Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1099. Sprememba Statuta Občine Vitanje, stran 2280.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 14/10 – Odl. US in 84/10 – Odl. US) in 67. ter 77. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 ter 23/09) je Občinski svet Občine Vitanje na 9. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel
S P R E M E M B O S T A T U T A
Občine Vitanje
1. člen
Drugi odstavek 13. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06, 21/07 in 104/10) se spremeni tako, da sedaj glasi:
»(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Splošni akti Občine Vitanje se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin.«
2. člen
Prvi odstavek 114. člena Statuta Občine Vitanje se spremeni tako, da sedaj glasi:
»(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«
3. člen
Ta sprememba statuta začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-03/2012-09
Vitanje, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost