Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1103. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije, stran 2283.

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99 in 55/11 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 11. seji dne 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z zakonom določi seznam sodelujočih občin in sestavo ter način imenovanja ali volitev članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo razvojnega sveta gorenjske regije (v nadaljevanju: svet), katerega ustanoviteljice so občine.
II. USTANOVITEV SVETA
2. člen
(1) Svet ustanovijo naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.
(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve tretjini občinskih/mestnih svetov občin z najmanj dvetretjinsko večino prebivalstva regije.
III. SESTAVA SVETA
3. člen
(1) Svet sestavljajo:
– voljeni funkcionarji v občini (člani občinskega/mestnega sveta in župan/županja),
– predstavniki gospodarstva v regiji,
– predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v nadaljevanju: NVO), ki imajo sedež v regiji.
(2) Število članov sveta iz prve alineje prejšnjega odstavka je 18 članov, iz druge alineje 18 članov, iz tretje alineje 9 članov.
(3) Člani sveta se volijo za štiri leta oziroma za čas trajanja mandatov voljenih občinskih funkcionarjev.
(4) Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva.
(5) Število predstavnikov nevladnih organizacij je enako polovici števila predstavnikov občin.
4. člen
Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
5. člen
(1) Sedež sveta je: RRA BSC Poslovno podporni center d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj (v nadaljevanju: RRA BSC Kranj).
(2) Strokovna in administrativna opravila za svet izvaja regionalna razvoja agencija, ki je vpisana v evidenci pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
IV. VOLITVE ČLANOV SVETA
6. člen
Postopek volitev članov sveta je dvostopenjski:
– kandidacijski postopek na nivoju občin, zbornic in NVO stičišč ter
– volilni postopek s potrjevanjem liste kandidatov na občinskih svetih.
Vsaka občina je svoja volilna enota, iz katere:
1. občinski svet najprej nominira / imenuje / izvoli kandidata za skupno regijsko listo;
2. območne obrtne, gospodarske in kmetijske zbornice pa prav tako za vsako občino na svojem območju nominirajo po enega kandidata.
Tako oblikovano kandidatno listo se v drugem krogu razpošlje v formalno potrjevanje občinskim svetom.
7. člen
Predstavnike občin za skupno regijsko listo predlagajo občine izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Vsaka občina predlaga 1 predstavnika.
8. člen
(1) Predstavnike gospodarstva predlaga na kandidatno listo regionalna razvojna agencija na podlagi nominacij:
– regijskih gospodarskih zbornic,
– območnih obrtnih podjetniških zbornic,
– območne kmetijske gozdarske zbornice z izpostavami,
– drugih zbornic,
– in drugih predstavnikov gospodarstva, ki delujejo v regiji.
(2) Izvoli se toliko kandidatov, kolikor je določenih v 3. členu tega odloka.
9. člen
(1) Predstavnike NVO, ki imajo sedež v regiji, predlaga na kandidatno listo regionalno stičišče nevladnih organizacij za gorenjsko regijo v skladu s predpisi NVO.
(2) NVO izvolijo toliko kandidatov, kolikor je določenih v 3. členu tega odloka.
10. člen
(1) Občine, zbornice in regionalno stičišče NVO pošljejo RRA listo predlaganih kandidatov v roku 7 dni od izvolitve. Lista kandidatov vsebuje:
– naziv sveta regije, za katerega je oblikovana lista kandidatov,
– osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem redu: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja,
– naslov stalnega prebivališča,
– podatke o predlagatelju kandidature.
(2) RRA v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v svet. Lista kandidatov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati iz občin, gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse podatke iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(1) RRA določi vsebino glasovnice za volitve/potrjevanje članov sveta. Glasovnica vsebuje:
– naziv sveta regije, za katerega je oblikovana lista kandidatov,
– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po seznamu,
– navodilo o načinu glasovanja.
(2) RRA pošlje skupno listo kandidatov in določeno glasovnico vsem občinskim svetom v regiji.
(3) Vsak občinski svet pripravi tolikšno število glasovnic, kolikor je članov občinskega sveta ter jih žigosa z žigom občine.
12. člen
(1) Volitve članov sveta izvedejo občinski sveti/mestni v roku 30 dni po prejemu kandidatne liste.
(2) Člani občinskega sveta glasujejo v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta, ki urejajo tajno glasovanje.
(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
13. člen
(1) Občinski sveti v regiji pošljejo RRA zapisnike o glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. Dokumentarno gradivo v zvezi z volitvami hrani občina/mestna občina.
(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA. Za člane sveta so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju razvojne regije.
V. KONSTITUIRANJE SVETA
14. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov sveta.
(2) Člani sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa svet.
VI. ODBORI SVETA
15. člen
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji imenuje svet odbore. Odbore sestavljajo člani sveta, predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj.
VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA
16. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa,
– sprejem regionalnega razvojnega programa,
– na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
– sklepanje dogovorov za razvoj regije,
– sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
– opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.
VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA
17. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom.
(2) Delo sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo obravnava svet, seja sveta za javnost zaprta, sporoči predsednik sveta odločitve sveta javnosti tako, da poda izjavo ali skliče tiskovno konferenco.
(3) Vsak član sveta je v javnosti dolžan predstaviti in zastopati odločitve sveta.
18. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta in večina članov sveta, predstavnikov občin.
(2) Odločitev sveta o regionalnem razvojnem programu in dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60 odstotkov županov občin/mestnih občin z večino prebivalstva regije.
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA
19. člen
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov delovanja sveta zagotovi RRA iz naslova sredstev za opravljanje javnih nalog spodbujanja regionalnega razvoja iz pogodbenega razmerja z občinami in SVLR.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Do imenovanja regionalnih menedžerjev funkcijo vodij odborov opravlja direktor RRA.
21. člen
Mandat članov prvega sveta, ustanovljenega po uveljavitvi tega odloka, traja do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta na prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko ga sprejme 2/3 občinskih/mestnih svetov z najmanj 2/3 večino prebivalstva.
Št. 300-0001/2012
Breznica, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost