Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2, stran 2274.

Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), Sklepa o izdelavi spremembe zazidalnega načrta VP 9/1, VO 9/2 za del funkcionalne enote F3 (Uradni list RS, št. 67/11) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je občinski svet na 13. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2
1. člen
(predmet odloka)
V Odloku o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1, VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02 in 112/08) se za del funkcionalne enote F3 (v nadaljnjem: ZN) spremeni:
– območje sprememb in dopolnitev ZN,
– dopustna prostorska ureditev in pogoji za njihovo izvedbo,
– pogoji za priključevanje na komunalno in energetsko omrežje,
– pogoji za prometno urejanje,
– vodnogospodarski pogoji in
– pogoji za varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)
Območje sprememb in dopolnitev ZN zajema parcele št. 737/246, 737/245, 737/241, 737/240, in dele parcel št. 737/242, 732/243, 737/244, 737/332, 737/276, vse k.o. Lanišče.
Velikost območja sprememb in dopolnitev ZN je 0,476 ha.
3. člen
(sestavni deli)
Spremembe in dopolnitve ZN so pripravljene kot občinski podrobni prostorski načrt, skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09).
Sestavni deli sprememb in dopolnitev ZN so:
A. Besedilo odloka
B. Tekstualni del
C. Grafični del.
4. člen
(priloge)
Priloge sprememb in dopolnitev ZN so:
– izvleček iz hirearhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ZN,
– povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec)
V 1. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja VP 9/1, VO 9/2 Škofljica za del funkcionalne enote F3, ki jih je izdelal GENIUS LOCI, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o,. Dunajska 158, Ljubljana, pod številko projekta 332-11 v februarju 2012.«
6. člen
(grafični prikazi)
V 3. členu se na koncu doda nov odstavek, z besedilom, ki se glasi:
»Za del morfološke enote F3 veljajo naslednji grafični prikazi:
01 Pregledna karta
04 Razmejitev območij, funkcionalna enota F3 – del
05 Arhitektonsko zazidalna situacija, funkcionalna enota F3 – del
06 Prometno tehnična situacija, funkcionalna enota F3 – del
07 Idejna višinska ureditev, funkcionalna enota F3 – del
08 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav, funkcionalna enota F3 – del
11 Načrt parcelacije, funkcionalna enota F3 – del.
7. člen
(gradbene enote)
V 6. členu se v drugem odstavku:
– v četrti alineji besedilo »A1 do A64« zamenja z besedilom: »A1 do A65«.
8. člen
(dopustni posegi)
V 7. členu se v šestem odstavku (F3):
– v šesti alineji besedilo »(gradbene enote A1 do A64)« zamenja z besedilom »(gradbene enote A1 do A63 in A65)«,
– za šesto alinejo se doda nova sedma alineja z besedilom: »v gradbeni enoti A64 je predvidena ureditev parkirnih mest, zunanjih manipulacijskih ali zunanjih skladiščnih površin; parkirne, manipulacijske ali skladiščne površine so lahko nadkrite, vendar podporna konstrukcija nadkritja ne sme posegati v varovalni pas zacevljenega vodotoka, ki služi kot del komunalnega omrežja za odvod meteornih voda«.
9. člen
(gabariti)
V 8. členu se:
V drugem odstavku poglavja »Horizontalni gabariti objektov«:
– za drugo alinejo doda nova, tretja alineja z besedilom: »za gradbeno enoto A63 35,0 x 29,0 m, za gradbene enote A65 21,0 x 28,5 m«,
– tretja alineja postane četrta in tako naprej.
V tretjem odstavku poglavja »Vertikalni gabariti objektov« se:
– v prvem stavku črtata besedilo »F3«
– za drugim stavkom se doda nov stavek z besedilom: »V funkcionalni enoti F3 je maksimalna višina zaključnega venca 11,0 m«.
10. člen
(prometno urejanje)
V 9. členu v poglavju »Mirujoči promet« se doda nov odstavek, z besedilom, ki se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev ZN je potrebno zagotoviti minimalno 26 parkirnih mest«.
11. člen
(komunalno in energetsko urejanje – električno omrežje)
V 12. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, z besedilom, ki se glasi:
»Za oskrbo ureditvenega območja z električno energijo bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo TP 20/0,4 kV TPN1. Lokacija predvidene transformatorske postaje je predvidena na zemljišču parcelne št. 737/266 k.o. Lanišče.«
»Preko območja, kjer so predvideni posegi poteka trasa obstoječega srednjenapetostnega voda 20 kV, ki oskrbuje obstoječi transformatorski postaji 20/0,4 Kv Škofljica Žaga in Škofljica Terra. Posegi v traso navedenega voda, ali v njegov varovalni pas, so možni ob predhodni ustrezni mehanski zaščiti ali prestavitvi. Pri tem je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in pogoje distributerja. Morebitno prestavitev je potrebno izvesti skladno s projektom št. 7278 o komunalni opremi POC Škofljica – I. faza, ki ga je izdelalo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica.
12. člen
(komunalno in energetsko urejanje – plinovodno omrežje)
V 13. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, z besedilom, ki se glasi:
»Predvideni objekti na območju sprememb in dopolnitev ZN se za potrebe ogrevanja, tehnologije in priprave sanitarne tople vode priključijo na omrežje zemeljskega plina. Za priključitev bo potrebno od obstoječega glavnega plinovoda S2320 DN150 izvesti glavno plinovodno omrežje S2327 DN50 in priključne plinovode. Plinovodno omrežje mora biti izvedeno v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili, pravilniki za graditev, obratovanje in vzdrževanje, pogoji za dobavo in odjem in drugimi tehničnimi zahtevami operaterja plinovodnega omrežja.«
»V primeru, da investitor izbere kot vir za ogrevanje, tehnologijo in pripravo sanitarne tople vode energijo proizvedeno iz obnovljivih virov, ki presega dve tretjini potrebne energije za stavbo, obveznost priklopa stavbe na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ne velja«.
13. člen
(vodnogospodarski pogoji)
V 18. členu se dodata nov tretji odstavek, z besedilom, ki se glasi:
»Odvodnik Šumlaj se po spremenjenih evidencah vodotokov kot vodotok vodi samo v delu zahodno od ceste C-2, parcela št. 737/352 k.o. Lanišče. Zacevljeni del, ki leži vzhodno od ceste C-2 služi kot del komunalnega omrežja za odvod meteornih voda. Zacevljeni del mora biti ob izvedbi predvidenih posegov na zemljiščih nad njim opremljen s cevmi zadostne prevodnosti glede na prispevne površine in ga je potrebno redno vzdrževati«.
14. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
V 19. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, katerih določila veljajo na celotnem območju zazidalnega načrta, z besedilom, ki se glasi:
»Tehnične rešitve gradnje predvidenih objektov morajo upoštevati cono potresne ogroženosti in projektni pospešek«.
»Za objekte, za katere je obvezna izdelava študija požarne varnosti, mora investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za stavbe, za katere je predvidena izdelava zasnove požarne varnosti, soglasje ni potrebno.«
15. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2012
Škofljica, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost