 2012.
Št. 00730-18/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-2030-0033
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti