Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1097. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2012, stran 2277.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03) Občine Velika Polana na 8. seji dne 26. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Velika Polana za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |                     |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  | 2.453.853,69|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 1.226.336,43|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  930.497,16|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       |  867.605,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|703  |DAVKI NA PREMOŽENJE           |  33.517,66|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |  28.774,50|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|706  |DRUGI DAVKI               |    600,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  295.839,27|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |  73.701,15|
|    |PREMOŽENJA                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|711  |TAKSE IN PRISTOJBINE           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|712  |DENARNE KAZNI              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |  35.495,16|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |  186.642,96|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |  55.743,36|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|721  |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|722  |PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN NEMATER.   |  55.743,36|
|    |DOLG. SRED.               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|730  |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|731  |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.171.773,90|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      |  295.002,50|
|    |JAVNOFINAN. INSTITUCIJ          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA |  876.771,40|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)   | 2.527.803,94|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  643.805,74|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |  190.066,08|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO    |  29.944,66|
|    |VARNOST                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |  413.845,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |   3.950,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|409  |REZERVE                 |   6.000,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  423.939,65|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|410  |SUBVENCIJE                |  26.400,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |  75.281,04|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|412  |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN  |  50.316,61|
|    |USTANOVAM                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |  271.942,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|414  |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       | 1.413.829,13|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    | 1.413.829,13|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |  46.229,42|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|431  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN    |  42.517,42|
|    |FIZIČNIM OSEBAM             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM   |   3.712,00|
|    |UPORABNIKOM               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |  –73.950,25|
|    |(I.-II.)                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       |
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|751  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|752  |KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE     |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ.   |       |
|    |(440+441)                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|440  |DANA POSOJILA              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|442  |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA    |       |
|    |PRIVATIZACIJE              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       |
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |C. RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA (550)          |  43.897,32|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|550  |ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA         |  43.897,32|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH | –117.847,57|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)  |  –43.897,32|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)      |  73.950,25|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |  376.956,64|
|    |12. PRETEKLEGA LETA           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Velika Polana.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v zakonu o varstvu pred požarom.
2. Prihodki občanov za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
3. Prihodki občanov za izgradnjo mrliške vežice v Veliki Polani in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
4. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se porablja za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v Občini Velika Polana.
5. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se porablja za sofinanciranje izgradnje in obratovanje regijskega centra »Zbirno sortirni center za odpadke Puconci«.
Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 6.000,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 120,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 73.950,25 eurov.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij), katerih ustanoviteljica je Občina Velika Polana, se v letu 2012 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Velika Polana v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4-8/12 OS
Velika Polana, dne 26. marca 2012
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost