Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1096. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012, stran 2276.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 27. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11, 76/11) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |      v EUR|
|   |IN ODHODKOV              |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |  Proračun 2012|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI            |  13.961.928,13|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI            |  10.704.506,25|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  8.950.677,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  8.143.852,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   531.325,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   275.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.753.829,25|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |  1.612.797,63|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |    10.250,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |    5.700,00|
|   |in storitev              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   123.081,62|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |  1.041.875,05|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   615.103,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   426.772,05|
|   |in neopredmet. dolgor. sredstev    |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.215.546,83|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |  1.721.182,83|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   494.364,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI             |  16.433.566,63|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  3.144.104,82|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   568.671,63|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    92.761,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.261.590,19|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve    |   221.082,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  4.827.859,66|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |   107.096,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  2.113.338,35|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   289.103,23|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  2.318.322,08|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  8.019.682,54|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  8.019.682,54|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   441.919,61|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski tansferi prav. in  |   150.500,00|
|   |fizič. osebam, ki niso pror. upor.   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   291.419,61|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |  –2.471.638,50|
|   |PRIMANJKLJAJ)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III./1|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |  –2.489.465,50|
+------+---------------------------------------+----------------+
|III./2|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     |  2.732.541,77|
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    9.129,68|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    9.129,68|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |    1.999,68|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Sredstva kupnin iz naslova     |    7.130,00|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    2.139,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    2.139,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |    2.139,00|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    6.990,68|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE              |   435.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   435.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   435.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila dolga          |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA            |  –2.029.647,82|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE           |   435.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |  2.471.638,50|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |  2.029.647,82|
|   |NA DAN 31. 12. 2011          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
«
2. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(načrti ravnanja s stvarnim premoženjem občine)
(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sestavljajo načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem in načrt najemov nepremičnega premoženja.
(2) Predstojnik neposrednega uporabnika lahko sprejme načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, kolikor je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva oziroma se z njo razpolaga v posameznem poslu, izkustveno nižja od 2.000,00 EUR.
(3) Predstojnik neposrednega uporabnika lahko sprejme načrt oddaje nepremičnega premoženja občine v najem in načrt najemov nepremičnega premoženja, kolikor je predviden letni prihodek od oddaje nepremičnine v najem oziroma predviden letni izdatek iz naslova najemnin za najeto nepremičnino v posameznem poslu izkustveno nižji od 2.000,00 EUR.
(4) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine sestavljata načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR.
(5) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine sprejme predstojnik neposrednega uporabnika.«
3. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 435.000,00 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010/11
Tolmin, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost