Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1100. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2011, stran 2280.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06, 21/07, 104/10) je občinski svet na 9. seji dne 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2011 izkazuje:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  2.322.282|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.816.440|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  1.746.392|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.574.915|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    70.049|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   100.845|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |    582,92|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |    70.048|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    36.350|
|    |od premoženja              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |     338|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |     315|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    33.044|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   505.843|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   310.347|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   195.495|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  2.518.328|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   975.192|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   156.864|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    23.974|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   763.138|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    6.363|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    24.853|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   673.816|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |    21.977|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   414.877|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    63.315|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   173.646|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   810.127|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   810.127|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    59.193|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |    49.424|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    9.769|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |   –196.046|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/1. |PRIMARNI PRIMANJKLJAJ          |   –189.899|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/2 |TEKOČI PRIMANJKLJAJ           |   167.432|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     255|
|    |DELELŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     255|
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     –255|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |   360.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |50 ZADOLŽEVANJE             |   360.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |   360.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |   150.417|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |55 ODPLAČILA DOLGA            |   150.417|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   150.417|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |    13.282|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   209.583|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   196.046|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Stanje sredstev na računu 31. 12. 2010  |    46.773|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vitanje za leto 2011.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-03/2012-07
Vitanje, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost