Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1093. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2012, stran 2272.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 13. redni seji 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v evrih|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto| Proračun leta|
|    |                    |     2012|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   8.678.375|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   7.061.509|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |   5.685.919|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |   4.790.375|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    665.144|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    230.400|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki             |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   1.375.590|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    364.883|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     3.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |     3.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    42.000|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    962.707|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    52.400|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       0|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    52.400|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    100.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    100.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1.464.466|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |    809.227|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    655.239|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  13.100.082|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   2.480.758|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    544.760|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    82.464|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   1.667.580|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    45.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve               |    140.954|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   3.257.521|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |    285.200|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   2.240.672|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    140.959|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |    590.690|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   7.172.774|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   7.172.774|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    189.029|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |    58.670|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|    130.359|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –4.421.707|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila            |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|    |naložb                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|    |privatizacije              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       0|
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    107.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |    107.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    107.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  –4.528.707|
|    |RAČUNIH                 |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +|       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –107.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   4.421.707|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   4.528.707|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali |       |
|    |+                    |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-12/2012
Škofljica, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti