Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1102. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2011, stran 2282.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 11. seji dne 29. 3. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žirovnica za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2011.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2011 izkazuje:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV
    IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       4.174.337
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.851.141
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)        2.826.375
700  Davki na dohodek in dobiček         2.366.280
703  Davki na premoženje              376.335
704  Domači davki na blago in storitve        83.761
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)     1.024.766
710  Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   458.425
711  Takse in pristojbine               2.395
712  Globe in druge denarne kazni          12.450
714  Drugi nedavčni prihodki            551.497
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)          23.625
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      4.501
722  Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev       19.124
73   PREJETE DONACIJE (730)               550
730  Prejete donacije iz domačih virov         550
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)         299.020
740  Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           297.641
741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna
    iz sredstev proračuna EU             1.379
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       3.099.066
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)      913.173
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim       236.654
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost   42.786
402  Izdatki za blago in storitve          625.366
403  Plačila domačih obresti             3.367
409  Rezerve                     5.000
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      1.226.415
410  Subvencije                   36.762
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom    554.672
412  Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                   228.385
413  Drugi tekoči domači transferi         406.596
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          860.384
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev       860.384
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)        99.094
431  Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                   42.804
432  Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                   56.290
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-
    II.) (skupaj prihodki minus skupaj
    odhodki)                   1.075.271
III./1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
    7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki
    brez prihodkov od obresti minus skupaj
    odhodki brez plačil obresti)         1.019.555
III./2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-
    (40+41) (tekoči prihodki minus tekoči
    odhodki in tekoči transferi)         1.711.553
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         564
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750)             564
750  Prejeta vračila danih posojil           564
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELŽEV (IV. – V)            564
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)                0
50   ZADOLŽEVANJE                     0
500  Domače zadolževanje                 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)            20.591
55   ODPLAČILA DOLGA                 20.591
550  Odplačila kreditov poslovnim bankam       20.591
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          1.055.244
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –20.591
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       –1.075.271
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA               1.511.412
-------------------------------------------------------------
4. člen
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2011 v višini 1.055.244 EUR se razporedi v proračunu leta 2012.
5. člen
Zaključni račun proračuna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0011/2012
Breznica, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost