Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1095. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2011, stran 2275.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 27. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tolmin in sklada proračunske rezerve Občine Tolmin (v nadaljevanju: rezervni sklad) v obdobju od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011 izkazuje:
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV            |     v EUR|
|   |IN ODHODKOV               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Prihodki                 | 13.036.442,07|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Odhodki                 | 11.815.452,42|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Presežek prihodkov nad odhodki      |  1.220.989,65|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Prejeta vračila danih posojil in prodaja |   10.803,45|
|   |kapitalskih deležev           |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Dana posojila in povečanje kapitalskih  |    2.971,67|
|   |deležev                 |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Prejeta minus dana posojila in spremembe |    7.831,78|
|   |kapitalskih deležev           |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Zadolževanje               |      0,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Odplačila dolga             |      0,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Neto zadolževanje            |      0,00|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Povečanje sredstev na računih         |  1.228.821,43|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Stanje sredstev na računih        |   845.717,16|
|   |31.12. preteklega leta (2010)      |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |(prenesena sredstva na računih iz leta  |        |
|   |2010)                  |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31.12.    |  2.029.647,82|
|   |tekočega leta (2011)           |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |(sredstva na računih, prenesena v leto  |        |
|   |2012)                  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|REZERVNI SKLAD                 |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Prenos sredstev na računu iz preteklega |   74.193,14|
|   |leta (2010)               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Prihodki                 |   195.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Odhodki                 |   189.224,55|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |Presežek sredstev na računu za prenos  |   79.968,59|
|   |v leto 2012               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
3. člen
(1) Sredstva na računih na dan 31. decembra 2011 v višini 2.029.647,82 EUR se prenesejo v leto 2012.
(2) Presežek rezervnega sklada v višini 79.968,59 EUR se prenese v leto 2012.
4. člen
Sestavni deli tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010/10
Tolmin, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost