Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1110. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2011, stran 2290.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 16., 112. in 112.a člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 13. seji dne 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2011
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2011.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto 2011 znašajo:
-------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/podskupina kontov/konto         v eurih
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       6.756.648
   Tekoči prihodki (70+71)            5.300.304
70  Davčni prihodki                4.793.831
   700 Davki na dohodek in dobiček        4.110.478
   703 Davki na premoženje             335.179
   704 Domači davki na blago in storitve      347.924
   706 Drugi davki                   250
71  Nedavčni prihodki                506.473
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    95.398
   711 Takse in pristojbine             1.973
   712 Denarne kazni                 1.801
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    43.779
   714 Drugi nedavčni prihodki           363.522
72  Kapitalski prihodki               29.548
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    15.319
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja            14.229
73  Prejete donacije                 1.200
   730 Prejete donacije iz domačih virov       1.200
   731 Prejete donacije iz tujine            –
74  Transferni prihodki              1.425.596
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           1.425.596
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije    -
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         6.780.495
40  Tekoči odhodki                2.411.204
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      294.429
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     53.601
   402 Izdatki za blago in storitve       1.713.707
   403 Plačila domačih obresti           40.271
   409 Rezerve                   309.196
41  Tekoči transferi               2.409.974
   410 Subvencije                  98.713
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                1.580.194
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    219.302
   413 Drugi tekoči domači transferi        511.765
42  Investicijski odhodki             1.831.210
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.831.210
43  Investicijski transferi             128.107
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam                 39.344
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   88.763
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)        –23.848
-------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPIUTALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          –
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil           –
   751 Prodaja kapitalskih deležev            –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)              100
44  Dana posojila in povečanje kapitalskega
   deleža
   440 Dana posojila                   –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                       100
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                     –
   443 Povečanje namenskega premoženje v         –
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             –
-------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  –
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje                –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              34.239
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga           34.239
IX.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            58.187
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          34.239
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      23.848
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   TEKOČEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo           126.648
-------------------------------------------------------------
3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2012
Puconci, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost