Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu center Polzela, stran 2286.

Občinski svet Občine Polzela, je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (103/10 popr.) in 43/11 – ZKZ-C) ter 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) na 10. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu center Polzela
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu center Polzela Uradni list RS, št. 19/05 (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).
(2) Spremembe in dopolnitve odloka so skladne s Prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine – Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000, za območje Polzela, dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 71/03).
(3) Podrobni načrt je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 573/10.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa območje podrobnega načrta, prostorske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom, območje in umestitev načrtovanih ureditev v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obvezno prilogo na vpogled na Občini Polzela in Upravni enoti Žalec.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet sprememb podrobnega načrta)
S podrobnim načrtom se načrtujejo spremembe v naslednjih prostorskih funkcionalnih območjih:
– območje C – v območju osnovne šole se opredeli dozidava osnovne šole,
– območje D – opredeli se gradnja večstanovanjskih objektov – vila blokov z enotnim višinskim gabaritom klet (K) + pritličje + tri etaže z ravno streho. Zaradi povečanja števila stanovanj se pristopi tudi k spremembi zunanje ureditve in s tem zagotovitvi ustreznega števila parkirišč,
– novo prostorsko funkcionalno območje E – v območju vrtca se opredeli novogradnja vrtca, z možnostjo gradnje prizidka ter razširitev območja urejanja z vključitvijo vzhodne ceste.
III. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
4. člen
(območje sprememb podrobnega načrta)
Območje sprememb in dopolnitev predstavljajo tri manjša območja znotraj meje veljavnega ureditvenega načrta in obsega naslednje parcelne št., vse k.o. Polzela:
– območje C:  779/2, 780/2,
– območje D:  787/1 del, 787/3 del, 788/2 del, 787/4 del,
        792/6 del, 787/2, 788/1, 787/8, 792/7,
– območje E:  825/1, 825/5, 826/1, 826/2, 826/3, 826/4,
        832/1, 833/2, 835/2, 835/3, *76, *77/1, *77/3,
        *77/4, *377, *690, *722, *725, 1116, 1093/1
        (Savinjska cesta).
Območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Polzela obsega 1.55 ha.
Za izvedbo navezav načrta sprememb in dopolnitev na obstoječo in predvideno gospodarsko infrastrukturo bodo potrebni tudi posegi na zemljišča zunaj načrta sprememb in dopolnitev, kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to izkaže za potrebno.
5. člen
V 4. členu odloka se v točki B) Območje za šport in rekreacijo, dopolni funkcija območja ŠR 2 tako, da se na koncu točke B) Območje za šport in rekreacijo doda nov odstavek, ki glasi:
»Območje ŠR 2 je, ob predhodni prostorski preveritvi, možno nameniti tudi za gradnjo vrtca.«
4. člen odloka se dopolni tako, da se doda zadnji odstavek, ki se glasi:
»E OBMOČJE VRTCA
– se nahaja na jugovzhodni strani podrobnega načrta, med cerkvijo in trgovskim centrom,
– ureditve obsegajo: novogradnja vrtca, dozidava ali rekonstrukcija obstoječega vrtca ob sprejemljivi investicijski preveritvi ter razširitev območja urejanja z vključitvijo vzhodne ceste.«
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
6. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)
V 5. členu odloka, se za odstavkom »Kare B« na koncu besedila črta odstavek »Opomba« in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na območju ŠR2, je opredeljena možnost postavitve športne hale ali vrtca za kar je potrebno izdelati strokovno podlago ureditve območja ŠR 2 in pridobiti soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.«
5. člen odloka, odstavek KARE C, alineja '10 dozidava šole' se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»– prizidek šole, predviden v osnovnem ureditvenem načrtu, je možno povečati na maksimalni tlorisni gabarit 24.50 m x 24.50 m, višinski gabarit in zunanje oblikovanje se prilagodi obstoječi šolski stavbi, streha v naklonu, ravna, sodobno oblikovana. Zagotovi se dostop do šolskega dvorišča.«
5. člen odloka, odstavek KARE D, besedilo »4, 5, 6 večstanovanjske stavbe – vila bloki« se nadomesti z naslednjim besedilom:
»4 večstanovanjske stavbe – vila bloki«.
5. člen odloka, odstavek KARE D, četrta alineja se črta.
Na koncu 5. člena odloka, odstavek KARE D se doda nov odstavek, ki se glasi:
»5, 6 večstanovanjski stavbi
– določene so gradbene linije z obvezno tlorisno členitvijo posameznih stanovanjskih stavb, ki z lego in podkvasto zasnovo na obrobju obstoječe zazidave ustvarjajo v stanovanjskih karejih notranje atrije – zelene površine,
– upoštevati je treba prometno ureditev: krožna dovozna cesta okoli osrednje zelenice ob objektu 5 z vhodi v stavbni niz in umestitev parkirišča pri uvozu ob priključni cesti na obvoznico,
– maksimalne tlorisne dimenzije objekta 5 so (20.20 m + 27.60 m + 21.50 m) x 12.60 m (maksimalno 40 stanovanj),
– maksimalne tlorisne dimenzije objekta 6 so 20.00 m x 12.60 m (maksimalno 8 stanovanj),
– minimalni odmik od obstoječih parcelnih mej na zahodu je 4 m,
– višina do kapi je +12,80 m merjeno od relativne kote terena +/- 0.00 do najvišje točke objekta,
– etažnost vkopana klet + pritličje + 3 nadstropja (K+P+3) pri sodobno oblikovanju z ravno streho,
– sodobni obložni materiali (omet, fasadni paneli, steklo), poenotena uporaba materialov v barvni lestvici svetlih toplih zemeljskih barv (svetle in pastelne).
– obvezno je enotno arhitekturno oblikovanje s sodobnimi materiali in poudarkom na razgibanosti mase – tlorisna in višinska (višji vezni členi).«
5. členu Odloka se na koncu doda nov odstavek:
»KARE E
– ob severovzhodnem delu vrtca je možno umestiti prizidek, možna je novogradnja, rekonstrukcija in prizidava obstoječega vrtca,
– maksimalni tlorisni gabariti 40.00 x 60.00 m,
– etažnost klet, pritličje in etaža (lahko v celoti ali delna),
– streha ravna ali v minimalnem naklonu, možnost izrabe strehe za večnamenske zunanje igralne površine,
– novogradnja v okviru določenih gradbenih linij, nad terasami se izvede nadstrešek, ki lahko sega izven opredeljenih gradbenih linij,
– sodobno in energetsko varčno zasnovan objekt, ustrezno prilagojen potezam in regulacijskim linijam v prostoru, sodobni obložni materiali (omet, fasadni paneli, steklo), poenotena uporaba materialov v barvni lestvici svetlih toplih zemeljskih barv (svetle in pastelne),
– minimalni odmik od obstoječih parcelnih mej na vzhodu je 4 m,
– možnost podzemne povezave s hodnikom do OŠ,
– dovozi in dostopi se urejujejo z zahodne strani,
– obstoječi objekti v vzhodnem delu območja E se ohranijo, možne so obnove ali rekonstrukcije objektov, nadomestne gradnje«.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
7. člen
(cestno omrežje)
8. člen odloka se dopolni tako, da se v odstavku 'Pogoji in urejanja cestnega omrežja so:' za peto alinejo doda besedilo, ki se glasi:
»– Parkirna mesta za stanovanjske bloke se uredi na zunanjih površinah z upoštevanjem normativa 1,0 pm na stanovanjsko enoto.«
8. člen
(kanalizacija)
10. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjo alinejo doda:
»– sanitarne odpadne vode in predhodno v lovilcih olj očiščene onesnažene meteorne vode iz večstanovanjskih objektov se speljejo v prestavljeni obstoječi kanal na zahodu, mikrolokacije internih priključkov nanj se določijo v PGD, PZI dokumentaciji,
– ukine se zahodni priključek na kanal v območju D, ki je predviden za ukinitev in prestavitev že po veljavnem Ureditvenem načrtu,
– na območju predvidenega prizidka vrtca se obstoječi kanal delno prestavi ob vzhodni rob parcele št. 826/2 in prečno do obstoječega jaška na parceli št. 826/2 k.o. Polzela.«
9. člen
(električno omrežje)
12. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjo alinejo doda naslednje besedilo:
»– V območju C (predvidena izgradnja prizidka k osnovni šoli) potekata nizkonapetostna elektroenergetska podzemna voda, katera je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor in jih pred pričetkom del preurediti.
– Obstoječi objekt osnovne šole Polzela ima priključno merilno mesto v PMO locirani na fasadi objekta z obstoječo zakupljeno močjo 131 kW na odjemnem mestu št. 112202903002. Kolikor se bo priključna moč z izgradnjo prizidka povečala, je energija za napajanje na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Polzela Šola.
– V območju D (predvidena izgradnja večstanovanjskega objekta št. 5) poteka preko parkirnih površin srednjenapetostni podzemni elektroenergetski vod položen v kabelski kanalizaciji, katerega je potrebno v fazi nadaljnjega načrtovanja in gradnje upoštevati kot omejitveni faktor.
– Energija za napajanje predvidenih večstanovanjskih objektov št. 5 in 6 je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah TP Polzela Gasilni dom, s tem, da je potrebno pred priključitvijo objektov zamenjati obstoječi transformator 400 kVA z 630 kVA.
– V območju E (predvidena izgradnja prizidka vrtca) ob robu parcel potekajo nizkonapetostni podzemni elektroenergetski vodi, obstoječa javna razsvetljava, prostostoječa razdelilna omarica ter omarica za javno razsvetljavo. Kolikor bo predvidena izgradnja tangirala prej navedene podzemne vode je iste potrebno preurediti.
– Obstoječi objekt vrtca Polzela ima priključno merilno mesto na hodniku objekta z obstoječo zakupljeno močjo 66 kW na odjemnem mestu št. 112114901006. V fazi nadaljnjega načrtovanja je potrebno priključno merilno mesto predvideti izven objekta na stalno dostopnem mestu. Energija za napajanje predvidenega nadomestnega objekta vrtca na Polzeli je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah v TP Polzela Glavnik.«
10. člen
(telefonsko omrežje)
13. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjo alinejo doda naslednje besedilo:
»– V območju D se predvideni večstanovanjski objekti priključijo na telekomunikacijsko omrežje. Priključevanje se podrobneje obdela v PGD, PZI dokumentaciji.
– V območju E poteka preko lokacije predvidenega prizidka vrtca obstoječi TK vod, ki se ukine in prestavi ob vzhodni rob parcel št. 826/2 in 826/1 k.o. Polzela.«
11. člen
(kabelska televizija)
14. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjo alinejo doda naslednje besedilo:
»– V območju D se predvidena večstanovanjska objekta priključita na kabelsko omrežje. Priključevanje se podrobneje obdela v PGD, PZI dokumentaciji.
– Objekta šole in vrtca nimata obstoječega KKS priključka in se le-to ne predvideva.
– Pri načrtovanju gradbenih posegov naj investitor (projektant) upošteva, da je priključitev predvidenih objektov na že izgrajeno omrežje KKS možna z izgradnjo nove (dodatne) dovodne kabelske kanalizacije s PVC cevjo Ø 110 mm znotraj UN od enega od obstoječih jaškov KK KKS.«
12. člen
(ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo pred požarom)
18. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjo alinejo doda naslednje besedilo:
»Območje podrobnega načrta se ne nahaja na poplavnem, erozijskem, plazovitem območju glede na Prikaz stanja prostora občine. Geološko-geotehnični elaborat je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte in ureditve skladno s predpisi o graditvi objektov.
Potresna ogroženost
Območje podrobnega načrta se nahaja na seizmičnem območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju se upošteva potresno varnost v skladu z zakonodajo. Upošteva se podatek projektnega pospeška tal, ki na tem območju znaša 0,150 g. Upošteva se ostala določila iz geomehanskega poročila.
Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za interventna vozila po obstoječih dovoznih cestah. Varen umik je možen na zunanje dovozne, parkirne in zelene površine. Zagotovljeni so ustrezni odmiki od meje parcel ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Vodovodno in hidrantno omrežje z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s predpisi, ki opredeljujejo hidrantno omrežje se zagotovi v PGD projektu. Na vodovodnem omrežju morajo biti nameščeni nadzemni hidranti.
Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov treba upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine bo opredeljen v PGD projektu in bo skladen s predpisi, ki opredeljujejo varstvo pred požarom in požarno varnost v stavbah. Za preprečitev rušenja novih objektov se ojača prva plošča objekta.«
13. člen
20. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da tretja alineja tega člena črta.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
14. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju sprememb in dopolnitev ni območij varovanj kulturne dediščine.
VII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
15. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje stroške. Investitor se zaveže, da ob predvidenem objektu zagotovi preprečitev zalitja objektov pred zalednimi vodami. Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
Vsi posegi, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Agencija RS za okolje.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV
16. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)
Izvajanje podrobnega načrta lahko poteka v etapah v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorja. Posamezna etapa mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo gradnje.
Začasna namembnost zemljišč, ki niso predvidena za izgradnjo oziroma spremembo namembnosti v prvih etapah, ostane do začetka ustrezne etape nespremenjena s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi, ki so nujni za nemoteno realizacijo predhodne etape.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
17. člen
(dopustna odstopanja)
Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.
Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.
Dopustna so odstopanja:
– dopustna so odstopanja pri tlorisnih dimenzijah za objekta 5 in 6 + 0.20 m navzgor. Dopustno je odstopanje v višinskih gabaritih do 0.20 m navzgor. Objekt je lahko manjših gabaritov,
– dopustna je izvedba delne ali cele podkletitve objekta skladno z izhodišči geološkega mnenja,
– dopustna je izvedba ograje na območju vrtca do višine 2.00 m,
– določitev kote pritličja se uskladi v načrtu zunanje ureditve.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
18. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
Po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta se območju podrobnega načrta določi enota urejanja prostora s podrobnimi določili za posege in urejanje.
XI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Polzela in Upravni enoti Žalec.
20. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
21. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2012-9
Polzela, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost