Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1105. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011, stran 2285.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) Občinski svet Občine Podčetrtek je na 11. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skup­nosti.
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina konto             |    V EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  5.493.654|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  4.411.230|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |  3.062.769|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.399.152|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   283.427|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   380.190|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |706 Drugi davki              |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.348.461|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   203.574|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    2.776|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Denarne kazni             |    5.014|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.137.097|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   63.032|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   63.032|
|    |in nematerialnega premož.         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.019.392|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.019.392|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  6.223.938|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  1.284.190|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   162.809|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalca za socialno   |   25.546|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   966.341|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   66.494|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   63.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  1.382.862|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   23.027|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   746.893|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   144.158|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |   468.784|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  3.511.070|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  3.511.070|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   45.816|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |430 Investicijski transferi        |   45.816|
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |  –730.284|
+-------+------------------------------------------+------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      –|
|    |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      –|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)     |  –160.952|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|500  |Domače zadolževanje            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   160.952|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   160.952|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –891.236|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)     |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –160.952|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   730.284|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA|   894.777|
+-------+------------------------------------------+------------+
2. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2011 se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-077/2012
Podčetrtek, dne 30. marca 2012
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost