Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

1090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža, stran 2271.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: U-I-21/07-18, 76/08 – ZLS-O, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9 in 79/09 – ZLS-P), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/04 – UPB4, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 in 76/08), 4. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 13. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža
1. člen
V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 38/10; v nadaljevanju: Odlok) se črta besedilo 5. člena in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Straža (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) je lahko:
– pravna oseba, ki pridobi koncesijo,
– javno podjetje v lasti ali solastništvu Občine Straža,
– javni gospodarski zavod, ki ga ustanovi Občina Straža,
– režijski obrat v okviru Občine Straža.
Izvajalec javne službe zagotavlja zbiranje kosovnih odpadkov, zbiranje električne in elektronske opreme, zbiranje nevarnih frakcij, zbiranje ločenih frakcij, zbiranje komunalnih odpadkov, obdelavo odpadkov in odlaganje odpadkov.«
2. člen
Za 5. členom Odloka se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Postopek za podelitev koncesije prične župan z objavo javnega razpisa po uveljavitvi tega odloka.
Koncesija iz prejšnjega člena se podeli na podlagi javnega razpisa po postopku, ki je določen z zakonom.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 5 let. Veljati začne z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Nova koncesijska pogodba s koncesionarjem mora biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka veljavne koncesijske pogodbe.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-3/2010-10
Straža, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost