Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1092. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2011, stran 2272.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 13. redni seji 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Škofljica za leto 2011.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2011 so naslednji:
                              v €
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI              7.220.775
   II. SKUPAJ ODHODKI              7.927.113
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
   TEKOČEGA LETA (I.-II.)             –706.338
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE               1.600.000
   VIII. ODPLAČILO DOLGA                 0
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           893.662
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   706.338
-------------------------------------------------------------
3. člen
Proračunski primanjkljaj po zaključnem računu proračuna za leto 2011 se krije iz sredstev na računih preteklega leta.
4. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-1/2012
Škofljica, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti