Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1112. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči, stran 2292.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
1. člen
V Uredbi o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči (Uradni list RS, št. 51/09 in 49/10) se v četrtem odstavku 14. člena na koncu besedila črta pika in doda besedilo, ki se glasi: »na način, da ni oviran delovni proces in da lahko izpolni vse svoje obveznosti v organu.«.
2. člen
V prvem odstavku 17. člena se črta pika ter dodata vejica in besedilo, ki se glasi: »tudi v primeru izvajanja projekta v času neplačane odsotnosti javnega uslužbenca z dela.«.
3. člen
V 18. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Strokovnjak, ki je javni uslužbenec, svoje obveznosti v projektu praviloma izpolnjuje zunaj delovnega časa na podlagi dogovora s predstojnikom organa, v katerem je zaposlen. Javni uslužbenec in predstojnik organa se lahko dogovorita, da javni uslužbenec sodeluje v projektu v okviru neplačane odsotnosti z dela v skladu z zakonom, ki ureja dopust in druge odsotnosti z dela zaposlenih v državnih organih.«.
4. člen
Tretji odstavek 19. člena se črta.
5. člen
V drugi alineji 23. člena se besedilo »v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, in« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in«.
6. člen
V drugem odstavku 25. člena se na koncu besedila črta pika in doda besedilo, ki se glasi: »iz 11. člena te uredbe.«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-11/2012
Ljubljana, dne 5. aprila 2012
EVA 2012-1811-0032
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost